آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آسیب شناسی ورزشی كد 1215033

نام درس : آسيب شناسي ورزشي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : آسيب شناسي ورزشي  

رشته تحصیلی . کد درس : تربيت بدني ١٢١٥٠٣٣  

ــــــــــ   

۱. احتمال دررفتگي در کدام يک از مفاصل زير شايع تر است ؟  

  الف . مچ دست    ب . زانو   ج . آرنج    د. اخرمي – چنبري  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. در عمليات احياي قلبي ريوي اولين اقدامي که صورت مي گيرد، کدام است ؟  

  الف . لمس نبض کاروتيد  ب . انجام ماساژ قلبي  

  ج . انتقال فرد به مراکز درماني   د. رفع انسداد از راه هوايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. مدت زمان لازم براي التيام شکستگي استخوان ران در حدود چند ماه است ؟  

  الف . ٤ ماه    ب . ٨ ماه    ج . ٦ ماه   د. ١٢ ماه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. در آرنج گلف بازان و تنيس بازان منشاء درد و التهاب تاندوني در چه قسمتي از بازو ديده مي شود؟  

الف . خارج – داخل   ب . خارج – خارج  

ج . داخل – خارج  د. داخل – داخل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. احتمال پارگي کامل در کدام يک از تاندون هاي عضلاني کمتر است ؟  

  الف . آشيل    ب . عضله دو سر بازويي

  ج . عضله دلتوئيد  د. عضله فوق خاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. مرگ ناگهاني بيشتر در ارتباط با کدام يک از سيستم هاي بدن اتفاق مي افتد؟  

  الف . تنفسي    ب . گردش خون   

  ج . مغز و اعصاب د. قلبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. دررفتگي چه زماني اتفاق مي افتد؟ 

الف . زماني که تاندون ها دچار پارگي شوند. ب . زماني که استخوان ها دچار شکستگي شوند.

ج . زماني که رباط ها دچار پارگي شوند.   د. زماني که عضلات دچار پارگي شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨. نيرويي که باعث ابداکشن درشت نئي روي ران شود، کدام يک از رباط هاي زانو را در معرض آسيب قرار مي دهد؟  

الف . متقاطع خلفي  ب . جانبي داخلي    ج . متقاطع قدامي د. جانبي خارجي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. استفاده از کدام روش درماني براي افرادي که دچار نارسايي عروقي هستند، توصيه نمي شود؟  

  الف . سرما درماني ب . گرما درماني ج . بانداژ کشي   د. دارو درماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠. کدام يک از گزينه هاي زير در مورد دررفتگي مفصل آرنج صحيح است ؟ 

الف . به دنبال دررفتگي آرنج از سر گيري فعاليت ورزشي بعد از ٦ تا ٨ هفته امکان پذير است .

ب . به دنبال دررفتگي آرنج انگشتان دست و شانه از همان ابتدا بايد فعاليت خود را آغاز نمايند.

  ج . اگر دررفتگي آرنج همراه با شکستگي باشد درمان ٢ تا ٥ هفته به طول مي انجامد.

  د. بعد از جا انداختن دررفتگي حرکت دادن آرنج از ٣ تا ٥ هفته بعد آغاز مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. کدام يک از علائم زير جزو علائم پارگي ناکامل مزمن تاندون ها بحساب نمي آيد؟  

الف . وجود تاريخچه اي از درد ناگهاني  ب . احساس درد در خلال گرم کردن 

ج . به خاطر آوردن مکانيسم آسيب   د. شروع شدن درد با افزايش کار عضله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. اگر عضله اي به دنبال يک ضربه مستقيم بين نيرو و تکيه گاهي قرار گيرد و دچار پارگي گردد، مکانيسم آسيب را چه مي نامند؟  

الف . نيروي فشاري  ب . نيروي کششي    ج . نيروي پيچشي  د. نيروي تراکمي يا کششي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. زمين خوردن روي دست به طوري که دست حايل بدن باشد و بازو و آرنج صاف باشند مي تواند موجب در رفتگي در کدام مفصل شود؟ 

  الف . جناغي – چنبري    ب . آخرمي – چنبري   

  ج . شانه   د. آرنج  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. مهمترين مکانيسم پارگي مينيسک هاي زانو کدام است ؟ 

  الف . وارد شدن يک نيروي کششي به هنگامي که زانو در حال فلکشن است .

  ب . وارد شدن يک نيروي کششي به هنگامي که زانو در حال اکستنشن است .

   ج . وارد شدن يک نيروي پيچشي به هنگامي که زانو در حال فلکشن است .

  د. وارد شدن يک نيروي پيچشي به هنگامي که زانو در حال اکستنشن است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. بعد از شکستگي اولين مرحله در تشکيل استخوان جديد چه خواهد بود؟ 

الف . تشکيل لخته خوني ب . تشکيل پل هاي استخواني

ج . شروع غضروف سازي  د. از بين رفتن قسمت هاي زايد استخوان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦ثبات مفصلي آرنج ناشي از چيست ؟  

الف . عضلات اطراف ب . ليگامنت ها   ج . حفره مفصلي د. ساختار استخواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧. بيشترين شکستگي هاي ناشي از فشار متوجه کدام يک از بخش هاي بدن است ؟  

  الف . ستون فقرات    ب . ران  ج . ساق پا د. ساعد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨بيشترين دررفتگي هاي مفصل شانه از کدام سمت مي باشند؟ 

  الف . عقب (خلف )    ب . جلو (قدام )   ج . جلو و پايين   د. عقب و پايين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. استفاده از کدام روش تمريي ن باعث ايجاد کوفتگي و درد عضلاني تأخيري مي گردد؟ 

  الف . اکسنتريک  ب . کانسنتريک ج . ايزوکنتيک    د. ايزومتريک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. مهمترين ناحيه آسيب پذير در رشته هاي فوتبال ، کشتي و کاراته به ترتيب کدام است ؟  

الف . زانو، زانو، دست ها   ب . مچ پا، گردن ، مچ پا

ج . زانو، گردن ، دست ها  د. مچ پا، زانو، مچ پا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١به چه علت دررفتگي مفصل بازو-ترقوه (جناغي- چنبري) در حد نسبتاً بالايي رخ مي دهد؟ 

الف . عدم حمايت کافي توسط عضلات  ب . ساختار استخواني ضعيف

ج . تحرک زياد در مفصل  د. نبود رباط هاي قوي در مفصل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢.مهمترين عامل ايجاد استرين مزمن تاندون هاي عضلاني چيست ؟ 

الف . استفاده بيش از حد از واحد عضلاني -وتري  

ب . ضربات و چرخش هاي شديد  

ج . مقاومت در مقابل نيرويي شديد

د. از سر گيري مجدد فعاليت پس از يک دوره توقف از ورزش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. شيوع شکستگي در کدام يک از استخوان هاي دراز نسبت به ساير استخوان ها کمتر است ؟  

  الف . زند زبرين   ب . ران  ج . بازو د. ترقوه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤شکستگي کول در کدام ناحيه از بدن اتفاق مي افتد؟ 

  الف . شانه  ب . ساعد  ج . مچ دست    د. آرنج 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. بهترين روش درمان التهاب مفصل شانه کدام است ؟ 

الف . انجام عمليات آ.ا.ب.ث   ب . جراحي   

ج . بي حرکت نمودن   د. استراحت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. احتمال بروز پديده سندروم کمپارتمان به دنبال کدام يک از آسيب هاي عضلاني زير بوجود مي آيد؟  

الف . پارگي ناکامل عضله  ب . هماتوم داخل عضلاني 

ج . پارگي کامل عضله   د. هماتوم بين عضلاني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧بر اساس تحقيق جان . اف . موشر بيشترين درصد وقوع صدمات در ژيمناستيک در نتيجه انجام کدام حرکات حادث شده است ؟ 

  الف . زميني    ب . خرک حلقه   ج . پارالل د. ترامپولين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨. کدام يک از انگشتان دست بيشتر مستعد اسپرين است ؟ 

  الف . سبابه   ب . مياني  ج . شست  د. کوچک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩قفل شدن زانو از علائم کدام يک از آسيب هاي زير است ؟ 

الف . دررفتگي زانو ب . پارگي منييسک  

ج . پارگي رباط هاي متقاطع  د. پارگي ليگامنت هاي جانبي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. درد آرنج اغلب در بازيکنان چه سنيي ن رخ مي دهد؟ 

  الف . ٤٥-٣٠   ب . ١٨-١٢  ج . ١٦-٨  د. ٣٠-١٨ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام علی (ع) : [1] امام عليه السلام فرمود :[2]در فتنه ها همچون شتر کم سن و سال باش نه پشتی که سوار شوند و نه پستانی که بدوشند

عنــوان درس :آسيب شناسي ورزشي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :آسيب شناسي ورزشي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ۱۲۱۵۰۳۳

ــــــــ

١- شکستگي ساق پا اغلب در کدام استخوان و چه قسمتي از آن اتفاق مي افتد؟

۱. درشت ني – ۱/۳پاييني   

۲. نازک ني – ۱/۳پاييني

۳. درشت ني – ۱/۳مياني   

۴. نازک ني –۱/۳ مياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- در کدام نوع پارگي عضلاني ، هر نوع فعاليتي براي انقباض عضله همراه با درد است و عضله قادر به انجام فعاليت هاي خوداست ؟

۱. پارگي کامل 

۲. پارگي خفيف

۳. پارگي حاد   

۴. پارگي متوسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-رايج ترين اتفاقي که بعد از اعمال نيرو به استخوان ترقوه پيش مي آيد، چيست و در اين صورت جهت حرکت استخوان به کدام سمت است ؟

۱. شکستگي – عقب و زير   

۲. دررفتگي – عقب و زير

۳. شکستگي – جلو و زير

۴. دررفتگي – جلو و زير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در پارگي هاي عضلاني از نوع محيطي به چه دليل خون از محل خود خارج مي شود؟

۱. نيروي جاذبه 

۲. سطحي بودن  

۳. عمقي بودن 

۴. شدت آسيب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کدام يک از گزينه هاي زير، موجب کاهش احتمال پارگي عضله مي شود؟

۱. گرم کردن قبل از فعاليت   

۲. آسيب قبلي

۳. نداشتن بافت فيبروز (اسکار)

۴. خستگي عضله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- رايج ترين دلايل استرين مزمن و حاد در واحد عضلاني تاندوني به ترتيب چيست ؟

۱. فشار زياد- ضعف   

۲. فشار زياد- تمرينات مکرر

۳. ضعف – فشار زياد  

۴. ضعف – تمرينات مکرر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- در کمکهاي اوليه ، اولين هدف کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. متوقف کردن خونريزي   

۲. استراحت عضله

۳. انتقال به بيمارستان  

۴. ثابت کردن محل آسيب ديده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- در هنگام فعاليت ورزشي سنگين حداکثر تا چند درصد از خون جهت فعاليت هاي عضلاني مصرف مي شود؟

۱. کمتر از۳۰ درصد

۴۰.۲ درصد

۹۰.۳ درصد

۷۲.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کدام يک از گزينه هاي زير، توضيح صحيح و کاملتري از علت پارگي مينيسک داخلي است ؟

۱. دليل اين مکانيسم ارتباط مستقيم ليگامنت هاي طرفي نازکني با مينيسک داخلي است .

2.اين امر زماني اتفاق مي افتد که پا در جايي ثابت باشد و زانو به ميزان زيادي ثابت باشد.

3.بيشترين علت صدمه چرخش داخلي و ناگهاني ران روي درشت ني است .

۴. اين امر زماني اتفاق مي افتد که در حالي که زانو خم است بالا تنه و ران ثابت باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- زمان بهبود در يک هماتوم بين عضلاني چند هفته است ؟

۲.۱-۱ هفته

۳.۲ هفته

۴.۳ هفته

۸.۴ هفته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- عضله فوق خاري در چه زاويه اي آسيب پذيرتر است ؟

۸۰.۱ درجه

۱۲۰.۲ درجه

۸۰.۳ و ۱۲۰ درجه

۷۰.۴ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام يک از عضلات چرخاننده شانه ، بيشتر از عضلات ديگر آسيب مي بيند؟

۱. فوق خاري

۲. تحت خاري 

۳. گرد بزرگ  

۴. گرد کوچک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- آسيب بازوي گلف باز ناشي از التهاب تاندون هاي کدام دسته از عضلات زير است ؟

۱. عضلات بازکننده ساعد در ناحيه خارجي بازو   

۲. عضلات بازکننده ساعد در ناحيه داخلي بازو

۳. عضلات خم کننده ساعد در ناحيه خارجي بازو   

۴. عضلات خم کننده ساعد در ناحيه داخلي بازو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- دليل اوليه و اصلي ايجاد سندرم کمپارتمان چيست ؟

۱. افزايش فشار داخل عضله   

۲. افزايش فشار داخل استخوان

۳. عدم تغذيه عضله   

۴. درد عضلاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام يک از انواع شکستگي ها بيشتر به دليل ضربه هاي مکرر و پيوسته ايجاد مي شود؟

۱. شکستگي ناشي از خستگي يا استرس  

۲. شکستگي هاي ترکه اي

۳. شکستگي ساده

۴. شکستگي مرکب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام يک از گزينه هاي زير، در برخورد با فرد مصدوم در هنگام شکستگي درست است ؟

۱. ابتدا علايم شکستگي را بررسي مي کنيم

2.بعد از بررسي علايم عدم کارايي عضو را بررسي مي کنيم .

3.پس از به عمل آمدن اقدامات اوليه مصدوم را به بيمارستان ارجاع مي دهيم .

۴. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- شايع ترين علت دررفتگي چيست ؟

۱. ضربه يا تروما

۲. ضعف عضلاني

۳. بيماري مفصلي

۴. نوع ورزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کدام يک از گزينه هاي زير، روش صحيح پيشگيري و محافظت از تاندون آشيل است ؟

۱. پوشيدن کفش مناسب

۲. بستن يک مچ بند twh به طريقه سبدبافي

۳. استفاده از باندپيچي چسبي

۴. قرار دادن بالاآورنده لاستيکي در کفش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- کدام يک از گزينه هاي زير، علت صدمه چارلي هورس در اندام تحتاني است ؟

۱. ضربه شديد به ران  

۲. استفاده بيش از حد از عضلات کشاله ران

۳. تماس بين پاشنه و يک سطح خشن

۴. چرخش ناگهاني و يا کشيدگي زانو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- حساس ترين و آسيب پذيرترين نقطه ليگامنت جانبي – داخلي مفصل زانو کدام سمت است ؟

۱. انتهاي فوقاني نزديک به ساق

۲/۳.۲ انتهايي نزديک اتصال به ران

۳. انتهاي فوقاني نزديک اتصال به ران

۴. نقطه مياني ليگامنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- دررفتگي استخوان کشکک بيشتر در چه حالتي به وجود مي آيد؟

۱. در اثر ضربه مستقيم و در حالتي که زانو خميده و عضله چهارسر منقبض باشد

2.زانو کشيده و صاف و عضله چهارسر منقبض باشد

3.زانو چرخيده است و فرد در حال فرود است

۴. بيشتر به دلايلي غير برخوردي بوجود مي آيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٢- در کدام يک از گزينه هاي زير، علت درد آرنج ، ناشي از جابجايي کنديل است ؟

۱. وجود حساسيت و احساس درد در هنگام کشيده شدن آرنج

2.کشيدگي بيش از اندازه عضلات آرنج در حرکات پرتابي

3.اعمال فشار زياد به آرنج در هنگام پرتاب و ضربه زدن ها

۴. حساسيت و عدم حرکت در عضلات آرنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- تمرين زير براي بازپروري کدام آسيب به کار مي رود؟

( درحالت ايستاده بازوها را بالاي سر برده و با قفل کردن انگشتان بازوها را کشيده کف دست ها را به جلو و بالا بچرخانيد وبه آرامي بازوها را به سمت عقب بکشيد)

۱. تورم آرنج پرتاب کننده   

۲. درد آرنج ناشي از جابجايي کنديل

۳. تورم شانه پرتاب کننده   

۴. عضله دوسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام يک از گزينه هاي زير، توضيح کاملتري از تاکي آريتمي است ؟

۱. اختلال در سيستم تنفسي است که تعداد تنفس کاهش مي يابد

2.اختلال در ريتم قلب است که توأم با افزايش ضربان است .

3.اختلال در ريتم قلب است که توأم با کاهش ضربان است .

۴. اختلال در سيستم تنفسي است که تعداد تنفس افزايش مي يابد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- اولين اقدام در ايست قلبي – تنفسي ، کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. بازکردن و باز نگه داشتن راه هوايي

۲. ماساژ قلبي

۳. تنفس دادن 

۴. انتقال به بيمارستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- در چه گروه از افراد، نمي توان از سرما درماني استفاده کرد؟

۱. داراي زخم باز   

۲. داراي مشکلات عضلاني

۳. داراي اختلالات تنفسي   

۴. داراي اختلال گردش خون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- در چه زماني بعد از آسيب معمولاً از گرمادرماني استفاده مي شود؟

۲۴.۱ ساعت

۴۸.۲ ساعت

۷۲.۳ ساعت

۱۲.۴ ساعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- کدام يک از گزينه هاي زير، جزء قوانين تمرينات قدرتي نيست ؟

۱. انجام آرام و يکنواخت 

۲. جابجايي وزن بدن پس از بلندشدن از زمين

۳. تنفس صحيح به هنگام تمرين   

۴. انجام تمرين در يک تا سه مرحله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- نوع وزنه پروانه اي معکوس در دستگاه پاروزني ، جهت تقويت کدام يک از عضلات زير مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. رومبوئيد (متوازي الاضلاع )  

۲. سينه اي

۳. پشتي بزرگ 

۴. سه سر بازو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- دليل اصلي انقباض و پس کشيدن دست يا پا در هنگام تماس با يک جسم تيز و برنده چيست ؟

۱. تحريک گيرنده هاي حرکتي عصب  

۲. تحريک گيرنده هاي عضله

۳. تحريک خود جسم تيز و برنده   

۴. تحريک عضله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام حسین (ع) : كسي كه گرفتاري و اندوه مؤمني را برطرف كند و او را آسوده كند، خداوند گرفتاري و اندوه دنيا و آخرت را از او رفع مي كند.