آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آشنايي باهنرهاي سنتي ايران کد درس رشته تحصیلی 1226004

عنــوان درس :آشنايي با هنرهاي سنتي ,آشنايي با هنرهاي سنتي ايران ,آشنايي با هنرهاي سنتي ايران ١,آشنايي باهنرهاي سنتي ايران

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :آشنايي با هنرهاي سنتي ,آشنايي با هنرهاي سنتي ايران ,آشنايي با هنرهاي سنتي ايران ١,آشنايي باهنرهاي سنتي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۰۴ – ,طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۲۴ – ,کتابت و نگارگري ,هنرهاي صناعي (گرايش آبگينه ),هنرهاي صناعي (گرايش سفال ),هنرهاي صناعي (گرايش فلز),هنرهاي صناعي (گرايش کاشي ),هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق ),هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي ),کتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي ),کتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و- تذهيب ),کتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري ),کتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ),هنرهاي صناعي ۱۸۱۰۰۹۰فرش ,فرش (گرايش طراحي فرش ),فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش ),طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ ,پارچه ),صنايع دستي .,عکاسي ۱۸۱۰۲۶۰ – ,طراحي پارچه ۱۸۱۰۳۷۴

ـــــ

١-هنـرمندان سفـالگر در کدام دوره تـاريخي ايـران با خـاک چيني آشنـا شـدنـد؟

۱. سلجوقي   ۲. ايلخاني   

۳. تيموري   ۴. صفويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- ساخت محرابهاي سفالين مينايي مربوط به کدام شهر ايران مي باشد؟

۱. ري  ۲. کاشان

۳. اصفهان   ۴. سلطان آباد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- انحطاط و تنزل در کليه هنرها پس از پايان حکومت صفوي به چه دليل مي باشد؟

۱. نفوذ اقتصادي ممالک اروپايي   ۲. نفوذ اقتصادي چين در ايران

۳. به اوج رسيدن هنر هاي سنتي   ۴. ايجاد تقلب در توليد هنرهاي سنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-کدام ماده جهت ايجاد رنگ سبز در لعابهاي سربي به کار مي رود که به نام توفال نيز مشهور است ؟

۱. اکسيد کبالت ۲. اکسيد منگنز

۳. اکسيد آهن  ۴. اکسيد مس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-ابتدايي ترين روشهاي ساخت ظروف شيشه اي که در اشياء تل اريما و آقارقوف در بين النهرين و مارليک و حسنلو در ايران

ديده مي شود؟

۱. روش فشرده در قالب ۲. روش تراشيدن   

۳. روش موزاييکي   ۴. روش قالب شني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-شيشـه مـات زرد رنگ متعلـق به سـال ١٤٥٠ تا ١٥٤٠ قبـل از ميلاد در مصـر، رنگ مـات خـود را مـديون کـدام

مـاده زيـر اسـت ؟

۱. سنگ سرمه  ۲. اکسيد آهن

۳. ترکيب کلسيم و سنگ سرب   ۴. اکسيد کبالت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-در دوره سلطنت شاه عباس شيشه گري  در کدام شهر رونق گرفت ؟

۱. اصفهان   ۲. شيراز

۳. تبريز ۴. کرمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-قاشق مورد استفاده در هنر شيشه گري از چه جنسي هست ؟

۱. چوب ۲. مس  

۳. آهن  ۴. سفال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-ظـروف شيشه اي با شيار هاي عمودي به کدام روش ساخته مي شـود؟

۱. شيشه لب رنگين   ۲. شيشه دوپوسته   

۳. شيشه آبگز  ۴. شيشه موجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-در کدام روش تزيين شيشه از اکسيد هاي فلزي براي ايجاد رنگ روي شيشه استفاده مي شود؟

۱. نقاشي روي شيشه  ۲. ميناي شيشه

۳. ويتراي ۴. معرق شيشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-مفـرغهاي لرستان مربوط به کدام اقـوام  مي باشـد؟

۱. اقوام اوايل هزاره دوم قبل از ميلاد تا هخامنشيان

۲. اقوام اواخر هزاره سوم قبل از ميلاد تا مادها

۳. اقوام اواخر هزاره اول قبل از ميلاد تا سکاها   

۴. اقوام اوايل هزاره اول قبل از ميلاد تا سلوکيها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-ريشه تمدن و فرهنگ هخامنشي را در کدام هنرهاي زير مي توان يافت ؟

۱. مفرغ کاري لرستان – گنجينه زيويه

۲.مفرغ کاري لرستان – طلاي مارليک

۳.سفال سيک – سفال شوش

۴. جواهرات مارليک – هنر مادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-سازنده ظرف سيني آلب ارسلان کدام شخص زير است ؟

۱. حسن کاشاني   ۲. ابوطاهر کاشاني

۳. قوام الدين شيرازي ۴. علي اکبر سليماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-در کدام دوره تاريخي ايران اشياء فلزي با اشعار فارسي به خط نسخ و نستعليق تزيين مي يافت ؟

۱. صفوي ۲. سلجوقي   

۳. ايلخاني   ۴. قاجار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-ساخت ظروف جواهر نشان از آلياژ قلع و سرب از ابداعات هنري کدام دوره تاريخي است ؟

۱. تيموري   ۲. ايلخاني   

۳. قاجار ۴. صفوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- قلم تيزبر جهت کدام هنر فلز کاري استفاده مي شود؟

۱. قلمزني ۲. مشبک کاري

۳. مينا کاري  ۴. مليله کاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-قالب فلزي به ابعاد ٣٠ سانتيمتر طول ، ٥ سانتيمتر عرض و قطر ٣ سانتيمتر با شيار هايي در روي سطح که در هنر مليله

کاري استفاده مي شود چه نام دارد؟

۱. نورد  ۲. ريچه

۳. حديده ۴. سندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-در کدام دوره تاريخي ايران تماس مجدد بافندگان چيني و ايراني پس از دوره ساساني تاثير متقابل هنر در بافته هاي اين دو

کشور را به نمايش مي گذارد؟

۱. سلجوقي   ۲. تيموري   

۳. ايلخاني   ۴. صفوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-بهترين چوب براي ساخت قالبهاي قلمکار کدام مي باشد؟

۱. گردو و آبنوس   ۲. گلابي و زالزالک

۳. فوفل و سپيدار   ۴. چنار و روسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- مچ پيچ در کدام هنر مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. قالي بافي   ۲. قلمکاري   

۳. مينا کاري  ۴. قلمزني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-در دوره کدام پادشاه هنر قالي از جنبه هنري و تجملي به سمت امکانات بازرگاني سوق پيدا کرد؟

۱. ناصر الدين شاه – قاجار   ۲. شاهرخ – تيموري

۳. ابوسعيد- ايلخاني  ۴. شاه عباس – صفوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- در کدام قالي زير نوشته "جز آستان توام در جهان پناهي نيست   سر مرا به جز اين در حواله گاهي نيست " عمل بنده

درگاه مقصود کاشاني رقم شده است ؟

۱. قالي اردبيل  ۲. قالي شکارگاه

۳. قالي چلسي  ۴. قالي گلداني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-در کدام نوع دار بافنده تغيير جا نمي دهد؟

۱. دار ثابت   ۲. دار افقي   

۳. دار تبريزي  ۴. هيچکدام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-از قديمي ترين رنگهاي زرد ايران در رنگرزي سنتي کدام است ؟

۱. اسپرک ۲. روناس

۳. زاج سفيد   ۴. پوست گردو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-قاليبافان کدام منطقه نقش طرح هاي گردان را به طرح شکسته تبديل کردند؟

۱. چهار محال و بختياري   ۲. قشقايي فارس

۳. نايين اصفهان ۴. هريس آذربايجان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦-شناخت راه چوب از مهمترين اصول کدام هنر زير مي باشد؟

۱. منبت کاري  ۲. معرق کاري 

۳. مشبک کاري ۴. حصير بافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-هنر آراستن سطح اشياء چوبي به صورت شبيه به موزاييک با مثلثهاي کوچک چه نام دارد؟

۱. خاتم سازي  ۲. معرق کاري 

۳. گره چيني  ۴. مشبک کاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-اصلاحات مثلث ،شمسه ،شش ،جويي مربوط به کدام هنر زير مي باشد؟

۱. گره چيني  ۲. قلمکار

۳. منبت ۴. خاتم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-استفاده از سفيداب ،کتيرا،سريشم ،شيره انگور و صمغ عربي در ساخت کدام نوع بومسازي پاپيه ماشه به کار برده مي شود؟

۱. بوم مرغش  ۲. بوم سفيد 

۳. بوم سياه   ۴. بوم زرک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-ترسيم ابرهاي پر پيچ و تاب ، جانوران افسانه اي و کوه هايي با قله هاي مخروطي و سلاح و زره به شکل چيني مربوط به

کدام مکتب مي باشد؟

۱. مکتب هرات ۲. مکتب تبريز

۳. مکتب شيراز ۴. مکتب جلايري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام صادق (ع) : از امام صادق – عليه السلام – سؤال شد . مرد با ورع كيست ؟ فرمود : آن كه از حرامهاي خداي متعال دوري كند .