آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آماراستنباطي کد 1240022

عنــوان درس : آمار استنباطي ,آماراستنباطي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : آمار استنباطي ,آماراستنباطي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم تربيتي (مشاوره وراهنمايي )چندبخشي ,علوم تربيتي (پيش دبستاني ودبستاني )چندبخشي ,علوم تربيتي -مديريت برنامه ريزي آموزشي چندبخشي ,روانشناسي (روانشناسي عمومي ),روانشناسي (چندبخشي ) ۱۱۱۷۰۰۵ – ,آموزش محيطزيست ۱۲۴۰۰۲۲

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

ـــــــــــ

١پيشامدي که وقوع آن قطعي و حتمي است p يا ارزش آن کدام گزينه زير است ؟

1. 1

2. 5/0

۳.صفر 

۴. بستگي به فضاي نمونه آن دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢اگر ۱۰ مهره فلزي و ۱۰ مهره چوبي داشته باشيم که روي هر مهره از يک تا ده شماره گذاري شده باشند و بخواهيم مهره اي را بصورت تصادفي از کيسه خارج کنيم احتمال اينکه مهره ما چوبي يا شماره اش زوج باشد چقدر است ؟

15.۴   20.۳   10.۲   5.۱

20   20   20   20

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣به نظر شما به چند طريق مي توان ۶ ميوه را کنار هم در يک ظرف قرار داد؟

1. 12

2. 36

3. 240

4. 720

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤با استفاده از فرمول توزيع دو جمله اي احتمال ۵ خط را در شش بار پرتاب سکه مشخص سازيد؟

5.۴   5.۳   6.۲ 6.۱

64   32  64   16

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥اگر سکه اي را چهار مرتبه پرتاب کنيم واريانس و ميانگين آن به ترتيب برابرند با؟

۲.۱و ۴

۴.۲و۸

۱.۳و۲

۲.۴و۸

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦در صورتيکه ۷۰۰ دانشجوي زبان ، ۵۰۰ دانشجوي فني ، ۸۰۰ دانشجوي علوم تربيتي داشته باشيم و بخواهيم ۵۰ نمونه به روش تصادفي طبقه اي انتخاب کنيم چند دانشجوي علوم تربيتي بايد انتخاب شوند.

1. 15

2. 25

3. 20

4. 18

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧اگر انحراف معيار برابر ۱۵ و خطاي استاندارد ميانگين برابر ۳ باشد حجم نمونه را مشخص سازيد.

1. 5

2. 25

3. 45

4. 12

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨در کدام روش نمونه گيري انتخاب اعضا بصورت گروهي است .

۱.تصادفي ساده 

۲. تصادفي منظم

۳. تصادفي طبقه اي   

۴. خوشه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩کدام گزينه فرض صفر مي باشد؟

۱.ميانگين هوشبهر کلامي پسران کمتر از دختران است .

2. تفاوت معني داري بين درآمد کارمندان و تجار وجود دارد.

3. نتايج مسابقات مختلف المپيک يکسان مي باشد.

۴.بين سطح تحصيلات والدين و هوشبهر فرزندان رابطه برقرار است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠کدام مورد درباره عوامل موثر بر ارتکاب خطاي نوع دوم صحيح است ؟

۱.هرچه خطاي نوع اول افزايش يابد ميزان خطاي نوع دوم نيز افزايش مي يابد

2. هرچه شدت متغير مستقل بر وابسته کاهش يابد خطاي نوع دوم افزايش مي يابد.

3. هرچه پراکندگي نمره هاي متغير وابسته افزايش يابد، خطاي نوع دوم افزايش مي يابد.

۴.هرچه حجم نمونه افزايش يابد خطاي نوع دوم افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١هرچه پهناي فاصله طبقاتي در نمودارها کمتر شود.

۱.دچار خطاي بيشتري مي شويم

۲. نمودارها ناهموارتر مي شوند.

۳.نمودارها به منحني طبيعي نزديکتر مي شوند.

۴. حجم بيشتري را مي توان نمايش داد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢اينکه مي توان از نمونه براي استنباط پارامتر جامعه استفاده نمود چه ناميده مي شود؟

۱.نظريه نمونه برداري

۲. قضيه حد مرکزي جامعه

۳.خطا در تصميم گيري نمونه   

۴. برآورد  فاصله اي نمونه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣اگر خطاي استاندارد ميانگين برابر ۳ باشد و ميانگين نمونه اي برابر ۷۵ شود با احتمال ۹۵ درصد حد پايين جامعه برابراست با.

1. 88/80

2. 12/69

3. 26/67

4. 72/95

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤در مواقعي که بخواهيم تفاوت ميانگين نمونه با ميانگين جامعه را برحسب مشخص بودن واحد انحراف استاندارد بررسي کنيم کدام آزمون را پيشنهاد مي کنيد؟

1.   z

2. t تک نمونه   

3. t همبسته

4. t مستقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥در کدام حجم نمونه زير انحراف استاندارد t به z نزديکتر است ؟

1. 10

2. 15

3. 20

4. 28

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦در نمونه اي به حجم ۱۶ نفر با انحراف استاندارد ۸ چنانچه ميانگين جامعه برابر ۸۰ و ميانگين نمونه ۸۵ باشد ميزان t برابرخواهد بود با :

1. 2

2. 5/2

3. 5

4. 4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧در صورتيکه خطاي استاندارد تفاوت دو ميانگين برابر ۲/۵ و ميانگين هوشبهر ۱۰ دختر و ۱۰ پسر به ترتيب برابر ۱۱۰ و ۱۱۵باشد با استفاده از جدول پيوست در سطح آلفا ۰/۰۵ دو دامنه کدام نتيجه صحيح مي باشد؟

۱.فرض صفر رد مي شود

2. فرض پژوهش تاييد مي شود.

3. تفاوت معني داري بين هوشبهر دختران و پسران وجود ندارد.

۴.هوشبهر دختران کمتر از هوشبهر پسران مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨وقتي دو گروه ۸ نفري که از لحاظ متغيرها همتراز شده اند، داشته باشيم درجه آزادي t برابر کدام گزينه خواهد شد.

1. 14

2. 15

3. 6

4. 7

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩چنانچه مفروضه هاي آزمون t استودنت برقرار نباشد کدام آزمون مناسبتر است ؟

۱.من ويتني

۲. چند مقايسه اي

۳. نيومن کلز   

۴. خي دو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠چنانچه بخواهيم جهت مقايسه سه گروه از آزمون t استفاده کنيم و سطح معني دار بودن اين آزمونها را ۰/۰۵=a در نظر بگيريم احتمال رد نکردن فرض صفر در سه آزمون t برابر خواهد بود با:

۱.۱ منهاي بتا   

2. 86/0   

3. 95/0  

4. 85/0

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١هرچه مجموع مجذورات انحراف از ميانگين درون گروهي بيشتر باشد ssb :

۱.کمتر مي شود   

۲. بيشتر مي شود

۳.تفاوتي ندارد و مقدار آن نامشخص است  

۴. به حجم نمونه بستگي دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢چنانچه ميانگين مجموع مجذورا ت بين گروهي برابر ۲۵ باشد در بين سه گروه مجموع مجذورات بين گروهي چند مي شود؟

1. 15

2. 75

3. 5/12

4. 50

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣اگر ssb برابر ۱۰ و مجموع مجذورات درون گروهي چهار گروه چهار نفري برابر ۳۰ باشد ميزان f چند مي شود؟

1. 2

2. 5/2

3. 33/1

4. 8

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤با استفاده از جدول پيوست ميزان f را در ۵ گروه ۳ نفري در سطح معني داري (۰/۰۱) پيدا کنيد؟

1. 93/6

2. 24/28

3. 37/14

4. 99/5

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥جهت مقايسه و مقابله ترکيبي ميانگين ها، کدام روش آماري زير را پيشنهاد مي کنيد؟

۱.مجذور خي   

۲. توکي  

۳. شفه  

۴. تحليل واريانس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦فراواني مورد انتظار درآزمون نيکويي برازش در نمونه اي به حجم ۲۰۰ نفر با ۴=k برابر است با:

1. 50

2. 30

3. 25

4. 40

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧کدام گزينه زير صحيح نمي باشد؟

۱.در شرايطي که درجه آزادي مساوي يک باشد توزيع x2 نرمال است .

2. براي اجتناب از خطاي x2 بهتر است از تصحيح يتس استفاده شود.

3. درجه آزادي در آزمون تک متغيري مجذور خي برابر است با تعداد طبقات منهاي يک

۴.درآزمون توکي اگر بخواهيم ۳ ميانگين را دو به دو مقايسه کنيم بايد ۳ مقايسه انجام دهيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨اگر درجه آزادي در آزمون استقلال برابر ۹ باشد کدام گزينه درباره سطر و ستون صحيح است ؟

۱.چهار سطر و پنج ستون  

۲. پنج سطر و چهار ستون

۳.چهار سطر و چهارستون  

۴. پنج سطر و پنج ستون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩درآزمون مجذور خي و در شرايطي که درجه آزادي مساوي يک است چه مقدار از خانه هاي فراواني مورد انتظار بايد مساوي يا بزرگتر از ۵ باشد؟

۱.حداقل نيمي از خانه ها  

۲. حداقل ۸۰ درصد

۳.بيش از ۲۰ درصد

۴. همه خانه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠چنانچه در جدول توافقي ۲ در ۲ مقادير 4=a و 6=b و 6=c و 4=d باشد مجذور خي برابر کدام گزينه زير خواهد بود؟

1. 2/0

2. 7/0

3. 9/0

4. 1

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
حضرت فاطمه (س) : حضرت زهرا ( عليها السلام ) در لحظه هاي واپسين زندگي ، پس از وضو گرفتن به اسماء بنت عميس فرمود : " اي اسماء ، عطر مرا همان عطري كه هميشه مي زنم ، و پيراهني را كه هميشه در آن نماز مي گزارم بياور و بر بالينم بنشين ، هرگاه وقت نماز شد مرا از خواب بيدار كن ، اگر بيدار شدم كه نماز مي گزارم ، و اگر بيدار نشدم كسي را به دنبال علي ( عليه السلام ) بفرست " .