آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آشنایی با سازمان های دولتی ایران کد 1218014

عنــوان درس : آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

رشته تحصيلي/کد درس : مديريت جهانگردي ,مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۰۱۴

ــــــ

١- تعيين و اجراي خط مشي هايي مانند نرخ بهره و تعديل تعرفه ها که با هدف جلوگيري از نوسانات شديد اقتصادي با دخالت دولت انجام مي شود، در کداميک از نقش هاي اصلي طبقه بندي مي شود؟

۱. نقش عدالت خواهانه

۲. نقش قانون گذاري

۳. نقش تخصيصي   

۴. نقش ثبات بخشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کداميک از جملات زير در مورد  مجامع  تصميم گيرنده قانوني و اجرايي ايران صحيح است ؟

۱. در اين مجامع مدل سايمون بکار گرفته مي شود.  

۲. تصميم سازي بر مبناي ارزش و اعتقاد استوار است .

۳.  تصميم گيري از مبناي واقعيت ناشي مي شود.

۴.  شوراها فقط ارکان تصميم گيري هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- مورد استفاده قرار گرفتن داده هاي ديجيتالي به جاي وسايل بزرگ مکانيکي ، به چه معناست ؟

۱. شرکت مجازي

۲. اطلاعاتي شدن

۳. سازمانهاي کم حجم

۴. نيروي کار بر مبناي اقتضاء

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- فراهم کردن شرايطي که دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه کنند، به چه معناست ؟

۱.  شبکه سازمان موقتي   

۲. مردم سالاري

۳. شهروند مداري   

۴. دولت الکترونيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- تشويق دولت به خصوصي سازي مربوط به کداميک از ويژگي هاي مديريت دولتي نوين است ؟

۱. بازارگرايي 

۲. تمرکز زدايي

۳. برون سپاري

۴. رقابت گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- ساختار اداري و تشکيلاتي در صدر اسلام به چه صورت بود؟

۱. به صورت متمرکز و استخدام بر مبناي لياقت و شايستگي

2.  به صورت غير متمرکز و رسيدگي به محرومان و مستضعفان

3.  به صورت غير متمرکز و اخذ ماليات با محوريت آباداني و رفاه اجتماعي

۴.  به صورت متمرکز و و اخذ ماليات با محوريت آباداني و رفاه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- قانون اساسي وظيفه  تعيين اعضاي کدام نهاد را به عهده مقام رهبري گذاشته است ؟

۱. مجلس شوراي اسلامي   

۲. قوه قضائيه

۳. مجمع تشخيص مصلحت نظام  

۴. همه اعضاي شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٨- کداميک از گزينه هاي زير ، موسسه غير انتفاعي دولتي مي باشد؟

۱. دانشگاه تهران

۲. دانشگاه آزاد اسلامي

۳. شرکت مخابرات ايران   

۴.  سازمان هواپيمايي ملي ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- در ايران نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي بر عهده چه مرجعي است ؟

۱. شوراي نگهبان

۲. رهبري

۳. مجلس شوراي اسلامي   

۴. رياست جمهوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- کداميک از اختيارات و وظايف زير ، مربوط به وزرا نمي باشد؟

۱. تقديم لوايح قانوني به مجلس و استرداد آنها

۲. در خواست تشکيل جلسه غير علني در مجلس

۳. مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري کشور  

۴. وضع آيين نامه و صدور بخشنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کداميک از گزينه هاي زير از شرکتهاي دولتي  تحت پوشش " وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات " مي باشند؟

۱.  شرکت پست بانک ، شرکت خدمات هوايي پيام

2.   شرکت کابلهاي شهيد قندي ، شرکت خدمات کامپيوتري ايران

3.   شرکت ارتباطات سيار ، سازمان مديريت و برنامه ريزي

۴.   شرکت خدمات کامپيوتري و شرکت هاي مخابرات استانها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- هلال احمر يا شهرداري از جمله کدام دسته  از نهاد ها در نظام اداري ايران محسوب مي شوند؟

۱. وابسته به دولت   

۲. نهاد دولتي

۳. نهاد هاي انقلاب   

۴. نهاد عمومي غير دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- اگر کسي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه  و يا قضائيه شکايت داشته باشد ، شکايت خود را بايد کجا ارائه و تسليم نمايد؟

۱. به کميسيون مربوطه در مجلس  

۲. کتبا به دفتر رياست جمهوري

۳. کتبا به مجلس شوراي اسلامي  

۴. کتبا به نماينده شهر يا شهرستان محل زندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- کداميک از کميسيون هاي مجلس ، دائمي نمي باشد؟

۱.  کميسيون تلفيق بودجه  

۲. کميسيون انرژي

۳. کميسيون صنايع و معادن

۴. کميسيون فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام يک از شورا هاي زير مي توانند در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کنند؟

۱. شوراي اسلامي محلي   

۲. شوراي عالي استانها

۳. شوراي اسلامي روستا   

۴. شوراي صنفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کداميک از موارد زير از موانع سياستگذاري در گردشگري محسوب مي شود؟

۱.  تغيير و جابجايي متناوب ساختارها  

۲. خلا علمي و تخصصي

۳.  تنوع مراکز تصميم گيري  

۴.  عدم وجود ديدگاه نظام مند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- عدم پيش بيني و يا تمايل به نبود فرايند پاسخگويي ، به کدام مانع گردشگري دلالت دارد؟

۱. ساختاري   

۲. سياستگذاري

۳. قانوني

۴. اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- در کشور هاي توسعه يافته اي چون ژاپن و سوئد ،  مشارکت دولت در بخش گردشگري چگونه است ؟

۱. تشريک مساعي بين دولت و بخش خصوصي

۲. رهبري امور در دست دولت است

۳.  عدم هماهنگي دولت و بخش خصوصي

۴.  مشارکت محدود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- در ساختار گردشگري ايران ، سازمان هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران ، زير نظر کدام بخش  اداره مي شود؟

۱. دولتي

۲. نهادي

۳. نيمه دولتي 

۴. بخش خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- اولين خدمات مسافرتي هواپيمايي ايران ( ايران اير ويز ) در کدام مسير آغاز شد؟

۱. تهران به مشهد مقدس   

۲. تهران به اصفهان

۳. تهران به تبريز

۴. تهران به شيراز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- شرکت فرودگاه هاي کشور در حال حاضر طبق چه قوانيني اداره مي شود؟

۱. طبق قوانين و مقررات شرکت هاي سهامي خاص 

۲. طبق قوانين و مقررات شرکت هاي دولتي

۳. طبق قوانين و مقررات شرکت هاي خصوصي 

۴. طبق قوانين و مقررات شرکت هاي بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- سازمان حفاظت از محيط زيست چه نقشي در رابطه با صنعت گردشگري دارد؟

۱.  حفظ بهداشت محيط

۲. توسعه فرهنگ گردشگري

۳. امنيت گردشگران  

۴. مشاوره  توسعه پايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- دفتر ثبت آثار از زير مجموعه هاي کدام معاونت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري است ؟

۱. توسعه مديريت   

۲. ميراث فرهنگي

۳. صنايع دستي و هنرهاي سنتي  

۴. امور فرهنگي و ارتباطات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کداميک از گزينه ها ، زير نظر وزارت بازرگاني نمي باشد؟

۱. مرکز توسعه صادرات

۲. شرکت فرش ايران

۳. شرکت نمايشگاه هاي بين المللي

۴. سازمان بنادر و کشتيراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- رئيس صدا و سيما توسط کدام مرجع انتخاب مي شود؟

۱. کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي 

۲. رياست جمهوري

۳. مقام رهبري 

۴. شوراي عالي سياستگزاري سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران وابسته به کدام وزارتخانه و يا سازمان است ؟

۱. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  

۲. سازمان صدا و سيما

۳. وزارت امور خارجه  

۴. وزارت کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- مقر دائمي سازمان جهاني گردشگري در کجاست ؟

۱. پاريس

۲. مادريد

۳. لندن  

۴. رم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- دفتر مرکزي  سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در کجاست ؟

۱. سئول

۲. پاريس

۳. توکيو

۴. رم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) مي باشد؟

۱. دولتي _بين المللي _عضويت اجباري  

۲. بين المللي _ انحصاري _ سياسي

۳. هدف معلوم _ عضويت دلخواه _ انحصاري   

۴. غير دولتي _ غير انحصاري _ غير سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- سازمان همکاري اقتصادي اکو ،نخستين بار در سال ۱۹۸۵ از سوي کدام کشورها تاسيس شد ؟

۱.  ايران ، ترکمستان  ، پاکستان   

۲. ايران ، آذربايجان ، ترکيه

۳. ايران ، پاکستان ، ترکيه  

۴.  ايران ، تاجيکستان ، پاکستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام رضا (ع) : هركس آفريدگار را به آفريده هايش تشبيه كند ، مشرك است و هركس به خداوند چيزي نسبت دهد كه خدا خود از آن نهي كرده است كافر است

عنــوان درس : آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

رشته تحصيلي/کد درس : مديريت جهانگردي ,مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۰۱۴

ــــــــــــــــ

١اولين وظيفه سازمان هاي گردشگري چيست ؟

۱. بهره گيري اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از تمام امکانات  و فضاهاي طبيعي

۲  بالا بردن جريان هاي گردشگري ناحيه اي و جهاني براي بهره مندي اقتصادي و توسعه پايدار

۳  به وجود آوردن واحد خاصي براي رسيدگي به مشکلات سازمان هاي مرتبط با گردشگري

۴. تحت پوشش دولت بودن و اعلام  نياز سازمان  به حمايت مردمي و همکاري با ساير سازمانها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢معناي واژه بوروکراسي از ديدگاه "ماکس وبر"  چيست ؟

۱دفتر کار مقامات اداراي يا ميز تحرير  ۲.  عقلايي شدن فعاليت هاي جمعي

۳. قوانين خشک و بي روح  ۴. سلسله مراتب سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي سيستم در تعامل و فرايندها محسوب مي شود؟

۱جامعيت _ همپاياني _تامين منابع _دگرگوني ضروري

۲  جامعيت _ ساختار سازماني _تصميم گيري _تامين منابع

۳  جامعيت _همپاياني – ساختار سازماني _تصميم گيري

۴. جامعيت _ همپاياني _ آنتروپي منفي _ دگرگوني ضروري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤–  کدام گزينه در مورد فرايند ماشيني کردن (automation)  صحيح است ؟

۱. به معناي "جايگزيني ماشين به جاي انسان " است .

۲  اين فرايند با سرعت کم و در طول زماني طولاني انجام پذيرفت .

۳   به معناي انجام حجم کمتري از کار توسط تعداد زيادي از کارکنان است .

۴. اين فرايند تفاوت معنا داري با فرايند " اطلاعاتي شدن " ندارد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥تکيه کلام اصلي پاسخگويي چيست ؟

۱. توجه اصلي به ارباب رجوع ۲. تبعيت مداوم  از دولت

۳. مشتاقانه عمل کردن ۴. تبعيت از مقررات و آيين نامه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦تشويق دولت به "خصوصي سازي " مربوط به کداميک از ويژگي هاي مديريت دولتي نوين است ؟

۱. تمرکز زدايي ۲. رقابت گرايي ۳. مشتري مداري   ۴. برون سپاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٧–  کداميک از گزينه هاي زير از  عوامل موثر در بروز ناهنجاري ها در نظام اداري ايران نمي باشد؟

۱. سازمان هاي دولتي تا حدي اثر بخش ولي فاقد کارآيي

۲  فقدان مسئوليت و پاسخگويي اجتماعي در سازمان

۳  راهبرد هاي سياسي واقع بينانه

۴. بي توجهي به اصول اخلاقي در سازمان ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨در ايران " رياست شوراي عالي امنيت ملي " به عهده چه مرجعي است ؟

۱رهبري ۲. مجلس شوراي اسلامي

۳. رياست جمهوري   ۴. وزير کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩تعداد وزرا و حدود اختيارات آنها چگونه تعيين مي شود؟

۱. توسط شوراي نگهبان   ۲. توسط رئيس جمهور

۳. توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام  ۴. توسط قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠کداميک از گزينه هاي زير صحيح نيست ؟

۱مميزي حسابهاي دولتي دستگاه اجرايي به عهده وزارت اقتصادي و دارايي است .

۲  نظارت اداري – مالي دولت به عهده ديوان محاسبات است .

۳ ارزشيابي عملکرد سازمان بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور است .

۴.   حسابرسي خارجي توسط ديوان محاسبات صورت مي گيرد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١کداميک از ويژگي هاي زير مربوط به شرکتهاي دولتي مي باشد؟

۱. کسب منفعت ،هدف اصلي اين شرکتها به هنگام ارائه خدمت است .

۲  درجه اي از مالکيت اين شرکتها (صد در صد يا کمتر ) متعلق به دولت است .

۳  منافع حاصل از فعاليت اين شرکتها را نمي توان براي پرداخت هزينه هاي عمومي استفاده کرد.

۴. درهنگامي که کالا يا خدمات توسط بخش خصوصي توليد نمي شود،اين شرکتها فاقد کارآيي مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢کداميک از گزينه هاي زير  "نهاد عمومي غير دولتي " است ؟

۱. نهاد هاي انقلابي   ۲. هلال احمر

۳. نهاد رياست جمهوري   ۴. سازمان تبليغات اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٣اجزاي قوه مقننه کدامند؟

۱. رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي

۲  رياست جمهوري و شوراي نگهبان قانون اساسي

۳  مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي

۴. مجلس شوراي اسلامي و کميسيون اصل نود قانون اساسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤شوراي عالي کار زير گروه کداميک از انواع نظام شورايي در قانون اساسي مي باشد؟

۱شوراي اسلامي محلي ۲.  شوراي صنفي

۳. شوراي عالي استانها ۴. شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥کداميک از کميسيونهاي زير موقتي مي باشد؟

۱کميسيون تلفيق بودجه  ۲. کمييمون برنامه ريزي بودجه و محاسبات

۳. کميسيون  اصل نود قانون اساسي ۴. کميسيون اصل هشتاد و هشت قانون اساسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦در بررسي سازمان جهاني گردشگري در کشور هاي در حال توسعه ،کشور هاي هند ، مصر و ترکيه در حين حفظ نقش رهبري توسط دولت از کدام ويژگي برخوردارند؟

۱. مشارکت محدود دولت   ۲. مشارکت ناچيز بخش خصوصي

۳. تشريک مساعي بين بخش خصوصي و دولتي ۴. مشارکت قابل توجه بخش خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧متوليان امور گردشگري در ساختار طرح واره دولت ، زيرمجموعه کدام يک از گزينه هاي زير مي باشند؟

۱. دستگاه هاي دولتي (ديوانسالاران )   ۲. مجريان دولتي

۳. مراجع قانوني (مراکز دولتي )   ۴. مجموعه هاي شبه دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨در ايران مهم ترين دستگاه متولي گردشگري کدام گزينه است ؟

۱. اتحاديه دفاتر خدمات مسافرتي ۲. سازمان هوايي جمهوري اسلامي ايران

۳. سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري   ۴. معاونت سياحتي و مراکز تفريحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩–  تسهيلات و خدمات رواديد سياحتي و زيارتي براي اتباع کشور هاي مختلف که داراي مناسبات سياسي با ايران هستندتوسط کدام سازمان ها (گزينه هاي زير) انجام مي شود؟

۱. سازمان حج و زيارت

۲  شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي

۳  سفارتخانه ها ي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور

۴. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠شرکت فرودگاه هاي کشور  در حال حاضر طبق چه قوانيني اداره مي شود؟

۱طبق قوانين و  مقررات شرکت هاي دولتي ۲.  طبق قوانين و  مقررات شرکت هاي خصوصي

۳. طبق قوانين و مقررات شرکت هاي نيمه دولتي ۴. طبق  آئين نامه هاي شرکت هاي هواپيمايي داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١–  فعاليت اعضاي مرکز اصلي جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي  ، به چه صورت است ؟

۱به صورت درون مرزي و محدود است . ۲.  به صورت برون مرزي و درون مرزي است .

۳. در کلان شهر ها  درون مرزي است .   ۴.   عمدتا بصورت برون  مرزي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢وزارت کشور در رابطه با صنعت گردشگري چه نقشي دارد؟

۱. توسعه فرهنگ گردشگري ۲.  تامين امنيت گردشگران

۳. همکاري هاي بازديد نواحي و مناطق خاص  ۴. توسعه ارتباطات و زيرساخت هاي مديريتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣سه دفتر منطقه اي بانک توسعه اسلامي در کدام کشورها مي باشد ؟

۱. قزاقستان ، مالزي ، مراکش ۲. قرقيزستان ، هند ، مالزي

۳. ارمنستان ، هند ، مراکش  ۴. تاجيکستان ، هند ، مراکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤مرکز توسعه صادرات ايران  ، زير نظر کدام يک از سازمان ها (گزينه هاي زير) اداره مي شود ؟

۱. بانک توسعه صادرات ايران ۲. وزارت امور اقتصادي و دارايي

۳. وزارت بازرگاني   ۴. بانک توسعه اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از موسسات دولتي  وابسته به کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱سازمان حج و زيارت ۲. سازمان اوقاف و امور خيريه

۳. مرکز مدارک فرهنگي  انقلاب اسلامي  ۴.   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٢٦مقر دائمي سازمان جهاني گردشگري در کجاست ؟

۱اسپانيا ۲. فرانسه ۳. ژاپن  ۴.  ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧ستاد حوادث غير مترقبه زير نظر کدام ارگان است ؟

۱. وزارت کشور ۲. نيروي انتظامي

۳. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور  ۴. شهرداري تهران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨کشور ايران در حال حاضر،کداميک از انواع عضويت در سازمان هاي جهاني گردشگري را داراست ؟

۱. عضويت وابسته   ۲. عضويت مسافرتي ۳.  عضويت پيوسته  ۴.  عضويت کامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩–  دفتر مرکزي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در کدام کشور است ؟

۱ايتاليا  ۲. فرانسه ۳. انگليس ۴. آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کداميک از نمايشگاهها براي افزايش تبادلات گردشگري ايران با ديگر کشور هاي جهان ، از اهميت  بالايي برخوردار است ؟

۱. نمايشگاه گردشگري بين المللي  دمشق ، سوريه  ۲.  نمايشگاه تورهاي خارجي  بمبئي ، هندوستان

۳. نمايشگاه  جهاني گردشگري جاتا ، ژاپن ۴. نمايشگاه گردشگري مالزي ، کوالالامپور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام هادی (ع) : اگر همه مردم مسيري را انتخاب كنند و در آن گام نهند ، من به راه كسي كه تنها خدا را خالصانه مي پرستد خواهم رفت .

عنــوان درس :آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

تابستان 94

عنــوان درس :آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي (چندبخشي ), مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۴

ـــــــــــ

١-«تدابير مربوط به تدوين وحفظ مقررات اقتصادي ووظيفه قانوني حکومت »مبين کداميک از نقش هاي اصلي دولت است ؟

۱.نقش تخصصي   ۲.نقش توزيعي ۳.نقش قانون گذاري  ۴. نقش تثبيتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-اين تعريف نشانگر کدام يک از ويژگي هاي سيستم مي باشد؟ " هر سيستمي مي تواند به رغم شرايط ابتدايي و مسير هاي

متفاوت به يک نتيجه نهايي دست يابد "

۱.جامعيت   ۲.همپاياني   ۳.سيستم ۴.آنتروژي منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-فرايند تصميم گيري در ايران به چه شکل است ؟

۱.شورائي ۲.فردي ۳.تخصصي   ۴.اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-«سازمان رسمي ،اشتراک مساعي آگاهانه ،عمومي وهدفداربين افراد»نشانگر کداميک از تعاريف سازمان مي باشد؟

۱.سازمان به عنوان يک سيستم عقلائي  ۲.سازمان به عنوان يک سيستم طبيعي

۳. سازمان به عنوان يک سيستم باز   ۴.سازمان به عنوان يک سيستم بسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-اين جمله مربوط به کدام گزينه زير مي شود؟ " تشويق دولت به اعطاي قدرت  و واگذاري قدرت ، انحصار زدايي ، و خصوصي

سازي "

۱.باز گرايي   ۲.برون سپاري ۳.نتيجه گرايي ۴.مشتري مداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-بالاترين مقام رسمي در جمهوري اسلامي ايران چه شخصي مي باشد؟

۱.رئيس جمهور ۲.مقام معظم رهبري

۳.رئيس مجلس شوراي اسلامي   ۴.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-شوراي نگهبان از کدام دسته از نهادهاتلقي ميشود؟

۱.اجرائي ۲.نظارتي ۳.مردمي ۴.انتظامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-دانشگاههاي دولتي ودانشگاه علوم پزشکي زير نظر کدام وزارتخانه انجام وظيفه مي نمايند؟

۱.وزارت علوم  ۲.وزارت علوم – وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکي

۳.وزارت آموزش وپرورش  ۴.وزارت رفاه وتعاون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-رياست «شوراي عالي امنيت ملي »به عهده چه کسي مي باشد؟

۱.مقام معظم رهبري  ۲.رئيس جمهور ۳.وزيرکشور  ۴.وزير اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-اولين وعاليترين سطح درطراحي داخلي وزارتخانه ها کدام است ؟

۱.اداره کل   ۲.معاونت ۳.اداره  ۴.بخش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-«ديوان محاسبات کشور»زيرنظر کدام دستگاه فعاليت مي کند؟

۱.قوه قضائيه  ۲.قوه مجريه

۳.قوه مقننه  ( مجلس شوراي اسلامي )  ۴. شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-بلند پايه ترين مرجع قضايي درکشور چه نام دارد؟

۱.ديوان عالي کشور  ۲.دادسرا ۳.دادگستري  ۴.دادگاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-کوچک ترين واحد تقسيمات کشورکدام است ؟

۱.بخش  ۲.روستا ۳.شهر  ۴.دهستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-از نظر سازماني ، بزرگترين  و از نظر قانوني بالاترين دستگاه اداري – اجرايي مملکت چه ناميده مي شود؟

۱.سازمان ۲.مجلس شوراي اسلامي

۳.مجلس خبرگان رهبري   ۴.وزارتخانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-تعداد اعضاء شوراي نگهبان چند نفر هستند؟

۱.شش نفر   ۲.ده نفر ۳.هشت نفر   ۴.دوازده نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦-اولين دفتر خدمات مسافرتي در کدام کشور تاسيس گرديد؟

۱.آمريکا ۲.انگلستان  ۳.آلمان  ۴.اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-مهمترين اصل در بکارگيري قابليت هاي گردشگري کدامند؟

۱.توسعه نيروي انساني

۲جذب سرمايه گذاري وبکارگيري توان مالي کارآمد بخش خصوصي

۳  سرمايه گذاري گردشگري

۴.توسعه آموزش همگاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-عبارت "  هرچه دولت انجام مي دهد  "  مفهوم وسيع کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱.رويه هاي اقتصادي ۲.برون سپاري ۳.خط مشي   ۴.رويه هاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-متولي گردشگري در ايران کدام سازمان است ؟

۱.وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي  ۲.وزارت رفاه ،تعاون وتامين اجتماعي

۳.سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنايع دستي  ۴.وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-آغاز صنعت گردشگري  با کداميک از موارد زير همراه بوده است ؟

۱.همزمان با رايج شدن استفاده از حمامهاي معدني  در قرن هجدهم

۲همزمان با انقلاب صنعتي

۳همزمان با توسعه بروکراسي

۴.همزمان با انقلاب هاي سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-دبير شوراي عالي ميراث فرهنگي وگردشگري ايران چه مرجعي مي باشد؟

۱.وزير فرهنگ وارشاد اسلامي

۲وزير کشور

۳رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنايع دستي

۴.رئيس سازمان تبليغات اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-اولين دفتر خدمات مسافرت هوائي ايران چه نام دارد؟

۱.هواپيمائي آسمان  ۲.هواپيمائي  جمهوري اسلامي

۳.هواپيمائي ماهان   ۴.هواپيمائي ايران «ايرافين ايرويز»

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-جامعه راهنمايان ايرانگردي وجهانگردي چگونه تشکيلاتي است ؟

۱.تخصصي   ۲.علمي ۳.صنفي و علمي   ۴.خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-هدف اوليه از تاسيس بانک جهاني چه بود؟

۱.کمک مالي به کشورهاي فقير

۲کمک مالي جهت بازسازي به کشورهاي  آسيب ديده درجنگ جهاني دوم

۳کمک مالي به کشورهاي آفريقائي

۴.کمک مالي به رونق اقتصادي کشورهاي درگير درجنگ جهاني دوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-دفتر مرکزي بانک  توسعه اسلامي درکدام کشور قرار دارد؟

۱.ايران  ۲.عربستان   ۳.مالزي ۴.کويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-سازمان همکاري اقتصادي اکوچه نوع سازماني است ؟

۱.سازمان منطقه اي دولتي  ۲.سازمان منطقه اي خصوصي

۳.سازمان بين المللي دولتي ۴.سازمان همکاري منطقه اي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-رئيس صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران توسط چه  مرجعي انتخاب ومنصوب مي گردد؟

۱.رئيس جمهور ۲.وزير فرهنگ وارشاد اسلامي

۳.مقام معظم رهبري  ۴.رياست مجلس شوراي اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-مقر دائمي سازمان جهاني گردشگري در کدام کشور قرار دارد؟

۱.اسپانيا ۲.فرانسه ۳.ايتاليا ۴.آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-تعيين استانداردهاي هوانوردي توسط چه سازماني انجام مي شود؟

۱.سازمان بين المللي هواپيمائي کشوري «ايکائو»   ۲.اتحاديه بين المللي گردشگري

۳.جامعه بين المللي حمل ونقل هوائي   ۴.سازمان هواپيمائي ناسا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-اعضاء اوليه «سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو»چه کشورهائي بودند؟

۱.ايران – پاکستان – ترکيه  ۲.ايران – افغانستان – ترکيه

۳.ايران – پاکستان – هندوستان   ۴.ايران – عربستان – ترکيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : و اي آن كه به سوي خود مي خواند ( به توبه و بازگشت امر مي فرمايد ) كسي را كه از او روبرگرداند ( معصيت و نافرماني كند )

عنــوان درس : آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۰۱۴

ــــــــــــــ

١اهميت کار کداميک از انديشمندان زير در زمينه بوروکراسي تا حدي است که کلمه بوروکراسي نام وي را تداعي مي کند؟

۱. وينسنت   ۲ . وبر

۳ . بارنارد ۴ . سايمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢از ديدگاه بانک جهاني ، کدام مورد از ويژگيهاي دولت خوب محسوب مي شود؟

۱. پاسخگويي  ۲ . مشارکت پذيري

۳ . بهره وري اقتصادي ۴ . حاکم بودن قانون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣– « هرسيستمي مي تواند به رغم شرايط ابتدايي و مسيرهاي متفاوت به يک نتيجه نهايي دست يابد » بيانگر کداميک از

موارد زير است ؟

۱. همپاياني   ۲ . آنتروپي منفي

۳ . جامعيت ۴ . شامليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤کداميک از گزينه هاي زير، از شکل هاي جديد سازماني ايجادشده به وسيله فناوري محسوب   نمي گردد؟

۱. سازمان هاي کم حجم ۲ . اطلاعاتي شدن

۳. سازمان هاي بزرگ  ۴ . تامين منابع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥سازمانهائي که با فراگيري وآموزش مستمر، بستر مورد نياز براي پويايي وتغيير را درخود فراهم کرده اند چه نام دارند؟

۱. سازمان هاي رسمي  ۲ . سازمان هاي غير رسمي

۳. سازمان هاي پويا   ۴ . سازمان هاي ايستا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦– « واگذاري قدرت ، انحصارزدايي وخصوصي سازي » بيانگر کداميک از ويژگيهاي مديريت دولتي نوين مي باشد؟

۱. برون سپاري  ۲ . نتيجه گرايي

۳ . تمرکز زدائي  ۴ . مشتري مداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧سطح سازماني است که عهده دار انجام چند وظيفه از وظايف دفتر يا مديريت مي باشد؟

۱. اداره  ۲ . بخش

۳ . گروه  ۴ . معاونت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨نظام سياسي اسلام بر مبناي کداميک از موارد زير بنا شده است ؟

۱. قانون شرع  ۲ . کلام معصومين

۳ . وحي الهي   ۴ . اطاعت از رهبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩بالاترين مقام رسمي در جمهوري اسلامي ايران به عهده چه شخصي بوده و اصطلاحاً چه ناميده مي شود؟

۱. مقام معظم رهبري -ولي فقيه   ۲ . رئيس جمهور-مجري قانون

۳. رئيس تشخيص مصلحت نظام -ناظر   ۴ . رئيس قوه مقننه -قانون گذار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠شوراي نگهبان ازکدام نوع از نهادها در جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردد؟

۱. اجرائي ۲ . غيررسمي

۳ . نظامي  ۴ . نظارتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١دولت در کدام مورد مفهومي وسيع است که شامل قواي سه گانه و مقام معظم رهبري است و از ثبات بيشتري برخوردار

است ؟

۱. حکومت ۲ . نهاد

۳ . سيستم ۴ . حاکميت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢دفتر مرکزي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در کدام شهر قرار دارد؟

۱. نيويورک   ۲ . پاريس

۳ . لندن  ۴ . برلين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣– « سازمان تبليغات اسلامي » در فهرست کداميک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. نهاد ها و موسسات عمومي غيردولتي  ۲ . نهادها و موسسات عمومي دولتي

۳. وزارتخانه ها  ۴ . شرکت هاي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤کداميک از گزينه هاي زير کار نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و انطباق آن با قانون اساسي و شرع را بر عهده دارد؟

۱. قوه قضائيه  ۲ . قوه مجريه

۳. مجمع تشخيص مصلحت نظام   ۴ . شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥کدام مورد درخصوص وزير دادگستري صحيح مي باشد؟

۱. وزير دادگستري ازميان کساني که رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي دهد انتخاب مي گردد.

۲ وزير دادگستري ازميان کساني که رئيس قوه مقننه پيشنهاد مي دهد انتخاب مي گردد.

۳ وزير دادگستري ازميان کساني که هيات وزيران پيشنهاد مي دهد انتخاب مي گردد.

۴. وزير دادگستري ازميان کساني که رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد مي دهد انتخاب مي گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسي ، سازمان بازرسي کل کشور زير نظر کداميک از گزينه هاي زير قرار دارد؟

۱. رئيس قوه مجريه   ۲ . رئيس مجلس خبرگان رهبري

۳. رئيس قوه مقننه   ۴ . رئيس قوه قضائيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧شوراي اسلامي شهرمرجع تصميم گيري و ………………………….. مقررات شهري وشهردار ……………………………اين مقررات است .

۱. مسئول اجراي – مسئول وضع   ۲ . وضع – مسئول اجراي

۳. مجري – مسئول برنامه ريزي   ۴ . امضاء- مجري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨به نظر برخي از محققان آغاز صنعت گردشگري همزمان با رايج شدن استفاده از کدام مورد در قرن هجدهم مي باشد؟

۱. استفاده از آب هاي معدني ۲ . استفاده از حمام هاي معدني

۳. استفاده از لجن درماني   ۴ . استفاده از آب گرمهاي معدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩– « اتحاديه هاي گردشگري » زير مجموعه کدام مورد محسوب مي شود؟

۱. مجريان قانون ۲ . مجموعه هاي شبه دولتي

۳. شرکت هاي دولتي  ۴ . دستگاه هاي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠در کداميک از گزينه هاي زير، سازمان هاي گردشگري به دنبال پاسخ اين پرسش اند که تا چه ميزان توانسته اند در مسيراهداف سازماني حرکت نمايند؟

۱. نظارت ۲ . کارايي

۳ . ارزيابي ۴ . اثربخشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١کدام مورد يکي از مهمترين ارکان صنعت گردشگري مي باشد؟

۱. سرمايه گذاري ۲ . نيروي انساني

۳ . تسهيلات   ۴ . توسعه روابط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢در چه سالي ايران به عضويت کامل سازمان جهاني گردشگري درآمده است ؟

۱۳۵۷ . ۴  ۱۳۵۶ . ۳

۱۳۵۵ . ۲  ۱۳۵۴.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣کدام مورد در برگه « کالاي همراه گردشگر» درگمرک ثبت   نمي شود؟

۱. جواهرات شخصي   ۲ . يک عدد دوربين عکاسي

۳. يک عدد دوربين چشمي  ۴ . يک دستگاه خودرو شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤سازمان هواپيمائي کشوري پس از تشکيل درسال ۱۳۲۵ با تصويب مجلس وقت زير نظر کدام وزارتخانه قرار گرفت ؟

۱. وزارت راه   ۲ . وزارت جنگ

۳. وزارت کشور  ۴ . وزارت اطلاعات وجهانگردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥– «هواپيمائي ماهان » با مجوز و تاييد سازمان هواپيمايي کشور به عنوان يک ……………………………. تاسيس شد.

۱. شرکت هواپيمائي خصوصي ۲ . شرکت هواپيمائي دولتي

۳. شرکت هواپيمائي شبه دولتي   ۴ . شرکت هواپيمائي نيمه دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦اولين دانشگاهي که به صورت رسمي اقدام به تاسيس رشته دانشگاهي ( گردشگري ) نمود کدام بود؟

۱. دانشگاه علامه طباطبائي  ۲ . دانشگاه يزد

۳. دانشگاه سمنان  ۴ .دانشگاه پيام نور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧شعار« آرامش خاطر و امنيت سفر» در ارتباط با کداميک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي

۲ انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي

۳ کانون جهانگردي و اتومبيل راني جمهوري اسلامي ايران

۴. آموزشگاه هاي گردشگري خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨کدام مورد از نهادهاي تخصصي سازمان کنفرانس اسلامي محسوب مي گردد؟

۱. بانک جهاني

۲ بانک توسعه اسلامي

۳ سازمان سرمايه گذاري وکمک هاي اقتصادي وفني ايران

۴. بيمه مرکزي ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩هدف از تاسيس سازمان جهاني گردشگري چيست ؟

۱. تدوين نظريات مربوطه   ۲ . ازدياد کانون گردشگري

۳. نظارت برامور گردشگري  ۴ . ترويج و توسعه گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠– «اتحاديه بين المللي دفاتر خدمات مسافرتي » در کدام کشور بنا نهاده شد؟

۱. اسپانيا ۲ . آلمان

۳ . ايتاليا  ۴ . ترکيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
حضرت فاطمه (س) : خداوند اطاعت و پيروي از ما اهل بيت (ع ) را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت اسلامي ، و امامت و رهبري ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است .