آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کد 1712174

عنــوان درس :آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات

رشته تحصيلي/کد درس :کتابداري و اطلاع رساني ۱۷۱۲۱۷۴

ـــــــــــ

١- بزرگترين سهم رايانه در سيستم هاي اطلاعاتي چيست ؟

۱. ذخيره سازي   ۲ . ثبت تراکنش

 ۳ . پردازش داده ها ۴ . برونداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از سيستم  ها ي زير با برنامه نويسي مي توانند هزاران قطعه داده را با هم ترکيب کرده و گزارش هاي اجمالي

توليد کنند؟

۱. سيستمهاي اطلاعات اجرايي

۲ . سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

۳. سيستمهاي پشتيباني تصميم

۴ . سيستمهاي خبره

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- نخستين ماشين محاسبة الکترونيکي که مي توان آن را يک رايانه ناميد چه نام داشت ؟

۱. يونيواک   ۲ . انياک

۳ . موتور تحليلي ۴ . ادواک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- پويشگر روميزي نام ديگر کداميک از گزينه هاي زير است ؟

۱. پويشگر دستي ۲ . پويشگر مسطح

۳ . پويشگر استوانه اي ۴ . پويشگر تغذيه کاغذي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- امروزه در خدمات پستي سراسر جهان به جاي استفاده از مرتب سازي دستي نامه ها از کداميک از فناوري هاي زير استفاده مي شود؟

۱. تشخيص کاراکتر نوري 

۲ . تشخيص ميله اي نوري

۳. حسگر علامت نوري

۴ . سيستم تشخيص گفتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- کداميک از گزينه هاي زير جزو چاپگرهاي ضربه اي به شمار مي روند؟

۱. چاپگر الکترواستاتيکي   ۲ . چاپگر حرارتي

۳. چاپگر جوهر افشان   ۴ . چاپگر ماتريس نقطه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- در محاسبة مدارهاي ماهواره ها ازکداميک از انواع رايانه هاي زير استفاده مي شود؟

۱. رايانه هاي بزرگ   ۲ . ريزرايانه ها

۳ . ابررايانه ها ۴ . PDAها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در تلفن از کداميک از روش هاي ارتباطي استفاده مي شود؟

۱. ارتباط سريع

۲ . ارتباط يک طرفه

۳. ارتباط دوطرفه همزمان 

۴ . ارتباط دوطرفه غيرهمزمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- کداميک از ماهواره هاي زير از مدار کمتري برخوردار است ؟

1.REO            MEO.2

GEO.3           LEO.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- DSL نامتقارن سازگار با سرعت را به اختصار چه مي گويند؟

IDSL.1             RADSL.2

VDSL.3             HDSL.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 ١١- چنانچه تحمل خرابي در شبکه اي اهميت داشته باشد در اينصورت بهتر است از کدام توپولوژي استفاده نمود؟

۱. توري ۲ . حلقوي

۳ . ستاره اي ۴ . درختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- از کدام يک از وسائل زير جهت تقسيم شبکه و در نتيجه کاهش ترافيک و افزايش کارايي آن استفاده مي شود؟

۱. دروازه   ۲ . پل  

۳ . مسيرياب   ۴ . تکرارکننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- بيشتر مودم هايي که امروزه از آن استفاده مي شود از کدام نوعند؟

۱. کلاسيک  ۲.DSL

۳ . کابلي ۴ . ماهواره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- فناوري بلوتوث جزو کداميک از روش هاي انتقال داده ها به شمار مي رود؟

۱. انتقال ليزري  

۲ . انتقال امواج راديويي با طيف گسترده

۳. انتقال امواج راديويي باند باريک

۴ . انتقال امواج مادون قرمز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- کداميک از گزينه هاي زير دربارة فنون راه گزيني صحيح نمي باشد؟

۱. راه گزيني مداري معمولاً در شبک ̀И تلفني به کار مي رود.

۲  بالاترين سطح پروتوکل TCP/IP، يعني TCP، از راه گزيني مداري حمايت مي کند.

۳ راه گزيني بسته اي از نظر سرعت ارسال داده ها ميان فرستنده و گيرنده نياز به سازگاري ندارد.

۴. راه گزيني بسته اي کارامدتر است ، اما زماني مناسب است که گيرنده تأخير موجود را قبول کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- RAMIS جزو کداميک از نسل هاي مربوط به زبانهاي برنامه نويسي محسوب مي شود؟

۱. نسل اول ۲ . نسل دوم

۳ . نسل سوم ۴ . نسل چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کداميک از گزينه هاي زير يک نرم افزار کاربردي است ؟

۱. برنامه  مربوط به بارگذاري فايل

۲ . برنامه  مربوط به مديرت منابع

۳. برنامه  مربوط به مديريت پروژه 

۴ . برنامه  مربوط به مديريت استفاده از حافظ ̀И رايانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- پس از واژه پردازها، متداول ترين نوع نرم افزاري که در سازمان ها استفاده مي شود، کدام است ؟

۱. اوراکل  ۲ . اکسس

۳ . پاورپوينت ۴ . صفحه گسترده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- رايج ترين سيستم عامل براي رايانه هاي بزرگ IBM کدام است ؟

MVS.1           DEC.2

XP.3           MACOS.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- شمارة IP از چند قسمت تشکيل شده است ؟

۱. سه   ۲ . چهار

۳ . پنج   ۴ . شش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي دنيا معمولاً از کدام پسوند اينترنتي استفاده مي کنند؟

۱. کد کشورORG+

.2کد کشور COM+

.3کدکشورAC+

.4 کد کشورEDU+

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- هنگام برنامه نويسي به زبان HTML، برچسب ها در داخل چه علامتي قرار مي گيرند؟

.1 /   /                                  2. [ ]

.3( )                                     4.< >

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- مقدار امتياز ربط معمولاً در چه دامنه اي قرار مي گيرد؟

۱. صفر تا يک  ۲ . يک تاده

۳ . يک تا صد  ۴ . يک تا هزار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- کداميک از گزينه هاي زير جزو ابرموتورهاي کاوش به شمار نمي روند؟

1.mamma             msn.2

Dogpile.3           4  metacrawler

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- مشهورترين سيستم هاي مديريت پايگاه اطلاعاتي از کدام مدل پشتيباني مي کنند؟

۱. مدل رابطه اي   ۲ . مدل شبکه اي

۳ . مدل سلسله مراتبي ۴ . مدل حلقوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : و روز را براي ايشان بينا كننده ( روشن ) آفريد تا در آن فضل و احسان او را بطلبند ، و وسيله روزيش را به دست آورند ، و براي رسيدن به سود كنوني از دنياشان و يافتن ( وسائل ) سود آينده ( سعادت هميشگي ) در آخرتشان در زمين او گردش نمايند