آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آمادگی جسمانی ۱ كد 1215001

نام درس : آمادگي جسماني ١

ترم دوم سال 88-89

نام درس : آمادگي جسماني ١  

رشته تحصیلی . کد درس : تربيت بدني ١٢١٥٠٠١  

ــــــــ   

۱. غذاهاي کنسروي يا غذاهاي دير هضم مثل گوشت قرمز به کدام قسمت از فرآيند هضم فشار بيشتري وارد مي سازند؟ 

  الف . صفرا    ب . شيره لوزالمعده  ج . شيره روده اي    د. شيره معده اي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲. عضله قلب در هر دقيقه در حالت استراحت چه ميزان خون را به بيرون مي فرستد؟ 

  الف . حدود ۶ الي ۷ ليتر  ب . حدود ۱۰ الي ۱۱ ليتر

  ج . حدود ۱۳ الي ۱۵ ليتر د. حدود ۲۰ الي ۲۲ ليتر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. هدف اصلي از انجام آزمون دراز نشست چه مي باشد؟ 

  الف . ارزيابي استقامت عضلات شکم ب . ارزيابي قدرت عضلات شکم  

  ج . ارزيابي استقامت عضلات بالاتنه  د. ارزيابي استقامت قلبي – عروقي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴. کداميک از موارد زير در مورد رژيم غذايي مديترانه اي صحيح نمي باشد؟ 

  الف . اگر تحرک داريد و چاق نيستيد، اين رژيم غذايي خطري براي شما ندارد  

  ب . اين نوع رژيم غذايي به سالم ترين رژيم غذايي معروف است  

  ج . درصد چربي در غذاهاي رژيم مديترانه اي از رژيم هاي غذايي اروپايي بيشتر است  

  د. چربي رژيم غذايي مديترانه اي از نوع چربي اشباع شده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. کداميک از مواد معدني زير براي توليد آنزيم هاي ضد اکسيد کننده که در بدن تشکيل مي شود، ضروري است ؟ 

  الف . کلسيم   ب . کلر  ج . سلنيوم    د. سديم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶. کدام يک از موارد زير از وظايف اصلي ويتامين ا نمي باشد؟ 

  الف . متابوليسم اسيدهاي آمينه ب . حفظ سلامت بافت همبند 

  ج . کمک به عملکرد سيستم ايمني    د. وجود آنتي اکسيدان موثر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۷. کدام گروه از مواد غذايي زير بايد کمترين ميزان را در رژيم غذايي روزانه ما دارا باشد؟ 

  الف . غذاهاي قليايي کم قند ب . غذاهاي قليايي پرقند  

  ج . غذاهايي که مواد قندي متوسط دارند.   د. غذاهاي حاوي اسيد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸. مهمترين وعدة غذايي در روز چه مي باشد؟ 

  الف . صبحانه  ب . ناهار ج . عصرانه   د. شام  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹. بهتر است چند درصد وعدة غذايي ناهار از نشاسته باشد؟ 

  الف . حدود ۳۰ درصد   ب . حدود ۵۰ درصد    

  ج . حدود ۷۰ درصد    د. حدود ۱۵ درصد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. در کدام فعاليت زير بيشتر از فيبرهاي عضلاني تند انقباض استفاده مي شود؟ 

  الف . پياده روي    ب . دوچرخه سواري ج . دويدن    د. بلند کردن وزنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. کدام يک از موارد زير در ارتباط با تارهاي کند انقباض صحيح نمي باشد؟ 

الف . اين فيبرها انرژي حاصل به وسيله دستگاه قلبي عروقي را مورد استفاده قرار مي دهند  

ب . تارهاي عضلاني کند انقباض بزرگتر از تارهاي عضلاني تند انقباض مي باشند

ج . تارهاي عضلاني کند انقباض داراي کارايي بيشتري نسبت به تارهاي عضلاني تند انقباض مي باشند  

د. تارهاي عضلاني تند انقباض فقط مي توانند از انرژي هايي که تازه در عضلات ذخيره شده است استفاده نمايند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲. براي اينکه قلب و ششهاي شما با کارايي بهتري کار کنند و چربـي بـدن هـم حـين تمـرين بسـوزد، ضـربان قلـب شـما بايـد در چـه محدوده اي باشد؟ 

  الف . ۳۵ الي ۴۵ درصد حداکثر ضربان قلب   

  ب . ۵۰ درصد حداکثر ضربان قلب  

  ج . ۶۵ الي ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب

  د. بيش از ۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. کدام يک از موارد زير در ارتباط با انواع تيپ بدني صحيح نمي باشد؟ 

الف . افراد تيپ اکتومورف هميشه براي تقويت عضلات و حجيم کردن آن (زيبايي اندام ) با مشکل روبه رو هستند

ب . افراد تيپ اکتومورف بايد عنصر هوازي را در برنامه زيبايي اندامشان بگنجانند  

ج . افراد تيپ مزومورف داراي کمر باريک و شانه هاي عريض (چهار شانه ) مي باشند  

د. افراد تيپ اندومورف به تيپ چاق معروف هستند و مستعد چاق شدن سريع مي باشند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. ترکيب کدام گروه از تکنيک هاي مختلف تمرين با وزنه بيشترين اثر را دارا مي باشد؟ 

  الف . ترکيب زمان استراحت و اندازه ستها    

  ب . ترکيب سنگيي ن وزنه ها و تعداد تکرارها  

  ج . ترکيب سنگيي ن وزنه ها و اندازه ستها

  د. ترکيب زمان استراحت و سنگيي ن وزنه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۵. در تمرين با وزنه ، هدف اصلي از اجراي تکنيکي که در آن تکرار متوسط (۱۴- ۸) با استراحت هاي کوتاه بـين ۳۰ تـا ۶۰ ثانيـه انجـام شود، چه مي باشد؟

  الف . کسب قدرت  ب . تقويت عضله 

  ج . شکل طبيعي عضله   د. توني يستة عضلاني  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶. در روش تمرين با وزنه به صورت دراپ ست (ست ترکيبي ) اگر وزنة اوليه براي ۱۲ تکرار ۱۰۰ کيلوگرم در نظر گرفتـه شـود بـراي ۱۲ تکرار بعدي معمولاً بايد از چه وزنه اي استفاده گردد؟ 

  الف . ۱۰۰ کيلوگرمي    ب . ۹۰ کيلوگرمي 

  ج . ۷۵ کيلوگرمي  د. ۵۰ کيلوگرمي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. شيوه اي از تمرين با وزنه که در آن عضلات مخالف يکديگر را در يک توالي سريع به فعاليت وا مي داريد چه نام دارد؟ 

  الف . هرمي شکل  ب . نوبت سنگين 

  ج . پيش خستگي  د. ست مرکب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. با انجام حرکت شنا بر روي زمين کدام عضله زير تاثير کمتري مي پذيرد؟ 

  الف . جلو بازو ب . پشت بازو  ج . دلتوئيد    د. سينه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. کدام يک از تمرينات زير يکي از پيشرفته ترين تمرينات براي تقويت عضله پشتي بزرگ مي باشد؟ 

  الف . پرس شانه با دمبل در حالت نشسته    

  ب . حرکت پا رو به حالت ايستاده با دمبل  

  ج . حرکت پروانه اي معکوس  

  د. حرکت پارو با هالتر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۰. ترشح کدام هورمون در اثر تمرين موجب احساس شادي در فرد مي شود؟ 

  الف . کورتيزول ب . تيروئيد   ج . رشد د. آدرنالين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۱. کدام گروه زير به عنوان آجرهاي ساختمان بدن محسوب مي شوند؟ 

  الف . پروتئين ها   ب . کربوهيدرات ها

  ج . چربي ها د. چربي هاي هيدروژنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۲. کدام يک از مواد معدني زير استخوان ها و دندان ها را مي سازد و در تنظيم بتخون نقش دارد؟ 

  الف . روي    ب . سديم ج . پتاسيم    د. فسفر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. پايه و اساس هربرنامه آمادگي جسماني چيست ؟ 

  الف . تمرين هوازي    ب . انعطاف پذيري   

  ج . تغذيه   د. تمرين با وزنه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۴. در صورت استفاده بيش از حد از دستگاه گام زن هوازي کدام عضله زير آسيب بيشتري مي بيند؟ 

  الف . همسترينگ    ب . سريي ن    ج . چهارسر   د. پشتي بزرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسن (ع) : مردي به امام حسن – عليه السلام – عرض كرد : دختري دارم ، به نظر شما با چه كسي وصلت كنم . فرمود : با كسي كه متقي و با ايمان باشد . چون اگر او را دوست بدارد ،مورد احترامش قرار ميدهد ، و اگر از او نفرت داشته باشد ، به او ظلم نميكند .

عنــوان درس : آمادگي جسماني ۱(ترم 1سال95)

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : آمادگي جسماني ۱(ترم 1سال95)

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني و علوم ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ), تربيت بدني وعلوم ورزشي

فيزيولوژي ورزش ), تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ), رفتارحرکتي -رشدحرکتي , فيزيولوژي ورزشي -فيزيولوژي )

,فعاليت بدني وتندرستي , فيزيولوژي ورزشي -فيزيولوژي ورزشي کاربردي , مديريت ورزشي -مديريت اماکن وتاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي -مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي , مديريت ورزشي -مديريت بازاريابي در ورزش , مديريت

ورزشي -مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي , مديريت ورزشي -مديريت رسانه هاي ورزشي , مديريت ورزشي -مديريت

( رويدادهاي ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ), تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران

علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش ,علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش ۱۲۱۵۲۱۹, – ۱۲۱۵۰۰۱

ـــــــــــــ

١اولين مرحله هضم غذا در کدام قسمت انجام مي شود ؟

۱. مري ۲ . معده

۳ . دهان  ۴ . روده

٢چه ماده اي سبب هضم چربيها مي شود ؟

۱. صفرا   ۲ . لوزالمعده  

۳ . شيره معده   ۴ . آنزيم

٣حد ايده آل جهت اهداف بلند مدت براي آمادگي جسماني چقدر مي باشد ؟ 

۱. ۳ تا ۶ ماه   ۲ . ۲ تا ۳  ماه

۳ . ۸ تا۱۰ ماه   ۴ . ۷ تا ۹ماه

٤تست پله کدام فاکتور آمادگي جسماني را مي سنجد ؟   

۱. قدرت عضلات پا 

۲ .قدرت عضلات پايين تنه

۳. آمادگي قلبي و عروقي

۴ . توان بي هوازي

٥سالمترين رژيم غذايي کدام است ؟

۱. پر کربوهيدرات

۲ . چربي هاي مفيد 

۳ .پر پروتئين

۴ . مديترانه اي

٦کلسيم و منيزيم از کدام گروه مواد مورد نياز بدن مي باشد ؟

۱. معدني

۲ . پروتئيني

۳ . ويتاميني   

۴ . قليايي

٧تداوم و دوباره سازي رشد بدن مديون کدام گزينه است ؟ 

۱. چربيها  

۲ .کربوهيدرات 

۳. اسيدهاي امينه   

۴ . پروتئينها و اسيدهاي آمينه

٨قويترين آنتي اکسيدان کدام ويتامين مي باشد ؟  

1. C

2.E

3.D

4.K

٩براي رهايي از محيط سمي بدن چه نوع غذاهايي بايد مصرف شود ؟ 

۱. غذاهاي حاوي اسيد و قليايي

۲ . غذاهاي دير هضم

۳. غذاهاي حاوي غير قليايي  

۴ . غذاهاي قندي

١٠–  چه حرکاتي باعث به تاخير انداختن پيري مفاصل مي شود ؟

۱. قدرتي  

۲ . سرعتي  

۳ . استقامتي 

۴ . انعطاف پذيري

١١انجام حرکات کششي باعث کاهش ……………..در عضله مي شود.  

۱. درد و سفتي

۲ . انبساط 

۳ . چربي خون  

۴ . قند خون

١٢تمريناتي که قلب و ششها را به فعاليت وا مي دارد چه نوع تمريناتي هستند ؟

۱. قدرتي  

۲ . هوازي

۳ . سرعتي 

۴ . بي هوازي 

١٣کدام تمرين در کاهش استرس موثر است ؟

۱. بي هوازي 

۲ . شديد با سيستم فسفاژن

۳. تمرينات اسيدلاکتيکي   

۴ . هوازي

١٤جهت آمادگي در ورزشهاي تيمي چه نوع تمريناتي مناسب است ؟

۱. استقامتي

۲ . اينتروال   

۳ . سرعت بالا  

 ۴ .مقاومتي

١٥کدام تمرينات استقامت بدن را بالا مي برد ؟

۱. شديد

۲ . تمرين با سرعت ثابت

۳. اينتروال  

۴ .  قدرتي

١٦يکي از اشتباهات معمول در راه رفتن چيست ؟  

۱. شل کردن عضلات شانه

۲ . شل کردن مجموعه عضلات بالاتنه

۳. شل کردن عضلات گردن   

۴ . سفت کردن عضلات گردن و شانه

 

١٧چه دستگاهي سبب تقويت توان عضلات کوچک دست مي شود ؟ 

۱. دستگاه اسکي ۲ . چند منظوره  ۳ . ارکومتر دستي ۴ . گام زن هوازي

١٨جهت توسعه چابکي چه تمريناتي موثر است ؟   

۱. شنا   ۲ . دوي سرعت رفت و برگشت

۳. تست پله ۴ . دوچرخه سواري

١٩چه افرادي به تيپ چاق معروفند؟ 

۱. اکتومورف 

۲ . اندو مورف 

۳ . تين ايجر

۴ . مزومورف 

٢٠وقتي در جريان تمرين رشدي حاصل نمي شود و به فلات مي رسيم چه کاري بايد انجام داد ؟

۱. جريان عادي تمرين را تغيير دهيم

۲ . تمرين را رها کنيم

۳. تمرين قبلي را ادامه دهيم   

۴ . تنوع در تمرين ايجاد نکنيم

٢١کدام گزينه از تمرينات معروف با وزنه ( مقاومتي ) نمي باشد ؟ 

۱. دراپ ست 

۲ . ماتريس  

۳ .ست مرکب   

۴ . تکرار بيشينه

٢٢حرکت پروانه روي تخت شيبدار کدام عضلات را تقويت مي کند ؟   

۱. پايين سينه  

۲ . بالاي سينه

۳ .کتف ها   

۴ . بازو

٢٣حرکت کشش از بارفيکس براي تقويت کدام عضلات موثر است ؟  

۱. کتف ها  

۲ . دلتوئيد

۳. سه سر بازويي   

۴ .پشتي بزرگ و دو سر بازويي

٢٤حرکت بالا آوردن رانها روي تخته شيبدار براي تقويت کدام عضلات موثر است ؟  

۱. راست کننده ها   

۲ . سينه اي

۳ . مايل شکمي

۴ . راست شکمي

امام هادی (ع) : براي خداوند بقعه هايي است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاي دعاكننده را به اجابت رساند ، و حائر حسين (ع ) يكي از آنهاست .

 

عنــوان درس :آمادگي جسماني ١

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :آمادگي جسماني ١

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني و علوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (فيزيولوژي ورزش ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي ,رفتارحرکتي -رشدحرکتي ,فيزيولوژي ورزشي -فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي ,فيزيولوژي ورزشي -فيزيولوژي ورزشي کاربردي ,مديريت ورزشي -مديريت اماکن وتاسيسات ورزشي ,مديريت ورزشي -مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي ,مديريت ورزشي -مديريت بازاريابي در ورزش ,مديريت ورزشي -مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي ,مديريت ورزشي -مديريت رسانه هاي ورزشي ,مديريت ورزشي -مديريت رويدادهاي ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ) ۱۲۱۵۰۰۱ – ,علوم ورزشي ,علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش ,علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش ۱۲۱۵۲۱۹

ـــــــــــ

١- جايي که دو استخوان به هم مي رسند را چه مي نامند؟

۱.ليگامنت   

۲.تاندون   

۳.زردپي   

۴.مفصل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- صفرا از کجا ترشح مي شود؟

۱.لوزالمعده  

۲.کبد   

۳.رودة کوچک  

۴.معده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کداميک از آزمون هاي ذيل ، آمادگي قلبي – عروقي را مي سنجد؟

۱.شناي روي زمين در مدت يک دقيقه 

۲.آزمون دراز و نشست

۳.ارزيابي از شاخص توده بدن

۴.تست پله به مدت سه دقيقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کدام گزينه در خصوص چربي هاي بد صحيح است ؟

۱.چربي هاي اشباع شده هستند.   

۲.سطح HDL را بالا مي برند.

۳.سبب کاهش فشارخون مي شوند.   

۴.باعث سوخت و ساز سريع و کاهش کلسترول مي شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کداميک از هورمون هاي ذيل در تمرين هوازي سبب احساس شادي و نشاط مي شود؟

۱.آدرنالين و سروتونين  

۲.نورآدرنالين و انسولين 

۳.گلوکاکن و انسولين  

۴.اپي نفرين و تيروکسين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-کدام مورد از دلايل اصلي درد در قسمت پايين کمر است ؟

۱.قوي بودن عضلات همسترينگ و ضعف عضلات چهار سر ران

۲ضعيف بودن عضلات همسترينگ و قوي بودن عضلات چهار سر ران

۳گودي بيش از حد ناحيه کمر

۴.کشيدگي بيش از حد و ضعف انعطاف پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- عامل اصلي در بروز بيماري هاي قلبي چيست ؟

۱.بي تحرکي  

۲.گرفتگي هاي رگ ها  

۳.تغذيه نامناسب

۴.تمرين شديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- چه هنگامي ترومبوس رخ مي دهد؟

۱.هنگام ايجاد فشار خون  

۲.هنگام انبساط عروق

۳.هنگام تحريک عصبي مغز  

۴.هنگام ايجاد لخته خون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-" گرسنگي سلولي " به کدام يک از موارد زير گفته مي شود؟

۱.نياز سلولهاي بدن به پروتئين

۲.نياز سلولهاي بدن به چربي

۳.نياز سلولهاي بدن به کربوهيدراتها

۴.عدم دفع مواد معدني از ادرار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- يکي از بهترين و متنوع ترين شيوه هاي حفظ آمادگي جسماني کدام گزينه ذيل مي باشد؟

۱.تمرين با وزنه

۲.کشتي   

۳.پياده روي  

۴.طناب زدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- در پياده روي سريع ، کدام عضله کار اصلي را انجام مي دهد؟

۱.عضلات قدامي ساق پا 

۲.عضلات سريني

۳.عضلات چهار سر

۴.عضلات دوقلو و نعلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- براي حفظ بافت همبند سالم ، کمک به عملکرد سيستم ايمني و … وجود اين ويتامين در بدن ضروري است ؟

۱.ويتامين C  

۲.ويتامين A  

۳.ويتامين B  

۴.ويتامين D

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کدام گروه غذايي از نوع شاخص قند بالا هستند؟

۱.نان کامل – ميوه تازه   

۲.سيب زميني – برنج سفيد

۳.جوي دوسر – ميوه خشک شده   

۴.خشکبار – برنج قهوه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-کدام ماده براي آنزيم هاي ضد اکسيد کننده که در بدن تشکيل مي شود، ضروري است ؟

۱.مس   

۲.کلسيم   

۳.سلنيوم   

۴.روي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- معمولا کار با دستگاه گام زن مقدمه اي براي تمرين کدام رشته ورزشي مي باشد؟

۱.اسکي   

۲.وزنه برداري  

۳.تکواندو   

۴.قايقراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-کدام گزينه در خصوص انجام حرکات کششي صحيح است ؟

۱.انجام حرکات کششي قبل از تمرين ضروري است .

۲بهترين حالت انجام هرروزه حرکات ملايم کششي است .

۳انجام حرکات کششي بعد از تمرين باعث ايجاد انقباض در عضلات مي شود.

۴.هر تمرين کششي نبايد بيش از ٥ دقيقه طول بکشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-براي اين که قلب و شش ها با کارايي بهتري کار کنند و در حين تمرين چربي هم بسوزد، فشار تمرين چقدر بايد باشد؟ 

٧٥.۱ الي ٩٠ درصد حداکثر ضربان قلب ٥٠.۲ الي ٧٠ درصد حداکثر ضربان قلب

٦٠.۳ الي ٧٥ درصد حداکثر ضربان قلب ٦٥.۴ الي ٨٥ درصد حداکثر ضربان قلب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-کدام دستگاه براي افرادي که زانودرد دارند؛ مناسب است ؟

۱.دستگاه هوازي چند منظوره

۲.دستگاه گام زن

۳.اسکي هوازي  

۴.دوچرخه ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-کار اصلي پياده روي سريع بر عهده کدام يک از عضلات زير است ؟

۱.عضلات همسترينگ  

۲.عضلات سريني

۳.عضلات ران  

۴.عضلات شکمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- هنگام دويدن در سرپاييني وضعيت دست ها بايد چگونه باشد تا تنش گردن کم باشد؟

۱.دست ها در کنار بدن و کاملا خميده باشد.

۲.دست ها در جلو بدن و آزاد و خميده باشد.

۳.دست ها در کنار بدن و کمي کشيده باشد.

۴.دست ها آزاد و رها به طرف بالا و خميده باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-استفاده بيش از حد از دستگاه گام زن هوازي احتمال آسيب کداميک از عضلات زير را در بردارد؟

۱.عضله چهار سر ران  

۲.عضله دوقلو  

۳.عضله همسترينگ  

۴.عضله سريني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-کدام يک از موارد زير، براي توسعه چابکي استفاده مي شود؟

۱.دوي با مانع  

۲.بالا رفتن از نردبان

۳.طناب زدن  

۴.دوي سريع رفت و برگشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-کدام يک از موارد زير در تمرينات با وزنه منجر به کسب قدرت مي شود؟

٤.۱ تا ٨ تکرار در هر ست  ٦.۲ تا ١٠ تکرار در هر ست

٨.۳ تا ١٤ تکرار در هر ست ١٥.۴ تکرار يا بيشتر در هر ست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- حرکت کشش از بارفيکس ( کف دستها رو به صورت ) براي تقويت کدام عضله موثر مي باشد؟

۱.دوسربازو   

۲.دلتوئيد   

۳.سه سر بازو  

۴.متوازي الاضلاع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام حسن (ع) : مردي از امام حسن ( ع ) درخواست راهنمايي كرد . امام ( ع ) به او فرمودند : مراستايش نكن كه نسبت به خودم از شما آشنا ترم ، و دروغگو هم نشمار كه نظر دروغگو بي ارزش است ، و نزد من غيبت هيچ كس را نكن .