آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

ادیان ایران پیش از اسلام ۱ کد 1220168

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام (۱) بدون پاسخ

نیمسال دوم 87-88

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام (۱) 

رشته/کد درس:الهيات (اديان و عرفان ) ١٢٢٠١٦٨ 

ــــ

۱.سرزمنيي که اولين دولت قبايل ايراني در آن تشکيل يافت در کجا قرار داشت ؟ 

  الف . شرق بين النهرين   ب . شرق ماواء النهر   ج . غرب بين النهرين   د. غرب ماواء النهر 

۲.اولين کسي که در قرن بيست و دوم قبل از ميلاد قصد تاسيس يک حکومت مقتدر عيلامي را داشت ؟ 

  الف . اينشوشي ناک  ب . آشور بانيپال  ج . هوبان هالتاش   د. آدامدون 

۳. آخرين و شديدترين دوره ي نظاميگري آشور چه دوره اي بود؟ 

  الف . ۶۰۷-۵۰۰ ق .م   ب . ۷۰۶-۵۰۰ ق .م   ج . ۷۴۵ – ۶۰۵ ق .م  د. ۷۴۵ – ۵۰۵ ق .م 

۴.کدام گزينه در مورد حکومت سلوکي ها صحيح نمي باشد؟ 

  الف . حکومت سلوکي  ها در اصل به دست مقدونيان اداره مي شد. 

  ب . بين  پارسي ها و يونانيان يکپارچگي ايجاد شد. 

  ج .سلوکيها دست به ايجاد شهرهاي زيادي زدند. 

  د. نظام برده داري به شکل کلاسيک خود پيشرفت کرد. 

۵. قهرمان بزرگترين پيروزي پارت بر رومي ها چه کسي بود؟ 

  الف . کراسوس   ب . سورنا  ج . فرهاد   د. ارد 

۶. کدام گزينه در مورد «ارته » نادرست است ؟ 

  الف . عبارتست از اعتقاد به وجود نظم طبيعي  ب . عبارتست از قاعده کلي در کارهاي جهان 

  ج . مفهوم ارته نزد آرياهاي هندي وجود ندارد.   د. با اصطلاح « اشه » هم معناست . 

۷. در آيين مزدايي علاوه بر اهورامزدا کدام يک از الهه هاي زير داراي مقام الوهيت برتر بودند؟ 

  الف . ميترا و ورونه  ب . ورونه وآناهيتا  ج . روددره و ميترا  د. ميترا وآناهيتا 

۸.کدام گزينه در مورد « ناهونته » صحيح است ؟ 

  الف . خداي آب  ب . خداي باد   ج . خداي روشنايي  د. زمين 

۹. خداي باران و خداي بادهاي سخت و طوفاني در دين ودايي به ترتيب کدامها هستند؟ 

  الف . پارجانيا- وايو   ب . ايندارا- وايو   ج . ايندارا- رودرا   د. پارجانيا- رودرا 

۱۰.کدام گزينه در مورد دين آريايي ها نادرست است ؟ 

  الف . عدم اعتقاد به سرنوشت يا تقدير  ب . عدم اعتقاد به وجود خدايان حيواني 

  ج . عدم اعتقاد به وجود ارواح بي شمار   د. عدم رواج نياپرستي در بين آنان 

۱۱. کدام گزينه در مورد دهريون صحيح نمي باشد؟ 

  الف . متاثر از عقايد زرواني بودند.  ب . روزگار را خداوند و قديم مي دانستند. 

  ج . آيين دهري را قدريه نيز مي خواندند.  د. اعتقادي به زمان نداشتند 

۱۲. خدايان عمده هند که تثليث اعظم را به وجود آورده اند کدامها هستند؟ 

  الف .  رودره – ايندارا-شيوا  ب . ايندارا- شيوا – ويشنو 

  ج .رودره – برهما – وايو   د. برهما- ويشنو — شيوا  

۱۳. کدام گزينه از موارد قابل مقايسه بين برهما و زروان است ؟ 

  الف . خلقت و آفرينش 

  ب . تفويض قدرت آفرينش و نيروهاي خود به ديگر خدايان بزرگ  

  ج . گزينه الف و ب 

  د. هيچکدام 

۱۴. ارشوکر و فرشوکر به ترتيب به چه معني هستند؟ 

  الف . بخشنده نيروي مردي و مردانگي – آورنده مرگ  ب . بخشنده نيروي مردي و مردانگي – درخشان کننده 

  ج . آورنده مرگ – درخشان کننده   د. آورنده مرگ – بخشنده نيروي مردي و مردانگي 

۱۵.کدام گزينه در مورد آيين ميترا نادرست است ؟ 

  الف . عناصر طبيعت در اين آيين مقدس مي باشند.  ب . با عقايد ايراني درباره سرنوشت امتزاج پيدا کرده است . 

  ج . بر اصل وحدت وجود استوار است .  د. پيروان اين آيين براي اهريمن قرباني مي کنند. 

۱۶.الهه عشق و باروري در بابل و روم به ترتيب کدامها هستند؟ 

  الف . آفروديت – ونوس  ب . ايشتار- ونوس  ج . ونوس – ايشتار  د. فروديت – ايشتار 

۱۷.تکوين عالم در اساطير ايراني شامل چند دوره است و اين دوره ها به ترتيب کدامها هستند؟ 

  الف . سه دوره : آفرينش جهان – الهام مذهبي – تجديد حيات واپسين  

  ب . چهار دوره : آفرينش جهان – دوره  بنيادها – دوره آميختگي – دوره جدايي 

  ج . سه دوره : دوره  بنيادها – دوره  حيات – تجديد حيات واپسين 

  د. چهار دوره : دوره  بنيادها – الهام مذهبي – دوره  حيات – دوره جدايي 

۱۸. کدام يک از بهرهاي زير در سفر آخرت نگهبان شخص است ؟ 

  الف . دريافت  ب . روان   ج . فره وشي   د. وجدان 

۱۹. کدام گزينه در مورد امشاسپندان نادرست است ؟ 

  الف . صفات برجسته اهورا مزدا هستند. 

  ب . به معني مقدسان بي مرگ هستند. 

  ج . وجودهاي مطلقي هستند که مظهر اخلاق به شمار مي روند. 

  د. هرگز از شکل روحاني و مجرد خارج نشده اند. 

۲۰. سپنتا آرمئيتي و «خشتره وئريا» به ترتيب مظهر چيستند؟ 

  الف . پاک رواني – محبت   ب . پاک رواني – قدرت   ج . قدرت – جاودانگي  د. کمال – فروتني 

۲۱. کدام يک از پنج نيروي باطني انسان ، نيروي جنبش ، حرکت و حراست غريزي زندگي است ؟ 

  الف . دئنا   ب . بئور   ج . اوروان  د. آهو 

۲۲. آتش آسماني و برق جهنده که در پهنه آسمان پخش مي شود و ديوان را مي راند چه نام دارد؟  

  الف . آذر و ازيشت  ب . آذر برزي سونگه  ج . آذر اوروازيشت  د. آذر سين يشت 

۲۳.نماز از تيرگي شام تا نيم شب در آيين زرتشتي چه نام دارد؟ 

  الف . هاونگاه   ب . رپتونگاه  ج . ازيرنگاه   د. ايوسريترم 

۲۴. حفاظت آتش مقدس به عهده کدام طبقه بود؟ 

  الف . موبدان  ب . هيربدان  ج . دستوران  د. موبدان يزشنگر 

۲۵. در بين موبدان يزشنگر، بالاترين مقام چه کسي بود؟ 

  الف . زئوتر   ب . آتره وخش  ج . آبرت   د. سروشاورز 

۲۶. نخستين جزء و مهم ترين قسمت اوستا کدام است ؟ 

  الف . يشت ها   ب . يسنا   ج . ويسپرد   د. خورده اوستا 

۲۷. کدام گزينه در مورد يشت ها نادرست است ؟ 

  الف . يشت به معني ستايش پروردگار و نيايش امشاسپندان و ايزدان است . 

  ب . يشت ها در آغاز ترکيب شعري داشتند. 

  ج . يشت ها هنوز هم در مراسم مذهبي به کار  مي روند. 

  د. يشت ها داراي نشانه هاي بسياري از آيين آريايي و مطالبي با قدمت فوق العاده  اند. 

۲۸. در روز چهارم درگذشت انسان ، کدام يک از فرشتگان زير در داوري او شرکت ندارند؟ 

  الف . سروش   ب . ميترا   ج . رشن   د. اشتاد 

۲۹. کدام يک از خدايان زير در دين پيش از زرتشتي ايرانيان واسطه بين روشنايي عالم کبير و تاريکي عالم صغير بود؟ 

  الف . ميترا  ب . آتر  ج . اپم نپات   د. وهيو 

۳۰. نوزود به چه معناست ؟ 

  الف . عيد نو  ب . آتش نو   ج . نوهيربد   د. نوموبد
ــــ

امام حسن (ع) : به درستي كه نعمت دنيا پايدار نيست ، نه از آسيبش آسودگي هست ، و نه ازبديهايش جلوگيري ، فريبي است حايل سعادت ، و تكيه گاهي است خميده .

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام (١) بدون پاسخ

نیمسال اول 88-89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام (١)   

رشته/کد درس:الهيات (اديان و عرفان) ( 1220168)   

امام علي (ع ): برتري مردم به يکديگر، به دانش ها و خردهاست ؛ نه به ثروت ها و تبارها.

ــــ 

١. کدام گزينه درست است ؟ 

  الف . واژة ايران از پيش از ورود آرياييان به اين سرزمين اطلاق مي شد . 

  ب . واژة ايران در مفهوم قديمي خود به معناي «سرزمين خوب » است . 

  ج . نام پادشاه افسانه اي ايران «جمشيد» و به معناي دارندة رمۀ خوب است . 

  د. براساس روايتي، جمشيد،روزگاري گرفتار ديو شد و براي انهدام نسل آرياها و ديگر موجودات اقدام نمود . 

٢. کدام گزينه دربارة ديوکس (دياکو) درست است ؟ 

  الف . هرودوت او را يکي از سرکردگان طايفۀ مانايي مي داند . 

  ب . به گفتۀ هرودوت ، فرورتيش جانشين پدرش ديوکس شد . 

  ج . محققان روسيه معتقدند : فرورتيش پادشاه آشوريان را کشت .  

  د. ديوکس آشوريان را مطيع وخراجگزار خود کرد .٠ 

٣. کدام گزينه دربارة «آستياک» درست است ؟ 

  الف . قدرت روحانيون (مغها) را مهار نمود . 

  ب . در مدت حکومت خود بارها عمليات نظامي انجام داد . 

  ج . دختر کمبوجيه فرمانرواي پارس را به همسري برگزيد . 

  د. درباريانش در جنگ با کوروش دوم هخامنشي به پارسي ها پيوستند . 

٤. کوروش مي خواست استانداران تا جايي که امکان دارد بومي باشند، تا …………………….. 

  الف . با سنت و آداب و عقايد خود حکومت نمايند .  ب . کشاورزان مطيع او بوده و فرمانش را اطاعت کنند . 

  ج . از شقاق و نفاق هاي مذهبي جلوگيري نمايد .   د. به شيوة پادشاهان بين النهرين عمل کرده باشد . 

٥. کدام گزينه دربارة«کاهنان » دربابل پايتخت دنياي بين النهرين باستان درست است ؟ 

  الف . به علت جنگ هاي آشور و مصر و فلسطين ، به شدت تضعيف شدند . 

  ب . قدرت و تکبر طبقات اعيان بويژه کاهنان موجب فقر بردگان شد . 

  ج . کاهنان آيين مردوک، قدرت پادشاه را به شدت افزايش دادند . 

  د. توجه خاص آنان به آيين هاي مذهبي، کشاورزان را در مقابل بانکداران تقويت نمودند . 

٦. تنها نقص بزرگ کوروش …………………. بود . 

  الف . سياست تسامح و گذشت او در جهان آن روز   ب . قساوت و بي رحمي گاه گاهش 

  ج . تأييد بي رحمي هاي فرزند نيمه ديوانه اش کمبوجيه  د. کشتن پسر خود برديا براي هموار کردن پادشاهي کمبوجيه 

٧. در زمان خشايارشاه آتن و معبد آن به تلافي ………………………..طعمۀ حريق شد و به تاراج رفت . 

  الف . آتش زدن سارد   ب . شکست ايرانيان در ماراتن 

  ج . شکست ايرانيان در سالاميس   د. نابودي ناوگان ايران در ميکاله 

٨. آنچه موجب منفورشدن خشايارشاه در نظر سربازانش شد در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . قراردادن دستمزد براي کارگران ساختمان هاي باشکوه بود . 

  ب . شکست از يونانياني که از منظر ايرانيان ، مردمي فرومايه بودند . 

  ج . غرقه شدن او در عيش هاي حرمخانه ، خصوصاً پس از بازگشت از يونان بود . 

  د. سعي در به زنجير کشيدن امواج و تهديد خورشيد با تير و کمان بود . 

٩. کدام گزينه دربارة «پرني ها» درست است ؟ 

  الف . گروهي از سلوکيان بودند که با مصريان جنگيدند و با اشکانيان رقابت مي کردند . 

  ب . قبيله اي از اتحاديۀ قبايل داهه بودند که دولت پارت را بنا نهادند . 

  ج . سپاه ويژه اي بودند که به فرماندهي «دمودام » و «آنتيوخوس » پارت ها را شکست دادند . 

  د. شهر نشيناني بودند که با حمايت قبايل صحراگرد آريايي بر سلوکيان پيروز شدند . 

١٠. کدام گزينه دربارة «سورنا» درست است ؟ 

  الف . سردار رومي که به سبب حرص و آزمندي زياد سعي در بدست آوردن طلاي بيشتر داشت . 

  ب . فرماندة سپاه پارتيان که به دست کراسوس سردار رومي دستگير و کشته شد . 

  ج . سرداري ايراني که در غرب ايران موجبات زوال سپاه اسکندر را فراهم آورد . 

  د. قهرمان ايراني که بر روميان غلبه يافت و با توطئه اي خائنانه توسط «ارد»به قتل رسيد .

١١. از جملۀ آداب و رسوم مشترک بين ايرانيان عهد «ايران وئجه » و هندي هاي عهد «ودا» ………………… است . 

  الف . توجه به نقش عنصر آتش در داوري بين پاک و ناپاک 

  ب . عقيده به تناسخ و تقدس گاو 

  ج . توجه به پرستش خداي بزرگ ، اهورا مزدا  

  د. توجه به واقع گرايي در نقوش ميان غارها 

١٢. کدام گزينه دربارة خداي «اينشوشي ناک»درست است ؟ 

  الف . يکي از خدايان عيلامي که با پندار نگاري اکدي نوشته شده است . 

  ب . به مفهوم « بزرگ ، همه ، تمام » آمده است . 

  ج . تنها خداي دولتشهر شوش بوده است . 

  د. برخي اوقات به عنوان خداي نعمت و برکت به او نياز مي کردند . 

١٣. کدام گزينه درست است ؟ 

  الف . عده اي «پارتيکرا» را همان «هوبان » دانسته اند . 

  ب . «هوربي» نام خدايي است که پرستش آن توسط آشوري ها در عيلام معمول شد . 

  ج . «پي ني کر» يکي از زن B خدايان (الهگان ) عيلامي ها بود . 

  د. عيلامي ها در معابد تنها به پرستش يک خداي بزرگ اهميت مي دادند . 

١٤. کدام گزينه دربارة «هوما» يا « هوم » درست است ؟ 

  الف . همان گياه مقدس «سوما» در اوستا است . 

  ب . گياهي است که «خشم » را در انسان شعله ور مي کند . 

  ج . نام خدايي است که در ميان اقوام آريايي، الهام هاي نيکو به آدميان مي بخشيد . 

  د. بزرگ ترين خداي ودايي بود که به وسيلۀ شعلۀ مقدس خود ، بشر را به سوي تعالي سوق مي داد . 

١٥. کدام گزينه درست است ؟ 

  الف . آيين زرواني  به غلبه و برتري خير بر شر در اصل مزدايي وفادار ماند . 

  ب . زرتشت تمامي مذاهب و معتقدات آريايي ها را رواج داد و در آيين مزدايي پابرجا نمود . 

  ج . آيين زرواني به عنوان دين تازه اي در مقابل کيش زرتشتي به شمار مي رفت . 

  د. طبقۀ متوسط مهري ها،در سلسله مراتب شعاير و مراسم آيين ، ترفيع رتبه نمي يافتند . 

١٦. روز تولد عيسي مسيح در اصل زادروز ………………… بوده است . 

  الف . زرتشت ، پيامبر ايراني  ب . خداي زروان بيکران 

  ج . «آموزگار مقدس » در دين مهري   د. خداي ميترا در آيين مهري 

١٧. کدام گزينه دربارة «مهريشت » درست است ؟ 

  الف . اهورامزدا با نام «دارندة دشتهاي فراخ » معرفي شده است .  ب . يکي از قديمي ترين يشت هاي موجود است . 

  ج . اين يشت ، يشت ويژة «خورشيد» است .   د. قسمت اعظم اين يشت منثور است . 

١٨. کدام گزينه دربارة «ناهيد» درست است ؟ 

  الف . در مجموعۀ يشت ها هيچ يشتي در ستايش او نيست . 

  ب . يسنۀ پنجم به آناهيد اختصاص دارد و ١٣٢ بند و ٣٠ «کرده » است .  

  ج . در سرزمين ايران و خارج از ايران آتشکده هايي به نام آناهيد موجود بود . 

  د. هيچ تشابهي بين افسانه هاي ايشتار و آفروديت ، با افسانه هاي آناهيتا وجود ندارد . 

١٩. بزرگترين عضو سلسلۀ کيانيان ………………… بود . 

  الف . هوشنگ   ب . فريدون 

  ج . کيخسرو  د. کيومرث 

٢٠. کدام گزينه دربارة «زرتشت » درست است ؟ 

  الف . در زمان «چيش پيش » هخامنشي (٦٤٠ 675B ق .م ) مي زيست . 

  ب . به نظر مي رسد او از مردم ري يا آذربايجان باشد . 

  ج . اجزايي که لازم بود تا اين پيامبر ايراني را متولد کند، فرة ايزدي ، روان و تن بودند . 

  د. پدرش پوروشسپ و مادرش دوغدوه نام داشت و از طبقۀ کشاورزان بودند . 

٢١. در اوستا سخن از شخصي گئوتمه نام است که زرتشت او را فريبکار خوانده است ، بنابراين مي توان گفت : …….. 

  الف . گئوتمه (گوتاما) بودا معاصر زرتشت بوده است . 

  ب . بودا در مجاورت محل زندگي زرتشت مي زيست . 

  ج . اين بخش از اوستا متعلق به دوراني است که آيين بودا در ايران شرقي انتشار داشت . 

  د. گئوتمه سمت پيشوايي روحانيت و کهانت را در زمان زرتشت برعهده داشت . 

٢٢. کدام گزينه دربارة عقايد زرتشت درست است ؟ 

  الف . نهاد انساني بهره اي از وجود خداست . 

  ب . منظور از «عقل نيک » مخلوق اهورامزدا، عقل انساني است . 

  ج . انگره مينو در مقابل اهورامزدا قرار گرفته است . 

  د. نخستين امشاسپند، وهومنه است به معني خردنيک و نگهدارندة گله ها . 

٢٣. کدام يک از گزينه هاي زير بنابر آنچه در اوستا آمده است از وظايف سه گانۀ آدمي است ؟ 

  الف . آدم پليد را پاکيزه سازد .   ب . بر دشمن خود بتازد . 

  ج . از فرد نادان فاصله گيرد .   د. تنبلي و بيکارگي را کنار نهد . 

٢٤. پرستش سويي يا «قبلۀ» زرتشت …………………………. 

  الف . نور برآمده از شعلۀ آتش است .  ب . نور شمع فروزان است . 

  ج . نور خورشيد است هنگامي که مي تابد .  د. نور است به هر شکلي که جلوه نمايد . 

٢٥. کدام گزينه دربارة عقايد زرتشتي درست است ؟ 

  الف . ايزد و هومن رقيب آژدهاک (ضحاک) بوده است . 

  ب . «پتت » يا دعاي استغفار از زمان ساسانيان باقي مانده است . 

  ج . به موجب بندهشن و زات اسپرم عمر جهان نه هزار سال است . 

  د. جشن بهمنگاه در روز دهم (آبان روز) بهمن ماه برگزار مي شد . 

٢٦. کدام گزينه دربارة «سدره » در دين زرتشت درست است ؟ 

  الف . جشني که در پنجاه روز پيش از نوروز جمشيدي برگزار مي شد . 

  ب . پيراهني است گشاد با آستين کوتاه و بدون يقه از پارچۀ سفيدرنگ . 

  ج . بندي است سفيد و باريک از هفتاد و دو نخ پشم . 

  د. درختي بهشتي است که شاخه هاي آن در آسمان است . 

٢٧. در دين زرتشتي دختري که پس از رسيدن به سن بلوغ با موافقت و صلاحديد پدر و مادر خود به عقد ازدواج پسري در مي آيد

……………………….. گفته مي شود . 

  الف . پادشاه زن  ب . چاکر زن 

  ج . سَتَر زن   د. خودرأي زن 

٢٨. کدام گزينه برطبق اعتقادات و يا اعمال زرتشيان درست است ؟ 

  الف . روان بلافاصله پس از فرارسيدن مرگ به فوريت بدن را ترک مي کند . 

  ب . دفن ميت يم بايست پس از  غروب آفتاب صورت پذيرد . 

  ج . از نظر زرتشت گوشتخواري عملي ناشايست محسوب مي شود . 

  د. زرتشت به نوشيدن هوم دستور داده ، بنابراين زرتشيان به دستور وي عمل مي کنند . 

٢٩. کدام گزينه دربارة «يزشنگر» درست است ؟ 

  الف . موبدي که داراي معلومات عاليه بود . 

  ب . شخص کارآموز موبدي در بين طبقۀ روحانيون بود . 

  ج . شخصي که کارش نوشتن اندرزنامه و ايراد سخنراني هاي مذهبي و اخلاقي بود . 

  د. موبدي که مراسم و آيين هاي ديني را به جا مي آورد . 

٣٠. کدام گزينه درست است ؟ 

  الف . يسنا نخستين و خرده اوستا پنجمين جزء اوستا است . 

  ب . ماد مرکز آفرينش تعليمات اوستا بوده است . 

  ج . هرودوت مي گويد: پارسيان براي خدايان خود تنديس و قربانگاه بنا نمي کنند . 

  د. پارتي ها مانند مادها مردگان خود را دفن مي کردند .  
ــــ

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام ١ بدون پاسخ

نیمسال دوم 88-89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام ١ 

رشته/کد درس:الهيات ـ اديان و عرفان ( ١٢٢٠١٦٨ )   

امام علي (ع ): شرافت به خرد و ادب است نه به دارايي و نژاد. 

ــــ 

۱. مورخان کدام يک از رويدادهاي زير را، سرآغاز تاريخ واقعي بشر در هزاره اول قبل از ميلاد دانسته اند؟ 

   الف . قيام مادها عليه دولت آشور   ب . ظهور زردشت و گرويدن ويشتاسب به دين او 

   ج . بنيان نهادن سلسله هخامنشيان به دست کورش  د. آغاز حکومت کيانيان 

۲. کدام پادشاه معمار حقيي ق شاهنشاهي ايران باستان قلمداد مي شود؟ 

   الف . فرورتيش   ب . دياکو  ج . هوخشتره   د. کوروش 

۳. کدام گزينه درباره کوروش صحيح نيست ؟ 

   الف . اعطاي آزادي مذهبي به اتباع غير ايراني خود 

   ب . اعتقاد او به اينکه مأموران در محل خدمت خود نبايد صاحب آب و زمين و ثروت باشند 

   ج . بنيانگذاري حکومت خود بر مبناي فدراليسم 

   د. اداي احترام به مَّردوک خداي شهر بابل 

۴. در جنگ هاي پلوپونز در يونان ، چه عاملي شديدترين ضربه را به سپاه ايران وارد کرد؟ 

   الف . نداشتن تجهيزات نظامي کافي  ب . عدم دسترسي به آذوقه در فاصله اي بسيار دور از وطن 

   ج . به کارگيري سربازان يوناني   د. ضعف روحيه پادشاه ايران 

۵. آتش در «گاتها» مظهر چه چيزي است ؟ 

   الف . روشنايي  ب . خدا  ج . عدالت  د. حيات 

۶. کدام گزينه درباره باورهاي ديي ن مردم « آسياني » صحيح است ؟ 

   الف . دين آنها تحت تأثير مناطق شرقي ايران بود 

   ب . جهان را مذکر و آفريدة يک خداي مذکر مي دانستند 

   ج . آنها به زندگي در دنياي ديگر اعتقاد نداشتند   

   د. براي پرستش مردگان اهميت قائل مي شدند 

۷. کدام يک از خدايان «عيلامي » در تصور مؤمنانش ، فرمانرواي خدايان در زمين و آسمان و آفريننده کاينات بود؟   

   الف . هوبان   ب . کريرشاه  ج تاهونته   د. اينشوشي ناک 

۸. کدام گزينه درباره دين آريائيان باستان درست است ؟ 

   الف . به سرنوشت که با سحر و جادو يا نذر و قرباني مي توان آن را تغيير داد اعتقاد داشتند 

   ب . مايل بودن که هرگونه ارتباط ميان مردگان و زندگان را قطع کنند 

   ج . اجساد مردگان خود را دفن مي کردند  

   د. به خدايان حيواني ، اجنه و ارواح بي شمار اعتقاد داشتند 

۹. کدام گزينه درباره زروان صحيح است ؟ 

   الف . درنامه هاي پهلوي او برتر و فراتر از اهورامزدا و اهريمن قرار مي گيرد 

   ب . در عصر اوستايي يکي از ايزدان با اهميت بوده است 

   ج . زروان به معناي زمان دوازده هزار ساله است 

   د. آيين زوراني در عصر ساساني ديي ن تازه در مقابل کيش زرتشتي به شمار مي رفت 

۱۰. کدام يک از خدايان هندو بيشترين شباهت را با زروان دارد؟ 

   الف . برهما  ب . ويشنو  ج . شيوا   د. ايندرا 

۱۱. کدام گروه از اديان ايراني به کيشهايي جهاني تبديل شدند؟ 

   الف . مانوي ـ مزدکي  ب . زرواني ـ مانوي  

   ج . ميتراپرستي ـ زرتشتي  د. مانوي ـميتراپرستي 

۱۲. «مهر» در وداها و ايران به ترتيب به چه معنا بوده است ؟ 

   الف . دوست ـ پيروزي  ب . پيمان ـ محبت  ج . دوست ـ پيمان  د. عدالت ـ ياري 

۱۳. کدام گزينه درباره آيين ميترائي صحيح است ؟ 

   الف . در اصل آيين نياکان پرستي است که با ستاره شناسي کلداني و طبيعت پرستي ايراني در آميخته است 

   ب . پيروان اين آيين براي اهريمن قرباني کرده و قربانگاه مي سازند 

   ج . اين آيين مبتني بر اصل يگانه پرستي است 

   د. خداي مهر در تمام آثار و سنگنبشته هاي هخامنشيان حضوري برجسته دارد 

۱۴. در ايران باستان جشن مهرگان در چه روزهايي از ماه مهر برگزار مي شد؟ 

   الف . شانزدهم تا بيست و يکم   ب . چهاردهم تا نوزدهم 

   ج . شانزدهم تا بيستم  د. نوزدهم تا بيست و يکم 

۱۵. « آناهيتا» به چه معناست ؟ 

   الف . بانوي آب   ب . رود بي عيب  ج . نيرومند بي عيب  د. بي عيب 

۱۶. بر اساس اسطوره آفرينش زرتشتي روح مخرب يا اهريمن براي مقابله با آفرينش فضا توسط اهريمن آفرينش ……….. را عرضه

کرد. 

   الف . آز  ب . دوزخ  ج . خشم   د. شهوت 

۱۷. کدام يک از فرشتگان ، زرتشت را به پيشگاه اهورامزدا رهبري کرد؟ 

   الف . سروش   ب . وهومنه   ج . ارديبهشت   د. امرداد 

۱۸. کدام فرقه اعتقاد داشت که « اصل آغازين هستي روشنايي بود، ولي روشنايي از نيرويي دشمنانه در هراس افتاد و از اين

هراس و آن دشمني ، تاريکي پديد آمد.» 

   الف . کيومرثيان  ب . زوانيان   ج . مغان   د. زتديکان 

۱۹. کداميک از شاخه هاي فکري زرتشت بيشتر ا ز محيط اجتماعي او تأثير پذيرفته است ؟ 

   الف . خداشناسي   ب . جهان شناسي  ج . فلسفه اخلاقي   د. آموزه هاي آييني 

۲۰. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . جوهر تعليم و روح آيين زرتشت توحيد است 

   ب . در تعاليم زرتشت اهريمن در برابر اهورامزدا قرار دارد 

   ج . اساس تعاليم زرتشت ثنويي ت است که بين دو طرف آن تعادل برقرار نيست 

   د. در ثنويت زرتشتي روح در مقابل جسم قرار دارد 

۲۱. خصائص ، کدام يک از امشاسپندان در اوستا و ريگ ودا به صورت مشابه ذکر شده است ؟ 

   الف . وهومنه  ب . اشاوهيشته   ج . خشتره وئريا   د. سپنتا آرمئيتي 

۲۲. کدام گزينه از وظايف اصلي انسان در اوستا نيست ؟ 

   الف . سيرکردن گرسنه  ب . دانا کردن نادان 

   ج . دوست گردانيدن دشمن  د. پاکيزه ساختن آلوده 

۲۳. واژه هاي « ميسوانه » و « همستگان » به ترتيب چه معنا هستند؟ 

   الف . برزخ ـ برزخ  ب . بهشت ـ دوزخ  ج . دوزخ ـ برزخ  د. برزخ ـ بهشت 

۲۴. زرتشتيان در سال ، چند گاهنبار يا جشن بزرگ برگزار مي کنند؟ 

   الف . سه  ب . چهار  ج . شش   د. دو 

۲۵. بر اساس اوستا، اهورامزدا در نخستين مرحله آفرينش کدام موجود را آفريد؟ 

   الف . آسمان  ب . فروهر   ج . آب   د. زمين 

۲۶. روايت ديي ن مزديسنا رسم ، کُشتي بستن را به کدام يک از اشخاص زير نسبت مي دهند؟ 

   الف . زرتشت   ب . هوشنگ   ج . کيخسرو   د. جمشيد 

۲۷. در ايران باستان ، ازدواج زني که تنها فرزند يک مرد بود با چه عنواني ثبت مي گرديد؟ 

   الف . ايوک زن  ب . پادشاه زن  ج . سترزن  د. چاگر زن 

۲۸. از ديدگاه زرتشتيان ، کدام يک از ايزدان ، داور دادگاه روان در روز چهارم پس از مرگ خواهد بود؟ 

   الف . سروش   ب . اشتاد  ج . مهرايزد  د. رشن 

۲۹. در سلسله مراتب روحانيون زرتشتي برترين مقام از آن چه کسي بود؟ 

   الف . موبد   ب . هيربد  ج . دستور   د. زرتشت توم 

۳۰. کدام يک از سلسله ها، تحت نفوذ شديد انديشه هاي هلني بودند؟ 

   الف . ساسانيان   ب . مادها  ج . اشکانيان  د. هخامنشيان
ــــ

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام (١) بدون پاسخ

نیمسال اول 89-90

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام (١) 

رشته/کد درس:الهيات – اديان و عرفان – ١٢٢٠١٦٨ 

امام خميني (ره ): اين محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است . 

ــــ  

١. بنا به گفته هرودوت مؤسس سلسله ماد چه کسي است ؟ 

   الف . فرورتيش   ب . دياکو   

   ج . چيش پيش  د. هرخشتره 

٢. سلسله هخامنشيان در چه سالي و بدست چه کسي بنيان گذاري شد؟ 

   الف . در ٤٥٠ق .م و بدست کمبوجيه   ب . در ٥٥٠ ق .م و بدست کوروش 

   ج . در ٥٥٠ ق .م و بدست چيش پيش  د. در ٦٠٠ ق .م و بدست آستياگ 

٣. مردوک  نام خداي کداميک از کشورها بود؟ 

   الف . آشور   ب . بابل 

   ج . اورشليم   د. روم 

٤. در اعتقاد يهوديان از کداميک از پادشاهان هخامنشي بعنوان مسيح ياد شده است ؟ 

   الف . داريوش بزرگ   ب . کورش 

   ج . کمبوجيه  د. چيش پيش 

٥. بنا به متون تاريخي کوروش کبير بيشتر داراي چه نوع اعتقادات ديني بود؟ 

   الف . موحد و يکتاپرست بود   

   ب . بت پرست و مشرک بود 

   ج . وي بيشتر به آزادي عقيده معتقد بود و اهل مدارا و  تساهل بود 

   د. عقايد وي ممزوجي از اعتقادات يهوديان و زرتشتي بود 

٦. از نظر اقبال لاهوري در تاريخ انديشه ايران باستان بيشتر سهم از آن …………………….. مي باشد. 

   الف . فرهنگ ايراني  ب . دين يهود 

   ج . دين هخامنشيان   د. زرتشت حکيم 

٧. يکي از مهمترين اعتقادات مشترک بين وداها و اوستا کدام است ؟ 

   الف . پرستش اهورامزدا   ب . پرستش دئوها 

   ج . نوشيدن عصاره هوم (سوما)   د. پرستش آذر 

٨. رتايا آرته در متون ودايي و اوستايي به چه معنا مي باشد؟ 

   الف . اعتقاد به اهورامزدا  ب . اعتقاد به وجود نظم کيهاني 

   ج . اعتقاد به امشاسپندان  د. فناناپذير 

٩. از بين خدايان عيلامي کداميک از آنها به معني «بزرگ همه ، تمام » بود؟ 

   الف . هوبان   ب . انيشوشي ناک 

   ج . مردوک  د. ناهونته 

١٠. بزرگترين خداي ودايي که حامل شعله مقدس براي تمامي بشر بود چه نام داشت ؟ 

   الف . اگني  ب . وارونا 

   ج . اهورامزدا  د. ميترا 

١١. اين جمله از کداميک از مورخين است : « ايرانيان نه بتي داشتند و نه در بتخانه مراسم نيـايش و مناسـک پرسـتش انجـام 

مي دادند.» 

   الف . هرودوت  ب . گزنفون   

   ج . سرچارلزاليوت  د. عبدالکريم شهرستاني 

١٢. واژه «زروان » در زبان اوستايي و در زبان پهلوي به چه معناست ؟ 

   الف . زمان گرانه مند  ب . زمان بيکران   

   ج . هرمزد   د. اهريمن 

١٣. خداي ميترا در متون مقدس «ريگ ودا» در کدام دسته از خدايان قرار مي گيرد؟ 

   الف . زميني   ب . جوي 

   ج . آسماني   د. زميني -جوي  

١٤. چرا پلوتارک در کتاب ايزيس و اوزيريس از ميترا به منزله ميانجيگر نام مي برد؟ 

   الف . بخاطر اين که ميترا واسطه بين انسان و اهورامزدا بود. 

   ب . بخاطر اين که ميترا خداي شفاعت بود 

   ج . بخاطر اين که ميترا واسطه بين اهورامزدا و اهريمن بود. 

   د. بخاطر اين که ميترا خداي جنگ و صلح بود 

١٥. عالي ترين منصب در دين مهري کدام است ؟ 

   الف . سرباز   ب . کلاغ 

   ج . شير   د. پير 

١٦. علامت مشخصه فرزانگي پير در آئين مهر کدام بود؟ 

   الف . حلقه و عصايش   ب . حلمش 

   ج . علمش   د. عملش 

١٧. در مهريشت از کداميک از ايزدان بعنوان دارنده دشت هاي فراخ و ابرهاي تيزرو نام برده شده است ؟ 

   الف . آناهيتا  ب . ميترا 

   ج . اهورامزدا  د. اهريمن 

١٨. آناهيتا در ادبيات مزديسنا ايزد بانوي چيست ؟ 

   الف . زمين  ب . دشت ها   

   ج . آب ها   د. کوهها 

١٩. در آئين زرتشتي فرّ به معني…………………… مي باشد. 

   الف . وديعه ي مخصوص شاهان   

   ب . فيض الهي 

   ج . ذره اي از ذرات نور اهورامزدا در وجود هر انساني 

   د. وديعه امشاسپندان 

٢٠. فرشته اي که براي اولين بار زرتشت را به سوي خدا دعوت کرد در کدام گزينه آمده است ؟ 

   الف . خرتات  ب . امرتات 

   ج . سپندارمند   د. وهومنه و بهمن 

٢١. کدام گزينه دربارة امشاسپندان درست است ؟ 

   الف . همان قديسان روحانيون دين زرتشت است 

   ب . فرشتگان جاوداني است که اهورامزدا به توسط آنان جهان را تمشيت مي کند. 

   ج . فرزندان زرتشت هستند 

   د. روحانيون دين زرتشت هستند 

٢٢. کداميک از پژوهشگران ، دين زرتشت را دوگانه پرست مي داند؟ 

   الف . هنينگ   ب . مري بويس 

   ج . دوشن گيمن   د. گزنفون 

٢٣.کداميک از فرشتگان ذيل به معني پاکتر از همه و موکل آتش بود؟ 

   الف . سپنتاآرميتي  ب . اموتات 

   ج . اشاوهيشته   د. شهريور 

٢٤. کدام گزينه دربارة و هومنه درست است ؟ 

   الف . به معني بهترين پرهيزگار و سمبل خلوص و پاکي بود. 

   ب . به معني قدرت و نگهدارنده فلزات بود. 

   ج . به معني تندرستي و نگهبان گياهان بود. 

   د. به معني خرد نيک و نگهدارنده گّله ها بود 

٢٥. در آئين زرتشت کداميک از گزينه هاي ذيل به معني جان آمده است ؟ 

   الف . دئنا   ب . روان  ج . آهو   د. فروشي 

٢٦. آذر وهوفريان چيست ؟ 

   الف . آتش مقدسي است که سرچشمه اش در آسمان است . 

   ب . آتش غريزي است که در تن هاي انسانها و حيوانات مشتعل است 

   ج . آتشي است که در نباتات مي سوزد 

   د. آتشي اشت که در بهشت مي سوزد 

٢٧. بنا به اعتقاد زرتشتيان آتش مظهر چه چيزي است ؟ 

   الف . مظهر خداوند در زمين است   ب . مظهر پاکي و روشنايي است 

   ج . مظهر خير و برکت است   د. مظهر حاکميت اهورا مزداست 

٢٨. در هزاره دوم بنا به اعتقاد زرتشتيان : 

   الف . جهان در حالت مثالي و فروهري است  ب . دوران آفرينش است 

   ج . دور آميختگي خير و شر است   د. دوره پيروزي سنت آرميني بر اهريمن است 

٢٩. طبقه آترون چه کساني بودند؟ 

   الف . متوليان دين   ب . نگهبان آتش   

   ج . ارتشيان   د. همان طبقه کارگران و پيشه وران است 

٣٠. بنا به اعتقاد زرتشتيان کدام قسمت از اوستا منسوب به خود زرتشت است ؟ 

   الف . يسنا  ب . گات ها 

   ج . پشت ها   د. خرده اوستا
ــــ

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام ١ بدون پاسخ

نیمسال دوم 89-90

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان ايران پيش از اسلام ١   

رشته/کد درس:الهيات ت اديان و عرفان (١٢٢٠١٦٨) 

ــــ 

١. چه کسي را بنيانگذار واقعي دولت ماد و معمار حقيقي شاهنشاهي ايران باستان دانسته اند؟ 

  الف .ديوکس  ب . فرورتيش  ج . هوخشتره   د. نبوپولاسار 

٢. مهمترين قبيله هخامنشيان در کدام گزينه آمده است ؟  

  الف . پاسارگاديان  ب . مرفيان  ج . ماسپيان  د. ساگاريت ها 

٣. تقسيم شاهنشاهي ايران به بيست استان و تشکيل سازمان اداري کارآمد در کشور در زمان کدام يک از پادشاهان هخامنشي

صورت گرفت ؟ 

  الف . کورش   ب . کمبوجيه  ج . داريوش  د. خشايارشا 

٤. پيشرفت نظام برده داري به شکل کلاسيک در کدام دوره پادشاهي صورت پذيرفت ؟ 

  الف . هخامنشيان  ب . سلوکيان   ج . اشکانيان   د.مادها  

٥. کدام يک از اقدامات پادشاهي ارد بود؟ 

  الف . شکست تيگران ، پادشاه ارمنستان 

  ب . ضرب سکه با تصوير اشک براي نخستين بار  

  ج . فتح سلوکيه و بابل  

  د. شکست رومي ها و متوقف ساختن ايشان در حوالي فرات  

٦. کدام يک از پادشاهان اشکاني همانند پادشاهان هخامنشي خود را شاه شاهان ناميد؟ 

  الف . مهرداد اول  ب . فرهاد دوم   ج .اردوان اول  د. مهرداد دوم  

٧. آغاز سلطنت کدام يک از پادشاهان اشکاني را، مبدأ تاريخ اين سلسله دانسته اند؟  

  الف . اشک (ارشک )  ب . تيرداد   ج . مهرداد اول  د. فرهاد دوم  

٨. فرمانرواي خدايان در زمين و آسمان و آفريننده کائنات در نزد عيلامي ها در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . هوبان   ب . لاگامر  ج . کريرشا  د. اينشوشي ناک 

٩. کدام يک از خصوصيات ديانت آريائيها نمي باشد؟ 

  الف . پرستش بت و ساخت بتخانه  

  ب . بزرگداشت و جنبه خدايي دادن به عناصر طبيعي  

  ج . اعتقاد به جاودانگي روح و عذاب يا خوشبختي ابدي آن  

  د. عدم اعتقاد  به خدايان حيواني، اجنه و ارواح بي شمار  

١٠. در کدام يک از منابع ، زروان به عنوان آفريننده اهورامزدا معرفي شده است ؟  

  الف . ونديداد   ب . بندهشن  ج . رساله زاداسپرم  د. رساله مينوي خرد   

١١. در تثليث اعظم خدايان هندو، « زمان بي کرانه که نه آغازي برايش هست و نه انجامي»  در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . زروان  ب . برهما  ج . ويشنو   د. شيوا 

١٢. عاليترين منصب در دين مهري کدام است ؟ 

  الف .سرباز  ب . پير  ج . شير   د. پارسي 

١٣. ميترا در گاثاها به چه معنايي به کار رفته است ؟  

  الف . پيمان  ب . خورشيد  ج . راستي و درستي  د. دوست  

١٤. در ادبيات مزديسنا، »».. ايزدبانوي آبهاست که يشت »».. بدان اختصاص دارد. 

  الف . آناهيتا. چهارم   ب . ميترا . چهارم  ج . آناهيتا. پنجم   د. ميترا. پنجم 

١٥. در اساطير ايراني چه کسي بر اهريمن مسلط شد و او را به شکل اسبي درآورد که سي سال بر آن سوار گرديد؟ 

  الف . کيومرث  ب . تهمورث   ج . جمشيد   د. هوشنگ 

١٦. پادشاهي که پذيراي دعوت زرتشت گرديد و به آيين او گرويد در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . ويشتاسب   ب . جاماسب   ج . داريوش  د. خشايارشا 

١٧.  در آيين زرتشت کدام يک از پنج بهر نهاد انساني در سفر آخرت نگهبان شخص است ؟ 

  الف . وجدان  ب . روان  ج . فره وشي  د. دريافت 

١٨. کدام گزينه صحيح مي باشد؟ 

  الف .در گاتها اهريمن در برابر اهورامزدا قرار دارد. 

  ب . از گاتها بر مي آيد که زرتشت نيک و بد را زاييده انديشه بشر دانسته است . 

  ج . در گاتها تضاد ميان دنياي ارواح نيک و فرشتگان با ديوان به طور مشخصي روشن شده است . 

  د. در گاتها ذکري از  امشاسپندان به ميان نيامده است . 

١٩. مظهر پاک رواني، فروتني عشق و محبت که داراي نقش بسيار آزادتر از ساير امشاسپندان است در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . وهومنه   ب . اشاوهيشته   ج . خشتروئريا  د.سپنتاآرمئيتي  

٢٠. از جمله پنج نيروي نهادي آدمي در آيين زرتشت که قوه در ک و فهم است در کدام گزينه آمد است ؟ 

  الف . آهو  ب . دئنا  ج . بئوز   د. اوروان 

٢١. به موجب اوستا آتشي که در گرزمان در مقابل اهورامزدا مي سوزد چه نام دارد؟ 

  الف . آذربرزي سونگه   ب . آذر اوروازيشت 

  ج . آذروازيشت  د. آذر سين يشت 

٢٢. از شش گاهنبار آيين زرتشتي که به ياد آفرينش آب مي باشد در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . ميديوزرم  ب . ميديوشم   ج . پتيه شهيم  د. اياثريم 

٢٣. جشن نزول فروهرها در آيين زرتشت در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . فروردگان  ب . مهرگان   ج . آبانگان   د. آذرگان 

٢٤. کدام واژه در اوستا معادل سدره مي باشد؟ 

  الف . يجنوپوت  ب . شپيک  ج . ائيوياانگهن   د. وهومنه وستره 

٢٥. در ايران باستان ازدواج زن بيوه پس از در گذشت شوهر نخست تحت چه نامي ثبت مي گرديد؟ 

  الف . پادشاه زن   ب . چاکرزن   ج . ايوک زن  د. سترزن 

٢٦. کدام يک از روشهاي کفن و دفن در بين ايرانيان باستان معمول نبوده است ؟ 

  الف . انداختن جسد در آب دريا   ب .سوزاندن مردگان 

   ج . دفن زيرخاک   د. گذاردن مرده در دخمه 

٢٧. آن دسته از روحانيون زرتشتي که مسئوليت پاسخگويي به سؤالات و مشکلات مذهبي را دارا بودند در کدام گزينه آمده

است ؟  

  الف . هيربدان  ب . موبدان  ج . دستوران   د. اندرزبدان  

٢٨. برخلاف ديگر متنهاي اوستايي کدام متن با رسم آييني نه از نزديک و نه از دور برخورد ندارد؟ 

  الف . يشتها  ب . ويسپرد   ج . خرده اوستا  د. ونديداد 

٢٩. از زمان کدام پادشاه «ميترا» به عنوان بخشنده فره پادشاهي بزرگ دانسته شد؟ 

  الف . اردشير دوم   ب . داريوش  ج .خشايارشا   د.خشايارشاي دوم 

٣٠. کدام يک از پادشاهان اشکاني در جهت احياي دين زرتشت کوشش بي دريغ نمود؟ 

  الف .  ونن دوم  ب . گودرز   ج . بلاش اول  د.پاکر
ــــ

عنــوان درس :اديان ايران پيش ازاسلام ۱

نیمسال دوم 90-91

حضرت علي (ع ): ارزش هر کس به ميزان دانايي و تخصص اوست

عنــوان درس :اديان ايران پيش ازاسلام ۱

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان (چندبخشي )۱۲۲۰۱۶۸

ــــ

١- چه امري اقوام سوري را با ايرانيان آشتي داد؟

۱. پشتيباني هخامنشي ها از سوري ها در برابر استيلاگران بابلي و آشوري .

۲ پشتيباني هخامنشي ها از سوري ها دربرابر استيلاگران فنيقي ها و مصري ها.

۳ اتحاد ايرانيان و سوري ها با فنيقي ها ، سومري ها ويهودي ها.

۴. دادن آزادي مذهبي و سياسي از سوي هخامنشي ها به سوري ها.

پاسخ:د

٢- اختلاف بنيادين در دو قلمرو "پارتي " از چه ناشي مي شد؟

۱. ترکيب نژادي ، تفاوت نظام ديني -سياسي  ۲. ترکيب جمعيٌتي ، تفاوت نظام شورايي – سياسي

۳. ترکيب نژادي ، تفاوت نظام اجتماعي – اقتصادي   ۴. ترکيب جمعيٌتي ، تفاوت نظام ديني – اقتصادي

پاسخ:ج

٣- کدام مفهوم نزد آريايي هاي هندي و ايراني منشأ واقعي اخلاق بود؟

۱. آتر  ۲. آرته   ۳. اهورا   ۴. هوما

پاسخ:ب

٤- در آيين مزدايي ابتدايي بجز "اهورامزدا" کدام ايزد-بانوها پرستش مي شدند؟

۱. ميترا و آناهيتا   ۲. ميترا و وارونا  ۳. آذر و آناهيتا  ۴. وارونا و ايندرا

پاسخ:الف

٥- "آسياني ها" درباره ي زندگي و جهان چه باوري داشته اند؟

۱. زندگي آفريده ي يک ايزد و جهان خاستگاه حيات بود.

۲ زندگي آفريده ي يک ايزد-بانو و جهان يک بارداربود.

۳ زندگي آفريده ي طبيعت و جهان زاينده و مؤنث بود.

۴. زندگي آفريده ي يک نيروي ماورايي و جهان باردارکننده بود.

پاسخ:ب

٦- "زروان "در زبان پهلوي به چه معناست ؟

۱. زمان بيکران  ۲. زمان درنگ خدايي  ۳. زمان بي مانند   ۴. زمان کرانه مند

پاسخ:الف

٧- زروان با خداي بزرگ کدام آيين انطباق دارد؟

۱. دهريه  ۲. مزديسنا  ۳. مانويت  ۴. ميترائيسم

پاسخ:ج

٨- در کهن ترين سند پيداشده ،متعلّق به حدود۱۴۰۰پ .م ، نام "ميترا" همراه نام کدام خدا آمده است ؟

۱. ايندرا   ۲. شاماش   ۳. اناهيتا  ۴. وارونا

پاسخ:د

٩- در بيت  "خجسته فريدون ز مادر بزاد   /   جهان را يکي ديگر آمد نهاد"، مقصود از "نهاد" چيست ؟

۱. سازمان اجتماعي   ۲. بهره وري از جهان تن  ۳. شيوه ي مهري   ۴. سرشت و ذات

پاسخ:ج

١٠- "اردوي سورآناهيتا" به معناي چيست ؟

۱. رود نيرومند بي عيب   ۲. افسانه ي رودهاي بلند

۳. ايزد نجات بخش آب ها  ۴. آب هاي پاک چشمه ها

پاسخ:الف

١١- در تکوين عالم ازمنظر اسطوره هاي ايراني دوره ي "آفرينش جهان " به چه دوره اي اشاره دارد؟

۱. دوره ي جدايي  ۲. دوره ي حيات  ۳. دوره ي آميختگي   ۴. دوره ي بنيادها

پاسخ:د

١٢- برابر فارسي "اهورامزدا" کدام گزينه است ؟

۱. خالق ازلي  ۲. سرورِ دانا  ۳. خداي نيکي  ۴. داناي ابدي

پاسخ:ب

١٣- کدام يک از پژوهشگران زير آيين زرتشت را "دوگانه پرستانه " مي داند؟

۱. هنينگ   ۲. هستينگز  ۳. هينلز  ۴. دوشن گيمن

پاسخ:الف

١٤- در گات ها چه برداشتي از" امشاسپندان " شده است ؟

۱. عبارت اند از؛ نام ماه هاي دوازده گانه ي سال خورشيدي .

۲ عبارت اند از؛ صفت هاي برجسته و عينيت يافته ي اهورامزدا.

۳ عبارت اند از؛ وجودهاي مطلق روحاني و مظهر اخلاق .

۴. عبارت اند از؛ موجودهاي نيمه روحاني – نيمه جسماني .

پاسخ:ج

١٥- مسئله ي خير و شرٌ در دين زرتشت ، کدام يک از جنبه هاي اين دين را پررنگ تر نموده است ؟

۱. جنبه ي فرجام شناختي   ۲. جنبه ي الاهي

۳. جنبه ي انسان شناختي  ۴. جنبه ي اخلاقي

پاسخ:د

١٦- مفهوم معادل "اعراف " که درکتاب "مينوخرد" و "ارداويرافنامه " آمده است چيست ؟

۱. بئوز   ۲. همستکان   ۳. دئنا  ۴. چنونت

پاسخ:ب

١٧- جشن "سده " مصادف با چيست ؟

۱. جمع آوري خرمن   ۲. برگشت گله و رمه  ۳. کشف آتش   ۴. آفرينش جان داران

پاسخ:ج

١٨- هنگام نماز بامداد در آيين زرتشت چه نام دارد؟

۱. ُازيرنگاه   ۲. هاونگاه   ۳. اشهنگاه   ۴. رپتونگاه

پاسخ:ب

١٩- در کتاب هاي پهلوي عمر دوازده هزار ساله ي جهان چگونه پايان مي يابد؟

۱. آغاز دوره ي رستاخيز   ۲. با از بين رفتن خمسه ي مسترقه

۳. فروهري شدن جهان   ۴. از ميان رفتن اهريمن

پاسخ:د

٢٠- جشن هاي ماهانه ي دين زرتشت کدامند؟

۱. جشن هاي همخوان نام ماه با نام روز   ۲. جشن هاي ويژه ي َفرَّوَّشي ها و ارواح طيٌبه

۳. جشن هاي افروختن آتش در اول پنجه  ۴. جشن هاي نزول فرَّوَّهرها

پاسخ:الف

٢١- "ُنه پارچه بودن " سِدرَّه نمونه ي چيست ؟

۱. نه ديو دربند انسان   ۲. نه پايه ي جهان هستي

۳. نه دوره ي پالايش روح  ۴. نه دوره ي آييني مقدٌس

پاسخ:ب

٢٢- تنها شرط ازدواج "سَّتَر زني " چه بوده است ؟

۱. پسري که از اين زناشويي به وجود مي آمد به فرزندي جدٌ مادري خود درمي آمد.

۲ زوجين متعهد مي شدند يکي از پسران خود را به فرزندخواندگي شخص درگذشته درآورند.

۳ دختر متعهد مي شد در تمام عمر خود تقاضايي نداشته و محروميٌت از ارث پدر و مادر را بپذيرد.

۴. پيوند زناشويي نه تنها در طول زندگي بلکه پس از درگذشت ، در دنياي ديگر نيز جدايي ناپذير باشد.

پاسخ:ب

٢٣- بنابه گواهي "ونديداد" رسم دخمه گذاري در کجاي ايران رايج بود؟

۱. در شهر هَّره وايتي  ۲. در شهر کَخره   ۳. در غرب ايران   ۴. در جنوب ايران

پاسخ:ج

٢٤- زرتشت کدام مراسم را با جديٌت مردود شمرد؟

۱. مراسم مذهبي قرباني کردن گاو   ۲. مراسم دخمه گذاري و نوشيدن هوما

۳. مراسم مربوط به پرستش ايزد-بانوها  ۴. مراسم دفن ميٌت در شب

پاسخ:الف

٢٥- در کتاب هاي پهلوي "رته ايشتار"ها به چه طبقه اي اطلاق مي شد؟

۱. کشاورزان  ۲. هيربدان  ۳. سپاهيان   ۴. صنعتگران

پاسخ:ج

٢٦- در ايران باستان ، کدام شخصيٌت مذهبي همچون پاپ مسيحيان تلقّي مي شد؟

۱. زرتشت توم   ۲. موبد يزشنگر   ۳. دستور  ۴. اندرزَبد

پاسخ:الف

٢٧- مهم ترين و نخستين بخش اوستا چه نام دارد؟

۱. يشت ها   ۲. يسنا   ۳. ويسپرد   ۴. گات ها

پاسخ:ب

٢٨- " فرٌ " (خورنه ) يعني چه ؟

۱. يکي از عنصرهاي چهارگانه که در کتيبه هاي بسيار کهن در رديف "اهورامزدا" از آن ياد شده است .

۲ فرد روحاني ناظر بر مراسم قرباني و واسطه ي ميان خدا و آدميان است .

۳ تکمله ي موعظه ي مذهبي درباره ي مبحث هايي مرتبط با مبحث هاي فصل هاي گاهان است .

۴. موهبت الاهي است که به هر انساني شايستگي مي بخشد تا مأموريت خود را به انجام برساند.

پاسخ:د

٢٩- کدام يک از رسم هاي زير، رسمي رايج در ميان اقوام "کاسپي " و "آلباني " بوده است ؟

۱. قرباني گاو  ۲. نوشيدن هوم  ۳. احترام به سگ   ۴. شمايل نگاري مذهبي

پاسخ:ج

٣٠- تثليث "اهورامزدا ، مهر ، ناهيد" در زمان کدام سلسله ي پادشاهي پرستش مي شد؟

۱. دوره ي پارتي ها   ۲. دوره ي هخامنشي ها  ۳. دوره ي اشکاني ها  ۴. دوره ي سلوکي ها

پاسخ:ب
ــــ

عنــوان درس :اديان ايران پيش ازاسلام ۱ بدون پاسخ

تابستان 92

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

عنــوان درس :اديان ايران پيش ازاسلام ۱

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان ۱۲۲۰۱۶۸

ــــ

١-دوره شکوهمند حاکميت مادها با غلبه بر کدام قوم  آغاز گرديد؟

۱. بابل  ۲. آشور  ۳. سومر  ۴. عيلام

٢-"اکباتانا" در کدام گزينه درست معنا شده است ؟

۱. محل سرسبز  ۲. محل برخورد ابرها   ۳. محل تلاقي چند راه  ۴. محل  اسقرار اسبها

٣-کداميک را بايد بنيان گذار واقعي دولت واحد ماد ومعمار حقيقي شاهنشاهي ايران باستان دانست ؟

۱. فرورتيش   ۲. سارگن   ۳. دياکو  ۴. هوخشتره

٤-نبرد "ماراتن " در زمان کدام پادشاه ايران  اتفاق افتاد؟

۱. کمبوجيه   ۲. داريوش  ۳.  خشايارشا  ۴. اردشير

٥-کداميک جانشين داريوش گرديد؟

۱. کمبوجيه   ۲. برديا   ۳. خشايارشا   ۴. اردشير اول

٦- اشکانيان جانشين کدام سلسله بودند؟

۱. هخامنشيان   ۲. سلوکيان   ۳. مادها  ۴. سومريها

٧-کداميک قهرمان بزرگترين پيروزي پارتها بر روميها بود؟

۱. سورنا  ۲. ارد  ۳. مهرداد   ۴. فرهاد

٨-در "گات ها" آتش مظهر چيست ؟

۱. راستي   ۲. صلح   ۳. آزادگي   ۴. عدالت

٩-اطلاعات در مورد باورهاي ديني مردم ايران پيش از مزدا پرستي مربوط به کدام قوم است ؟

۱. بابل  ۲. سومر  ۳. عيلام  ۴. آشور

١٠- کداميک در اساطير هند آورنده باران  به شمار مي آمد؟

۱. ورونا   ۲. آگني  ۳. ويشنو  ۴. ايندرا

١١-در کدام بخش اوستا "سپنتا مينو  و  انگره مينو" دو گوهر همزاد دانسته شده است ؟

۱. ويسپرد   ۲. يشت ها  ۳. گات ها   ۴. ونديداد

١٢-در کدام کتاب ،"زروان " آفريده اهورا مزدا معرفي گرديده است ؟

۱. بندهش  ۲. مينوي خرد   ۳. گات ها   ۴. زاد اسپرم

١٣- اصطلاح "فرشوکر" در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱.  بخشنده   ۲.  درخشان کننده   ۳.  فرساينده  ۴. پيرکننده

١٤- کتاب "مينوي خرد" با کدام آيين نزديکي و قرابت دارد؟

۱. زرتشتي   ۲. مغان  ۳. زرواني   ۴. مانوي

١٥-چه کسي در کتاب "ايزيس و اوزيريس " از ميترا به منزله يک" ميانجيگر" نام مي برد؟

۱. گزنفون   ۲. پلوتارک  ۳. کريستن سن   ۴. ريچارد فراي

١٦-"آناهيتا" ايزد بانوي چيست ؟

۱. آب  ۲. آسمان   ۳. دريا  ۴. گياهان

١٧- در تقويم ايران باستان ، روز دهم هر ماه چه نام داشت ؟

۱. مهر روز  ۲. آبان روز  ۳. تير روز  ۴.  خداد روز

١٨-"ايشتار" الهه کدام سرزمين بود؟

۱. سومر  ۲. عيلام   ۳. روم   ۴.  بابل

١٩-کدام پادشاه پيشدادي بر اهريمن مسلط شد؟

۱.  کيومرث   ۲. هوشنگ   ۳.  سيامک  ۴. تهمورث

٢٠-چه کسي آتش ارتشتاران ؛ "آذر گشنسب " را بنا کرد؟

۱. کيخسرو  ۲. گرشاسب   ۳. ويشتاسب   ۴. منوچهر

٢١- کدام فرشته ، زرتشت را به پيشگاه اهورا مزدا رهبري کرد؟

۱. سروش   ۲. وهومنه  ۳. امرتات   ۴.  اشا وهيشتا

٢٢-"اشا- وهيشته " درکدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. قدرت وتسلط  ۲. تندرستي   ۳. فنا پذير  ۴. بهترين پرهيزگار

٢٣-معناي "فروهر" در کدام گزينه آمده است ؟

۱. پناه دادن   ۲. جان   ۳. وجدان   ۴. درک وفهم

٢٤- معناي واژه "ستر" در زبان پهلوي در کدام گزينه آمده است ؟

۱. دختر  ۲. پسر   ۳. فرزند  ۴. مادر

٢٥-حفاظت آتش مقدس به کداميک واگذار شده بود؟

۱. هيربدان  ۲. دستوران   ۳. موبدان  ۴. اندرز بدان

٢٦-"برشنوم " در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. اخلاق  ۲. تطهير   ۳. تعليم  ۴.  پرستش

٢٧-کلمه "اوستا" در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. مقدس   ۲. دانا  ۳. سرور  ۴. اساس

٢٨- "ويسپرد" به لحاظ مطلب وسبک ، با کدام بخش اوستا همانندي دارد؟

۱. يشت ها  ۲. خرده اوستا   ۳.  يسنا  ۴. ونديداد

٢٩-کدام پادشاه اشکاني در ترويج دين زرتشت کوشش بسيار به عمل اورد؟

۱. ارد  ۲. مهرداد سوم  ۳. فرهاد  ۴. بلاش اول

٣٠-کدام آيين در زمان پارتها پيروان فراواني داشت ؟

۱. مهر پرستي   ۲. مغان  ۳. زرواني   ۴.  گنوسي
ــــ

عنــوان درس : اديان ايران پيش ازاسلام ۱

تابستان 94

عنــوان درس : اديان ايران پيش ازاسلام ۱

رشته تحصيلي/کد درس : اديان و عرفان , الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان ۱۲۲۰۱۶۸

ـــــــــــ

١- دو طايفه مهم آريايي که به فلات ايران هجوم آوردند کدامند؟

۱. مادها – هيتيت ها  ۲. مادها – پارسي ها  ۳. آشوريان – بابليان  ۴. پارسي ها – بابليان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-  از نظر مورخان ،کدام واقعه سرآغاز تاريخ واقعي بشر در هزاره اول قبل از ميلاد است ؟

۱. قيام قوم ماد و سرنگوني دولت عظيم آشور  ۲. هجوم اقوام آريايي به فلات ايران

۳. فتح بابل و عيلام به دست آشور بني پال   ۴. ايجاد  اولين تشکيلات حکومتي در عيلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- بنيانگذار واقعي دولت واحد مادها چه کسي بود؟

۱. نبوپولاسار   ۲. هوخشتره   ۳. آستياگ ۴. کوروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- مهم ترين قبيله پارسيان کدام بود؟

۱. مرفيان  ۲. دروسيان ۳. دروپيک ها   ۴. پاسارگاديان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- چرا تصرف ماد به عنوان انتقال سلطنت از مادها به هخامنشي ها از طريق وراثت تلقي شد؟

۱. زيرا آستياگ با دختر کورش ازدواج کرده بود.   ۲. زيرا کورش نواده دختري آستياگ بود.

۳. زيرا دختر هوخشتره با نبوکدنصر ازدواج کرده بود. ۴. زيرا آستياگ با دختر پادشاه ليدي ازدواج کرده بود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- کورش در کداميک از فتوحات خود به يهوديان تبعيدي اجازه داد که به سرزمين خود برگردند؟

۱. فتح سرزمين مادها ۲. غلبه بر کرزوس   ۳. تصرف گرگان و پرتوه   ۴. فتح بابل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- در زمان کدام پادشاه ايراني کشور به صورت استاني اداره مي شد؟

۱. کوروش  ۲. داريوش ۳. کمبوجيه ۴. خشايار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- در دوره فترت بين هخامنشيان و اشکانيان بر ايران چه گذشت ؟

۱. يونان گرايي اسکندر رايج شد.   ۲. تضاد ميان اشرافيت نظامي و اداري زياد شد.

۳. ساختمان ها و بناهاي مجلل بنا شد.   ۴. ضعف و سستي و فساد اخلاقي رايج شد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- علت اصلي جنگهاي اشکانيان با روميان چه بود؟

۱. ميهن پرستي ايراني   ۲. گسترش مرزهاي ايران

۳. به دست آوردن راههاي تجاري   ۴. مقابله با ميراث يوناني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- در نظام پارتي ، شوراي اعيان متشکل از چه افرادي بود؟

۱. کاهنان پارت  ۲. مردان آزاد   ۳. وابستگان دودمان شاه  ۴. ساتراپ يا استانداران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- مفهوم "آرته " در ايران باستان کدام است ؟

۱. اعتقاد به دواها و اهوراها ۲. اعتقاد به قرباني و نوشيدن شراب هوم

۳. اعتقاد به نظم طبيعي در کارهاي جهان ۴. اعتقاد به آداب و رسوم مشترک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- از آثار باستاني منطقه "چغازنبيل "کدام اطلاعات تاريخي به دست مي آيد؟

۱. آيينهاي مربوط به الهه مادر در تأثير از آيينهاي بين النهرين

۲ آيين پرستش خورشيد در دوراني که از بزرگترين خدايان بود.

۳ احترام به مردگان و اعتقاد به دنياي ديگر

۴. باورها و اعتقادات ديني عيلامي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- نخستين مذهب عيلاميان بر پايه چه بود؟

۱. اعتقاد به جاودانگي روح ۲. پرستش طبيعت و عناصر طبيعي

۳. اعتقاد به دو عنصر مثبت و منفي  ۴. پرستش خدايان نيمه انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام يک، از ويژگي هاي دين آريايي محسوب مي شود؟

۱. اعتقاد به خدايان حيواني   ۲. اعتقاد به اجنه

۳. نياکان پرستي   ۴. اعتقاد به سرنوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- در کدام منبع ، در باب زروان به روشني سخن گفته شده است ؟

۱. اوستاي قديم ۲. بندهش ۳. مينوي خرد  ۴. گات ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- نقش ظاهري و صفات زروان  شبيه به کدام يک از خدايان ودايي است ؟

۱. شيوا   ۲. ويشنو  ۳. ميترا   ۴. ايندرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- اعتقاد به خير و شر در آيين زروان ، در مقايسه با اصل مزدايي آن ، چگونه است ؟

۱. در آيين زروان اعتقاد به ماده و روح جايگزين خير و شر است .

۲در آيين زروان خير بر شر غلبه دارد.

۳در آيين زروان شر بر خير غلبه دارد.

۴. در آيين زروان نور و تاريکي جايگزين خير و شر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کدام يک از پژوهشگران ، منشأ وجودي مهر را از امور اجتماعي مي داند که جنبه الوهيت يافته است ؟

۱. پلوتارک ۲. ميه ۳. فراي   ۴. فورفوريوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- در آيين مهري ،کلاغ ، معرف کدام عنصر طبيعي است ؟

۱. باد ۲. آب ۳. خاک   ۴. آتش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- "يشت پنجم " از يشت هاي اوستا اختصاص به کدام ايزد ايراني دارد؟

۱. مهر ۲. بهرام   ۳. آناهيتا  ۴. زروان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- بنابر دين مزديسني ، حيوانات و گياهان چه هنگام به وجود آمدند؟

۱. قبل از يورش اهريمن  ۲. بعد از نخستين يورش اهريمن

۳. بعد از يورش نهايي اهريمن  ۴. بين نخستين يورش و يورش نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- بنا بر نوشته هاي پهلوي ، زرتشت در چه تاريخي مي زيسته است ؟

۱. قرن يازده پيش از ميلاد ۲. قرن هفتم پيش از ميلاد

۳. قرن هشتم و هفتم  پيش از ميلاد ۴. قرن هفتم و ششم  پيش از ميلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- فراهم کردن پيکر زرتشت بر عهده کدام ايزدان بود؟

۱. فره ايزدي   ۲. بهمن و ارديبهشت ۳. مهر  ۴. امرداد و خرداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-  کدام يک از فرقه هاي زرتشتي ، ارواح دو گانه را مستقل از يکديگر مي دانستند؟

۱. زنديکان ۲. مغان   ۳. کيومرثيان   ۴. زروانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- به عقيده زرتشت ، کدام بهرهاي نهاد به صورت واحدي انحلال ناپذير در مي آيند؟

۱. فره وشي – وجدان – روان   ۲. فره وشي – دريافت – روان

۳. وجدان – دريافت – روان ۴. وجدان – نيروي زندگي – دريافت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- در اوستا، آتشي که دربهشت در مقابل اهورامزدا مي سوزد چه ناميده مي شود؟

۱. آذر سين يشت   ۲. آذر واز يشت ۳. آذر اوروازيشت ۴. آذروهوفريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- بنا بر بندهشن ، رپتونگاه کدام وقت از اوقات پنج گانه است ؟

۱. بامداد   ۲. نيمروز  ۳. عصر   ۴. نيم شب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- بنا بر تقويم اوستايي ، امرداد روز  روز چندم هر ماه است ؟

۱. نوزدهم  ۲. سوم   ۳. هفتم   ۴. نهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- در ايران باستان ، دوشيزه اي که به خرج والدين  پسري فوت شده ازدواج مي کرد به چه نامي ثبت مي شد؟

۱. ايوک زن ۲. چاکر زن ۳. ستر زن ۴. پادشاه زن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- در اجراي مراسم ديني ، تصفيه هوم به عهده کدام موبد بوده است ؟

۱. آسنه تار ۲. آبرت   ۳. هاونان  ۴. فره برتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا ماه رمضان را از عبادت و پرستش ما تو را مملو و پر گردان ، و اوقات آن را به طاعت و فرمانبري ما براي تو آراسته نما ، و ما را در روزش به روزه داشتن و در شبش به نماز و زاري به سوي ( درگاه ) تو و فروتني براي تو و خواري در برابر تو ، ياري فرما تا روزش بر ما به غفلت و بي خبري و شبش به تقصير و كوتاهي ( در عمل ) گواهي ندهد ( گواهي دادن شب و روز به زبان حال است و گفتار و كردار انسان در آن در علم خداي تعالي به منزله گواهي دادن نزد اوست )