آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آشنايي با مديريت دانش کد 1712206 – 1224156

عنــوان درس :آشنايي با مديريت دانش

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :آشنايي با مديريت دانش

__________

رشته تحصيلي/کد درس :علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۴۱۵۶ – , علم اطلاعات و دانش شناسي ۱۷۱۲۲۰۶

١- بنيانگذار علم مديريت دانش کيست ؟

۱. تام استورت  ۲. واتر هاوس 

۳. اريک سيوبي ۴. پال رومر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- اولين سطح مديريت دانش کدام است ؟

۱. اطلاعات  ۲. فناوري   

۳. نيروي انساني ۴. داده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-از نظر صاحب نظران ، بالاترين بخش هرم سلسله مراتب دانش کدام است ؟

۱. اطلاعات  ۲. دانش نهفته

۳. دانش آشکار ۴. فرزانگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- اين دانش به وضوح تعريف و يا فرموله مي شود و از طريق تکنولوژي اطلاعاتي نيز به اشتراک گذاشته مي شود.

۱. دانش صريح  ۲. دانش ضمني 

۳. دانش سازماني   ۴. دانش شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-اين دانش خارج از تمايلات فرد بوده و معمولا به شکل تصادفي و بدون هدف به دست مي آيد.

۱. دانش عملي  ۲. دانش معنوي   

۳. دانش سرگرمي  ۴. دانش ناخواسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- اين عامل مکان و نحوه کسب و انتقال دانش سازمان را مشخص مي کند.

۱. معماري اطلاعات ۲. معماري داده ها

۳. معماري راهبردي   ۴. معماري دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-کدام عامل رفتار هوشمندانه شخصي ، سازماني ،و اجتماعي را ممکن مي سازد ؟

۱. دانش ۲. رقابت 

۳. اقتصاد   ۴. فناوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-چه کسي براي اولين بار اصطلاح «کارکنان دانشي » را ابداع نمود ؟

۱. تاکوچي  ۲. نورتن

۳. ادوينسون ۴. پيتر دراکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-اين مکتب بر درآمد تمرکز دارد و هدف آن بهره برداري از دارايي هاي دانشي سازمان است .

۱. مکتب اقتصادي  ۲. مکتب سازماني  

۳. مکتب استراتژيک   ۴. مکتب راهبردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-در نسل دوم مديريت دانش کدام عامل مطرح است ؟

۱. دانش فناوري  ۲. چالش مديريت افراد

۳. دانش انسان مدار ۴. مديريت کيفيت جامع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- اين عامل به عنوان يکي از عناصر مهم و کليدي کسب و کار محسوب مي شود.

۱. رقابت ۲. مشتر مداري

۳. نوآوري   ۴. درک درست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٢- چه کسي / کساني مديريت دانش را براي هر سازمان يک فرصت تلقي مي کنند؟

۱. داونپورت ۲. گوپال – گاگنون

۳. کيم – لي ۴. لوپز –پورساک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- اين عامل از عناصر حياتي دانش سازماني به شمار مي رود.

۱. سنجش دقيق   ۲. ارتباطات گسترده  

۳. جامعه پذيري   ۴. مديريت محتوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-در محيط سازماني ، استفاده از اين عامل براي نقشه کشي جريان هاي دانش و شناسايي شکاف هاي آن در حال افزايش

است .

۱. افزايش نو آوري ۲. تمرکز بر آينده

۳. تحليل شبکه اجتماعي   ۴. توجيه کاربران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-فرايند دانش بر اساس مدل «مارپيچ دانش » از طرف چه کسي مطرح شد ؟

۱. نوناکاست ۲. لي  

۳. کيم  ۴. سيوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-مدل مراحل بلوغ مديريت دانش در سازمان ها در چند گام قابل اجرا مي باشد ؟

۱. دو گام   ۲. سه گام 

۳. چهار گام ۴. پنج گام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- اين روش مديريت از مدل مديريت کلاسيک سلسله مراتبي پيروي مي کند.

۱. روش پايين به بالا  

۲. روش بالا به پايين

۳. روش وسط – بالا – پايين  

۴. روش وسط – پايين – بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- اولين عامل و محور اصلي خلق دانش کدام است ؟

۱. جامعه ۲. فرد  

۳. رسانه ۴. کتابخانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- اين عامل به عنوان مشخصه فرهنگ دانايي ، از عوامل حياتي موفقيت هر سيستم کاربردي مديريت دانش است .

۱. تعهد  ۲. تعاملات اجتماعي  

۳. قدرت ۴. آزادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- براي اينکه عادات جديد تبديل به عادات قديم شود کدام عامل موثر است ؟

۱. رسانه ۲. دانش

۳. تشويق   ۴. تکرار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- اين عامل به عنوان مهمترين شرکاي خط مشي گذاري دولت نام مي برند.

۱. تجربه سازمان   ۲. دانش سازماني  

۳. شهروندان   ۴. دولتمردان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٢- سه عنصر اصلي هر محيط سازماني کدام است ؟

۱. دانش – تخصص – بودجه  

۲. افراد – فرايندها – فناوري

۳. فناوري – رقابت – اقتصاد  

۴. فرايند – تخصص – دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- اين عامل به عنوان عامل رقابتي کليدي در اقتصاد جهاني شمرده مي شود.

۱. اطلاعات  ۲. فناوري   

۳. دانش ۴. ارتباط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- اين قرن به عنوان عصر مديريت نام گذاري کردند.

۱. قرن نوزدهم  ۲. قرن شانزدهم   

۳. قرن هفدهم  ۴. قرن بيست و يکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- اين ابزار مديريتي براي مدل سازي و مديريت جريان کار تعريف شده است ؟

۱. ابزار مديريت فرايندي کاري

۲. ابزار هاي کارهاي مشارکتي

۳. ابزار محل يابي تخصص ها  

۴. ابزار رد يابي معنايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- فرايند اصلي مدبريت دانش در کتابخانه ها چگونه است ؟

۱. فرايندي خطي  و ايستا  

۲. فرايندي پويا و چرخشي

۳. فرايندي شبکه اي  

۴. فرايندي حلقه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- نقطه شروع مديريت دانش در کتابخانه ها کدام است ؟

۱. کتابدار متخصص ۲. بستر سخت افزاري

۳. تحقق فناوري   ۴. گردآوري دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- به عقيده اين نويسنده ، مديريت دانش به سازمان ها کمک مي کند تا از دانسته هاي موجودشان استفاده کنند.

۱. ملهوترا   ۲. شوارتزوالدر  

۳. پارکس   ۴. بلکمور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- در تحقيقات کتابخانه اي  کدام عامل از جمله ابزارهاي مهم در مديريت دانش محسوب مي شود ؟

۱. منابع قابل دسترس  ۲. مجلات الکترونيک  

۳. معتبر بودن اطلاعات   ۴. اينترنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- يکي از عمده ترين مراکز توليد و اشاعه دانش ………………….هستند.

۱. کتابخانه ها  ۲. سازمانها 

۳. دانشگاه ها   ۴. مدارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام باقر (ع) : خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانكه سفر كرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانكه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .

عنــوان درس :آشنايي با مديريت دانش

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس :آشنايي با مديريت دانش

رشته تحصيلي/کد درس :علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۴۱۵۶ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ۱۷۱۲۲۰۶

ــــــــ

١- امروزه دانش به عنوان چه نوع منبعي مطرح است ؟

۱. منبع ارزشمند و استراتژيک

۲. قدرت

۳. سرمايه  

۴. دانش بنيادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-پولاني ، دانش بشري را به دو دسته تقسيم کرده است ، آن دو دسته کدامند؟

۱. دانش صريح – دانش ضمني

۲. دانش ذهني – دانش اکتسابي

۳. دانش شخصي – دانش سازماني  

۴. دانش رسمي – دانش غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-کدام نوع معماري است که مکان و نحوه کسب و انتقال دانش سازمان را مشخص مي کند؟

۱. معماري دانش

۲. معماري داده ها

۳. معماري زيرساخت دانش  

۴. معماري کسب و کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- در مديريت دانايي امروز تاکيد بر چيست ؟

۱. افراد داراي قدرت فکرکردن و تجزيه تحليل مسائل بشوند   

۲. تبديل مجموعه داده ها به اطلاعات و دانش

۳. پردازش دانش وتبديل آن به اطلاعات ارزشمند  

۴. دستيابي به کيفيت بهتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-اين نظر از کيست : "اگر در روند و حول و حوش مديريت دانش شاهد ظهور پديده هاي سياسي نباشيم ، مي توان به اين نتيجه رسيد که چيزي با ارزش رخ نداده است "؟

۱. داونپورت

۲. سيوبي  

۳. افتخار  

۴. هرون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-طي کدام دهه سازمان ها به منظور انعطاف پذيري بيشتر و رقابتي ماندن در بازارهاي رقابتي جهاني به سمت مهندسي

مجدد فرايندها و کوچک سازي سازماني روي آوردند؟

۱. دهه ١٩٩٠   

۲. دهه ١٩٥٠   

۳. دهه ٢٠٠٠   

۴. دهه ١٩٨٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- فرايند تصميم گيري مديريتي که منعکس کننده هم افزايي موجود مي باشد، داراي چه ماهيتي است ؟

۱. پويا

۲. ايستا  

۳. انتزاعي  

۴. تجريدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-اولين مرحله از مراحل مديريت دانش کدام است ؟

۱. فرايندهاي هوشمند

۲. کالاهاي خدماتي دانش محور

۳. مفاهيم ابداعي تجارت   

۴. ايجاد نظام هاي حياتي دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-به اعتقاد مالهوترا، داوطلب مدير ارشد دانش نيازمند چه نوع مهارت پايه اي مي باشد؟

۱. کسب و کار   

۲. فناوري و مردم 

۳. فرهنگ  

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-مشکل ترين چالش براي فناوري اطلاعات در بين قلمروهاي دانش کدام مورد مي باشد؟

۱. تعريف فرايندها   

۲. دستيابي به مديريت يادگيري

۳. ساخت زيرساخت ها

۴. تعيين هدف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کدام مدل پياده سازي و استقرار مديريت دانش مبتني بر گامهاي آغازين ، تکثير، مجتمع سازي و شبکه شدن دانش مي باشد؟

۱. مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش  

۲. مدل به روش کيم و لي

۳. مدل بهره و ري منابع انساني   

۴. مدل مراحل بلوغ مديريت دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-کدام يک از صاحبنظران زير  محور شايستگيها را دانش چگونگي انجام کار دانسته و بر اين باور است که دانش جزء مهمي از قابليت هاست و قابليت هاي فردي مي توانند با شايستگيهاي سازماني جمع شوند؟

۱. داونپورت

۲. ويگ   

۳. بيرکين شاو   

۴. مک الوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-کداميک از موارد زير باعث ايجاد احساس وحدت در ميان کاربران شده و امکان دسترسي به دانش و کارشناساني  که داراي دانش هستند را فراهم مي کند؟

۱. حکايات و داستان گويي   

۲. گروه افزار

۳. گروه هاي تسهيم 

۴. پورتال هاي سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-با تقويت اطلاعات از طريق وصل -خط و داده کاوي ، اطلاعات مديريت ، تحت هدايت پرورش دهنده جديد، يعني کارشناس ارشد اطلاعات به چه چيزي تبديل شد؟

۱. هوش سازماني 

۲. اطلاعات گزيده  

۳. دانش تحليلي 

۴. اطلاعات تراريخته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-اندازه گيري ارزش فناوري اطلاعات همواره مشکل است ، ولي مشکل چه موقع چند برابر مي شود؟

۱. موضوع به اطلاعات عام مربوط شود   

۲. مديريت ضعيف باشد

۳. مشکل سيستم کاربري داشته باشد

۴. سامانه ضعيف طراحي شده باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-به طور کلي با توجه به استراتژي سازماني ، فرهنگ ، مهارت هاي فني و نيازمندي هاي دانش ، ابزارهاي مديريت دانش چگونه مي توانند به کار برده شوند؟

۱. به طور مناسب تلفيق و به کار برده مي شوند  

۲. بر اثر مديريت نظام مند به کار برده مي شوند

۳. به صورت يک سامانه منسجم به کار برده مي شوند   

۴. با مشکلات زياد به کاربرده مي شوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-شناخت طبيعت و نقاط قوت و ضعف دارايي هاي دانش شرکت و شرايط از ديد رهبري شرکت و عمليات و فشارهاي بازار و فرصت ها، کداميک از فعاليتهاي شانزده گانه پياده سازي مديريت دانش است ؟

۱. ترسيم چشم انداز دانش   

۲. برنامه ريزي استراتژي دانش

۳. به دست آوردن پذيرش مديريت  

۴. تنظيم اولويت هاي مديريت دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-در کدام مرحله از مراحل بلوغ مديريت دانش در سازمان ، امکان کاربرد دانش در پهنه سازمان و يکپارچه شدن و گسترش آن در سطوح مختلف سازمان ميسر مي شود؟

۱. تکرار  

۲. تعريف کردن   

۳. اداره کردن

۴. بهينه سازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- چه زماني مديريت دانش در سازمان تحقق مي يابد؟

۱. تيم مديريت کاملا دريابد مديريت دانش چيست

۲ تيم مديريت کاملاً دريابد که مديريت دانش چه کاري براي شرکت مي تواند انجام دهد

۳تيم مديريت کاملا دريابد که مديريت دانش چگونه در سازمان اجرا شده و تحقق مي يابد

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-کداميک از گزينه هاي زير امکان رديابي دانش را هم در درون و هم در بين سازمان ها فراهم مي کند؟

۱. مميزي نيازها   

۲. مميزي اطلاعات

۳. مميزي دانش   

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-اولين عامل و محور در خلق دانش و مبناي اصلي خلق دانش جديد کدام مورد مي باشد؟

۱. پاداش  

۲. سازمان  

۳. فرد

۴. فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-انجام يک تجزيه و تحليل از دانش جاري سازمان و دانش مورد نياز سازمان براي فرآيند هاي مورد نظر هدف اصلي چه فرايندي است ؟

۱. مميزي دانش  

۲. ارتقاء

۳. گسترش دانش سازماني   

۴. ارزيابي دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-تعهد به عنوان چه مشخصه اي از عوامل حياتي موفقيت هر سيستم کاربردي مديريت دانش است ؟

۱. فرهنگ دانايي 

۲. مديريت دانش 

۳. مميزي دانش   

۴. حمايت مديريت ارشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-به عقيده چه کسي تنها منبع مزيت رقابتي پايدار در آينده ، دانش خواهد بود؟

۱. مالهوترا   

۲. کارل ويگ

۳. داونپورت  

۴. پيتر دراکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-دليل رو به افزايش نهادن فاصله موجود بين سازمانهاي بخش خصوصي و سازمان هاي دولتي چيست ؟

۱. توانمندي بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف

۲. ضعيف شدن سازمانهاي دولتي

۳. افزايش دانش شهروندي   

۴. امکان ناپذيري مديريت دانش سازمانهاي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- عناصر مهم در چارچوب مديريت دانش در بخش دولتي کدامند؟

۱. افراد، فرايندها و فناوري   

۲. رايانه ، مديريت و سازمان

۳. مديريت ، افراد و رايانه   

۴. سازمان ، مديريت و افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-مديريت دانش به عنوان يک عامل رقابتي کليدي در اقتصاد جهاني براي حضور موفق در بازار پوياي امروزي بايد يک جزء مهم را مد نظر قرار دهد، اين جزء کدام است ؟

۱. مشتري  

۲. سازمان  

۳. کارکنان  

۴. مديران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-نظام هاي کاربردي مديريت دانش بايد به گونه اي طراحي شوند که کاربردهاي مديريت دانش را در سازمان حفظ کنند؛ اين امر شامل چه فرايندهايي است ؟

۱. مديريت دانش موجود و پشتيباني خلق دانش جديد  

۲مديريت فناوري و ايجاد زيرساخت مناسب  

۳مديريت نيروي انساني و فراهم آوري سخت افزار مناسب 

۴. مديريت هماهنگ دانش و فناوري نوين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-در تعريف "بهبود درک فرايندهايي است که بدان طريق فراهم آوري دانش ، ابزارهاي فني و عوامل سازماني مي توانند به توسعه سازمان از جهت گسترش دانش به عنوان يک سلاح رقابتي نظام مند کمک کنند"، به نقش کدام يک از منابع مديريت دانش اشاره مي شود؟

۱. منابع اختصاصي   

۲. منابع  فني و تکنولوژيکي

۳. منابع هوشمند

۴. منابع بودجه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- براي اينکه اينترانت مفيد به حال سازمان باشد، مندرجات آن بايد چگونه باشد؟

۱. شامل مطالبي باشد که سازمان مايل است کارکنانش بدانند   

۲. دقيق و موثق باشد

۳. حجم آن کافي و مناسب باشد   

۴. روزآمد و در راستاي علايق کارکنان باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : سالمندان خود را بزرگ داريد و با ارحام خود صله كنيد ، و صله رحمي بهتر از آزار نرساندن به آنها نيست .

عنــوان درس :آشنايي با مديريت دانش

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :آشنايي با مديريت دانش

رشته تحصيلي/کد درس :علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۴۱۵۶ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ۱۷۱۲۲۰۶

ـــــــــــــــــــــــ

١- امروزه دانش به عنوان چه نوع منبعي مطرح است ؟

۱. منبع ارزشمند و استراتژيک  

۲. قدرت

۳. سرمايه  

۴. دانش بنيادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-پولاني ، دانش بشري را به دو دسته تقسيم کرده است ، آن دو دسته کدامند؟

۱. دانش صريح – دانش ضمني  

۲. دانش ذهني – دانش اکتسابي

۳. دانش شخصي – دانش سازماني  

۴. دانش رسمي – دانش غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-کدام نوع معماري است که مکان و نحوه کسب و انتقال دانش سازمان را مشخص مي کند؟

۱. معماري دانش  

۲. معماري داده ها

۳. معماري زيرساخت دانش  

۴. معماري کسب و کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- در مديريت دانايي امروز تاکيد بر چيست ؟

۱. افراد داراي قدرت فکرکردن و تجزيه تحليل مسائل بشوند  

۲. تبديل مجموعه داده ها به اطلاعات و دانش

۳. پردازش دانش وتبديل آن به اطلاعات ارزشمند  

۴. دستيابي به کيفيت بهتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-اين نظر از کيست : "اگر در روند و حول و حوش مديريت دانش شاهد ظهور پديده هاي سياسي نباشيم ، مي توان به اين نتيجه رسيد که چيزي با ارزش رخ نداده است "؟

۱. داونپورت  

۲. سيوبي  

۳. افتخار  

۴. هرون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-طي کدام دهه سازمان ها به منظور انعطاف پذيري بيشتر و رقابتي ماندن در بازارهاي رقابتي جهاني به سمت مهندسي

مجدد فرايندها و کوچک سازي سازماني روي آوردند؟

۱. دهه ١٩٩٠  

۲. دهه ١٩٥٠  

۳. دهه ٢٠٠٠  

۴. دهه ١٩٨٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- فرايند تصميم گيري مديريتي که منعکس کننده هم افزايي موجود مي باشد، داراي چه ماهيتي است ؟

۱. پويا  

۲. ايستا  

۳. انتزاعي  

۴. تجريدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-اولين مرحله از مراحل مديريت دانش کدام است ؟

۱. فرايندهاي هوشمند  

۲. کالاهاي خدماتي دانش محور

۳. مفاهيم ابداعي تجارت  

۴. ايجاد نظام هاي حياتي دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-به اعتقاد مالهوترا، داوطلب مدير ارشد دانش نيازمند چه نوع مهارت پايه اي مي باشد؟

۱. کسب و کار  

۲. فناوري و مردم  

۳. فرهنگ  

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-مشکل ترين چالش براي فناوري اطلاعات در بين قلمروهاي دانش کدام مورد مي باشد؟

۱. تعريف فرايندها  

۲. دستيابي به مديريت يادگيري

۳. ساخت زيرساخت ها  

۴. تعيين هدف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کدام مدل پياده سازي و استقرار مديريت دانش مبتني بر گامهاي آغازين ، تکثير، مجتمع سازي و شبکه شدن دانش مي باشد؟

۱. مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش  

۲. مدل به روش کيم و لي

۳. مدل بهره و ري منابع انساني  

۴. مدل مراحل بلوغ مديريت دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-کدام يک از صاحبنظران زير  محور شايستگيها را دانش چگونگي انجام کار دانسته و بر اين باور است که دانش جزء مهمي از قابليت هاست و قابليت هاي فردي مي توانند با شايستگيهاي سازماني جمع شوند؟

۱. داونپورت  

۲. ويگ  

۳. بيرکين شاو  

۴. مک الوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-کداميک از موارد زير باعث ايجاد احساس وحدت در ميان کاربران شده و امکان دسترسي به دانش و کارشناساني  که داراي دانش هستند را فراهم مي کند؟

۱. حکايات و داستان گويي  

۲. گروه افزار

۳. گروه هاي تسهيم  

۴. پورتال هاي سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-با تقويت اطلاعات از طريق وصل -خط و داده کاوي ، اطلاعات مديريت ، تحت هدايت پرورش دهنده جديد، يعني کارشناس ارشد اطلاعات به چه چيزي تبديل شد؟

۱. هوش سازماني  

۲. اطلاعات گزيده  

۳. دانش تحليلي  

۴. اطلاعات تراريخته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-اندازه گيري ارزش فناوري اطلاعات همواره مشکل است ، ولي مشکل چه موقع چند برابر مي شود؟

۱. موضوع به اطلاعات عام مربوط شود  

۲. مديريت ضعيف باشد

۳. مشکل سيستم کاربري داشته باشد  

۴. سامانه ضعيف طراحي شده باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-به طور کلي با توجه به استراتژي سازماني ، فرهنگ ، مهارت هاي فني و نيازمندي هاي دانش ، ابزارهاي مديريت دانش چگونه مي توانند به کار برده شوند؟

۱. به طور مناسب تلفيق و به کار برده مي شوند  

۲. بر اثر مديريت نظام مند به کار برده مي شوند

۳. به صورت يک سامانه منسجم به کار برده مي شوند  

۴. با مشکلات زياد به کاربرده مي شوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-شناخت طبيعت و نقاط قوت و ضعف دارايي هاي دانش شرکت و شرايط از ديد رهبري شرکت و عمليات و فشارهاي بازار و فرصت ها، کداميک از فعاليتهاي شانزده گانه پياده سازي مديريت دانش است ؟

۱. ترسيم چشم انداز دانش  

۲. برنامه ريزي استراتژي دانش

۳. به دست آوردن پذيرش مديريت  

۴. تنظيم اولويت هاي مديريت دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-در کدام مرحله از مراحل بلوغ مديريت دانش در سازمان ، امکان کاربرد دانش در پهنه سازمان و يکپارچه شدن و گسترش آن در سطوح مختلف سازمان ميسر مي شود؟

۱. تکرار  

۲. تعريف کردن  

۳. اداره کردن  

۴. بهينه سازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- چه زماني مديريت دانش در سازمان تحقق مي يابد؟

۱. تيم مديريت کاملا دريابد مديريت دانش چيست

۲ تيم مديريت کاملاً دريابد که مديريت دانش چه کاري براي شرکت مي تواند انجام دهد

۳تيم مديريت کاملا دريابد که مديريت دانش چگونه در سازمان اجرا شده و تحقق مي يابد

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-کداميک از گزينه هاي زير امکان رديابي دانش را هم در درون و هم در بين سازمان ها فراهم مي کند؟

۱. مميزي نيازها  

۲. مميزي اطلاعات  

۳. مميزي دانش  

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-اولين عامل و محور در خلق دانش و مبناي اصلي خلق دانش جديد کدام مورد مي باشد؟

۱. پاداش  

۲. سازمان  

۳. فرد  

۴. فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-انجام يک تجزيه و تحليل از دانش جاري سازمان و دانش مورد نياز سازمان براي فرآيند هاي مورد نظر هدف اصلي چه فرايندي است ؟

۱. مميزي دانش  

۲. ارتقاء

۳. گسترش دانش سازماني  

۴. ارزيابي دانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-تعهد به عنوان چه مشخصه اي از عوامل حياتي موفقيت هر سيستم کاربردي مديريت دانش است ؟

۱. فرهنگ دانايي  

۲. مديريت دانش  

۳. مميزي دانش  

۴. حمايت مديريت ارشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-به عقيده چه کسي تنها منبع مزيت رقابتي پايدار در آينده ، دانش خواهد بود؟

۱. مالهوترا  

۲. کارل ويگ  

۳. داونپورت  

۴. پيتر دراکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-دليل رو به افزايش نهادن فاصله موجود بين سازمانهاي بخش خصوصي و سازمان هاي دولتي چيست ؟

۱. توانمندي بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف  

۲. ضعيف شدن سازمانهاي دولتي

۳. افزايش دانش شهروندي  

۴. امکان ناپذيري مديريت دانش سازمانهاي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- عناصر مهم در چارچوب مديريت دانش در بخش دولتي کدامند؟

۱. افراد، فرايندها و فناوري  

۲. رايانه ، مديريت و سازمان

۳. مديريت ، افراد و رايانه  

۴. سازمان ، مديريت و افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-مديريت دانش به عنوان يک عامل رقابتي کليدي در اقتصاد جهاني براي حضور موفق در بازار پوياي امروزي بايد يک جزء مهم را مد نظر قرار دهد، اين جزء کدام است ؟

۱. مشتري  

۲. سازمان  

۳. کارکنان  

۴. مديران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-نظام هاي کاربردي مديريت دانش بايد به گونه اي طراحي شوند که کاربردهاي مديريت دانش را در سازمان حفظ کنند؛ اين امر شامل چه فرايندهايي است ؟

۱. مديريت دانش موجود و پشتيباني خلق دانش جديد  

۲مديريت فناوري و ايجاد زيرساخت مناسب  

۳مديريت نيروي انساني و فراهم آوري سخت افزار مناسب  

۴. مديريت هماهنگ دانش و فناوري نوين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-در تعريف "بهبود درک فرايندهايي است که بدان طريق فراهم آوري دانش ، ابزارهاي فني و عوامل سازماني مي توانند به توسعه سازمان از جهت گسترش دانش به عنوان يک سلاح رقابتي نظام مند کمک کنند"، به نقش کدام يک از منابع مديريت دانش اشاره مي شود؟

۱. منابع اختصاصي  

۲. منابع  فني و تکنولوژيکي

۳. منابع هوشمند  

۴. منابع بودجه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- براي اينکه اينترانت مفيد به حال سازمان باشد، مندرجات آن بايد چگونه باشد؟

۱. شامل مطالبي باشد که سازمان مايل است کارکنانش بدانند  

۲. دقيق و موثق باشد

۳. حجم آن کافي و مناسب باشد  

۴. روزآمد و در راستاي علايق کارکنان باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام حسن عليه السلام :هيچ قومى با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند .

عنــوان درس :مباني آرشيو,مباني آرشيو و اطلاع رساني ,مديريت آرشيو,مقدمات آرشيو

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :مباني آرشيو,مباني آرشيو و اطلاع رساني ,مديريت آرشيو,مقدمات آرشيو

رشته تحصيلي/کد درس :روابط عمومي ,علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ) ۱۲۲۲۴۴۴ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ۱۲۲۴۰۷۳ – ,علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۴۱۵۵ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ۱۷۱۲۱۸۶

ـــــ

١- نمايه سازي منابع آرشيو ديداري – شنيداري مربوط به کدام بخش است ؟

۱. فراهم آوري    ۲. دکومانتاسيون   

۳. سازمان دهي   ۴. حفظ و نگه داري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- سطح تصوير در فرمت آيمکس چند برابر سطح تصوير در فيلم ٧٠ ميلي متري است ؟

٥.۱ برابر ٢.۲ برابر

٣.۳ برابر ۴. مساوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- چه کسي دوربين تلويزيوني را ساخت ؟

۱. هنري سوتون   ۲. فرنش 

۳. فردينالد براون   ۴. ولاديمير زوريکين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کدام نوع ويدئو کاست مربوط به شرکت جي وي سي است ؟

۱. يوماتيک ۲. بتامکس

۳. بتاکم  ۴. وي اچ اس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- نخستين آرشيو دولتي در کدام کشور ساخته شد؟

۱. شوروي سابق   ۲. فرانسه

۳. آمريکا  ۴. بريتانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- آرشيو سينماتک موزه هنرهاي معاصر کدام نوع آرشيو است ؟

۱. راديو – تلويزيون  ۲. ملي 

۳. استوديويي    ۴. برنامه گذار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-"صفحه فشرده فقط خواندني (سي دي رام )" جزء کدام منبع ديداري -شنيداري است ؟

۱. محمل هاي نوري    ۲. محمل هاي مکانيکي

۳. محمل هاي نوري – شيميايي   ۴. محمل هاي مغناطيسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کدام لايه فيلم ورقه هاي نازک و شفاف است ؟

۱. آستر ضد هاله   ۲. پايه فيلم

۳. لايه اتصال    ۴. امولسيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

٩- در کدام روش صداگذاري روي فيلم صدا بر حاشيه چپ يا راست تصوير ضبط مي گردد؟

۱. مگنت  ۲. دوبل باند    

۳. اپتيک  ۴. دالبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

١٠- کدام فرمت از صفحه هاي گرامافون صفحه هاي شيار ريز ناميده مي شوند؟

1. 33دور

2. 78دور

3. 82دور

4. 78.26دور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- گنجايش صفحه هاي بلو-ري دو لايه چند گيگا بايت است ؟

1. 15

2. 30

3. 100

4. 50

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- بهترين روش گردآوري در آرشيوهاي ملي فيلم کدام گزينه است ؟

۱. مبادله با ساير آرشيوها    ۲. خريد 

۳. امانت  ۴. اهدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- اگر اطلاعات حاصله از  منابع چاپي با بازبيني و بازشنوي متفاوت باشد در صورتي که ماده آرشيوي نسخه اصلي باشد،

اطلاعات گردآوري شده از کدام منبع حجت مي باشد؟

۱. نقد و بررسي ها  ۲. تيتراژ فيلم    

۳. مدارک استوديو  ۴. فهرست نويسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

١٤- در هنگام فهرست نويسي بين دو عنوان اصلي و موازي از چه علامتي استفاده مي شود؟

۱.    :۲. = ۳. ،يا،   ۴. ( )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- کدام گزينه يک نوع سيستم رنگ در نوار ويدئو و ويدئو کاست است ؟

۱. مغناطيسي    ۲. مونتاژ 

۳. ريل   ۴. سکام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- بخش اجباري شابد چند رقمي است ؟

16.۴6.۳9.۲8.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- در رده بندي روسو براي منابع رنگي از چه حرفي استفاده مي شود؟

B .۴ C .۳ M .۲O .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- فيلم هايي که پايه آنها از جنس تري استات است چه وقت دچار آسيب ديدگي مي شوند؟

۱. با ايجاد نيترات نقره   ۲. با ايجاد اسيد استيک

۳. با ايجاد اسيد نيتريک  ۴. با گذاشتن فيلم در پاکت هاي آلومينيومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- جمع شدگي فيلم چه زماني رخ مي دهد؟

۱. هنگام نمايش فيلم با استفاده از پروژکتور

۲هنگام استفاده از دستگاه اسپلايسر

۳ وقتي فيلم در هواي خشک نگه داري مي شود و رطوبت خود را از دست مي دهد.

۴. هنگام ساييدگي شديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- کدام گزينه فقط بر روي فيلم خام اثرگذار دارد؟

۱. رطوبت ۲. دما   

۳. محيط اسيدي   ۴. اشعه راديو اکتيو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- آب مقطر از بهترين مايعات جهت تميز کردن کدام ماده است ؟

۱. نوار صوتي    ۲. نوار ويدئويي   

۳. فيلم  ۴. صفحه نوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- کدام گاز بيشتر در مناطقي که از سوخت زعال سنگ استفاده مي شود توليد مي شود؟

۱. گاز کربنيک    ۲. سولفيد هيدورژن  

۳. دي اکسيد کربن  ۴. بخار آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- ساختمان کدام آرشيو بر روي زمين احداث شده و مجهز به تأسيسات تهويه مناسب است ؟

۱. ساختمان قديم آرشيو ملي فيلم لندن    

۲. آرشيو فيلم دولتي در برلين شرقي سابق

۳. آرشيو فيلم مسکو   

۴. آرشيو فيلم فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-کدام عامل پس از جذب بخارآب موجود در هوا باعث افزايش رطوبت و رشد قارچ در فيلم مي گردد؟

۱. قفسه گذاري متحرک    ۲. نور   

۳. گرد و خاک    ۴. آتش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- دست کم چند نسخه از هر اثر ديداري – شنيداري در آرشيو خواهيم داشت ؟

1.۴4.۳ 3.۲ 2.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

٢٦- لايه ضبط در نوارهاي مغناطيسي از چه ماده اي تشکيل مي شود؟

۱. اکسيدکروم    ۲. گرد نوعي سنگ  

۳. پلي استر ۴. کولوديون

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

٢٧- در کدام حالت هيچ کاري جهت ترميم فيلم نمي توان کرد؟

۱. نرم شود و تاول بزند   

۲. رنگ پريدگي رخ دهد.

۳. فيلم به گرد قهوه اي تبديل شود.  

۴. امولسيون فيلم دچار چسبندگي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- اصلي ترين آسيب صفحه هاي شلاک چيست ؟

۱. شکستن ۲. تاب برداشتن   

۳. جمع شدگي   ۴. ساييدگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- دستگاه فونوگراف در چه زمينه اي کاربرد داشت ؟

۱. عکس  ۲. ضبط صدا    

۳. فيلم  ۴. ويدئو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- حداکثر دماي پيشنهادي شرکت ايستمن کداک براي نگهداري ميان مدت فيلم رنگي (پايه پلي استر) چند درجه است ؟

۱. حداکثر ٥ درجه  ۲. حداکثر ٢٥ درجه

۳. حداکثر ١٠ درجه ۴. درجه ١٥ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________
امام صادق (ع) : ورع را پيشه خود كنيد زيرا بدانچه نزد خدا هست جز با ورع نتوان رسيد .