آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آشنایی با صنعت چاپ و نشر کد 1224034

عنــوان درس :آشنايي باصنعت چاپ ونشر

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :آشنايي باصنعت چاپ ونشر

رشته تحصيلي/کد درس :کتابداري ۱۲۲۴۰۳۴

ــــــ

١- کدام خط زيباتربوده ، دور حروفش بيشتر بود و سريع تر نوشته مي شد؟

۱. خط کوفي کهن   

۲. خط کوفي متحول  

۳. خط نسخ   

۴. خط نستعليق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام کاغذ بادوام تر است ؟

۱. کاغذ قليايي 

۲. کاغذ اسيدي

۳. کاغذ خنثي (بدون حالت قليايي و اسيدي )

۴. کاغذ قليايي – اسيدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-کدام شکل از کتاب با دوخته شدن قطعات بريده شده پارشمن به هم ديگر و اتصال يک جلد چرمي يا چوبي ساخته مي شد؟

۱. کدکس

۲. تابولا  

۳. ولوم  

۴. اينکونابولا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کدام گزينه از مهمترين دلايل رشد کتاب و کتابخانه در جهان اسلام به شمار مي رود؟

۱. امر به معروف و نهي از منکر

۲. خمس و زکات

۳. وقف 

۴. مساجد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- چاپ با حروف متحرک اولين بار در کدام کشور به وجود آمد؟

۱. آلمان  

۲. چين  

۳. فرانسه

۴. ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- مهمترين تأثير صنعت چاپ در ايران در عصر قاجار چه بود؟

۱. گسترش ادبيات و فرهنگ اروپايي  

۲. سرعت بخشيدن به تغيير و تحولات فکري

۳. تغيير و تحول نظام آموزشي

۴. اعمال و تشديد سانسور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- ارتباط ناشر با خوانندگان چگونه است ؟

۱.ارتباط يک سويه و فقط از طرف ناشر است

۲. ارتباط يک سويه و فقط از طرف خواننده است

۳. ارتباط دوسويه است  

۴. هيچ ارتباطي وجود ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کدام گزينه جزء وظايف اصلي مدير انتشارات است ؟

۱. گزينش آثار براي تأليف يا ترجمه  

۲. بررسي اعتبار نويسنده

۳. بررسي و ارزيابي دست نوشته هاي تحويل شده 

۴. عقد قرارداد با پديدآورندگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کدام ويراستار، عناوين ،سرصفحه ها، پانويس ها،رسم الخط و غيره را مورد توجه قرار مي دهد؟

۱. ويراستار صوري /فني  

۲. ويراستار ساختار و محتوا

۳. ويراستار ادبي

۴. ويراستار مقابله گر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- براي افزايش سطح آگاهي و روزآمدشدن دست اندرکاران بخش هاي گوناگون مؤسسه انتشاراتي کدام واحد فعاليت مي نمايد؟

۱. بخش توزيع و فروش

۲. بخش  توليد

۳. دفتر نشر   

۴. کتابخانه تخصصي و مرکز اطلاع رساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- عمده ترين عامل پذيرش و انتشار آثار در ايران چيست ؟

۱. روابط و مناسبات شخصي  

۲. عوامل اقتصادي

۳. عوامل سياسي

۴. عوامل فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- سياهه الفبايي نام ها،واژه ها و موضوعات بکاررفته در کتاب با ذکر شماره صفحه (صفحات )بکاررفته در آن ، چه ناميده مي شود؟

۱. فهرست مندرجات  

۲. نمايه  

۳. واژه نامه   

۴. پيوست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- متداول ترين و مناسب ترين روش براي توزيع کتاب چيست ؟

۱. برگزاري نمايشگاه کتاب   

۲. پيش فروش کتاب

۳. بازاريابي قبل از انتشار

۴. بازاريابي بعد از انتشار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- ناشراني که در تمام زمينه ها کتاب منتشر مي کنند،چه ناميده مي شوند؟

۱. ناشران آثار باارزش  

۲. ناشران عمومي

۳. ناشران آثار کم ارزش

۴. ناشران تأثيرپذير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- ناشر وابسته به دولت به کدام دسته از ناشران اطلاق مي شود؟

۱. ناشري که بيش از ۵۰ درصد سرمايه اش متعلق به دولت است

2.ناشري که کمتر از ۵۰ درصد سرمايه اش متعلق به دولت است

3.ناشري که کل سرمايه اش متعلق به دولت است

۴. ناشري که  فقط زير نظر دولت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- «عدم ارزشيابي و بررسي کتاب ، پيش از چاپ » از معايب کدام دسته از ناشران مي باشد؟

۱. ناشران آثار کم ارزش

۲. ناشران همکار

۳. ناشران غير انتفاعي  

۴. خودناشران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- منظور از«کهکشان دوم سير تحول ارتباطات انساني » مورد اشاره مک لوهان چيست ؟

۱. کهکشان گوتنبرگ  

۲. کهکشان شفاهي   

۳. کهکشان مارکني   

۴. کهکشان ديجيتال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- به تهيه نمونه اوزاليدي از کارهاي چاپي چه مي گويند؟

۱. لي اوت بندي

۲. اندازه سازي خبر   

۳. مونتاژ

۴. عکاسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- زينک چيست ؟

۱. يک ورقه نازک از جنس فيلم که متن نهايي روي آن منتقل مي شود

2.يک کاغذ شفاف که نور را از خود عبور مي دهد و متن نهايي روي آن منتقل مي شود

3.يک ورقه بسيار نازک فلزي که فيلم  روي آن کپي مي شود

۴. نسخه کامل يک اثر که به آن ماکت نيز مي گويند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- سريع ترين شيوه چاپ کدام روش است ؟

۱. چاپ لترپرس (برجسته )   

۲. چاپ گراور(گود)

۳. چاپ اسکرين

۴. چاپ ليتوگرافي افست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- صحافي مرحله اي چه ويژگي دارد؟

۱. براي کتابهاي ارزان قيمت استفاده مي شود

2.بادوام ترين نوع صحافي است

3.براي دفترچه هاي يادداشت و کتابهاي راهنما استفاده مي شود

۴. مي توان صفحاتي را به آن افزود يا کم کرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- کدام ماشين براي چاپ آگهي ها، دعوت نامه ها و کارت هاي ويزيت استفاده مي شود؟

۱. ماشين چاپ پلاتن (ملخي )  

۲. ماشين چاپ سيلندري تخت

۳. ماشين چاپ روتاري  

۴. ماشين چاپ فلکسو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کدام گزينه از معايب کتابهاي الکترونيکي مي باشد؟

۱. مسأله عدم رعايت حق مؤلف

۲. مسأله سفارش ، خريد

۳. مشکل فهرست نويسي و رده بندي

۴. مسأله انتقال و نگهداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- در کدام نوع نشر تمام فرايندهاي اساسي نشر(به جز مرحله چاپ )، توسط رايانه و دستگاههاي جانبي آن انجام مي گيرد؟

۱. نشر الکترونيکي   

۲. نشر هيبريد يا دوگانه

۳. نشر روميزي 

۴. نشر مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- «خردنگري به جاي کلان نگري » در باب نشر به چه معناست ؟

۱. برنامه ريزي ها ايده آل و دست نيافتني هستند

2.برنامه ريزي ها فقط به منظور بالابردن آمارهاست

3.نظام ملي اطلاع رساني وجود ندارد

۴. برنامه هاي درازمدت طراحي نمي شود و برنامه ها سطحي و زودگذر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- در نظام آموزشي کشور چه عاملي جزء عوامل مؤثر بر پايين بودن ميزان مطالعه است ؟

۱. پژوهش محوري   

۲. کتاب محوري (کتاب درسي )

۳. دانش آموز محوري  

۴. درآمد اندک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- قانون «دست نامرئي » به چه چيزي اشاره دارد؟

۱. چانه زني توليدکننده و مصرف کننده در مورد قيمت و رسيدن به توافق روي قيمت متعادل شده

2.رونق و يا کساد اقتصادي در نتيجه تعامل کيفيت و کميت

3. آگاهي از وضع بازار با درک موفقيت ها يا ناکامي هاي رقبا

۴. سانسور و يا ميمزي  به عنوان مهمترين عامل رکود سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- «ناشر نبايد فکر کند: پرکردن شکاف بازار با يک کتاب مناسب پايان ماجراست »؛ اين جمله به کدام يک از عوامل تحليل بازار فروش اشاره دارد؟

۱. شرح حال مشتري  

۲. استفاده از ظرفيت هاي مختلف

۳. زمان و تغييرات

۴. رقابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- اولين قانون حق مؤلف در چه سالي در ايران به تصويب رسيد؟

1. 1352

2. 1361

3. 1348

4. 1381

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- کدم ويژگي نشر، مربوط به سالهاي ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ است ؟

۱. افزايش توليد کتاب نسبت به دهه گذشته  

۲. فروش کتابها به صورت کيلويي

۳. رشد بي رويه روزنامه هاو نشريات  

۴. رشد کتابهاي ممنوع الانتشار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
حضرت فاطمه (س) : از دنياي شما سه چيز محبوب من است : 1 – تلاوت قرآن 2 – نگاه به چهره رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) 3 – انفاق در راه خدا