آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آشنایی با هنر در تاریخ ۱ کد 1810006

عنــوان درس :آشنايي با هنر در تاريخ ۱,آشنايي باهنردرتاريخ ۱

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :آشنايي با هنر در تاريخ ۱,آشنايي باهنردرتاريخ ۱

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۲۳ – ,پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۳ – ,هنر اسلامي (گرايش نگارگري ),طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۳۰ – ,هنر اسلامي گرايش سفال ),هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع فلز),هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع چوب ),هنر اسلامي (گرايش )شيشه ),هنر اسلامي ( گرايش نگارگري ),هنرهاي صناعي (گرايش آبگينه ),هنرهاي صناعي (گرايش سفال ),هنرهاي صناعي گرايش فلز),هنرهاي صناعي (گرايش کاشي ),هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق ),هنرهاي صناعي (گرايش نساجي )سنتي ),فرش (گرايش طراحي فرش ),فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش ),کتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي ),کتابت ونگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب ),کتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري),کتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ) طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه ),صنايع دستي.,ارتباط تصويري (گرايش ارتباط تصويري ),عکاسي ×,نقاشي ,(گرايش نقاشي عمومي )۱۸۱۰۰۰۶

ـــــــــــ

١بنا به حدس دانشمندان زنده انگاري نخستين بار در فکر انسان کدام عصر تکوين يافت ؟

۱. انسان عصر مس ۲. انسان عصر مفرغ  

۳. انسان عصر فلز  ۴. انسان عصر سنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢توضيحات زير مربوط به کدام بناي دوره هخامنشي مي باشد؟

بناي سنگي مکعب شکلي است که در هر چهار ديوار آن شش نماي پنجره وجود دارد اما در اصل هيچ پنجره اي  وجودندارد اين بنا شباهت زيادي به آتشکده نورآباد دارد؟

۱. آرامگاه اردشير دوم  ۲. کاخ خزانه

۳. مقبره کوروش پاسارگاد   ۴. کعبه زرتشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣در چه زماني اقوام اتروسک ها در شبه جزيره آپه نين به قدرت رسيدند؟

۱. هزاره سوم قبل ميلاد ۲. نيمه دوم هزاره اول بعد ميلاد

۳. نيمه اول هزاره اول قبل ميلاد ۴. هزاره  اول بعد ميلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤نظريه اعصار سه گانه مربوط به کدام دانشمند است ؟

۱. تامسن  ۲. جرج کوويه   

۳. لامارک  ۴. داروين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥اولين بار آثار هنر پارينه سنگي در کدام غار کشف شد؟

۱. لاسکو فرانسه  ۲. آلتاميرا اسپانيا

۳. ترافور در سلسه جبال پيرنه ۴. ماموت در کنتاکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦قديمي ترين اثر پيکره سازي جهان کدام و مربوط به چه سال هايي است ؟

۱. ميترا- ۵-۲ هزار سال پيش از ميلاد   

۲. گودآ- هزاره اول پيش از ميلاد

۳. گاو وحشي – ۵ – ۶ هزار سال پيش از ميلاد  

۴. ونوس ويلندرف – ۲۵ – ۲۰ هزار سال پيش از ميلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧کشف آتش در کدام يک از دوره  هاي زير رخ داده است ؟

۱. دوران سنگ ميانه  ۲. دوران نوسنگي

۳. دوران پارينه سنگي ۴. دوران فلز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨قديمي ترين تمدن نوسنگي اروپا کدام است ؟

۱. تمدن درياچه نشينان ۲. تمدن مگاليتيک

۳. تمدن دانوبي   ۴. تمدن دلمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩دومين فلزي که بشر به وجود آن پي برد کدام است ؟

۱. طلا  ۲. مس

۳. آهن ۴. مفرغ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠اولين قومي که توانست مس را از ديگر مواد معدني آميخته به آن جدا کند، کدام است ؟

۱. مصريان  ۲. سومريان

۳. بابليان  ۴. ايرانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١کداميک از مکان هاي زير در گذشته به نام يوناني مزوپوتامي ناميده مي شده است ؟

۱. بين النهرين   ۲. حوزه رود سند  

۳. حوزه رود هوانگ هو ۴. دره رود نيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢کداميک از تمدن هاي بين النهرين نه تنها شمال عراق بلکه تا نزديکي هاي درياچه وان ترکيه ادامه داشت و تمام منطقه جنوب شرقي آناطولي را مي پوشاند؟

۱. حسونا  ۲. اوروک  

۳. جارمو ۴. تل حلف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣نخستين شهر حقيقي توسط کدام قوم در بين النهرين بنا نهاده شد؟

۱. سومريان ۲. بابليان  

۳. اکدها ۴. آشوري ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤خط ميخي چه زماني و توسط چه اقوامي اختراع شد؟

۱. هزاره اول قبل ميلاد- ايرانيان  

۲. هزاره سوم قبل ميلاد- عيلامي ها

۳. هزاره چهارم قبل ميلاد- سومريان   

۴. هزاره دوم قبل ميلاد- مصريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥در تمدن سومري بز نريافته کدام خدا و مظهر چيست ؟

۱. ميترا- باروري  ۲. ايشتا- آتش

۳. اينانا- حاصلخيزي ۴. تموز- اصل مردي در طبيعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦توضيح ذيل مربوط به کدام بنا مي باشد؟

بر دو طرف اين راهرو، دو ديوار با آجرهاي لعابدار رنگين ساخته شده که نقش برجسته ۱۲۰ شير در حال غرش بروي آن ديده مي شود؟

۱. راه مقدس ۲. کاخ آپادانا   

۳. دروازه ايشتار  ۴. کاخ خرساباد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧مهمترين اثر معماري در دوره سومر جديد چيست  و در چه شهري کشف شده است ؟

۱. زيگورات چغازنبيل – شهر شوش

۲. زيگورات اور نامو- شهر اور

۳. معبد ايشتار- شهر شوش  

۴. معبد عبيد- شهر لاگاش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨در معماري و شهرسازي در بابل جديد، راه مقدس چيست ؟

۱. راهي که آب در آن جاري مي شود.   

۲. راهي که شاه در آن گام مي گذارد.

۳. راهي که معبد ها را به هم پيوند مي داد.

۴. راه ميان دروازه هاي شهر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩شاهان آشوري معمولا خود را تجسم کدام مورد مي دانستند؟

۱. خداي خورشيد  ۲. الهه آب

۳. خداي آتش   ۴. الهه باروري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠نام فنيقيه به حاشيه باريک ساحلي در کدام کشور اطلاق مي شود؟

۱. قبرس ۲. لبنان

۳. فلسطين ۴. سوريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١پايتخت مذهبي فنيقي ها کدام شهر بود و ازمشاغل اصلي مردم شهرچه بود؟

۱. صيدا- زراعت  ۲. بيروت – تجارت

۳. بيلوس – تهيه کاغذ  ۴. صور- دريا نوردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢نخستين محل سکونت بشر در فلات ايران که علائم سکونت در آن يافت شده ، کدام است ؟

۱. تپه سيلک- کاشان  ۲. تپه حصار- دامغان  

۳. تپه گيان – نهاوند ۴. تورنگ تپه – گرگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣چرخ کوزه گري توسط چه اقوامي و در چه زماني اختراع شد؟

۱. سومريان – هزاره چهارم قبل از ميلاد 

۲. مصريان – هزاره دوم قبل از ميلاد

۳. چينيان – هزاره اول قبل از ميلاد  

۴. ايرانيان – هزاره چهارم قبل از ميلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤کدام دوران حکومت ايران مصادف با تولد مسيح و ظهور دين اوست ؟

۱. سلوکيان ۲. اشکانيان

۳. هخامنشيان   ۴. مادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥زيگورات چغازنبيل توسط چه کسي ساخته شده و آخرين طبقه جايگاه کدام خداي ايلام است ؟

۱. اينشوشيناک- اونتاش گال  ۲. بخت نصر- خداي خورشيد

۳. اونتاش گال – اينشوشيناک  ۴. گودا- خداي بزرگ ايلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦در معماري تخت جمشيد کدام کاخ ، به کاخ بار عام شاهان معروف بوده است ؟

۱. کاخ صد ستون  ۲. کاخ هديش   

۳. کاخ تچر ۴. کاخ آپادانا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧در قديمي ترين افسانه هاي مربوط به آفرينش کدام مورد را مخلوق نخستين دانسته اند؟

۱. بز نر ۲. گاو نر  

۳. کوه  ۴. دريا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨ريتون هاي کشف شده در کدام منطقه اغلب  به شکل گاو کوهان دار است ؟

۱. منطقه سفيد رود ۲. تپه حسنلو   

۳. زيويه کردستان ۴. سيلک کاشان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩اولين مهرهاي استوانه اي ايران متعلق به هزاره چهارم قبل از ميلاد در کدام منطقه کشف شده و جنس آنها از چيست ؟

۱. سيلک کاشان -گل و ساروج ۲. لرستان – چوب و عاج

۳. تپه گيان نهاوند- استخوان  ۴. شوش – سنگ مرمر و سنگ آهک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠آغاز دوره مفرغ در ايران مربوط به چه زماني است ؟

۱. هزاره سوم قبل ميلاد ۲. هزاره چهارم قبل ميلاد

۳. هزاره هفتم قبل ميلاد ۴. هزاره اول قبل ميلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام علی (ع) : از دست رفتن حاجت بهتر از آن است که از نا اهل طلب کني