آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آماده سازی و تنظیم مواد 1 کد 1224016

عنــوان درس :آماده سازي وتنظيم مواد۱,سازماندهي مواد ۱ ( فهرست نويسي توصيفي و تحليلي ),سازماندهي مواد۱فهرست نويسي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :آماده سازي وتنظيم مواد۱,سازماندهي مواد ۱ ( فهرست نويسي توصيفي و تحليلي ),سازماندهي مواد۱فهرست نويسي

رشته تحصيلي/کد درس :کتابداري (کارداني ) ۱۲۲۴۰۱۶ – ,کتابداري ۱۲۲۴۰۲۳ – ,کتابداري و اطلاع رساني ۱۷۱۲۱۶۱

ــــــــ

١- نام دارنده امتياز و حقوق اثر در کدام صفحه از کتاب مي آيد؟

۱. صفحه عنوان   ۲ . پيشگفتار

۳. پشت صفحه عنوان  ۴ .صفحه نيم عنوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- نخستين فهرست موضوعي در کتابخانه مربوط به کدام يک از کتابخانه هاي زير مي باشد؟

۱. آشوربانيپال ۲ .اسکندريه

۳. پرگاموم   ۴ .استخر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- فهرستنويسي ماشين خوان اشاره به کدام يک از طرح هاي زير مي باشد؟

۱. يو بي سي   ۲ .انگلو امريکن

۳ .مارک   ۴ .مش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در فهرستنويسي توصيفي بين فروست و شماره فروست چه علامتي قرار گرفته مي شود؟

۱. ؛  ۲ . :

 ۳ .، ۴ ..

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- در عنوان کتاب "بلندي هاي بادگير، يا، عشق هرگز نمي ميرد" ، بخش دوم يعني عشق هرگز نمي ميرد چه نوع عنواني مي باشد؟

۱. عنوان فرعي ۲ .عنوان برابر

۳ .عنوان اصلي  ۴ . عنوان بلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- اگر اثري بيش از سه بخش عنوان و بيش از سه پديدآور داشته باشد عنوان نخستين اثر را مي نويسيم و به دنبال آن

عبارت ………………را مي افزاييم ؟

۱. و …]ديگران [  ۲ .]و …ديگران

 ۳ . ]…و ديگران [   ۴ ….]و ديگران [

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٧-عنوان مشترکي که از سوي يک سازمان يا تنالگان و يا ناشر، به تعدادي يا سلسله اي از تک نگاشت ها و… داده مي شود، چه نام دارد؟

۱. عنوان موازي  ۲ .فروست

۳ .عنوان فرعي   ۴ . عنوان اصلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- از پشت کدام برگة فهرستنويسي براي يادداشت شمارة ثبت کتاب مندرج در دفتر ثبت کتابخانه و تعداد نسخ  استفاده مي شود؟

۱. رف برگه  ۲ .برگه مادر 

۳ . برگه عنوان  ۴ .برگه موضوع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام يک از موارد زير در مورد دومين کنفراس زبانشناسي کاربردي در تهران در سال ۱۳۷۱ صحيح  مي باشد؟

۱. (تهران : ۱۳۷۱؛ دومين ) کنفرانس زبانشناسي کاربردي

۲ . کنفرانس زبانشناسي کاربردي ( تهران ؛ دومين : ۱۳۷۱)  

۳. کنفرانس زبانشناسي کاربردي ( دومين : ۱۳۷۱: تهران )  

۴ . ( دومين : ۱۳۷۱: تهران ) کنفرانس زبانشناسي کاربردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- سرشناسه کتاب قرآن کريم ترجمه الهي قمشه اي به فارسي به چه صورتي مي باشد؟

۱. الهي قمشه اي   ۲ .قرآن -فارسي . عربي

۳ . قرآن – عربي . فارسي   ۴ .قرآن .فارسي – عربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- ويرايش سوم سرعنوان هاي موضوعي فارسي در چه سالي به چاپ رسيد؟

1381.1                            1383.2

1384.3                            1362.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کدام يک از نشانه هاي زير در سرعنوان هاي موضوعي فارسي به معناي اصطلاح اخص مي باشد؟

۱. ن ن ۲ .ن

۳ . اخ   ۴ . نک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- ارجاع از مترادف به اصطلاح انتخاب شده توسط چه مفهومي در سرعنوان موضوعي فارسي صورت مي گيرد؟

ن  2. نک

XX.3             X.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- سرعنوان "صنايع ، تعيين محل " چه نوع سرعنواني است ؟

۱. سرعنوان عبارتي   ۲ .سرعنوان با واژه توضيحگر

۳. سرعنوان مقلوب   ۴ . سرعنوان مرکب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- در سرعنوان موضوعي فارسي  " آموزش و پرورش – هدف ها و نقش ها" از چه نوع تقسيم فرعي استفاده شده است ؟

۱. تقسيم فرعي شکلي ۲ . تقسيم فرعي زماني

۳. تقسيم فرعي مکاني ۴ . تقسيم فرعي موضوعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- سرعنوان الگو و نمونه براي فيلسوفان در سرعنوان هاي موضوعي فارسي کيست ؟

۱. فارابي ۲ .سهروردي

۳ . ابن سينا ۴ . ابوريحان بيروني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- از کدام يک از سرعنوان هاي موضوعي زير براي موضوعات پزشکي استفاده مي شود؟

۱. سيرز  ۲ . کنگره

۳ . کولن  ۴ . مش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- کدام نشانه در سرعنوان موضوعي کتابخانه کنگره ، نقش معادل "X" در سرعنوان موضوعي فارسي را دارد؟

UF.1              USE.2

RT.3              BT.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در کدام دوره نام هاي اشهر به اضافه نام کوچک و نام پدر به عنوان شناسه برگزيده مي شوند؟

۱. دوران باستان

۲ . پس از اسلام تا آغاز قرن ۱۴ هجري شمسي

۳. نام هاي ايراني پيش از اسلام

۴ .نام هاي ايراني از ۱۳۰۴ تا کنون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- نشانه نويسندگان زنان شوهردار کدام کشور، زير نام خانوادگي خود(پدري ) وارد مي شوند؟

۱. آمريکا  ۲ .اسپانيا  

 ۳ .سوئد  ۴ . ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- وقتي که نياز براي راهنمايي هاي بيشتر خواننده و نياز به ارجاع "نيز نگاه کنيد" باشد، چه ارجاعي را مي سازيم ؟

۱. ارجاع توضيحي ۲ . ارجاع موضوعي  

۳ . ارجاع فروست ۴ . ارجاع مستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- در کدام روش برگه آرايي ، همه فهرست برگه ها را در يک جا و در يک رديف الفبايي تنظيم  مي کنند؟

۱. رده ا ۲ . تفکيکي

۳ . فرهنگي   ۴ . طبقه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- خانبابا مشار کدام يک ابزارهاي فهرستنويسي زير را تهيه نمود؟

۱. کتابشناسي ملي ايران 

۲ .کتابشناسي ده ساله کتابهاي ايران

۳. کتابشناسي موضوعي ايران

۴ .فهرست کتابهاي چاپي از آغاز تا سال ۱۳۴۵

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- کدام يک از موارد زير اختصار فهرست مشترک ملي آمريکا مي باشد؟

UDC.1             NUC.2

NLM.3             LCC.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کدام يک از موارد زير مناسب ترين الگو براي طرح مارک ايران توسط کتابخانه ملي ايران انتخاب گرديد؟

۱. مارک آمريکا  ۲ .مارک انگليس

۳ . يوني مارک   ۴ .ويکي مارک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر بین تو و برادر مسلمانت چیزی اتفاق افتاد او را برای گناهش مورد ملامت و توبیخ قرار مده.