"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

ترم بندی

دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات دانشگاه پیام نور بر اساس ترم بندی از اول ترم اول 87-88 تا ترم اول و دوم 95-96 مجموعه سوالات کاردانی - کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور دروس عمومی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

الف - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

1- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته زبان ادبیات انگلیسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

2- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته زبان ادبیات عرب اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

3- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته زبان ادبیات فارسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

4- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مترجمی زبان انگلیسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

ب - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده الهیات و علوم اسلامی

5- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته الهیات ( ادیان و عرفان ) از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

6- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته الهیات (تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی) از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

7- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته الهیات ( علوم قرآن حدیث ) از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

8- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته الهیات ( فلسفه کلام ) از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

9- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته حقوق از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

10- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته الهیات ( فقه و مبانی حقوق ) از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

ج - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده علوم اجتماعی

11- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علوم سیاسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

12- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته تاریخ از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

13- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته جغرافیای انسانی و طبیعی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

14- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علوم اجتماعی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

15- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علوم ارتباطات اجتماعی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

16- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته جغرافیا روستا شهر آب و هوا و ژئومرفولوژی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

د - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده علوم پایه

17- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته ریاضی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

18 - دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته زمین شناسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

19- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته زیست شناسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

20- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته شیمی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

21- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته آمار از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

22- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته آمار و کاربردها از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

23- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته ریاضیات و کاربردها از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

24- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علوم کامپیوتر از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

25- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته فیزیک از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

ر - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

26- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

27- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

28- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

29- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علوم ورزشی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

30- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

31- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مشاوره و راهنمایی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

ک - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده علوم کشاورزی

32- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی کشاورزی صنایع غذایی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

33- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

34- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی شیلات نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

35- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی علوم کشاورزی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

36- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی کشاورزی آب از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

37- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی کشاورزی ترویج کشاورزی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

38- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی کشاورزی زراعت از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

39- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

40- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

41- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

42- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

م - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده فنی مهندسی

43- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی کامپیوتر از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

44- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی برق از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

45- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی پزشکی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

46- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی پلیمر از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

47- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی راه آهن از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

48- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی نفت از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

49- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی عمران از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

50- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی مکانیک از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

51- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی شیمی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

52- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی صنایع از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

53- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی فناوری اطلاعات از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

54- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی متالوژی صنعتی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

55- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی خودرو از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

56- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی هوا فضا از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

57- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی رباتیک از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

58- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت اجرایی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

59- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت پروژه از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

60- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی مواد و متالورژی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

ن - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

61- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

62- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته حسابداری از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

63- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته علوم اقتصاد نظری از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

64- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

65- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت جهانگردی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

66- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت صنعتی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

ی - دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور دانشکده هنر و معماری

67- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته هنر اسلامی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

68- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته هنرهای صناعی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

69- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته فرش از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

70- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته کتابت و نگارگری از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

71- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته طراحی پارچه و لباس از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

72- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته صنایع دستی از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96

73- دانلود رایگان دفترچه نمونه سوالات با پاسخ تستی و تشریحی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی معماری از اول نیمسال 87-88 تا نیمسال اول و دوم 95 - 96