آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آشنایی با موزه های ایران کد 1218018

عنــوان درس :آشنايي با موزه هاي جهانگردي ,آشنايي باموزه هاي ايران

تابستان 94

عنــوان درس   :آشنايي با موزه هاي جهانگردي ,آشنايي باموزه هاي ايران

رشته تحصيلي /کد درس  :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۸ – , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۳۹۰۱۶

ـــــــــــ

١-خـانه ي «شوسو» بعنوان قديمي ترين مکان موزه اي به شکل امروزي در کدام کشور قرارداشته اسـت ؟

۱. چين  ۲. هند  ۳. يونان   ۴. ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢-مجموعه سرهانز اسلووان سنگ بناي تاسيس موزه در کدام يک از کشور هاي زير بوده است ؟

۱. آمريکا   ۲. انگلستان  ۳. اياليا  ۴. فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-موزه ي ارميتاژ در کدام کاخ روسيه قرار گرفته است ؟

۱. کاخ زمستاني فردريک  ۲. کاخ تابستاني فردريک

۳. کاخ تابستاني تزار  ۴. کاخ زمستاني پوشکوف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴- روستاي ابيانه را مي توان در گروه کداميک از موزه هاي زير قرار داد؟

۱. موزه هاي هنري   ۲. موزه هاي منطقه اي

۳. موزه هاي تاريخ طبيعي  ۴. موزه هاي تاريخي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵-اينکه فرايند بازاريابي از مشتري آغاز و به او ختم مي شود ايده ي کدام استاد بازرايابي مي باشد؟

۱. انسل آدامز  ۲. کارتيه برسون   ۳. فيليپ کاتلر   ۴. برنارد رودلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶-شوراي بين المللي موزه ها در کدام شهر جهان تاسيس گرديده است ؟

۱. لندن  ۲. پاريس   ۳. استکهلم   ۴. وين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-در موزه ي هنرهاي معاصر تهران قريب به چند اثر وجود دارد؟

4700.۴  1500.۳   15000.۲  3000.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-قديمي ترين شيشه ي يافت شده در ايران در کدام موزه ي ايران قرار دارد؟

۱. موزه ي ايران باستان  ۲. موزه ي آذربايجان

۳. موزه ي آبگينه تهران   ۴. موزه ي سنجش تبريز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- گشايش عمومي موزه ي فرش ايران در چه سالي بوده است ؟

1368.۴  1373.۳  1356.۲   1342.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- معمار بناي شمس العماره چه کسي بوده است ؟

۱. علي خان معيرالممالک  ۲. کامران ديبا

۳. زين العابدين فرتاش  ۴. علي محمد کاشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- وقفيات دکتر سيد جلال الدين تهراني در کدام  گنجينه ي آستان قدس ضوي قرار دارد؟

۱. کنجينه ي ظروف   ۲. فرش دست باف  ۳. صدف و حلزون   ۴. نجوم و ساعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-در گنجينه ي مدال و سکه ي آستان قدس رضوي مدال هاي کدام قهرمان بوکس قرار دارد؟

۱. علي شرقي  ۲. ولي رضاپور   ۳. جبار فعلي  ۴. امير رسولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-آثار يافت شده از «کشف رود» خراسان در کدام موزه قرار دارند؟

۱. آستان قدس  ۲. ايران باستان   ۳. رضا عباسي  ۴. آذربايجان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۴- ايران شناس روسي که مد تها موزه دار موزه ي لينگراد بوده است ؟

۱. وبر ميلسوف   ۲. فيودوروويچ   ۳. آسکولدوف  ۴. نيکلاي آسييف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۵- کنوانسيون  يونسکو مبني برجلوگيري از صادرات و واردات دارايي فرهنگي در چه سالي به تصويب رسيد؟

1963.۴  1970.۳  1995.۲   1542.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۶-پانزدهمين شوراي عمومي ايکوم در کدام شهر شکل گرفت ؟

۱. پاريس   ۲. بوينس آيرس  ۳. لندن  ۴. پراگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-دليل عمده شهرت تالارآيينه ي کاخ موزه گلستان بخاطر کدام اثرمعروف زير مي باشد؟

۱. شاهنامه داوري   ۲. کشکول شاه عباس

۳. تاج فرح پهلوي  ۴. نقاشي معروف کمال الملک غفاري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-وظيفه کليدي هيأت مديره موزه چيست ؟

۱. گزارش عملکردهاي موزه   ۲. سازمان دهي مجموعه موزه

۳. تعريف اهداف  و مأموريت موزه   ۴. تأمين منابع مالي موزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-ورود موضوع بازاريابي به حوزه نهادهاي عام المنفعه مانند موزه  از چه زماني اتفاق مي افتد؟

۱. اوايل قرن بيست و يک ميلادي   ۲. اوايل قرن نوزده ميلادي  

۳. اواخر قرن بيستم ميلادي   ۴. واخر قرن هيجده ميلادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- موزهي همايوني چه جايگاهي در تاريخ موزه هاي  ايران دارد؟

۱. نخستين موزه ي دولتي مي باشد   ۲. نخستين موزه ي  مردمي مي باشد

۳. نخستين موزه ي علمي مي باشد  ۴. نخستين موزه ي  هنري مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-آندره گدار طراح سردر کداميک از موزه هاي ايران مي باشد؟

۱. موزه ي تخت جمشيد  ۲. موزه ي آستان قدس

۳. موزه ي ايران باستان   ۴. موزه ي پست تهران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- فعاليت موسسه ي «بوشرون » در ايران چه بوده است ؟

۱. طراحي تالار موزه جواهرات   ۲. نورپردازي موزه ملک تهران

۳. مرمت موزه هنر اسلامي تهران   ۴. طراحي سردر موزه قاجار تبريز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-در بناي کداميک از موزه هاي زيراز بادگيرهاي مناطق حاشيه کوير الهام گرفته شده است ؟

۱. موزه هنرهاي معاصر  ۲. موزه فرش  ۳. موزه دوران اسلامي  ۴. موزه آبگينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۴-کداميک از موارد زير را مي توان بعنوان شريک جدي موزه ها در برنامه هاي آموزشي  قلمداد کرد؟

۱. مراکز پژوهشي  ۲. مدارس

۳. کتابخانه هاي تخصصي   ۴. سازمان ميراث فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۵-موزه ي هنر مترو پوليتن در کدام شهر قرار دارد؟

۱. واشنتگتن  ۲. نيويورک   ۳. سنت پتزبورگ   ۴. بيرمنگام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶- کدام موزه ي زير بعنوان يک موزه هنري در ايران بحساب مي آيد؟

۱. موزه ي مشروطه  ۲. موزهي آبگينه   ۳. موزه ي تخت جمشيد  ۴. موزه ي آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-کدام خانواده ي معروف ايتاليايي در قرن هجدهم ميلادي  مجوعه ي خود را وقف شهر فلورانس مي کند؟

۱. بوربون   ۲. مديچي  ۳. آستور   ۴. لاتاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-تاسيس کميته ي ملي در هر کشور توسط کدام بخش صورت مي گيرد؟

۱. شوراي عمومي   ۲. شوراي اجرايي   ۳. کنگره ي عمومي   ۴. دبيرخانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-طرح پلان موزه دوران اسلامي با الهام از معماري کدام بناي دوره ساساني ساخته شده است ؟

۱. کاخ بيشاپور  ۲. کاخ فيروزآباد  ۳. کاخ سروستان  ۴. قلعه دختر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-تعداد اعضاي شوراي اجرايي ايکوم چند نفر مي باشد؟

34.۴   12.۳  23.۲   16.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : آرزوها پيش از رسيدن به منتهي و پايان جود و بخشش تو با ( روا شدن ) خواسته ها برگشتند ( زيرا غايت و منتهي براي كرم و جود تو نيست ) و جامهاي حاجات و خواسته ها به جريان و روان شدن جود و بخشش تو پر شد ، و اوصاف پيش از رسيدن به ( كنه و حقيقت ) وصف تو از هم گسيختند ( ناتوان گشته ، مانده اند ) زيرا بلندترين بلندي بر بالاي هر بلندي ، و بزرگترين بزرگي بر بالاي هر بزرگي بس تو را است ( نه غير تو را )