"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

مطالب بخش اندیشه اسلامی ۱  کد 1233025-1233030

نام درس : انديشه اسلامي ١

رشته تحصیلی . کد درس : کليه ي رشته هاي علوم پايه ١٢٣٣٠٢٥   

ــــــــت   

۱. آيه شريفه «ام خلقوا من غير شي ء ام هم الخالقون » مربوط به کدام يک از موارد زير است ؟ 

   الف . اثبات معلوليت عالم    ب . امتناع دور  

   ج . توقف علت و معلول در يکديگر   د. امتناع تسلسل  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲. قرآن و روايات به کدام يک از براهين زير بيشترين بهاء را مي دهند؟ 

   الف . برهان نظم  ب . برهان خلف

   ج . برهان علي و معلولي د. برهان فطرت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. روش کلامي چگونه روشي است ؟   

   الف . روش عقلي همراه با روش سير در آفاق وانفس  

   ب . روش افاقي و انفسي همراه با روش نقلي  

   ج . روش عقلي همراه با روش نقلي و آيات و روايات  

   د. روش عقلي محض   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴. کدام يک از موارد زير از ويژگي هاي يک امر فطري مي باشد؟ 

   الف . از نظر کيفيت يکسان است . ب . در هر زمان اقتضائي خاص دارد  

   ج . نياز به تعليم و تعلم ندارد.    د. محتاج تقويت و يادآوري نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵. کدام يک از موارد زير از عناصر سازنده اصلي مفهوم نظم نيست ؟ 

الف . طراحي دقيق    ب . برنامه ريزي حساب شده

ج . سازماندهي    د. هر جزئي هدفي متفاوت را تعقيب مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶. صفاتي که کمالي از کمالات خدا را بيان مي کند و جنبه ي وجودي دارند چه نام دارند؟  

   الف . صفات سلبي    ب . صفات جلال    

   ج . صفات ثبوتي  د. صفات سلب السلب  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۷. از حديث شريف «کيف يعرف غيره من يجهل نفسه » در باب خودشناسي چه استفاده اي مي شود؟ 

   الف . خودشناسي مقدمه کمال انساني است

   ب . پيش درآمد جهاني شناسي است    

   ج . مقدمه خداشناسي است

   د. حّلال مشکلات انسان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸. تقسيم علوم به علوم نظري و عملي بر چه اساسي است ؟ 

الف . متعلق شناخت  ب . قوه شناخت

ج . بعدگرايشي انسان    د. علم حضوري انسان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹. حداقل مرتبه ايمان چيست ؟ 

   الف . گواهي دادن به توحيد، نبوت و پذيرش اطاعت از حق  

   ب . با اختيار و آگاهي باشد 

   ج . توام با خردورزي باشد  

   د. توام با عمل باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰. علم خدا را مي توان به چند صورت تصور کرد؟ 

   الف . علم به موجودات پيش و پس از آفرينش    

   ب . علم به ذات و به موجودات پيش و پس از آفرينش  

   ج . علم به غيب و سميع و بصير  

   د. علم به ذات و علم به عالم غيب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. کدام گزينه درباره عالم غيب صحيح است ؟ 

   الف . تنها از طريق عقل ، کليه اوصاف آن را مي توان اثبات کرد

   ب . همان عالم شهادت است و با آن يکي است   

   ج . نگرش الحادي و ديي ن در باور آن شريکند  

   د. راه نفوذ در آن تأمل عقلاني و شهود قلبي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲. مفهوم عدل تکويي ن چيست ؟  

   الف . تکاليف خدا براي مردم برپايه عدل و دادگري است   

   ب . به هر موجودي به اندازه شايستگي و قابليت او نعمت وجود و کمال افاضه مي گردد  

   ج . هيچکس بيش از توانايي اش به او تکليف داده نمي شود  

   د. همه احکام لازم براي سعادت انسان نازل شده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۳. تجسم اعمال در آخرت در زمرة کدام عدل الهي است ؟ 

 الف . عدل تکويي ن ب . عدل تشريعي  

 ج . عدل جزايي    د. سنت عالم تشريع   

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۴. کداميک از شرور ذيل از جمله «شرور طبيعي » است ؟ 

   الف . جنگ ب . قتل    ج . طاعون د. غارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۵. چرا خدا مانع شرٌ در عالم نشد و جهاني که خير محض باشد نيافريد؟ کدام گزينه پاسخ اين اشکال است

   الف . در آن صورت ديگر عالم مادي نبود  

   ب . شرور اين عالم ناشي از آزادي انسان است    

   ج . اين اشکال ناشي از جزئي نگري است   

   د. شرور داراي فوايدي هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۶. کدام عبارت زير درست است ؟ 

   الف . صفات الهي به لحاظ وجود و مفهوم واحدند   

   ب . صفات الهي به لحاظ وجود مغاير ولي به لحاظ مفهوم واحدند  

   ج . صفات الهي به لحاظ وجود واحد ولي به لحاظ مفهوم مغايرند 

   د. صفات الهي به لحاظ وجود و مفهوم مغايرند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. معني توحيد در ربوبيت چيست ؟ 

   الف . تنها خدا در ادارة جهان مؤثر است .   ب . در عالم خالقي جز خدا نيست  

   ج . خدا همه صفات کمال را دارد.    د. خدا بي همتا است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. اولين مصداق بارز اولي الامر چه کساني هستند؟ 

   الف . دوستان ب . پدر و مادر   ج . ائمه اطهار (ع ) د. مؤمنان  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۹. اساس دعوت همه پيامبران چيست ؟ 

   الف . توحيد در عبادت   ب . توحيد در حاکميت  

   ج . توحيد در ربوبيت    د. توحيد در تشريع  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۰. از منظر قرآن مهمترين عبادت چيست ؟ 

   الف . خواندن قرآن   ب . روزه  ج . زکات   د. نماز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۱. تعبير "فردا" به عنوان يکي از اوصاف قيامت به چه معني است ؟ 

   الف . يعني حق است . ب . يعني نزديک است

   ج . يعني واقع شدني است .   د. يعني مايه حسرت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۲. چرا انسان بايد عبادت کند؟ 

   الف . زيرا عبادت وسيله اي براي کسب مقام اجتماعي است    

   ب . زيرا عبادت به لحاظ قانون شرع بر انسان ها واجب است  

   ج . زيرا عبادت وسيلة تکامل است    

   د. زيرا خداوند محتاج عبادت انسان ها است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. معاد درلغت به چه معني است ؟ 

   الف . زنده شدن پس از مرگ ب . بازگشتن  

   ج . ايجاد بعد از وجود   د. خلقت بعد از عدم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۴. آيه شريفه "يومئذِ تحدٍث اخبارها" بر کداميک از گواهان روز رستاخيز دلالت دارد؟ 

   الف . زمان    ب . نامه اعمال    ج . پوست بدن    د. زمين  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. عّلت انکار معاد چيست ؟ 

   الف . باز بودن راه براي گنهکاري انسان    ب . تنبلي انسان در انجام عبادت

ج . ترس انسان از جهنم د. دروغگويي منکرين معاد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

۲۶. کداميک از گزينه هاي زير را براهين معاد به شمار نمي يد؟ 

   الف . برهان عدالت    ب . برهان فطرت ج . برهان معقوليت   د. برهان عّلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۷. مقصود از "جنة ا أوي " در آيات قرآني چيست ؟ 

الف . جّنات عدن  ب . دوزخ

ج . شفاعت    د. بهشتي که آدم و حوا از آن رانده شدند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۸. با توجه به آيات قرآن مجيد بدن اُخروي چگونه است ؟ 

   الف . بدن مثالي است .    ب . همان بدن دنيوي است    

   ج . بدن برزخي است .    د. بدن عقلي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۹. از ديدگاه قرآن "مرگ قلب " چه زماني حاصل مي شود؟ 

   الف . زماني که قلب از نظر تفکر در درجة بسيار پايين قرار گيرد  

   ب . زماني که مرگ تن رخ دهد  

   ج . زماني که رابطه روح و بدن گسسته شود  

   د. زماني که علم در قلب نباشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۰. برزخ چيست ؟ 

  الف . معاد ب . دنيا 

  ج . جهان ميان دنيا و آخرت  د. مرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام علی (ع) : [4] کسيکه عملش او را کند سازد . نسبش او را سرعت نخواهد بخشيد .

نام درس : انديشه اسلامي ١ - انديشه اسلامي ١ ( دانشپذيري )

رشته تحصیلی . کد درس : عمومي انساني ١٢٣٣٠٣٠- دانش پذيري الهيات ١٢٢٠٥٨٤  

ـــــــــ  

۱. چگونه خودشناسي مقدمه خداشناسي است ؟ 

  الف . فطرت آدمي با معرفت خدا همراه است .  ب . مقدمه کمال انساني است    

  ج . انسان مخلوق خداست . د. انسان بدون شناخت خدا نمي تواند زندگي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲. به چه معنايي روح خدا به انسان نسبت داده مي شود؟ 

  الف . اضافه امکاني    ب . اضافه حقيي ق ج . اضافه تشريي ف    د. اضافه اعتباري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. فيلسوفان روح آدمي را چگونه توصيف مي کنند؟ 

  الف . امري مرکب و منتسب به خدا  ب . امري بسيط و غير قابل تقسيم  

  ج . مادي و بسيط   د. مرکب و ساري  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴. شهود عرفاني به کداميک از علوم زير ارتباط دارد؟ 

  الف . علم حصولي ب . علم نظري    ج . علم اکتسابي  د. علم حضوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. حفظ ذات به کدام گرايش مربوط مي شود؟ 

  الف . گرايش حيواني   ب . گرايش انساني    ج . گرايش فطري د. گرايش اختصاصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶. «گزينش دين » به چه وسيله اي انجام مي گيرد؟ 

  الف . حجت ظاهري    ب . عقل ج . عمل د. ايمان  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۷. اعتقاد به کدام يک از گزينه هاي زير جدا کننده نگرش مادي از ديي ن است ؟ 

  الف . عالم شهادت ب . جهان بيي ن   ج . عالم غيب د. ايدئولوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۸. ويژگي هاي امور فطري کدامند؟ 

الف . عموميت ، کيفيت يکسان ، ثابت بودن ب . ثابت بودن ، عموميت و عدم نياز به آموزش  

ج . نياز به آموزش ، کليت و عموميت د. دائمي بودن ، عموميت و اقتضاي خاص در هر برهه  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۹. به موجودي که با وجود آن ، تحقق وجود موجود ديگر ضرورت پيدا مي کند؟ 

  الف . علت ناقصه  ب . علت فاعلي   ج . علت غايي د. علت تامه  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۰. به توقف علل به يکديگر تا بي نهايت چه گفته مي شود؟ 

  الف . دور   ب . علت صوري  ج . تسلسل  د. علت مادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱. به صفاتي که ذات الهي بدون لحاظ نسبت به غير ذات ، به آنها متصّف مي شود چه نام دارد؟ 

  الف . صفات نفسي  ب . صفات اضافي   

  ج . صفات فعلي د. علم و قدرت از اينگونه صفاتند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۲. کدام نوع اراده از رابطه خاص خدا با افعال اختياري انسان سرچشمه مي گيرد؟ 

  الف . اراده تکويي ن ب . اراده تشريعي ج . اراده فاعلي   د. اراده غايي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۳. در تاريخ انبياء کدام توحيد مورد مناقشه امٌت هاي آنان بوده است ؟ 

  الف . توحيد در خالقيت   ب . توحيد در ربوبيت    

  ج . توحيد در تشريع د. توحيد در اطاعت  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. فلسفه خلقت انسان و جّنيان کدام است ؟ 

  الف . علم و حکمت    ب . شکرگذاري   ج . ايمان    د. عبادت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۵. دفع ضرر محتمل به کدام برهان معاد ارتباط پيدا مي کند؟ 

  الف . برهان معقوليت  ب . برهان فطرت  ج . برهان عدالت  د. برهان خُلف 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۶. مرگ جامعه چگونه تحقّق مي يابد؟ 

  الف . در اثر عبادت نکردن ب . در اثر رواج بداخلاقي

  ج . در اثر ظلم و گناه    د. زوال تمدن ها  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. مرگ در راه فراگيري علم و دانش جزو کدام يک از انواع مرگ هاست ؟ 

  الف . مرگ قلب ب . مرگ افتخارآميز

  ج . مرگ جامعه د. مرگ دشوار  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. در روز قيامت «ميزان » براي چه کساني قرار داده مي شود؟ 

  الف . اهل ايمان ب . مؤمنان و کافران    

  ج . کافران د. مشرکان و گنهکاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. مقصود از «ن́Æک الماوي » چيست ؟ 

  الف . مکان نگهداري اطفال و نابالغان ب . مکان مخصوص پيامبران و اولياء الهي  

  ج . اَعراف د. جنات عدن  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۰. ميل به جاودانگي در انسان براساس چه نيرويي است ؟ 

  الف . غريزه  ب . فطرت   ج . بازتاب و انعکاس   د. اکتساب  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. ديدگاه قرآن در مورد کيفيت معاد انساني چيست ؟ 

الف . معاد جسماني    ب . معاد روحاني ج . معاد روحي و عقلي د. معاد جسماني و روحاني  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲. در کدام يک از کتب الهي دعوت به معاد کمتر ذکر شده است ؟ 

  الف . تورات  ب . انجيل   ج . زبور    د. صحف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۳. مهمترين دليل بر اثبات معاد در قلمرو کشش هاي فطري انسان کدام است ؟ 

  الف . عدل خداوندي   ب . دفع ضرر محتمل  ج . رستاخيز طبيعت   د. ميل به جاودانگي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۴. تناسب جرم با کيفر در عالم آخرت بر چه اساس رعايت مي شود؟ 

  الف . سيئات اعمال    ب . تجسٌم اعمال  ج . حسنات اعمال د. وزن اعمال  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۵. کساني که شهوت و غضب بر آنها غلبه دارد در آخرت به چه صورتي محشور مي شوند؟ 

الف . حيوان و درندگي ب . شيطان  ج . ميمون   د. گرگ  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۶. منشأ بسياري از مکاتب ساخته ي بشر مانند ماترياليسم و ليبراليسم که امروزه سرنوشت آدميان را رقم مي زنند، چيست ؟ 

  الف . عدم شناخت درست از پيامبران    ب . عدم شناخت کافي نسبت به جهان  

  ج . عدم شناخت انسان   د. عدم شناخت نيازهاي عاطفي انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۷. روح انسان داراي چه ابعادي است ؟ 

  الف . ادراکي - حضوري  ب . حضوري - گرايشي  

  ج . ادراکي - گرايشي د. ادراکي - عرفاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۸. کدام قوه توانايي درک مفاهيم کلي مانند انسان و کتاب را دارد؟ 

  الف . قوٌه ي حس  ب . قوه ي ادراک  ج . قوه ي خيال   د. قوه ي عقل  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۹. چرا خداوند قوانين طبيعت را چنان قرار نداده است که از آن رنجي حاصل نشود؟ پاسخ متفکران اسلامي چيست ؟ 

  الف . اين امر ناشي از آزادي انسان است  

  ب . زيرا قدرت به محالات ذاتيه تعلق نمي گيرد  

  ج . زيرا خداوند نمي توانست شر کثير را به خاطر خير قليل ترک کند  

  د. زيرا در مجموع خير و شرٌ جهان مادي مساوي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. آيه شريفه «ّانٌ الصلاک کانت علي المؤمنين کتاباً موقوتاً» به کداميک از اسرار نماز اشاره دارد؟ 

الف . وقت شناسي    ب . اخلاص  ج . پرهيز از گناه  د. اطاعت پذيری

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام رضا (ع) : از امام رضا درباره بهترين بندگان سؤال شد . فرمود : آنان هرگاه نيكي كنند خوشحال شوند ، و هرگاه بدي كنند آمرزش خواهند ، و هرگاه عطا شوند شكر گزارند ، و هرگاه بلا بينند صبر كنند ، و هرگاه خشم كنند . درگذرند

عنــوان درس   :( انديشه اسلامي ۱ (دانشپذيري ),انديشه اسلامي ۱(علوم انساني

رشته تحصيلي /کد درس  :عمومي علوم انساني -۱۲۳۳۰۳۰- ۱۲۲۰۵۸۴

ــــــــــ

١-«علم به تکاليف و وظايف انسان »تعريف چيست ؟

۱. حکمت عملي  

۲. ادراک نظري

۳. علم حصولي

۴. علم تربيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-خداوند کدام عمل  را مانند "خاکستري مي داند که در روز طوفاني هيج اثري از آن باقي نمي ماند".

۱. عمل منافقان

۲. عمل بدون ايمان

۳. عمل بدون اختيار

۴. عمل بدون تعقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- آيه « فذکٌر انما انت مذکٌر» بر کدام امر دلالت دارد؟

۱. خداپرستي فطري است  

۲. بعثت پيامبر، دعوت به خداپرستي است .

۳. خداشناسي فطري است  

۴. انسان مکلف به خيرخواهي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴- محدوديت زماني و مکاني ، تغيير پذيري و ... نشانه چيست ؟

۱. ضعف مرتبه وجودي   

۲. وابستگي علت به معلول

۳. نياز به ممکن الوجود   

۴. نياز به واجب الوجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۵-توليد ميوه گوارا از گياهان ، برکدام برهان دلالت دارد؟

۱. برهان نظم از موارد جزئي

۲. برهان نظم در کل عالم

۳. برهان هدفمندي   

۴. برهان تکامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶-طرفداران کدام ديدگاه اوصاف خداوند را خارج از حوزه شناخت آدمي ميدانند؟

۱. اهل تشبيه   

۲. اهل تعطيل

۳. اشاعره  

۴. مرجئه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- مبناي نظر توقيفي بودن اسماء و صفات الهي چيست ؟

۱. هر صفتي که بر کمالي دلالت دارد به خداوند مي توان نسبت داد.

2. صفات الهي را تنها بايد از کتاب الهي اخذ کرد

3. وصف خداوند منوط به اذن خداوند است .

۴. خداوند هر کمالي را بدون نقص و محدوديت داراست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-"علم خدا به ذات خود مستلزم علم به تمامي موجودات است "استدلال بر چه موضوعي است ؟

۱. علم خدا به موجودات پيش از آفرينش آنها  

۲. علم خدا به موجودات بعد از آفرينش آنها

۳. ذاتي بودن علم خداوند

۴. ذاتي بودن قدرت خداوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-عبارت ذيل معرفي کدام گزاره است ؟

"کيفيتي نفساني است که بين علم يقيني و فعل قرار دارد."

۱. ايمان   

۲. اعتقاد

۳. حکمت   

۴. اراده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-" احسن بودن نظام هستي "ثمره پذيرش کدام معناي حکمت است ؟

۱. آفرينش هر چيزي براساس تدبير  

2. تناسب اثر با موثر

3. نبودن علتي بر نااستواري

۴. مطالعه نظم و اسرار هستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-عبارت "صفاتي هستند که از ارتباط با ذات الهي با مخلوقات انتزاع مي شوند"به کدام دسته ازصفات الهي اشاره دارد؟

۱. ثبوتي ذاتي  

۲. سلبي   

۳. ثبوتي 

۴. ثبوتي فعلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-مسئله شر کدام دسته از صفات الهي را به چالش مي کشد؟

۱. علم ، عدل ، لطف   

۲. علم ، قدرت مطلق ، خيرخواهي

۳. قدرت ، عدل ، حکمت   

۴. علم ، اراده ، خيرخواهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-کدام گزينه از راه حلهاي مسئله شرور به شمار نمي آيد؟

۱. شر لازمه جهان مادي است .

۲. شر ناشي از آزادي انسان است

۳. شر علت شکوفا شدن استعداد هاست   

۴. شر ناشي از جهل انسان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۴-اين کلام امام صادق (ع ) که فرمودند: «هرچه به پيامبران شبيه تر، بلا هم بيشتر» در کدام فايده شرور آمده است ؟

۱. شر، عاملي براي بيداري

۲. شر، آزمون الهي

۳. شر، لازمه ذاتي عالم ماده 

۴. شر، هديه اي به بندگان خاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۵- ١. گزينه نادرست را مشخص نمائيد.

۱. صفات الهي در عين اختلاف مفهومي در مقام عينيت وحدت دارند.

2. صفات خدا ازلي و قديم و زايد بر ذات هستند

3.  صفات الهي از نظر مفهوم با هم تفاوت دارند و خداوند واجد همه اين صفات است .

۴. ذات خداوند در عين بساطت ، همه اين صفات کثير را داراست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۶-کدام مرتبه توحيد همانند خط بطلان کشيدن بر هر نوع انديشه تدبير مستقل از اذن الهي براي غير خداست ؟

۱. توحيد در ربوبيت

۲. توحيد در اطاعت

۳. توحيد در صفات  

۴. توحيد در خالقيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-بنابر آيات قرآن کريم کدام يک از مراتب توحيد در همه اديان آسماني به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته شده است ؟

۱. توحيد در اداره عالم ماده   

۲. توحيد در حاکميت

۳. توحيد در عبادت  

۴. توحيد در اطاعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-فرموده خداي متعال "شهداي را ه حق زنده اند و انبيا و اولياء الهي که بيشتر آنها در زمره شهدايند و مقامي برتر دارند ازحياتي برتر برخوردارند" به کدام آموزه ديني و وحياني ما اشاره دارد.

۱. بزرگداشت مقام انبياء 

۲. بزرگداشت پيامبران اولوالعزم

۳. بزرگداشت مقام معصومين عليهم السلام

۴. توسل به اولياي الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-آيا پذيرش معاد از طريق آگاهي هاي عرفاني ديگران معتبر است ؟

۱. خير- چون آن آگاهي ها جنبه شخصي دارند.

2. خير- چون به راحتي در اختيار ديگران قرار نمي گيرد

3. در صورتي معتبر است که واجدين شهود معصوم بوده و يا به يافته هاي آنان کاملا اطمينان داشته باشيم .

۴. بله اگر از طريق رياضات شرعيه حاصل شده باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-اصحاب کهف ، بنا به فرموده قرآن چند سال در نماز در حالت خواب ماندند؟

۱. بيش از سيصد سال   

۲. سيصد و نه سال

۳. سيصد سال

۴. صد سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-کدام يک از آيات شريفه ذيل ، معاد را از طريق برهان حکمت ثابت مي کند؟

۱. َاينما تکونوا يَدرکُکم الموت

۲. َافَحسبتم َاّنما خلقناکم عبثاً

۳. ان الله لايَّظِلمَ الناسَّ شيئاً 

۴. والسلام عَّليٌ يومَّ ولدت ُ و يومَّ اموت ُ و يومَّ ُابعَّث ُ حيٌاً

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-از ديدگاه قرآن معاد :

۱. فقط روحاني است

۲. مثالي است

۳. فقط جسماني است

۴. جسماني و روحاني است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-توصيف  امام سجاد (ع ) اينکه «مرگ براي کافران همچون کندن لباس گرانبها و پوشيدن لباس خشن است » اشاره به کدام يک از انواع  مرگ دارد.

۱. مرگ تن و قلب   

۲. مرگ فرد و جامعه

۳. مرگ هاي دشوار و آسان  

۴. مرگ افتخار آميز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۴-«يوم التناد» به چه معناست ؟

۱. روز فرياد  

۲. روز فرار  

۳. روز نزديک  

۴. روز حسرت   

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۵-متعلق حساب چيست ؟

۱. ايمان آدمي  

۲. يقين آدمي

۳. اعمال آدمي   

۴. ولايت پذيري آمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۶- ازجنبه هاي مثبت ناآگاهي انسان از مرگ خود کدام گزينه است ؟

۱. جنبه غايي  

۲. جنبه تربيتي

۳. جنبه اخروي

۴. جنبه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-دو ويژگي مشترک حيات موجودات طبيعي چيست ؟

۱. رشد، نقص  

۲. محدوديت ، فعاليت

۳. عالم بودن ، ادراک

۴. ادراک ، فعاليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-علم حضوري انسان به علت حقيقي خود، نوعي ...................... است .

۱. معرفت فطري به خداوند  

۲. معرفت عقلي به خداوند 

۳. معرفت فلسفي به خداوند  

۴. ميل همگاني بر خداپرستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-مقدمه کمال انساني و پيش درآمد جهان شناسي چيست ؟

۱. خداشناسي  

۲. خودشناسي  

۳. غايت شناسي

۴. ادراک نظري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-بهترين عمل پس از معرفت  به خدا چيست ؟

۱. نماز  

۲. توسل

۳. بزرکداشت انبيا و اولياء الهي   

۴. حج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام علی (ع) : [5] حضرت بيکی از يارانش هنگامی که بيمار شده بود فرمود :خداوند اين دو ناراحتی تو را باعث از بين رفتن گناهانت قرار داده [6] زيرا بيماری پاداشی ندارد و لکن گناهان را از ميان مي برد [7] و آنها را همچون برگ درختان مي ريزد اجر و پاداش تنها در گفتار به زبان و عمل با اعضاء است [8] و خداوند سبحان کسانی را که بخواهد از بندگانش بخاطر صدق نيت و باطن پاک داخل بهشت مي کند [ و از طريق تفضل با آنها رفتار مي نمايد ] . [9] شريف رضی مي گويد : من مي گويم آنچه امام عليه السلام فرموده درست است . بيماری اجر و پاداش ندارد . چرا که بيماری از قبيل چيزهائی است که استحقاق عوض دارد زيرا عوض استحقاق بر چيزی است که در قبال فعل خداوند نسبت ببعد باشد مانند بيماريها و امثال آن و اما اجر و ثواب در برابر کاریاست که بنده انجام مي دهد . بنا براين بين اين دو فرق است که امام عليه السلام با آن علم ثاقب و نظريه رسای خود آنرا بيان فرموده .

عنــوان درس   :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي /کد درس  :عمومي علوم پايه ۱۲۳۳۰۲۵

ـــــــ

١-باتوجه به فرمايش امام علي (ع ) ،:((خدايا تو قلبها را با محبت خود و عقلها را با معرفت خود سرشته اي ))کدام گزينه درست است ؟

۱. خودشناسي مقدمه ي محبت ومعرفت به خود است

۲. خودشناسي مرتبط به حوزه ي معرفت است

۳. خودشناسي علم دروني است   

۴. خودشناسي مقدمه ي محبت و معرفت به خداست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢-شرط پذيرفته شدن نماز در کدام گزينه آمده است ؟

۱. درست خواندن

۲. تلفظ صحيح عربي  

۳. داشتن اخلاص

۴. اقامه به موقع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-بعدادراکي انسان در کدام گزينه آمده است ؟

۱. نظري   

۲. عملي  

۳. دروني وبيروني 

۴. حوزه نظر وعمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴-تعريف ايمان از نظر امام رضا (ع )در کدام گزينه آمده است ؟

۱. اقرار زباني وتصديق قلبي  

۲. تصديق قلبي وانجام عمل

۳. تصديق قلبي واقرار زباني وعمل به ارکان

۴. عمل به ارکان و اقرار زباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵-رابطه ي عقل ودين از نظر اسلام کدام است ؟

۱. عقل ودين تعامل دارند  

۲.  عقل ودين دو موهبت الهي هستند

۳. عقل ودين تقابل دارند   

۴.  عقل ودين تضاد دارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶-باتوجه به آيه شريفه ((قولوالااله الاالله تفلحوا))شرط رستگاري در کدام گزينه آمده است ؟

۱. شرط رستگاري جز پرستش خداي يگانه نيست

۲. نفي زباني غير خدا

۳. همکاري با اهل کتاب

۴. اخلاق نيکو وانسانيت شرط رستگاري است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-راه شناخت وجود خدا چند نوع است ؟

۱. بي نهايت است

۲. دونوع است سير در آفاق وسير انفس 

۳. يک راه است سير در انفس  

۴. راه مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-موجودي که محدوديت زماني ومکاني دارد چه نوع موجودي است ؟

۱. همه موجودات زمان ومکان دارند  

۲. موجودات مادي زمان ومکان دارند

۳. زمان ومکان محدوديت موجود معلول است

۴. مکان وزمان فراتر از ذهن انسان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-راههاي شناخت صفات خدا در کدام گزينه آمده است ؟

۱. راه عقلي ،کشف و شهود ،سيردر آفاق وانفس

2.  سيردر آفاق وانفس ،قرآن و روايات

3. راه عقلي ،کشف و شهود ،سيردر آفاق وانفس ،قرآن

۴. راه عقلي ،کشف و شهود ،سيردر آفاق وانفس ،قرآن و روايات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-منظور از روش عقلي محض در اثبات صفات خدا در کدام گزينه آمده است ؟

۱.  روش فلسفي

۲.  روش عقلي محض  

۳.  روش عقلي و نقلي  

۴. روش فلسفي ونقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-در جمله اي از امام علي (ع )،((العدل يضع الامور مواضعها))معني عدالت کدام است ؟

۱.  عدالت ، رفتار منصفانه است

۲. مراعات ضعيفان عدالت است

۳. عدالت ، ضيعف وقوي را کاري ندارد   

۴. عدالت ، هر چيزي را در جاي خود مي نشاند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-بسياري از درد ورنج هايي که از ستمگران به مردم ميرسد نتيجه ي عمل کيست ؟

۱. نتيجه ي عمل ستمگران است

۲. نتيجه ي عمل مردم است

۳.  عمل زمامداران ظالم است  

۴. عمل گنهکاران امت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-در عبارت ((ذات خدا به گونه اي است که تعدد و کثرت بر نميدارد))کدام يک از اقسام توحيد است ؟

۱. توحيد ذاتي   

۲. توحيد صفاتي   

۳. توحيدافعالي 

۴. توحيد عبادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۴-دوجلوه توحيد در ربوبيت در کدام گزينه آمده است ؟

۱.  تدبير مربي ومتربي   

۲. تدبير فاعلي وفعلي

۳. تدبيرتکويني وتشريحي  

۴. تدبير ربي ومربوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۵-منظوراز توحيد در تشريع در کدام گزينه قرار دارد ؟

۱. قانون گذاري وتشريع فقط ويژه خداست 

۲. قانون گذاري و اجراي آن کار انسان است

۳.  پيامبران قانون گذاران هستند   

۴. پيامبران هم قانون وضع مي کنند و هم اجرا مي کنند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶-در مورد نماز کدام گزينه درست است ؟

۱. نماز مثل ساير عبادات است

۲. نماز بهترين جلوه توحيد عملي است

۳. نماز مهمتر از روزه است  

۴. نماز عبادت است و ربطي هم به توحيد ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-دليل تحقيق انسان در مورد معاد چيست ؟

۱. حقيقت جويي ،علم دوستي ، شناخت غايت

2.  حقيقت جويي ،علم دوستي ،شناخت هدف آفرينش

3. حقيقت جويي ،علم دوستي شناخت غايت و هدف زندگي

۴. حقيقت جويي ،علم دوستي ،شناخت غايت و شناخت انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-قرآن کريم علت انکار معاد را چه مي داند؟

۱. انسداد راه گناه

۲. باز شدن راه براي گناهکاران

۳. ترس از عذاب آخرت  

۴. دور شدن از لذت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-حضرت عيسي (ع ) چگونه مرده را زنده مي کرد؟

۱. به اذن روح قدسي خود

۲. به واسطه فرشتگان

۳. به وسيله نيروي خارق العاده

۴. به اذن خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-بر اساس ديدگاه قرآن کريم معاد انسان چه نوع است ؟

۱. جسماني و روحاني  

۲. فقط روحاني   

۳. مثالي و روحاني   

۴. فقط جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-با توجه به آيه شريفه قرآن (( ما تدري نفس بأي ارض تموت )) کدام گزينه درست است .

۱. زمان و مکان مرگ معلوم نيست   

۲. سن و سال در مرگ شرط نيست

۳. هيچ انساني نمي داند در چه سرزميني خواهد مرد

۴. مکان مرگ بستگي به منطقه زندگي دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-چه کسي در آخرت به حساب بندگان رسيدگي مي کند؟

۱. نکير و منکر   

۲. فرشته مرگ   

۳. مأموران الهي

۴. خداوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-منظور از ميزان چيست ؟

۱. وزن اعمال خوب و بد

۲. ميزان همان صراط است

۳. ميزان ترازوي معنوي است  

۴. ميزان ملاک دنيا است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۴-در آيه شريفه (يومئذ تحدث اخبارها)) منظور از اخبار در کدام گزينه آمده است ؟

۱. اخبار جمع خبر  

۲. اخبار شب و روز

۳. زمين خبر هاي خود را باز گويد   

۴. منظور قيامت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵-مقصود از شاهدان دروني در روز قيامت چيست ؟

۱. نفس انسان

۲. روح انسان  

۳. عمل انسان

۴. جزء بدن انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۶-موضوع تجسم اعمال در روز قيامت  کدام است ؟

۱. حق الله است   

۲. پاداش و عقاب

۳. عمل زشت  

۴. حق الناس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-با توجه به فرمايش رسول اکرم (ص ) ستم در روز قيامت به چه صورتي نمايان خواهد شد.

۱. عذاب   

۲. درد و رنج  

۳. تاريکي ها  

۴. مجازات سخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-امام صادق (ع ) فرمودند:(( هر کسي چهار چيز را انکار کند شيعه ما نيست )) در کدام گزينه آمده است ؟

۱. نماز ،زکات ، مرگ ، معاد  

۲. عقل ،نفس ، فطرت ،شهوت

۳. خمس ،حج ، روزه ، عدل

۴. معراج ، سوال قبر، بهشت و دوزخ ، شفاعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-انفاق در راه خدا شامل چه اموري مي شود؟

۱. امور مادي و دنيوي   

۲. امور مالي   

۳. امور ملکي  

۴. فقط مادي و مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-معني کلمه " عند ربهم يرزقون " چيست ؟

۱. قرب 

۲. رضايت   

۳. رضوان 

۴. نزد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام باقر (ع) : نزديكترين و سريعترين طاعت در ثواب ، پيوند با خويشان است .

عنــوان درس :انديشه اسلامي ۱ (دانشپذيري ),انديشه اسلامي ۱(علوم انساني )

رشته تحصيلي/کد درس :عمومي علوم  انساني ۱۲۲۰۵۸۴-۱۲۳۳۰۳۰ 

ــــــــ

١- بسياري از مکاتب ساخته و پرداخته دست بشر نظير ماترياليسم و سرمايه داري و ليبراليسم به چه منظوري به وجود آمدند و دليل ناکارمديشان چه مي باشد ؟

۱. عدم شناخت انسان - تعارض با يکديگر  

۲. براي حل مشکلات انسان – تعارض با يکديگر

۳. براي حل مشکلات انسان – عدم شناخت انسان

۴. دادن جهان بيني به انسان – شناخت واقعي انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- بعد ادراکي انسان در چه حوزه هايي فعاليت مي کند ؟

۱. علم و حرکت   

۲. نظر و عمل

۳. درک و احساس 

۴. آگاهي و گواهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-بنا بر نظر بسياري از روانشناسان و جامعه شناسان دو مورد  از بحران هاي انسان معاصر در کدام گزينه آمده است ؟

۱. معرفتي و اقتصادي   

۲. معنوي و الحاد گرايي  

۳. اقتصادي و سياسي   

۴. اخلاقي و سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-انسان در رفع بحران هاي فرا رو در چه قرني به نقش دين در اين زمينه پي برد ؟

۱. قرن بيست و يکم

۲. قرن بيستم

۳. قرن نوزدهم

۴. قرن هجدهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- شناخت واقعي امور معنوي و روحي نظير غم و شادي و اميد از چه طريقي ميسر است  ؟

۱. عشق  

۲. علم حصولي

۳. علم حضوري

۴. محبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- از ديدگاه اسلام ايمان ديني بر چه اساسي مبتني است ؟

۱. عقل  

۲. حضور

۳. علم  

۴. عشق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- تنها چگونه عملي ارزشمند است ؟

۱. عملي که فقط ارزوي علم و آگاهي باشد .  

۲. عملي که از روي اختيار و آگاهي باشد .

۳. عملي که از سر ايمان و بندگي خدا ناشي شود .   

۴. عملي که فقط براي خدمت به مردم باشد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- همه متعلقات ايمان به چه اصلي بازگشت دارند ؟

۱. توحيد

۲. امامت

۳. معاد  

۴. قرآن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- در جهان غرب کدام يک از متفکران وجود خداوند را بديهي مي دانند ؟

۱. باشلر

۲. پلانتينگا  

۳. آکوئيناس  

۴. راسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- کدام راه شناخت خدا راه فطرت و شناخت دروني است ؟

۱. راه آفاقي  

۲. راه عقلي  

۳. راه انفسي  

۴. راه تجربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- در کدام برهان خداشناسي از گذر معلوليت عالم به وجود خدا پي مي بريم ؟

۱. برهان علي

۲. برهان نظم

۳. برهان هدفمندي

۴. برهان فطرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کدام گزينه درست نيست ؟

۱. تسلسل علل تا بي نهايت محال است 

۲. دور مضمر محال نيست .

۳. امتناع تسلسل بديهي است .   

۴. دور محال است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-در قرآن کريم آمده که :« آيا به شتر نمي نگرند که چگونه آفريده شده است و به آسمان که چگونه برافراشته شده است » . اين آيه به چه برهاني براي اثبات وجود خدا اشاره دارد ؟

۱. برهان عقلي

۲. برهان فطرت   

۳. برهان علي  

۴. برهان نظم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- در باره نظريه داروين کدام گزينه صحيح است ؟

۱. اين نظريه مبطل نظريه ناظم الهي است .  

۲. اين نظريه مکمل نظريه ناظم الهي است .

۳. اين نظريه مبطل نظريه ناظم الهي نيست .

۴. اين نظريه حاکم بر کل هستي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- عبادت مستلزم چه امري است ؟

۱. فقط مستلزم شناخت معبود است به طور کامل .  

۲. مستلزم شناخت معبود به قدري که در توان انسان است .

۳. فقط مستلزم ايمان قلبي است .

۴. فقط مستلزم آگاهي و ادراک حصولي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-کدام يک از راه هاي زير براي شناخت صفات خدا به کار نمي رود ؟

۱. راه عقلي  

۲. طريق توقيفي   

۳. سير در آفاق و انفس 

۴. قرآن و روايات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- نام ديگر صفات ثبوتي در کدام گزينه آمده است ؟

۱. صفات استدلالي 

۲. صفات جماليه   

۳. صفات سلبيه   

۴. صفات ذاتيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- در کدام گزينه به يکي از مراتب علم خدا اشاره نشده است  ؟

۱. علم به ذات 

۲. علم به موجودات و مخلوقات پيش از آفرينش آنها

۳. علم به عوالم لا تجليه العلميه  

۴. علم به موجودات و مخلوقات پس از آفرينش آنها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- چرا تعريف حيات الهي بسيار مشکل است ؟

۱. چون نه حقيقت حيات الهي براي آدمي روشن و نه مفهوم آن روشن است .

۲چون هم حقيقت حيات الهي براي آدمي روشن و هم مفهوم آن روشن است .

۳چون مفهوم حيات الهي براي آدمي روشن نيست ولي حقيقت آن روشن است .

۴. چون حقيقت حيات الهي براي آدمي روشن نيست ولي مفهوم آن روشن است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- به طور خلاصه نشانه هاي حيات را در گونه هاي موجودات طبيعي را چه مي توان دانست ؟

۱. ادراک و احساس 

۲. فعاليت و عالم بودن   

۳. دانايي و بينايي 

۴. جنبش و حرکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- مسئله شر چه صفاتي از صفات خداوند را به چالش مي کشد ؟

۱. علم و حيات و خلاقيت 

۲. علم و قدرت مطلق و خير خواهي

۳. قدرت و علم محض و خلاقيت

۴. رزاقيت و عدالت و علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- بنا بر نظر برخي متفکران ريشه شر دانستن انسان ها برخي از امور را در چه مي دانند ؟

۱. کلي نگري  

۲. ناداني

۳. جزئي نگري   

۴. حمق بسيط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- اين که خداوند را يگانه و بي همتا و بي مانند بدانيم اشاره به چگونه توحيدي دارد ؟

۱. توحيد در ربوبيت

۲. توحيد در خالقيت

۳. توحيد ذاتي

۴. توحيد در صفات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- اين که قانون گذاري و تشريع فقط ويژه خداست به کدام مرتبه از صفات الهي اشاره دارد ؟

۱. توحيد ذاتي 

۲. توحيد در حکم

۳. توحيد در تشريع و تقنين   

۴. توحيد در حکومت الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-اين آيه که مي فرمايد (اقم الصلوه لذکري ) به کدام يک از اسرار نماز اشاره دارد .

۱. تجلي ياد خدا در نماز  

۲. تجلي وحدت

۳. اين که نماز مايه پرهيزگاري است  

۴. اطاعت پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- چرا انسان بايد خدا را عبادت کند ؟

۱. چون خداوند نياز به عبادت ما دارد .   

۲. چون خداوند گفته است .

۳. چون با عبادت انسان به خداوند اداي دين مي کند .  

۴. چون با عبادت کمال و سعادت مي يابد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-سه مورد از منابع شناختي در باره معاد در کدام گزينه آمده است ؟

۱. علوم تجربي و علوم عقلي و علوم وحياني  

۲. علوم تجربي و علوم عقلي وعلوم رياضي

۳. علوم عقلي وعلوم رياضي و علوم عرفاني   

۴. علوم حصولي و علوم حضوري و علوم وحياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- در انسان چند ساحت وجود دارد ؟

۱. دو ساحت : ماده و بدن

۲. دو ساحت : جسم و روح

۳. سه ساحت : جسم و روح و بدن   

۴. سه ساحت : نفس و روح و ماده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- اين که خداوند هيچ کار لغو و بيهوده اي انجام نمي دهد به کدام صفت الهي اشاره دارد ؟

۱. عدالت الهي   

۲. اراده  

۳. حکمت الهي

۴. قدرت الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- اين آيه قرآن : (آن روز است که زمين خبر هاي خود را باز گويد ) به چه امري در قيامت اشاره دارد ؟

۱. شهادت زمين در باره اعمال انسان ها

۲ شهادت زمين در باره آنچه که در طول تاريخ بر روي آن گذشته است .

۳ شهادت زمين به آنچه که در باطن آن است .

۴. شهادت زمين در باره آنچه که در عالم گذشته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام صادق (ع) : روح مؤمن پيوستگيش به روح خدا از پيوستگي پرتو خورشيد به خورشيد بيشتر است .

عنــوان درس   :( انديشه اسلامي ۱ (دانشپذيري ),انديشه اسلامي ۱(علوم انساني

رشته تحصيلي /کد درس  :عمومي علوم  انساني ۱۲۲۰۵۸۴-۱۲۳۳۰۳۰ 

١- در حديث شريف امام علي (ع )، خودشناسي مقدمه چه چيزي بيان شده است ؟

۱. خودشناسي  ۲ . خداشناسي  ۳ . امام شناسي  ۴ . معاد شناسي

٢- از نظر اسلام ، حقيقت انسان چيست ؟

۱. روح   ۲ . جسم ۳ . عقل   ۴ . رفتار

٣- توفي در آيه شريفه "اللَّهَ يَّتَوَّفَّي اْلأَْنفُسَّ حينَّ مَّوُِتها" به چه معناست ؟

۱. فايده دادن   ۲ . شهيد شدن ۳ . ميراندن   ۴ . باقي ماندن

۴- تسويه در آيه شريفه "ُثمٍ سَّوٍاهَ وَّ َنفَخ َ فيهِ مِنُ رَوحِه " به چه معناست ؟

۱. اعتدال در خلقت   ۲ . يکسان بودن ۳ . صاف بودن   ۴ . برابري

۵-آيه شريفه "و آن را از روي ظلم و سرکشي انکار کردند، در حالي که در دل به آن يقين داشتند!" به کدام موضوع زير اشاره

دارد؟

۱. ايمان و معرفت  ۲ . ايمان و عمل   ۳ . علم و عمل  ۴ . ايمان و معاد

۶-آيه شريفه "فَمَّن شَاءَ فَلْيَؤُمِن وَّ مَّن شَاءَ فَلْيَّکْفُر" به کدام موضوع زير اشاره دارد؟

۱. ايمان و معرفت  ۲ . ايمان و عقل ۳ . ايمان و عمل ۴ . ايمان و اختيار

٧-کدام گزينه زير، از متعلقات ايمان است ؟

۱. عالم غيب ۲ . عالم شهادت ۳ . سنن و رسوم ۴ . اعتقاد به تثليث

٨- بالاترين مرتبه ايمان چيست ؟

۱. تقوي  ۲ . يقين  ۳ . تسليم ۴ . عصمت

٩- معناي لغوي فطرت چيست ؟

۱. فهميدن  ۲ . خلق کردن  ۳ . شروع کردن ۴ . آفريدن

١٠- آيه شريفه "فَذَکِّرُ إَِّنمَّا أَنت َ مَذَکِّر" به کدام موضوع زير اشاره دارد؟

۱. توحيد ۲ . نبوت  ۳ . فطرت ۴ . معاد

١١- انگيزه فاعل براي انجام کار را چه مي نامند؟

۱. علت فاعلي   ۲ . علت غايي   ۳ . علت صوري  ۴ . علت مادي

 

١٢- عناصر تشکيل دهنده گياه را چه علتي تشکيل مي دهد؟

۱. علت فاعلي   ۲ . علت غايي   ۳ . علت مادي   ۴ . علت صوري

١٣- امري که علت وجودي خودش باشد را چه مي نامند؟

۱. دور ۲ . تسلسل  ۳ . علت فاعلي   ۴ . علت غايي

١۴-برهان هدفمندي ، به کدام دليل زير اشاره دارد؟

۱. برهان فطرت ۲ . برهان عليت ۳ . برهان نظم   ۴ . برهان حکمت

١۵- مالک بن انس ، به عنوان نماينده کدام يک از گروههاي زير مطرح شده است ؟

۱. معطّله ۲ . مشبٌهه   ۳ . اثباتيه ۴ . قدريه

١۶-کدام گروه زير، براي خداي سبحان اعضاء و جوارح جسماني قائلند؟

۱. معطّله ۲ . مشبٌهه   ۳ . اثباتيه ۴ . قدريٌه

١٧- کتاب تجريد الاعتقاد از کيست ؟

۱. ابن سينا  ۲ . جلال الدين رومي ۳ . خواجه طوسي  ۴ . علامه حلي

١٨- برخي از متکلمان تعداد صفات سلبي خداوند را چه تعداد گفته اند؟

۱. ۱۰۰۰ عدد  ۲ . ۱۱۴ عدد   ۳ . ۸ عدد ۴ . ۷ عدد

١٩-علم الهي ، جزء کدام يک از صفات زير مي باشد؟

۱. ثبوتي اضافي ۲ . ثبوتي ذاتي  ۳ . ثبوتي سلبي ۴ . سلبي ايجابي

٢٠-اينکه اگر کسي بخواهد کاري را انجام دهد و اگر نخواهد، انجام ندهد، به کدام صفت زير اشاره دارد؟

۱. قدرت  ۲ . علم   ۳ . حيات ۴ . غناء

٢١-آيه شريفه "اَّلذِي أَحُسَّنَّ کل شيءٍ خَلَقَه َ" به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟

۱. حکمت   ۲ . قدرت ۳ . علم ۴ . اراده

٢٢-آيه شريفه "وَّ َلا ُنکلَفَ َنفْسْا إَِّلا وَسُعَّهَّا " به کدام ويژگي عدل خداوند اشاره دارد؟

۱. عدل تکويني ۲ . عدل تشريعي   ۳ . عدل جزايي  ۴ . عدل قضايي

 

٢٣-عالم خير محض در کدام گزينه آمده است ؟

۱. عالم دنيا  ۲ . عالم ناسوت ۳ . عالم ملکوت  ۴ . عالم خيال

٢۴-آيه شريفه "قُل ْ هَوَّ اللَّهَ أَحَّد" به کدام توحيد اشاره دارد؟

۱. ذاتي   ۲ . صفاتي   ۳ . عبادي ۴ . افعالي

٢۵-آيه شريفه "وَّ َلقَدَُّبعَّثْنَا فيِ کُل أُمٍةٍ رٍسَولاً أَنِ اعُبَدَواْ اللَّهَّ وَّ اجُتَنِبَواْ الطَّاغُوت َ" به کدام قسم از توحيد اشاره دارد؟

۱. ذاتي   ۲ . صفاتي   ۳ . افعالي ۴ . عبادي

٢۶- ميل انسان به جاودانگي ، به کدام برهان اثبات معاد اشاره دارد؟

۱. معقوليت  ۲ . حکمت   ۳ . فطرت ۴ . عدالت

٢٧-قرآن کريم ، به چه نوع معادي اشاره دارد؟

۱. مثالي  ۲ . روحي ۳ . جسمي   ۴ . روحي و جسمي

٢٨- موت به چه معنايي آمده است ؟

۱. اجل ۲ . مرگ ناگهاني

۳. ازدست رفتن  ۴ . از دست رفتن قدرت و توانايي چيزي

٢٩-نظر قرآن کريم در باره توبه قبل از مرگ چيست ؟

۱. مثل ساير توبه ها  است ۲ . عميق و قلبي

۳. پذيرفته است  ۴ . پذيرفته نيست

٣٠-عدالت جزايي خداوند اقتضا مي کند که کساني که به آن ها تکليفي ابلاغ نشده در روز قيامت چگونه مجازات شوند؟

۱مجازات نمي شوند  ۲ . به آن ها فرصت دوباره داده مي شود

۳. مجازات مي شوند ۴ . مورد لطف الهي قرار مي گيرند

امام جعفر صادق (ع) : سليمان ديلمي مي گويد : به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم فلاني در عبادت و ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .

عنــوان درس   :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي /کد درس  :رياضي (محض ),رياضي (کاربردي ),رياضيات و کاربردها,زيست شناسي گرايش عمومي ,زيست شناسي گرايش علوم گياهي ,فيزيک (هسته اي ),فيزيک (اتمي و مولکولي ),فيزيک (حالت جامد),شيمي گرايش محض ,شيمي (کاربردي ),مهندسي کامپيوتر(نرم افزار),مهندسي فناوري اطلاعات ,زمين شناسي (محض ),زمين شناسي ,زمين شناسي (کاربردي ),آمار,آمار وکاربردها,علوم کامپيوتر,مهندسي معماري ,مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),مهندسي صنايع ,مهندسي صنايع (چندبخشي مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ),مهندسي عمران - نقشه برداري ,مهندسي ,(عمران ,مهندسي مکانيک .,مهندسي خودرو۱۲۳۳۰۲۵

ــــــــــ

١-انکار معجزات حضرت موسي توسط قوم بني اسرائيل به کدام گزينه اشاره دارد؟

۱. تلازم ايمان وعمل  ۲. تلازم  معرفت با  ايمان

۳. عدم تلازم معرفت با  ايمان ۴. عدم تلازم  ايمان و اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-کدام گزينه از متعلقات ايمان است ؟

۱. اعتقاد به تثليث  ۲. ايمان به عالم غيب   ۳. ايمان به شهود ۴. ايمان به رسومات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-اموري که آفرينش موجودي اقتضاي آنها را دارد چه نام دارد؟

۱. اموري فطري   ۲. امورعقلي  ۳. امورزيستي  ۴. امورغير طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴-کدام گزينه بيان کننده انگيزه فاعل  در انجام  کار  مي با شد؟

۱. علت فاعلي ۲. علت مادي ۳. علت صوري ۴. علت غايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵-ملاک نياز معلول به علت چيست ؟

۱. رابطه عليت ۲. ضعف وجودي معلول  ۳. وجود علت مادي ۴. وجود علل تعاقبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶-آيه (ام خلقوا من غير شي ام هم الخالقون ) به چه چيزي اشاره دارد؟

۱. محال بودن دور  ۲. محال بودن تسلسل   ۳. توازي علت و معلول   ۴. ايجاد شي از عدم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-کدام يک از براهين زيرتاريخي به بلنداي عمر بشر دارد؟

۱. برهان علي  ۲. برهان اسد و اخصر   ۳. برهان صديقين  ۴. برهان نظم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-نظم در مقابل چه معنايي به کار مي رود؟

۱. شورش ۲. بي انظباطي ۳. ثبات و پايداري   ۴. هرج ومرج

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-مالک ابن انس از نمايندگان کدام گروه است ؟

۱. اهل تشبيه  ۲. اهل تعطيل ۳. اهل تنزيه  ۴. اخباريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٠-آيه ( لايحيطون به علما) بر نقد کدام نظريه درباره صفات الهي دلالت دارد؟

۱. اهل تنزيه  ۲. اشاعره   ۳. اهل تشبيه  ۴. کراميه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-کتاب تجريد الاعتقاد از کيست ؟

۱. خواجه نصير طوسي   ۲. ابن سينا  ۳. جلال الدين دواني ۴. دشتکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-اسماء و صفات الهي چه مشخصه اي دارند؟

۱. عقلي اند   ۲. فطري اند  ۳. توقيفي اند  ۴. طبيعي اند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-اراده الهي از کدام دسته صفات الهي است ؟

۱. صفات فعلي ۲. صفات سلبي   ۳. صفات ايجابي   ۴. صفات ثبوتي ذاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۴-دو معناي حکمت کدامند؟

۱. ايقان فعل و استحکام فعل   ۲. استحکام و ماندگاري آن

۳. استحکام فعل و قبيح نبودن آن   ۴. فراگير بودن فعل و علمي بودن آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۵-تکاليفي که خداوند بر مردم نازل کرده بر پايه چه نوع عدلي استوار است ؟

۱. عدل تکويني ۲. عدل تشريعي   ۳. عدل جزايي ۴. عدل الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۶-کدام صفات الهي در مسئله شر به چالش کشيده مي شود؟

۱. علم ،قدرت ، خيرخواهي ۲. اراده ، حکمت ،عدل   ۳. قدرت ،خلق ،حکمت   ۴. خلق ، رزق ،عدل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-مفاهيم خير و شر چگونه مفاهيمي است ؟

۱. برهاني وعقلي   ۲. عيني و مشاهدتي ۳. بديهي و وجداني  ۴. تعليمي و تعلمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-اقسام شر در کدام گزينه آمده است ؟

۱. شر فردي و اجتماعي  ۲. شر اجتماعي و طبيعي ۳. شر فطري و طبيعي   ۴. شر طبيعي و اخلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٩-آيه قل هوالله احد برچه توحيدي دلالت دارد؟

۱. توحيد ذاتي ۲. توحيد عبادي   ۳. توحيد صفاتي   ۴. توحيد ربوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-انسان ذاتا به چه دلايلي درباره معاد تحقيق مي کند؟

۱. آخرت شناسي و شناخت هدف آفرينش  ۲. علم دوستي و شناخت غايت زندگي

۳. ترس و علم دوستي ۴. عاقبت انديشي و ترس از خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-ميل انسان به جاودانگي به کدام برهان در اثبات معاد مربوط مي شود؟

۱. برهان معقوليت  ۲. برهان فطرت   ۳. برهان عدالت   ۴. برهان حکمت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-بر اساس آيه «قل يتوفاکم ملک الموت »کدام گزينه صحيح مي باشد؟

۱. معاد جسماني است ۲. انکار معاد جسماني

۳. حقيقت انسان روح است   ۴. معاد فقط روحاني است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-قرآن کريم به چه نوع معادي دلالت دارد؟

۱. معاد روحاني   ۲. معاد جسماني

۳. معاد جسماني و روحاني ۴. معاد مثالي و روحاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۴-دلايل ترس از مرگ کدامند؟

۱. کثرت گناهان و سنگيني جرايم   ۲. آموزش غلط و عشق به دنيا

۳. هواي نفساني و بي ايماني   ۴. بي ديني و حب دنيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۵-آيه ( انک لاتسمع الموتي و لا تسمع الصم الدعا اذا ولوا مدبرين ) برچه مرگي دلالت دارد؟

۱. مرگ دشوار و آسان   ۲. مرگ قلب  ۳. مرگ فرد و جامعه ۴. مرگ افتخار آميز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶- طبق حديث امام صادق مقصود از برزخ چيست ؟

۱. قبرانسان   ۲. دادگاه خصوصي  ۳. گودال وحشتناک ۴. قيامت کوچک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-در قيامت چند تا نفخ صور وجود دارد؟

۱. چهارتا ۲. ده تا ۳. شش تا   ۴. دوتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-کدام يک از فلاسفه خودشناسي را محور بنيادين شناخت مي داند؟

۱. ارسطو ۲. سقراط   ۳. افلاطون   ۴. پاراميندس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-از ديدگاه اسلام حقيقت انسان چيست ؟

۱. روح انسان  ۲. عقل انسان ۳. جسم انسان ۴. رفتار انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-قرآن کريم زندگي سخت و تنگ را معلول چه چيزي مي داند؟

۱. تنبلي ۲. دروغ ۳. تورم اقتصادي   ۴. روي گرداني از خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام علی (ع) : [5] از جمله کفاره های گناهان بزرگ به فرياد مصيبت زدگان رسيدن و تسلي دادن به رنجديدگان است .

عنــوان درس   :( انديشه اسلامي ۱(علوم انساني

رشته تحصيلي /کد درس  :عمومي علوم انساني -  ۱۲۳۳۰۳۰

ـــــــــ

١- آياتي که شهدا را زنده مي داند بيانگر چه حقيقتي است ؟

۱. جاودانگي انسان  ۲. دوساحتي بودن انسان

۳. حقيقت آدمي ، روح اوست   ۴. قابل تفکيک بودن جسم و روح

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- منظور از شهود عرفاني چيست ؟

۱. هرگاه متعلق علم حضوري ، خدا و امور مرتبط با او باشد. ۲. هرگاه شناخت از طريق مفاهيم ذهني صورت پذيرد.

۳. آگاهي انسان به حالات رواني و احساسات و عواطف خود  ۴. علم به تکاليف و و ظايف انساني به صورت بي واسطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- انگيزه عمل به دستورات الهي، براي مومنان راستين چيست ؟

۱. پاداش و عقاب اخروي ۲. به کمال رساندن روح

۳. توجه به نداي فطرت   ۴. عشق و محبت به خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴-مسئله شر کدام دسته از صفات الهي را به چالش مي کشد؟

۱. علم ، عدل ، لطف  ۲. قدرت ، عدل ، حکمت

۳. علم ، قدرت مطلق ، خيرخواهي ۴. علم ، اراده ، خيرخواهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵-آيه شريفه «در دين اکراه و اجباري وجود ندارد و خداوند راه درست را از راه انحرافي روشن کرده است » درصدد بيان کدام نکته در رابطه با ايمان است ؟

1. ايمان بدون شناخت ميسر نيست .  ۲. ايمان ديني مبتني بر عقل است .

۳. ايمان از روي اجبار به طاغوت منجر مي شود. ۴. هر کسي در پذيرش دين آزاد است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶-خداوند در قرآن کريم چه مسئله اي را به خاکستر در روز طوفاني تشبيه کرده است ؟

۱. ايمان بدون يقين   ۲. عمل کافران

۳. اعمال بدون اخلاص ۴. عمل از روي اجبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کدام صفت خداوند اقتضا مي کند که عالم منحصر  به اين عالم مادي نباشد؟

۱. ربوبيت خداوند   ۲. حکمت خداوند

۳. قدرت خداوند  ۴. علم و عدل خداوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-کيفيتي نفساني که بين علم يقيني و فعل قرار دارد» تعريف کدام مورد زير است ؟

۱. اعتقاد  ۲. حکمت  ۳. اراده ۴. ايمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- در رابطه با امور فطري کدام گزينه صحيح نيست ؟

۱. در همه افراد يافت مي شود   ۲. کيفيت آن در افراد متفاوت است

۳. همواره ثابت اند ۴. نياز به آموزش ندارند حتي در مرحله تقويت و جهت دهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آنها براي اثبات چه امري مطرح است ؟

۱. شکوفايي فطرت  ۲. اثبات عقلي خداوند

۳. نياز نفس به شناخت ۴. فطري بودن خداجويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-کدام يک از علت ها، زمينه پيدايش معلول است و در ضمن آن باقي مي ماند؟

۱. علت عاني   ۲. علت صوري

۳. علت فاعلي   ۴. علت مادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- چرا جهان ، خود نمي تواند علت خودش باشد؟

۱. چون دور، و لازمه اش اجتماع متناقضين است .

۲چون مستلزم تسلسل است

۳چون دور و مستلزم اجتماع ضدين است .

۴. چون مجموع بي نهايت محتاج هرگز غير محتاج نخواهد شد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کدام يک از مراتب توحيد در همه اديان آسماني به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته شده است ؟

۱. توحيد در حاکميت  ۲. توحيد در عبادت

۳. توحيد در ربوبيت ۴. توحيد در اداره عالم ماده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۴- خواجه نصير طوسي در کتاب تجريد الاعتقاد از کدام راه براي شناخت صفات خدا استفاده مي کند؟

۱. راه سير در آفاق و انفس  ۲. راه عقلي

۳. راه قرآن و روايات ۴. راه کشف و شهود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۵- بر مبناي توقيفي بودن اسماء و صفات الهي، کدام گزينه صحيح نيست ؟

۱. وصف خدا منوط به اذن خداست 

۲در مقام وصف خدا بايد تنها از صفاتي که در قرآن و روايات هست استفاده شود.

۳هرگونه صفت کماليه را مي توان به خداوند نسبت داد.

۴. ادب ديني اقتضا مي کند که خداوند را به صفاتي توصيف کنيم که خود توصيف کرده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۶-کدام دسته از صفات براي انسان ها مفهوم تر و روشن تر است ؟

۱. صفات ثبوتي  ۲. صفات فعل

۳. صفات ذات  ۴. صفات سلبي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- ايمان به کدام صفت الهي انسان را از احساس تنهايي و حيرت نجات مي دهد؟

۱. علم خداوند   ۲. قدرت خداوند

۳. محبت خداوند ۴. کمال خداوند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- اينکه «خداوند در جهان خلقت به هر موجودي به اندازه قابليت او نعمت داده است » کدام معناي عدل است ؟

۱. عدل جزايي   ۲. عدل تکويني

۳. عدل تشريعي ۴. عدل اقتضايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- جان هاسپرز» جدي ترين تلاش براي رهايي از مسئله شر را چه مي داند؟

۱. شر ناشي از جزئي نگري است  ۲. شر لازمه جهان مادي است

۳. شر ناشي از آزادي انسان است  ۴. شر ناشي از جهل انسان است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- آيات شريفه سوره توحيد کدام نوع توحيد را مطرح مي کند؟

۱. توحيد در ذات ۲. توحيد در ربوبيت

۳. توحيد در خالقيت ۴. توحيد در صفات  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- آيه شريفه «و هرکس به احکامي که خدا نازل کرده است حکم نکند ستمگر است »(انبياء ٤٥)  کدام نوع توحيد را بيان ميکند؟

۱. توحيد در اطاعت   ۲. توحيد در حاکميت

۳. توحيد در تشريع و تقنين  ۴. توحيد در ربوبيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- مقدمه کمال انساني و پيش درآمد جهان شناسي چيست ؟

۱. خداشناسي ۲. خود شناسي

۳. غايت شناسي ۴. ادراک نظري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- در توجيه مشروعيت تبرک جستن به آثار اولياي الهي به کدام آيه استناد مي شود؟

۱. ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جائوک ... واستغفرلهم الرسول   ۲. ولله الاسماء الحسني فادعوه بها

۳. فالذين آمنوا به عزروه و نصروه ۴. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه علي وجه ابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۴- کدام عمل عامل برانداختن فاصله هاي طبقاتي است ؟

۱. زکات ۲. خمس

۳. روزه  ۴. نماز  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۵- دفع ضرر محتمل نام کدام يک از براهين زير بوده است ؟

۱. برهان معقوليت ۲. برهان حکمت

۳. برهان عدالت  ۴. برهان فطرت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۶- کدام يک از علل وحشت مرگ نمي باشد؟

۱. عدم ايمان به معاد   ۲. فراموشي رحمت خداوند

۳. بي خبري از حقيقت مرگ   ۴. بيم از کيفر گناهان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- امام سجاد (ع ) مرگ کافر را چگونه توصيف مي کند؟

۱. کندن لباس زيبا و پوشيدن لباس کثيف و خشن  ۲. فرورفتن در تاريکي

۳. از دست دادن جايگاه امن و سقوط به پرتگاه ۴. برخواستن از خواب خوش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- قرآن کريم ، معاد را چگونه مي داند؟

۱. جسماني ۲. روحاني

۳. روحاني و جسماني ۴. مثالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- کدام يک از اسامي زير براي قيامت و رستاخيز نيامده است .

۱. روز فرياد  ۲. روز فرار

۳. روز حق  ۴. روز غدرپذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-براساس آيات شريف قرآن درخصوص «عمل بدون ايمان »کدام گزينه صحيح است ؟

۱. عمل آنها را مانند خاکستري مي داندکه آتش آن را اندک ساخته است

۲آن را داراي اجر و پاداش اندکي در آخرت مي داند

۳عمل آنها را مانند خاکستري مي داند که طوفان سخت آن را پراکنده مي کند و چيزي از آنها باقي نمي ماند

۴. آن را چون عمل مومنين داراي اجر و پاداش اخروي مي داند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام هادی (ع) : مقدرات چيزهايي را بر تو نمايان مي سازد كه به فكرت خطور نكرده است .

عنــوان درس   :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي /کد درس  :عمومي علوم پايه ۱۲۳۳۰۲۵

ـــــــــــــــ

١-اين حديث از کدام معصوم (ع ) است و درباره چه موضوعي است ؟ "کيف يعرف غيره من يجهل نفسه "

1-امام رضا (ع )و در باره خود شناسي  

2-امام علي (ع )و در باره خود شناسي

3-امام صادق (ع )و در باره سعادت

4-.امام علي (ع )و در باره سعادت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-بعد اداراکي انسان در چه حوزه هايي فعاليت دارد ؟

۱. نظر و عمل ۲ .در قضاياي خيالي  

  ۳ .اخلاق و حکمت   ۴ .زندگي و دين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-بحران معرفتي به چه معناست ؟

۱. به اين معناست که تنها به روش مکانيکي و علمي در شناخت اکتفا کنيم .

۲ به اين معناست که  به روش عقلاني در شناخت اکتفا کنيم .

۳ به اين معناست که تنها به روش مکانيکي و عقلاني در شناخت اکتفا کنيم .

4به اين معناست که هيچ روشي را براي شناخت استفاده نکنيم .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴-بي هدف و بي معنايي زندگي از کجا ناشي مي شود ؟

۱. رفاه زدگي  ۲ .مشکلات مالي و مادي

۳. پوچ گرايي و مشکلات رواني   ۴ . استغناي از خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵-ايمان چيست ؟

۱. امري معنوي و حالتي روحي که جايگاه قلب آدمي است

۲-به هر مامني ايمان مي گويند

3-اعتقادات محکم که بر اراده هاي راسخ استوار هستند

4-امري الهي  که از جانب خدا به قلب همگان وارد مي شود و جايگاه قلب آدمي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶-ايمان راستين که باعث سعادت آدمي مي شود چگونه ايماني است ؟

1-ايماني است که هيچگاه متزلزل نشود  

2-حداقل ايمان انسان را به سعادت مي رساند

3-ايمان توأم با عمل است   

4- .ايمان به خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-اگر ايمان مبتني بر معرفت باشد جلوه آن چيست ؟

۱. آگاهي   ۲ .عمل صالح  

  ۳ .سعادت دنيا و آخرت ۴ .رضايت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-چه اموري فطري هستند ؟

1-ميل به خدا جويي و کسب ثروت دنيوي  

2-امور دلي و قلبي

3-اموري که آفرينش موجود اقتضاي آنها را دارد  

4-امور فکري که با طبيعت انسان هم سنخ هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-اين آيه «فذکر انما انت مذکر » به چه امري دلالت دارد ؟

1-به ارزش و اهميت تذکر

2- به ذکر و فوايد آن

3-به فطري بودن خداشناسي   

4-.به وظايف پيامبر (ص ) و ذکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-اصل عليت به چه معنا ست ؟

۱.- به اين معنا که رابطه بين دو علت رابطه اي بينابيني است ..

۲-به اين معنا که هر علتي خود معلول است .

۳-به اين معنا که هر معلولي علتي دارد .

۴. به اين معنا که هيچ علتي با علت ديگر رابطه مستقيم ندارد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-به علتي که وجودش براي تحقق معلول لازم است ولي کافي نيست چه مي گويند ؟

۱. متوسطه  ۲ .کامله

  ۳ .ناقصه ۴ .متباينه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-نظريه داروين به لحاظ اثباتي چگونه نظريه اي مي باشد ؟

۱. يک فرضيه اثبات شده است که هيچگاه رد نشده .

۲-يک فرضيه است که علوم جديد تا حدود زيادي با آن هماهنگي دارند .

۳-يک اصل قانوني است که انقلاب علمي به شمار مي رود .

۴. يک فرضيه است که هيچگاه اثبات نشده .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-ديدگاهي در باره صفات خدا که قايل است عقل مي تواند صفات خدا را شناخته و تحليل کند چه نام دارد ؟

۱. ديدگاه اهل تشبيه ۲ .ديدگاه اهل تعطيل

۳. ديدگاه اثبات بلا تشبيه  ۴ .ديدگاه تنزيهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۴-کدام گزينه از راه هاي شناخت خدا نيست ؟

۱. سير در آفاق و انفس  ۲ .راه عقلي  

  ۳ .راه دلالت هاي الهامي ۴ .قرآن و روايات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۵-آن دسته از صفاتي نقص و کاستي را از خدا نفي مي کنند چه نام دارند .

۱. صفات سلبي  ۲ .صفات ثبوتي

   ۳ .صفات ذاتي ۴ .صفات نسبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶-اين آيه «ان الله علي کل شي ء قدير» بر چه امري دلالت دارد ؟

۱. قدرت و توانايي خدا  ۲ .عموميت قدرت خدا

۳. الله تعالي به لحاظ صفت قدرت  ۴ .دلالت قدريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-اين که افعال الله تعالي در نهايت اتقان ، استواري و کمال است اشاره به کدام صفت الهي دارد ؟

۱. صفت حکمت  ۲ .صفت حيات  

 ۳ .صفت قدرت  ۴ .صفت علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-اين که هر چيزي در جاي مناسب خود باشد بر چه صفتي دلالت دارد ؟

۱. علم ۲ .قدرت  

 ۳ .عدل  ۴ .حيات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-به طور کلي شر به چند قسم تقسيم مي شود ؟

1-به دو قسم : شر اجتماعي و شر طبيعي  

2-به دو قسم : شر اخلاقي و شر طبيعي

3-به دو قسم : شر اخلاقي و اجتماعي   

4-به سه قسم : شر اخلاقي و شر اجتماعي و شر تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-اين سخن از کدام فيلسوف اسلامي است : «خدا که در قدرت ،حکمت و علم خود تام آست ، تمامي افعال او کامل و بدون نقص و عيب است » .

۱. فارابي  ۲ .شيخ اشراق  

   ۳ .ملا محسن فيض  ۴ .ملا صدرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-اگر پليس  راننده اي را که به قوانين بي توجه است جريمه کند اين را با کدام نگاه به شر مي توان مقايسه کرد ؟

۱. با اين نگاه که شر دليلي بر فشارهاي اجتماعي هم مي تواند باشد .

-۲-با اين نگاه که شر عاملي براي بيداري از غفلت است .

۳-با اين نگاه که شر در دستان يک مأمور قانون تجلي مي کند .

۴. با اين نگاه که شر در دستان يک راننده تجلي مي کند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-دومين مرتبه توحيد در کدام گزينه آمده است ؟

۱. توحيد در صفات   ۲ .توحيد در اطاعت

   ۳ .توحيد در خالقيت  ۴ .توحيد در ذات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-اين که در قرآن کريم آمده که خدا خالق همه چيز است به چه نوع توحيدي بر مي گردد؟

۱. به توحيد در خالقيت ۲ .به توحيد در صفات   

۳ .به توحيد در ربوبيت  ۴ .به توحيد در حاکميت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۴-توسل به غير خدا چه موقع شرک محسوب مي شود ؟

۱.- هنگامي که  براي غير خدا جايگاهي  قايل باشيم .

۲-هنگامي که غير خدا را شريک خدا ندانيم .

۳-هنگامي که براي غير خدا  اثر بخشي با اذن خدا قايل باشيم .

۴.- هنگامي که براي غير خدا  اثر بخشي بدون اذن خدا قايل باشيم .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۵-کدام گزينه از اسرار  نماز نيست ؟

1-تجلي ياد خدا  

2-.مايه پرهيز کاري 

3-گرد آمدن افرادي که همه هم دلند   

4-.عامل رفع فاصله طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۶-معاد ا ز نظر لغوي به چه معناست ؟

۱. حسا برسي   ۲ .عادت

۳. بازگشتن   ۴ .دوباره زنده شدن آدمي پس از مرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-معاد نزديکترين رابطه را با چه امري دارد ؟

۱. اعمال خوب و بد انسان  ۲ .دنيا

۳. آخرت   ۴ .حقيقت انسان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-کدام گزينه حاوي دليلي بر وجود معادجسماني و روحاني  از منظر قرآن کريم نيست ؟

۱.- آياتي که به احياي مردگان در امت هاي پيشين دلالت دارد .

۲-آياتي که گواهي مي دهند انسان از خاک آفريده شده است .

۳-آياتي که نشان مي دهند انسان آنقدر ضعيف است که نمي تواند در باره معاد خود تصميم بگيرد .

۴.- آياتي که نشان مي دهند در روز رستاخيز اعضاي بدن بر اعمال انسان گواهي مي دهند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-از نظر قرآن منکران معاد چه ويژگي هايي دارند ؟

1-. آنان زندگي را منحصر به اين دنيا نمي دانند و براي اين ادعاي خود دليلي ندارند .

۲-آنان زندگي را منحصر به اين دنيا مي دانند و براي اين ادعاي خود دليلي ندارند .

۳-آنان زندگي را منحصر به اين دنيا مي دانند و براي اين ادعاي خود دليلي دارند .

۴.- آنان زندگي را منحصر به اين دنيا مي دانند و معتقدند اين امري بديهي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-متعلق حساب در آخرت چيست ؟

۱. اعمال خوب ۲ .همه اعمال انسان

۳. اعمال بد   ۴ .اعمالي برگزيده که خداوند در قرآن کريم نام برده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

امام امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: «یا طالب العلم! ان للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت»؛ ای جوینده دانش! برای دانشمند سه نشانه است: دانش و بردباری و سکوت.

عنــوان درس   :( انديشه اسلامي ۱ (دانشپذيري ),انديشه اسلامي ۱(علوم انساني

رشته تحصيلي /کد درس  :عمومي علوم  انساني ۱۲۲۰۵۸۴-۱۲۳۳۰۳۰ 

ــــــــــــــــ

١- خودشناسي ، از نظريات اساسي کدام يک از فلاسفه زير است ؟

۱.ارسطو   ۲. افلاطون  ۳. سقراط ۴. پارمنيدس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-کدام يک از گزينه هاي زير، از عوامل ضروري براي خودشناسي مي باشد؟

۱. فرجام نگري انسان ۲. معيشت انسان  

۳. حلّال مشکلات انسان ۴. حقيقت انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-خلقت جسماني انسان که به دور از افراط و تفريط است ، را چه مي گويند؟

۱. تسويه   ۲. حنيف   ۳. فطرت   ۴. توفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴- کدام گزينه زير، به معناي اخذ کردن و گرفتن آمده است ؟

۱. تسويه   ۲. توفي   ۳. تجافي   ۴. تنويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵- اگر متعلق شناخت ، اشياء آن گونه که هستند يا خواهند بود، باشد، به آن چه مي گويند؟

۱. شناخت نظري   ۲. شناخت حصولي  

۳. شناخت حضوري  ۴. شناخت عرفاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶- امام رضا (ع )، ارکان ايمان را کدام مي دانند؟

۱. تصديق قلبي  ۲. اقرار زباني

۳. عمل به ارکان و جوارح ۴. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-آيه شريفه "و با آنکه دلهايشان بدان يقين داشت ، از روي ظلم و تکبٌر آن را انکار کردند"، به کدام موضوع زير اشاره دارد؟

۱. ايمان و عقل ۲. ايمان و معرفت  

۳. ايمان و عمل ۴. ايمان و اراده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-کدام گزينه زير، در باره عقايد مسيحيت درست است ؟

۱. ايمان زير بناي شناخت است

۲. شناخت زير بناي ايمان است

۳. عقل محور ايمان است

۴. معرفت مبتني بر عقل است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- از منظر امام کاظم (ع )، حجت ظاهري و باطني ، به ترتيب کدام است ؟

۱. عقل - ايمان ۲. ايمان - عقل   

۳. انبياء - عقل ۴. انبياء - ائمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-آيه شريفه "قاَلتِ اْلأَعُرابَ آمَّنَّا قُل ْ َلمُ ُتؤُمِنُوا وَّ لکِنُ قُوُلوا أَسُلَمُنا"، به کدام گزينه زير اشاره دارد؟

۱. ايمان و معرفت   ۲. ايمان و عقل   

۳. ايمان و عمل ۴. درجات ايمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-آيه شريفه "سَّنرَِيهِمُ ءَايَّاِتنَا فيِ الاَْفَاقِ و فيِ أَنفُسِهِمُ حَّتي يَّتَبَّين َلهَمُ أََّنهَ الحَُق " به کدام برهان زير اشاره دارد؟

۱. فطرت   ۲. نظم ۳. عليت   ۴. فاعليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

رشته تحصيلي /کد درس  :  ۱۲۳۳۰۳۰-عمومي علوم  انساني ۱۲۲۰۵۸۴

١٢-اينکه معلول از آن پديد مي آيد، به کدام علت زير اشاره دارد؟

۱. غايي ۲. فاعلي   ۳. طبيعي   ۴. الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- انگيزه فاعل براي انجام کار را چه مي گويند؟

۱.علت فاعلي ۲. علت طبيعي ۳. علت غايي  ۴. علت مادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۴- اينکه نمي تواند اين جهان ، علت خودش باشد را چه مي گويند؟

۱.علت تامه  ۲. علت ناقصه ۳.تقرير برهان ۴. دور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۵- کدام يک از براهين زير، تاريخي به بلنداي عمر بشر دارد؟

۱. برهان نظم   ۲. برهان عّلي

۳. برهان طرف و وسط ۴. برهان امکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶-کدام يک از گزينه هاي زير، از تقريرهاي اصلي برهان نظم است ؟

۱. تسلسل   ۲. هدفمندي   

۳.تقرير برهان ۴. امتناع دور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-آيه شريفه "إِنٍ فيِ السٍمَّاوَّاتِ وَّ اْلأَرُضِ لاَيَّاتٍِّللْمَؤُمِنِين " به کدام عنصر برهان نظم اشاره دارد؟

۱. هماهنگي در کل عالم   ۲. تکامل در آفرينش

۳. نظم از موارد جزيي ۴. نظم از موارد کلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-مالک بن انس ، از سردمداران کدام ديدگاه زير است ؟

۱. تعطيل   ۲. تشبيه   ۳. اثبات بلا تشبيه   ۴. تجسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-آيه شريفه "يَّدَ اللَّهِ فَوُقَّ أَيُديهِم " به کدام ديدگاه زير اشاره دارد؟

۱. تعطيل   ۲. تشبيه   ۳. تثبيت   ۴. اثبات بلا تشبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-ديدگاهي که قايل است عقل انسان قادر است اوصاف خدا را باز شناسد، را چه مي گويند؟

۱. تعطيل ۲. تشبيه

۳. تجسيم ۴. تجسيم اثبات بلا تشبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- مؤلف کتاب تجريد الاعتقاد، چه کسي است ؟

۱. خواجه نصيرالدين طوسي   ۲. علامه حلي

۳. علامه طباطبايي ۴. جوادي آملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- دعاي جوشن کبير، به کدام موضوع زير اشاره دارد؟

۱. سير در آفاق  ۲. سير در انفس

۳.کشف و شهود  ۴. توقيفي بودن اسماء الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-"قدرت خدا"، جزء کدام يک از صفات زير است ؟

۱. صفات ثبوتي ۲. صفات سلبي   

۳. صفات نفسي ۴. صفات فعلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۴-"حيات الهي "، جزء کدام صفت زير است ؟

۱. صفات سلبي ۲. صفات ذاتي

۳. صفات اضافي ۴. صفات فعلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۵- اينکه افعال فاعل در نهايت اتقان و استواري و کمال مي باشد را چه مي گويند؟

۱. قدرت   ۲. عليت   ۳. حکمت   ۴. عدالت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۶-اينکه به هر موجودي ، به اندازه شايستگي و قابليت او نعمت داده شده را چه مي گويند؟

۱. عدل تکويني ۲.عدل تکليفي   ۳.عدل تکميلي ۴.عدل تشريعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-آيه شريفه "وَّ َلوُ أَنٍ أَهُل َ اْلقُرَّي ءَامَّنُواْ وَّ اَّتقَوُاْ َلفَتَحُنَا عَّلَيهُِم َّبرَّکَاتٍ مٌّنَّ السٍمَّاءِ وَّ اْلأَرُض " به کدام موضوع زير اشاره دارد؟

۱. جزيي نگري در شرٌ   ۲. شرٌ ناشي از آزادي انسان

۳. شرٌ، لازمه جهان مادي ۴. شرٌ ناشي از جهل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- اينکه خداوند يگانه و بي همتا است ، را چه مي گويند؟

۱. توحيد ذاتي ۲. توحيد صفاتي   ۳. توحيد ربوبي ۴. توحيد عبادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-آيه شريفه "وَِّللَّهِ اْلأَسمَُاءُ الحُُسُني فَادُعَوهَ بهِا"، به کدام موضوع زير اشاره دارد؟

۱. توحيد   ۲. تحکيم   ۳.توسل   ۴. توکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-کدام يک ازآگاهي هاي زير جنبه شخصي دارد؟

۱. تجربه   ۲. عقل ۳. وحي ۴.شهودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام حسین (ع) : عده اي از روي طمع عبادت خدا مي كنند، اين عبادت سوداگران است ، و جمعي از ترس بندگي خدا مي كنند، اين عبادت بردگان است ، و برخي به انگيزه شكر خدا را عبادت مي كنند، اين عبادت آزادمردان و بهترين عبادتهاست .

عنــوان درس :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :عمومي علوم پايه ۱۲۳۳۰۲۵

ـــــ

١- از نظر اسلام انسان داراي چه ابعاد وجودي است ؟

۱. حس و عقل و خيال و شهود   

۲. بدن جسماني و عقل

۳. حس و خيال و بدن و جسم  

۴. روح الهي و خيال منفصل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- اين جمله « انسان قبل از هر چيز بايد به ارزيابي و شناخت دقيق  توانايي شناخت خود بپردازد» از کيست ؟

۱. ايمانوئل کانت   ۲. سقراط حکيم  

۳. افلاطون ۴. ارسطو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- از نظر روايات چه چيزي مقدمه محبت و معرفت به خداست ؟

۱. ذکر و ياد حق ۲. خودشناسي

۳. توجه به نعمت هاي الهي   ۴. پيروي از پيامبران الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- دليل فيلسوفان بر غيرمادي بودن روح چيست ؟

۱. چون فرشته مرگ آن را قبض مي کند.

۲ چون روح اضافه تشريفي به خدا دارد

۳ چون من درک کننده انسان که همان روح است امري بسيط و غير قابل تقسيم است

۴. چون روح ناشي از امر خداوند است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- آگاهي انسان به تصميم و اراده خود جزو کدام دسته از شناخت ها است ؟

۱. ادراک عملي ۲. ادراک نظري  

۳. علم حصولي ۴. علم حضوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- آيه " الا بذکر الله تطمئن القلوب " به کداميک از پشتوانه هاي ديني در رفع بحران ها اشاره دارد؟

۱. بحران رواني ۲. بحران اخلاقي

۳. بحران معرفتي ۴. بحران معرفتي و اخلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- از نظر اسلام ,انسان با چه اموري مي تواند به سعادت جاودانه برسد؟

۱. عبادت و بندگي  ۲. عقل و دين

۳. عمل صالح و عبادت  ۴. ايمان و عمل صالح

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- چه امري در قرآن به خاکستر و سراب تشبيه شده است ؟

۱. تفکر بدون عمل  ۲. عمل بدون تفکر

۳. عمل صالح بدون ايمان   ۴. عبادت بدون معرفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- چه چيزي در واقع جدا کننده نگرش ديني از الحادي و مادي گرايانه است ؟

۱. ايمان به خدا ۲. توجه به عمل در کنار ايمان

۳. تبعيت از قرآن   ۴. ايمان به عالم غيب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- آيه « أ في الله شکٌ فاطرُ السماواتِ وَ الاض » بر کدام نظريه دلالت مي کند؟

۱. فطري و بديهي بودن وجود خدا   ۲. بر غير قابل انکار بودن خدا

۳. بر فراگير بودن خاليقت خدا بر جهان هستي ۴. بر غير بديهي بودن وجود خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- به موجودي که معلول را پديد مي آورد و به علتي که انگيزه فاعل براي انجام کار است چه مي گويند؟

۱. علت فاعلي ,مادي  ۲. علت فاعلي ,غايي

۳. علت غايي ,فاعلي ۴. علت فاعلي ,صوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- آيه « ام خلقوا من غير شي ء ام هم الخالقون » در صدد بيان چيست ؟

۱. در صدد تبيين خالقيت اشيا   

۲. در صدد ابطال تسلسل

۳. در رد عليت يک شي براي خود   

۴. در صدد رد اجتماع نقيضين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- مالک بن انس درباره امکان شناخت صفات خداوند طرفدار کدام نظريه است ؟

۱. ديدگاه امکان شناخت صفات خدا 

۲. ديدگاه اثبات بلا تشبيه

۳. ديدگاه اهل تشبيه   

۴. ديدگاه اهل تعطيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- اين جمله که « مَثل انسان در شناخت خداوند مثل کسي است دو دست خويش را به آب دريا نزديک کند» از کيست ؟

۱. علامه طباطبايي ۲. استاد شهيد مطهري

۳. ملاصدرا ۴. ابن سينا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- خواجه نصيرالدين طوسي با اتکا به چه چيزي از راه عقلي صفات خدا را اثبات مي کند؟

۱. حکيم بودن  ۲. وجوب وجود خداوند

۳. قيوم بودن  ۴. مادي نبودن خداوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- چرا خدا در هيچ جهتي نيست ؟

۱. چون خدا واجب الوجود است 

۲. چون خدا ممکن الوجود نيست

۳. چون خدا جسم و مادي نيست

۴. چون خدا غني بالذات است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- رازقيت خداوند جزو کدام دسته از صفات است ؟

۱. صفات نفسي ۲. صفات ثبوتي ذاتي   

۳. صفات جمالي   ۴. صفات ثبوتي فعلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- صفت سميع بودن خدا به چه معنايي است ؟

۱. يعني به آنچه شنيدني است علم دارد   

۲. يعني هر صداي موجودي را مي شنود

۳. يعني داراي قدرت شنيدن است   

۴. يعني خدا ابزار شنيدن صداهاي مختلف را دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- از نظر متکلمان قدرت خداوند متعال به چيزي تعلق مي گيرد؟

۱. محالات امکان ذاتي  ۲. محالات ذاتي  

۳. محالات وقوعي  ۴. محالات عادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کدام صفت الهي از رابطه خاص خدا با مخلوقات سرچشمه مي گيرد؟

۱. اراده   ۲. اراده تکويني

۳. اراده تشريعي   ۴. مشيت الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- ثمره پذيرش کدام معناي حکمت به معناي أحسن بودن نظام هستي است ؟

۱. حکمت به معناي هدفدار بودن افعال الهي  

۲. حکمت به معناي قبيح  و بيهوده نبودن  فعل  خداوند

۳. حکمت به معناي تناسب اثر با موثر

۴. حکمت به معناي نبودن علتي بر نااستواري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- اگر ثواب و عقاب اخروي را نتيجه تجسم اعمال دنيوي بدانيم از کداميک از اقسام عدل شمرده مي شود؟

۱. عدل جزائي  ۲. عدل کيفري

۳. عدل تکويني ۴. عدل تشريعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- فارابي وجود شر طبيعي را چگونه تبيين مي کند؟

۱. شر ناشي از آزادي انسان است

۲. شر لازمه جهان مادي است

۳. شر ناشي از جزيي نگري است 

۴. شر ناشي از جهل انسان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- با توجه به تاريخ انبياء بيشترين مناقشه پيامبران با امتها مربوط به کدام مساله بوده است ؟

۱. توحيد در ربوبيت ۲. توحيد در خالقيت   

۳. توحيد در ذات   ۴. توحيد در صفات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- خوارج در کدام قسم از توحيد قرآني دچار سوء فهم و ادراک شده اند؟

۱. توحيد در حاکميت   ۲. توحيد در ربوبيت تکويني

۳. توحيد در ربوبيت تشريعي ۴. توحيد در اطاعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- قرآن کريم چه چيزي را اصل مشترک ميان تمام شرايع آسماني مي شمارد؟

۱. جواز تبرک جستن به آثار اولياي الهي  ۲. يکتا پرستي

۳. جواز توسل به اولياي الهي ۴. اطاعت از پيامبران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- آيه « إنَّ الصَّلاه کانت علي المؤمنين کتاباً مَوقوتاً» اشاره به کدام ويژگي نماز دارد؟

۱. مايه پاکيزگي بودن نماز ۲. مايه شادابي و نشاط بودن نماز

۳. مايه انضباط و وقت شناسي بودن نماز ۴. اطاعت پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- شناخت معاد از قلمرو کدام علم خارج است ؟

۱. علوم تجربي ۲. علوم فلسفي

۳. علوم نقلي   ۴. علوم ديني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- برهان حکمت در در اثبات معاد بر کدام اصل تکيه مي کند؟

۱. عشق به راحتي طلبي انسان   

۲. ميل به عدالت طلبي انسان

۳. ميل به جاودانگي انسان   

۴. ميل به حقيقت جويي در انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- در صورتي روح از بدن جدا نشود و فقط شکل و صورت بدن تغيير کند، به آن چه مي گويند؟

۱. نسخ   ۲. فسخ   

۳. مسخ   ۴. رسخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسن (ع) : دنيا محل گرفتاري و آزمايش است و هر چه در آن است رو به زوال و نابودي ميباشد، و خداوند ما را از احوال دنيا آگاه كرده است تا عبرت گيريم ، و به ما وعده عذاب داده تا بعد از آن ، حجتي بر خدا نداشته باشيم . پس در اين دنياي فاني زهد بورزيد و به آنچه باقي و پايدار است رغبت داشته باشيد و در خفا و آشكار از خدا بترسيد .

نام درس:انديشه اسلامي

رشته/کد درس:عمومي انساني (١٢٣٣٠٣٠)- دانشپذيري الهيات ( ١٢٢٠٥٨٤) 

ــــ

۱. منشأ حرکت و دگرگوني اجسام و حالات است ؟ 

الف . فاعل طبيعي   

ب . علت غايي 

ج . علت تامٌه   

د. فاعل الهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲. در حديث : « کيف يعرف غيرهَ من يجِهل ُ نفسه »  اشاره به کدام مطلب دارد؟ 

الف . شناخت انسان مقدمه کمال انساني است .   

ب . شناخت انسان مقدمه خداشناسي است . 

ج .  شناخت انسان پيش درآمد جهان شناسي است . 

د.  شناخت انسان حلال مشکلات انسان است .  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. محور تمامي اديان الهي در باب حقيقت انسان چيست ؟ 

الف . روح   

ب . جسم 

ج . روح و جسم   

د. معرفت و شناخت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. به حوزه شناخت انسان نسبت به اشياء آنگونه که هستند يا خواهند بود چه مي گويند؟ 

الف . شناخت عملي 

ب . بعد گرايشي  

ج . متعّلق شناخت   

د. شناخت نظري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. قواي حس و عقل مربوط به کداميک از ادراکات  انسان است ؟ 

الف . علم حضوري 

ب . علم حصولي 

ج . ادراک عملي   

د. شناخت فلسفي و عرفاني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. نوعي شناخت خدا است که براي هر فردي ثابت است ونيازي به آموزش و فراگيري ندارد؟ 

الف . خداپرستي فطري   

ب . خداشناسي عّلي 

ج . برهان هماهنگي   

د. خداشناسي فطري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷. در آيه : « و قل الحق من ربکم فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر » اشاره به کدام يک از ارتباطات  ايمان دارد؟ 

الف . ايمان و اختيار   

ب . ايمان و معرفت   

ج . ايمان و عمل 

د. ايمان و عقل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. از نظر اسلام رابطه ايمان و معرفت چگونه است ؟ 

الف . معرفت مبتني بر ايمان است . 

ب . ايمان عميق ولو بودن معرفت کافي است . 

ج . ايمان مبتني بر معرفت است .   

د. معرفت به خدا تنها ملاک است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹. بالاترين مرتبه ايمان کدام است ؟ 

الف . پيوسته به ياد خدا بودن 

ب . درجه عصمت   

ج . تهذيب نفس   

د. مقام سکينه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۰. معيار و ميزان هر امتي در روز قيامت چيست ؟ 

الف . سنگيي ن اعمال 

ب . پيامبر اسلام 

ج . قرآن 

د. عمل پيامبر و وصي پيامبر آن امت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. بالاترين پاداش در بهشت کدام است ؟ 

الف . نǼٌک المأوي 

ب . هم نشيي ن با انبياء و اولياء   

ج . مقام عنديت 

د. مقام سدرک المنتهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. اگر موجودي بر خود مقدم باشد لازمة آن چيست ؟ 

الف . اجتماع متناقضين   

ب . اجتماع ضدين 

ج . اجتماع تباين   

د. اجتماع مترادفين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳. «اگر خدايي در آسمانها و زمين به غير از الله بود، فساد در تکوين مي شد. در تکوين فساد نيست . بنابراين به غير از خدا در آسمانها و زمين خدايي نيست .» اثبات خدا از کدام برهان است ؟ 

الف . نظم   

ب . خلف 

ج . هماهنگي 

د. هدفمندي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. او در کتاب «تجريدالاعتقاد» صفات خدا را از راه عقل اثبات کرده است : 

الف . فخر رازي 

ب . ابن سينا   

ج . ملاصدرا   

د. خواجه نصيرالدين طوسي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۵.« صفات خدا زائد بر ذات او نيست » اين مطلب از چه راهي اثبات شده است ؟ 

الف . کشف و شهود   

ب . سير در آفاق و انفس 

ج . عقل 

د. قرآن و روايات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶. حيات ، رزق ، قدرت از کدام نوع صفات خداوند هستند؟ 

الف . نفسي ، فعلي ، ذاتي   

ب . فعلي ، ذاتي ، اضافي 

ج . ذاتي ، اضافي ، فعلي 

د. ذاتي ، ثبوتي ، فعلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۷. «ثواب و عقاب اُخروي نتيجه تجسم اعمال دنيوي انسان است » جزء کداميک از اقسام عدل مي باشد؟ 

الف . عدل جزايي 

ب . عدل تکويني   

ج . عدل تشريعي 

د. عدل تشريعي جزايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. «ترک خير کثير به دليل شرقليل ، خود شرٌ کثير محسوب مي شود» اشاره به کدام مطلب است ؟ 

الف . لطف و علم خدا   

ب . فايده شر 

ج . قدرت و اراده خدا 

د. راه حل مسئله شر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۹. «علم خدا عين ذات اوست نه اينکه معلوم باشد و سمع عين ذات اوست ، نه اينکه مسموع باشد.» از کدام نوع مراتب توحيد است ؟ 

الف . توحيد در خالقيت   

ب . توحيد در ذات 

ج . توحيد صفاتي   

د. توحيد در ربوبيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. اعتراض مشرکين به پرستش بت مربوط به کدام توحيد است ؟ 

الف . توحيد در ربوبيت   

ب . توحيد در خالقيت   

ج . توحيد در عبادت   

د. توحيد در ذات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. آيه شريفه «وَّ مَّن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون » بر کداميک از مراتب توحيد دلالت دارد؟ 

الف . توحيد در تشريع 

ب . توحيد در حاکميت 

ج . توحيد در اطاعت   

د. توحيد در خالقيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۲. اموري چون زنده شدن عَزَير و احياي پرندگان از دلايل کدام مورد زير است ؟ 

الف . حيات برزخي 

ب . اعجاز انبياء   

ج . معاد روحاني 

د. وقوع معاد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. چرا توبه در حال احتضار بي فايده است ؟ 

الف . چون قادر به توبه نيست .   

ب . نامه اعمال بسته شده است . 

ج . قدرت بر انجام گناه ، ندارد. 

د. حضرت عزرائيل مهلت نمي دهد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. «دفع ضرر محتمل »  در اثبات کدام مطلب است ؟ 

الف . معاد 

ب . خدا   

ج . صفات خدا 

د. توحيد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۵. سخن امام حسين (ع ) به ياوران خود که : « مرگ پلي است که شما را از سختيها و دشواريها به باغهاي گسترده و نعمتهاي پيوسته منتقل مي کند.» در اثبات کدام مطلب از مرگ است ؟ 

الف . انواع مرگ   

ب . مرگ امر وجودي است . 

ج . مرگ سنت حتمي و همگاني است . 

د. وحشت از مرگ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۶. آيه شريفه « فعسي اَن تکرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً کثيراًً» بر کداميک از راحلهاي مسئله شرٌ دلالت دارد؟ 

الف . شرٌ لازمه جهان مادي است . 

ب . شرٌ ناشي از آزادي انسان است . 

ج . از راه بيان فوايد شرور   

د. اعتقاد به شرٌ ناشي از جزئي نگري است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۷. َنباء العظيم از کدام اوصاف قيامت است ؟ 

الف . نزديک بودن   

ب . حسرت 

ج . خبر بزرگ 

د. آشکار شدن رازها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۸. اين صفت در خداوند « يعني خدا کار بيهوده و قبيح انجام نمي دهد » و اساس بسياري از بحثهاي کلامي

است ؟ 

الف . حکمت   

ب . عدالت   

ج . اراده 

د. علم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۹. تجسم اعمال در قيامت چگونه است ؟ 

الف . پاداش و کيفر آن 

ب . حضور خود اعمال 

ج . کفاره اعمال   

د. عکسي از اعمال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. بر اساس آيه « وسارعوا الي مغفرة من ربکم و جنه عرضها السموات و الارض اُعدت للمتقين » کدام گزينه صحيح است ؟ 

الف . راه رسيدن به بهشت تقوا و عمل صالح است . 

ب . تجسم اعمال در روز قيامت 

ج . بهشت از گواهان روز رستاخيز است .   

د. بهشت هم اکنون براي نيکوکاران آماده است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
ــــ

امام عسکری (ع) : چه بد است آن بنده خدا كه دورو و دو زبان است . در حضور برادرش او را مي ستايد ، و در غياب او بدگوئيش مي كند . اگر عطايي به برادرش رسد حسد برد ، و اگر گرفتار گردد او را وانهد .

نام درس:انديشه اسلامي (١ )

رشته/کد درس:کليه رشته هاي علوم پايه و فني مهندسي  (١٢٣٣٠٢٥)   

ــــ

١. بر اساس آيه شريفه « يومئذ تحدّث اخبارها » کداميک از گزينه هاي ذيل از شاهدان روز قيامت است ؟ 

الف . زمان   

ب . نامه اعمال   

ج . اعضاي بدن   

د. زمين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. انتساب روح به خود از سوي خداوند که مي فرمايد: « از روحم در او دميدم » از چه باب است ؟ 

الف . از باب دو ساحتي بودن انسان   

ب . به معناي خلقت کامل انساني   

ج . از باب اضافه تشريفي است 

د. نيازمندي ممکنات به روح  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. به حوزه شناخت انسان که مربوط به عمل جهت خوب و بد يا بايدها و نبايدها باشد چه مي گويند؟ 

الف . شناخت نظري   

ب . بعد گرايشي انسان   

ج . ادراک عملي انسان   

د. ادراک حصولي انسان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. از نظر اسلام رابطه ايمان و معرفت چگونه است ؟ 

الف . ايمان مبتني بر معرفت است   

ب . معرفت مبتني بر ايمان است 

ج . معرفت به خدا تنها ملاک است 

د. ايمان عميق و لو بدون معرفت کافي است 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. بالاترين مرتبه ايمان کدام است ؟ 

الف . پيوسته به ياد خدا و قيامت بودن   

ب . مقام سکينه   

ج . درجه عصمت و هدفي جز رضايت خدا نداشتن 

د. تهذيب نفس  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. در مسير شناخت خدا ، نام ديگر « سيرانفس » چيست ؟ 

الف . سير آفاق   

ب . برهان علّي   

ج . برهان نظم   

د. راه فطرت  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. آن نوع از شناخت خدا که براي هر فردي ثابت است و نياز به آموزش ندارد کدام شناخت است ؟ 

الف . شناخت حصولي   

ب . شناخت فطري 

ج . شناخت بديهي   

د. شناخت نظري  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. سابقه يا لاحقه نيستي از نشانه هاي کدام گزينه است ؟ 

الف . معلوليت   

ب . قديم بودن   

ج . غناي وجودي   

د. عليّت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. اينکه مي گوئيد: مجموعه بي نهايت محتاج ووابسته ، هرگز غيرمحتاج ومستقل وغني نخواهد شد از دلايل کدام مورداست ؟ 

الف . بطلان دور   

ب . اجتماع نقيضين 

ج . بطلان تسلسل   

د. فقر وجودي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. برهاني که مي گويند: چون فساد در تکوين نيست پس در آسمان و زمين بيش از يک خدا وجود ندارد کدام برهان است ؟ 

الف . برهان هماهنگي   

ب . برهان هدفمندي 

ج . برهان علّي   

د. برهان امکان و وجوب  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١. روش خواجه نصيرالدين طوسي در اثبات صفات خداوند، چگونه روشي است ؟ 

 

الف . راه کشف و شهود 

ب . از طريق آيات و روايات  

ج . سير در آفاق و انفس 

د. راه عقلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢. عدم احساس تنهايي، حيرت و سرگشتگي و استقامت در مقابل مشکلات و ... در اثر فهم و معرفت کدام مورد زير است ؟ 

الف . آگاهي از قدرت بي پايان خدا   

ب . آگاهي از علم مطلق الهي   

ج . اعتقاد به عدل الهي 

د. اعتقاد به حيات الهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. اراده الهي در مقام ذات به چه معناست ؟ 

الف . اراده تکويني خداوند 

ب . اراده تشريعي خداوند   

ج . رضايت الهي به فعل خود   

د. مسرّت و رضايت خدا بهذات خويش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. اينکه خداوند به هر موجودي به ميزان ظرفيت و شايستگياش وجود و کمال افاضه کرده است نشانه کدام صفت زير است ؟ 

الف . عدل جزايي خدا   

ب . عدالت تکويني خداوند  

ج . اراده مطلق الهي   

د. عدالت تشريعي خدا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. اينکه وجود جهان مادي که هيچگونه تنازع و تزاحمي درآن نباشد خلاف فرض است از کدام مورد از راه حل هاي مسئله شرّ است ؟ 

الف . ناشي از آزادي انسان   

ب . لازمه جهان مادي بودن 

ج . برخاسته از جزئي نگري انسان 

د. دليل شکوفايي استعداد است 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. اينکه خداوند برخي بندگانش را به فراواني رنج و مصيبت و مشکلات محک مي زند تا خالص شوند، از چه باب است ؟ 

الف . بيدار کردن از غفلت 

ب . شکوفايي استعدادها 

ج . آزمايش و امتحان 

د. خشم و غضب الهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. اين جمله مربوط به کدام مورد زير است ؟ (موجود نامحدود تعدد نمي پذيرد زيـرا اگـر نامحـدود را متعـدد بـدانيم بايـد بـراي حفـظ دوگانگي هريک از جهت يا جهاتي نهايت پذير باشند) 

الف . توحيد در صفات الهي  

ب . توحيد در خالقيت   

ج . توحيد در ربوبيت 

د. توحيد در ذات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨. اشکال اعتقاد مشرکان در مورد خداوند در ارتباط با کدام نوع از انواع توحيد بوده است ؟ 

الف . توحيد در ذات 

ب . توحيد در خالقيت   

ج . توحيد در ربوبيت 

د. توحيد در تشريع 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩. کدام عمل مورد تاکيد تمام اديان الهي بوده و پيامبران برآن پافشاري کرده اند ؟ 

الف . پرداخت زکات 

ب . نماز   

ج . اعتقاد به معاد   

د. روزه  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠. بر اساس آيه شريفه « و اتّقوا النارالتي اعدّت للکافرين » کدام گزينه صحيح است ؟ 

الف . راه رسيدن به بهشت تقوا و عمل صالح است   

ب . جهنم هم اکنون براي کافران آماده است  

ج . تجسم اعمال در روز قيامت   

د. آتش از گواهان روز رستاخيز است 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. شناخت غايت و هدف زندگي که در شکل گيري فعاليت ها و اعمال انسان نقش مهمي دارد مربوط به کدام مورد است ؟ 

الف . از دلايل اعتقاد به ربوبيت الهي است . 

ب . از دلايل اعتقاد به وجود خداوند است .   

ج . از ويژگيهاي اعتقاد به معاد است . 

د. از دلايل اعتقاد به تدبير تشريعي خداوند است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢. اموري چون شهادت اعضاي بدن در قيامت و زنده شدن مردگان توسط حضرت عيسي (ع ) از دلايل کدام مورد زير است ؟ 

الف . وجود جهاني ديگر   

ب . حيات برزخي   

ج . اعجاز انبياء   

د. معاد جسماني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣. چرا توبه در حال احتضار بي فايده است ؟ 

الف . چون قادر به توبه نيست   

ب . قدرت انجام بر گناه پايان يافته است  

ج . نامه اعمال بسته شده است 

د. حضرت عزرائيل مهلت نمي دهد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. آيه شريفه « لکلّ ق Ƿٌک اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون لاق ǟک و لايستقدمون » به کداميک ازانواع مرگ اشاره دارد؟ 

الف . مرگ دشوار 

ب . مرگ جامعه   

ج . مرگ فرد   

د. مرگ قلب  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥. کدام قوم به دليل ميل باطني به زندگي دنيوي و ترس از مرگ آيات معاد را از کتاب آسماني خويش حذف کردند؟ 

الف . مسيحيت 

ب . زرتشتيان 

ج . يهوديان   

د. آيين بودا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. اثبات معاد از راه دفع ضرر محتمل مربوط به کدام برهان است ؟ 

الف . برهان فطرت   

ب . برهان عدالت 

ج . برهان حکمت 

د. برهان معقوليت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧. حادثه اي که در آغاز رستاخيز موجب مرگ همگان مي گردد و به واسطه آن نظام عالم به هم مي خورد چيست ؟ 

الف . دگرگوني آسمان و زمين 

ب . نفخ صور   

ج . انفجار کوهها 

د. آتش گرفتن درياها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. کدام مورد از مصاديق گواهان روز قيامت نمي باشد؟ 

الف . شهادت پيامبران   

ب . نامه اعمال   

ج . پدر و مادر 

د. فرشتگان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩. مقام عنديت و قرب الهي که داراي ارزش بسيار بالايي است از آن چه کساني است ؟ 

الف . نيکوکاران 

ب . اهل انفاق 

ج . شهداء 

د. نمازگزاران 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠. توحيدي که به معناي خط بطلان کشيدن بر هر نوع انديشه تدبير مستقل از اذن الهي براي غير خداست کدام است ؟ 

الف .توحيد در تشريع 

ب . توحيد در خالقيت   

ج . توحيد در حکميت   

د. توحيد در ربوبيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
ــــ

امام مهدی (عج) : و اما در پيشامدها و مسايل جديد به راويان حديث ما مراجعه كنيد ، زيرا كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .

نام درس:انديشه اسلامي ١ 

رشته/کد درس:عمومي ع پايه (١٢٣٣٠٢٥) 

ــــ

١. کدام گزينه درست است ؟ 

الف . بر در معبد دلفي نوشته بودند: «خدا را بشناس »  

ب . کانت شناخت توانايي خود را وظيفه انسان قبل از هر چيز ميداند. 

ج . جهانشناسي از نظريات اساسي سقراط بوده است . 

د. از مسائل مهم و شايد مهمترين آنها شناخت خدا است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. در پاسخ به اين سوال «موجودي که از آن به من تعبير ميکنيم چه اندازه در شناخت سهم دارد؟» کدام گزينه صحيح است ؟ 

الف . خودشناسي مقدمه کمال انساني است .   

ب .خودشناسي مقدمه اخلاق نيکو است . 

ج . خودشناسي پيش درآمد جهان شناسي است . 

د. خودشناسي حلال مشکلات انسان است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. مراد از «تسويه » در آيه شريفه «ثم سواه و نفخ فيه من روحه » چيست ؟ 

الف . خلقت روح بدور از افراط و تفريط 

ب . اضافه تشريفي روح خدا به انسان 

ج . اخذ و گرفتن روح انسان   

د. خلقت اعتدالي اعضاي بدن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. ميل فطري چگونه گرايشي است ؟ 

الف . همان گرايشهاي غريزي است . 

ب .به هيچ وجه مغفول واقع نميشود. 

ج . ميان انسان و حيوان مشترک است . 

د. ممکن است درشناخت متعلق حقيقي آن خطا شود. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. اعتقاد و تصديق قلبي به چيزي يا کسي را چه مينامند؟ 

الف . معناي اصطلاحي معرفت 

ب . معناي لغوي ايمان 

ج . معناي اصطلاحي ايمان 

د. معناي لغوي معرفت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. کمترين مرتبه ايمان چيست ؟ 

الف . ايمان به وحدانيت خدا و بندگي و رسالت محمد(ص ) و اطاعت حق   

ب . توأم با عمل باشد. 

ج . ايمان منهاي اسلام 

د. عمل کافران که چون سرابي است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. براساس آيه شريفه «هوالذي انزل السکنية في قلوب المومنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » ايمان داراي چه ويژگي است ؟ 

الف . ايمان امري اختياري است .   

ب . مومنين بايد با يکديگر ارتباط داشته باشند. 

ج . ايمان داراي درجات است . 

د. ايمان امري قلبي است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨. ماده «فطر» در اصل به چه معنايي است ؟ 

الف . آغاز و شروع   

ب . خلق و ايجاد   

ج . بعد گرايشي انسان 

د. شناخت قلبي و بي واسطه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. از نشانه هاي معلوليت چيست ؟ 

الف . فناناپذيري   

ب . ابديت وسرمديت   

ج . غناي وجودي 

د. حرکت و تغيير 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. از عناصر اصلي سازنده مفهوم نظم است ؟ 

الف . گرد آمدن اجزاي متفاوت   

ب . کيفيت ويژه و کميت نامعين 

ج . هدفمندي 

د. بداهت و روشن بودن معناي آن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. خواجه نصير الدين طوسي با کدام ويژگي خداوند بسياري از صفات ثبوتي و سلبي او را اثبات کرده است ؟ 

الف . وجوب وجود خدا 

ب .وحدانيت خدا   

ج . عدم احتياج خدا   

د. عينيت ذات با صفات خدا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢. چرا صفات سلبيه براي انسان مفهوم تر و روشن تر از صفات کماليه  است ؟ 

الف . چون سلب سلب کمال به نوعي اثبات کمال است . 

ب . چون انسانها با نقص و محدوديت بيشتر آشنايند. 

ج . چون هدف اين صفات سلب نقص و کاستي از خدا است . 

د. زيرا سلب نقص ، نوعي سلب کمال است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. متکلمان صفت «حيات » را براي خدا چگونه تعريف کرده اند؟ 

الف .از لوازم آن سخني به ميان نياورده اند.   

ب . آن را از صفات ثبوتي و فعلي دانسته اند. 

ج . مفهومش را روشن ندانسته اند ولي حقيقتش را روشن دانسته اند. 

د. حقيقت آن را عيان و آشکار نساخته اند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. اينکه در روايات آمده است «جهان بر عدالت استوار شده است » به کداميک از اقسام عدل الهي اشاره دارد؟ 

الف .عدل تشريعي   

ب . عدل جزايي 

ج .عدل تکويني 

د. عدل در مذهب اماميه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. مسئله شر کداميک از صفات خدا را به چالش ميکشد؟ 

الف . اراده 

ب . علم 

ج . وحدانيت 

د. ترکيب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. براساس آيه شريفه «ظهر الفساد في البر و البحر بما کسبت ايدي الناس » شرور اين عالم ناشي از چيست؟ 

الف . آزادي انسان 

ب .لازمه جهان مادي است . 

ج . جزئي نگري 

د. شکوفايي استعدادها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. دليل عقلي بر اثبات توحيد ذاتي کدام است ؟ 

الف . آيات و روايات موجود 

ب . بي مثل و مانند بودن خدا 

ج . عدم کثرت و تعدد در ذات خدا 

د. تعدد خدايان مستلزم محدوديت است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨. دليل توحيد ربوبي چيست ؟ 

الف . توحيددر تشريع 

ب . توحيد در اطاعت 

ج . توحيد در خالقيت   

د. توحيد در حاکميت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩. بهترين جلوه توحيد عملي است . 

الف . ياد خدا 

ب . نماز 

ج . پرهيز از گناه 

د. اخلاص 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠. آيه شريفه «واذا قاموا الي الصلاه قاموا کسالي» بر کداميک از شرايط نماز دلالت دارد؟ 

الف .  شادابي و نشاط 

ج . اخلاص 

ج . وقت شناسي   

د. اطاعت پذيري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. خداوند چه نيازي به پرستش ما دارد؟ 

الف . نظام خلقت را سامان ميبخشد.   

ب . نيازمنديهاي خدا را برطرف ميکند. 

ج . خداوند با عبادت ما به ابتهاج و سرور ميرسد. 

د پرستش او تکامل خود ما است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. دعوت به معاد در تورات کنوني چه وضعيتي دارد؟ 

الف . در بيش از ١٤٠٠ مورد آمده است .   

ب . بسيار مورد اهتمام است . 

ج . بسيار اندک است .   

د. مورد انکار واقع شده است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. کدام گزينه درست است ؟ 

الف . ارمياي نبي (ع ) ٩٩ سال مرده بود. 

ب . چهار مرغ ماجراي احياي پرندگان عبارت بودند از: طاووس و کبوتر و خروس و کلاغ 

ج . اصحاب کهف ٣٠٥ سال در غار به حالت خواب بودند. 

د. عزيرنبي فکر مي کرد کمي بيش از يکروز در خواب بوده است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤.حکمت الهي اساس کداميک از براهين معاد راتشکيل ميدهد؟ 

الف . عدالت   

ب . معقوليت 

ج .حرکت   

د. فطرت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥. در کداميک از سور قرآن درباره لذتها و آلام جسماني براي ٣ گروه از مردم سخن رفته است ؟ 

الف . احزاب   

ب .بقره 

ج . آل عمران 

د. واقعه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦. وکل نفس ذائقه الموت » يعني چه ؟ 

الف . وحشت از مرگ همگاني است .   

ب .مرگ امري عدمي نيست . 

ج . مگر سنت حتمي و همگاني است . 

د. مرگ امري دشوار و سخت است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧. کساني که نهي از منکر را به کلي ترک کرده اند به چه مرگي دچارشده اند؟ 

الف . مرگ قلب   

ب .مرگ جامعه 

ج . مرگ تن   

د. مرگ سخت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨. معناي واقعي «قبر» چيست ؟ 

الف . گودالي که جسد انسان در آن دفن ميشود. 

ب . برزخ 

ج . صورت حقيقي اعمال انسان 

د. حايل ميان دو شيء 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩. چه کسي در آخرت به حساب بندگان ميرسد؟ (کاملترين گزينه کدام است ؟) 

الف . نفس آدمي   

ب . خدا   

ج . گواهي اعمال نيک و بد انسان 

د. نامه اعمال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. تجسم عمل در روز قيامت به چه معني است ؟ 

الف . تجسم صورت دنيوي اعمال است .   

ب .حضور پاداش و کيفر عمل است در روز قيامت 

ج . به سخن آمدن اعضاي بدن است . 

د. صورت اخروي که هم اکنون در دل و نهاد عمل نهفته است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
ــــ

امام رضا (ع) : حضرت رضا ( ع ) هميشه به اصحاب خود مي فرمود : بر شما باد به اسلحه پيامبران ، گفته شد : اسلحه پيامبران چيست ؟ فرمود : دعا

نام درس:انديشه ١ 

رشته/کد درس:عمومي پايه - ١٢٣٣٠٢٥

ــــ

۱. اعتقاد به کدام اصل مستلزم اين است که روح حقيي ق فناناپذير است و مي تواند مستقل از بدن باقي بماند؟ 

الف . توحيد 

ب . نبوت 

ج . معاد 

د. انسان شناسي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲. اگر انسان بطور مستقيم به متعلق شناخت و يا وجود واقعي و عيي ن چيزي آگاهي پيدا کند، به چه علمي معروف است ؟ 

الف . علم نظري   

ب . علم حضوري 

ج . علم حصولي 

د. علم عملي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳. اصولاً تقبيح  و تحسين افعال و استحقاق عقاب و پاداش رفتار، نشانة چيست ؟ 

الف . جبر 

ب . عمل   

ج . اختيار 

د. ايمان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴. ايمان به خدا ، ايمان به کدام گزينه را درپي دارد؟ 

الف . نماز 

ب . توحيد   

ج . ملائکه 

د. انبياء 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. عامل رستگاري از ديدگاه قرآن چيست ؟ 

الف . معرفت   

ب . ايمان 

ج . خودشناسي   

د. تفکّر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. عالمي که انسان از طريق حواس آن را درک مي کند، چه نام دارد؟ 

الف . عالم شهادت 

ب . عالم غيب   

ج . عالم عرفاني   

د. عالم معنا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۷. کدام علت ، زمينة پيدايش معلول را فراهم مي نمايد؟ 

الف . علت فاعلي   

ب . علت صوري 

ج . علت مادي   

د. علت غايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۸. کيفيت بدن اخروي در معاد چگونه است ؟ 

الف . همان بدنهاي دنيوي برانگيخته خواهند شد. 

ب . از قبيل بدن برزخي و صورتهاي مثالي است . 

ج . توسط نفس با خلاقيت نفس ايجاد مي شود.   

د. بدن ديگري توسط خدا براي انسان خلق مي شود. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹. فاعل الهي در کدام علوم مورد بحث واقع مي شود؟ 

الف . فلسفه والهيات 

ب . طبيعيات و فيزيک 

ج . طب و فلسفه 

د. الهيات و طبيعيات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰. روش کشف وشهود به کدام روش از روشهاي زير گفته مي شود؟ 

الف . روش نقلي 

ب . روش عرفاني 

ج . روش فلسفي 

د. روش کلامي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. ريشه اصلي ظلم چيست ؟ 

الف . نياز 

ب . نقص 

ج . جهل و ترس 

د. آلودگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۲. سخت ترين راه شناخت صفات الهي کدام است ؟ 

الف . راه عقل 

ب . قرآن وحديث   

ج .کشف وشهود   

د. سير در آفاق وانفس 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. کدام يک از صفات خدا براي انسان مفهوم تر و روشن تر است ؟ 

الف . صفات ذاتي   

ب . صفات فعلي 

ج .صفات ثبوتي 

د. صفات سلبي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴. دزدي و قتل و غارت جزء کدام نوع از انواع شر است ؟ 

الف . شر تکويني 

ب . شر اخلاقي   

ج . شر الهي   

د. شر طبيعي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۵. شرارت انسان ناشي از چيست ؟ 

الف . رفتار وکردار   

ب . آزادي و اختيار 

ج . اراده الهي   

د. عقل ناقص 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶. به اين معنا است که اعمال نيک و بد انسان صورتي دنيوي و نيز صورتي اخروي دارند؟ 

الف . نامه اعمال   

ب . شهادت زمان در روز قيامت 

ج . تجسم اعمال   

د. گواهي زمين در روز قيامت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. شر اخلاقي در نتيجة چه عاملي روي مي دهد؟ 

الف . عامل نفساني 

ب . عامل طبيعي 

ج . عامل فلسفي   

د. عامل انساني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۸. ازنظر هاسپرز که از منتقدان غربي است ، جدي ترين تلاشي که براي رهايي از مسئله شر صورت گرفته چيست ؟   

الف . آزادي واختيار انسان 

ب . رفتارو کردار انسان   

ج .گناه نکردن   

د. عقل و فهم انسان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. آية « قل هو الله احد» بيانگر چه نوع توحيدي است ؟ 

الف . توحيد در خالقيت   

ب . توحيد ذاتي   

ج . توحيد صفاتي   

د. توحيد ربوبي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۰. تدبير تکويي ن و تدبير شريعي جزء کدام يک از مراتب توحيد است ؟ 

الف . توحيد ذاتي 

ب . توحيد صفاتي 

ج . توحيد در ربوبيت 

د. توحيد در اطاعت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۱. شرط پذيرفته شدن نماز چيست ؟ 

الف . اطاعت پذيري 

ب . پرهيز از گناه   

ج . وقت شناسي 

د. اخلاص 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲. براي اثبات ضرورت معاد بر اساس کدام صفات خداوندي مي توان استدلال کرد؟ 

الف . خالقيت و رحمانيت   

ب . فياضيت و حکمت 

ج . عدل و حکمت   

د. عدل و خالقيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. مهمترين مطلبي که قرآن بعد از مسئله توحيد، مورد اهتمام قرار مي دهد، چيست ؟ 

الف .ايمان به حيات اخروي 

ب . نيکي به پدر ومادر   

ج . خدمت به خلق   

د. خودسازي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۴. مهمترين دليل بر اثبات معاد در قلمرو کشش هاي فطري انسان کدام است ؟ 

الف . عدل خداوندي 

ب . رستاخيز طبيعت   

ج . دفع ضرر محتمل   

د. ميل به جاودانگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. منشأ پيدايش اصطلاح «برزخ » در معارف اسلامي از کجاست ؟ 

الف . عرفان اسلامي 

ب . روايات ائمه   

ج .سنت پيامبر 

د. قرآن کريم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۶. تناسب جرم با کيفر در عالم آخرت بر چه اساس رعايت مي شود؟ 

الف . سيئات اعمال 

ب . تجسٌم اعمال 

ج . حسنات اعمال   

د. وزن اعمال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۷. طبق آيات قرآن و روايات ، در قيامت براي چه کساني ميزاني نخواهد بود؟ 

الف . مؤمنين 

ب . نيکوکاران 

ج .مشرکان و گناهکاران   

د. کودکان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۸. کدام يک جزء گواهان روز حساب شمرده نشده است ؟ 

الف . انبياء و ائمه   

ب . روح   

ج . مأموران الهي   

د. اعضاء و جوارح 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۹. دراحاديث ، موازين را چه کساني معرفي کرده اند؟   

الف . انبياء وائمه و فقها 

ب . انبياء و فقهاي شيعه   

ج . امامان و فقهاي بزرگ  

د. انبياء واوصياء 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۰. بر اساس آيه شريفه « واتقوا النارالتي اُعّدٍت للکافرين » کدام گزينه صحيح است ؟   

الف . بهشت و جهنم هم اکنون براي نيکوکاران و کافران آماده اند. 

ب . اوصافي که قرآن براي جهنم برشمرده است براي نزديکي به ذهن است . 

ج . جهنم پس از قيامت کبري خلق مي شود. 

د. تقوا، ايمان و عمل صالح را گريز از جهنم و رسيدن به بهشت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
ــــ

امام کاظم (ع) : بپرهيز از معاشرت با مردم و انس با آنان ، مگر اين كه خردمند و امانت داري در ميان آنها بيايي كه ( در اين صورت ) با او انس گير و از ديگران بگريز ، به مانند گريز تو از درنده هاي شكاري .

درس :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :عمومي علوم  پايه ۱۲۳۳۰۲۵

ــــ

١- پاسخ به پرسشهائي از قبيل :« آيا حدٌ وجودي انسان در حدٌ ساير حيوانات است يا قدرت رشد و پرواز کردن دارد؟» کدام دليل از دلايل ضرورت خودشناسي را بيان مي کند؟

۱. پيش درآمد جهان شناسي   

۲. مقدمه کمال انساني

۳. مقدمه خدا شناسي 

۴. حل مشکل انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کلمه «توفي » به چه معناست ؟

۱. اخذ و گرفتن 

۲. استکمال يافتن 

۳. پردازش آفرينش 

۴. مرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- «من » که حقيقت انسان است چگونه امري مي باشد؟

۱. قابل تقسيم 

۲. مرکب 

۳. بسيط   

۴. غيربسيط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- تمايز تقسيم علوم به نظري و عملي  در چيست ؟

۱. قوه شناخت 

۲. امکان شناخت   

۳. ابزار شناخت 

۴. متعلق شناخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- تمايلاتي که با روح انسان سرشته شده مربوط به کدام بعد از ابعاد آدمي است ؟

۱. شناختي 

۲. گرايشي 

۳. ادراکي 

۴. عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- شناخت واقعي امور معنوي نظير غم و شادي و اميد از چه طريق براي انسان ميسٌر است ؟

۱. علم حضوري 

۲. علم حصولي 

۳. تعريف لفظي 

۴. تعريف به حدٌ نامٌ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- در کدام دين ، ابتدا بايد علم و آگاهي داشت و سپس ايمان آورد؟

۱. مسيحيت   

۲. اسلام   

۳. همه اديان الهي 

۴. همه اديان غير الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- آدمي چگونه به سعادت جاودانه مي رسد؟

۱. با عقل و دين 

۲. با علم و عقل   

۳. با علم و تجربه   

۴. فقط با عقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- خداوند در قرآن به صراحت ، کفر را مذمت مي کند اين امر دال ّ بر چه حقيقتي مي باشد؟

۱. اجباري بودن کفر   

۲. ناشي از جهل بودن کفر

۳. ناپسند بودن کفر   

۴. اختياري بودن کفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- عالم غيب از چه طريق درک مي شود ؟

۱. حسٌ   

۲. حسٌ وعقل 

۳. عقل و رويت قلبي   

۴. رويت حسٌي و قلبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- آن دسته از فيلسوفان معتقدند  که براي اثبات وجود خدا نيازي به دليل نيست وجود را خدا چگونه مي دانند؟

۱. غير بديهي 

۲. غيرفطري   

۳. بديهي و فطري   

۴. استدلالي و نظري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- موجودي که با وجود آن ، تحقق  وجود ديگر ضرورت پيدا مي کند را با توجه به بحث علل ، چه مي گويند؟

۱. علت تامٌه   

۲. علت ناقصه 

۳. معدٌات 

۴. شرط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- انگيزه فاعل براي انجام کار را در اصطلاح علل چهارگانه چه مي گويند؟

۱. علت مادٌي   

۲. علت غائي   

۳. علت فعلي   

۴. علت صوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام برهان از براهين اثبات خدا به دو صورت برهان هدفمندي و برهان هماهنگي طرح مي گردد؟

۱. برهان حرکت 

۲. برهان حکمت   

۳. برهان نظم   

۴. برهان امکان و وجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- چرا خداوند در هيچ جهتي نيست ؟

۱. چون جسم است   

۲. چون جسم نيست

۳. چون محل حوادث است 

۴. چون مرکب است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کدام صفت خدا، نفسي است ؟

۱. خالقيت   

۲. قدرت 

۳. اراده   

۴. حيات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کدام نوع اراده الهي به معناي مسرٌت و رضايت خدا به ذات خويش است ؟

۱. اراده تکويني 

۲. اراده فعلي   

۳. اراده ذاتي   

۴. اراده تشريعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- آيه شريفه : « وما کنّا معذّبين حتّي َنبعث َ رسولا» کدام نوع از عدل را بيان مي کند؟

۱. جزايي 

۲. تکويني 

۳. تشريعي 

۴. ولايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در کدام عالم ، علاوه بر محدوديت وجودي ،تضاد، تزاحم و تنازع نيز وجود دارد؟

۱. عالم عقل   

۲. عالم مثال   

۳. جهان مادي 

۴. عالم ملائکه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- آيه شريفه « اّنٌ مع العسر يسرًا» بر کداميک از فوايد شرٌ دلالت دارد؟

۱. آزمون الهي 

۲. بيداري از غفلت

۳. جزئي نگري   

۴. شکوفا شدن استعدادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام مرتبه توحيد به اين معناست که تنها خدا در اداره و تدبير و کارگرداني جهان و انسان موثر است ؟

۱. توحيد در اطاعت 

۲. توحيد در ربوبيت   

۳. توحيد در خالقيت   

۴. توحيد در صفات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- نمازهاي جمعه در کشورهاي اسلامي بيانگر کدام حکمت و فايده نماز مي باشد؟

۱. ياد خدا 

۲. وحدت 

۳. پرهيز از گناه   

۴. رفع فاصله طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- متدولوژي زندگي و روش هماهنگي با آفرينش که نشانه آزادگي انسان مي باشد  چيست ؟

۱. حج 

۲. جهاد   

۳. صوم   

۴. نماز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- خداوند بعد از چند سال عَزير را زنده کرد؟

۱. صد سال   

۲. صدماه 

۳. صد روز 

۴. صد قرن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کدام پيامبر مردگان را به اذن خدا زنده مي کرد و نابينايان را شفا مي بخشيد؟

۱. اسماعيل (ع )   

۲. داود(ع )  

۳. ابراهيم (ع ) 

۴. عيسي (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- لذتها و آلام انسان در قيامت بنا بر ديدگاه قرآن چگونه است ؟

۱. جسماني   

۲. روحاني 

۳. جسماني و روحاني   

۴. عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- پيامبر گرامي اسلام (ص ) ، آخرين منزل از منازل دنيا را چه مي داند؟

۱. ولادت 

۲. مرگ   

۳. قيامت 

۴. برزخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- مرگ در راه فراگيري علم و دانش چه نوع مرگي محسوب مي گردد؟

۱. مرگ فرد 

۲. مرگ آسان 

۳. مرگ جامعه 

۴. مرگ افتخار آميز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- يکي از اوصاف قيامت «يوم التناد» است معناي آن چيست ؟

۱. روز فرياد   

۲. روز فرار   

۳. روز کبير   

۴. روز حسرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- مقصود از «جنه الماوي » چيست ؟

۱. بهشت موعود   

۲. تجسم اعمال   

۳. عالم عقل   

۴. برزخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

ــــ

امام صادق (ع) : چون مؤمني كه عالم به دين است بميرد ، رخنه اي در اسلام افتد كه هيچ چيز جاي آن را پر نمي كند .

عنــوان درس   :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي /کد درس  :علوم پايه ۱۲۳۳۰۲۵

ــــ

١-شناختي که به بايدها و نبايدها و خوبها و بدها مربوط مي شود, چه نام دارد؟

۱. شناخت فطري   

۲. شناخت جزئي 

۳. شناخت عملي   

۴. شناخت کلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-عبارت " خدا در روز قيامت ميان افراد به عدل داوري مي کند و حق کسي را تباه نمي کند" به کدام يک از اقسام عدل اشاره دارد؟

۱. عدل تکويني 

۲. عدل جزائي   

۳. عدل تشريعي 

۴. عدل الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-عبارت " تنها خدا در اداره و تدبير و کارگرداني جهان و انسان مؤثر است " به کدام يک از اقسام توحيد مربوط است ؟

۱. توحيد در ربوبيت 

۲. توحيد در ذات   

۳. توحيد در خالقيت   

۴. توحيد در قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴-قواي حسي (بويايي , چشايي و ...) از ابزار شناخت کدام يک از علوم است ؟

۱. علم شهودي   

۲. علم حصولي 

۳. علم حضوري 

۴. علم النفس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵-برهان معقوليت نام  ديگر کدام يک از براهين معاد است ؟

۱. برهان عدالت 

۲. برهان حکمت

۳. برهان فطرت 

۴. برهان دفع ضرر محتمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶-معادي که قرآن کريم توصيف مي کند چگونه است ؟

۱. روحاني و قطعي 

۲. جسماني و قطعي

۳. هم جسماني و هم روحاني 

۴. نه جسماني و نه روحاني و به نحو خيالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-آية «و الذين هم علي صلاتهم يحافظون » به کدام راه رسيدن به بهشت اشاره دارد؟

۱. پيروي از خدا 

۲. صبر و بردباري در راه خدا

۳. شهادت   

۴. مواظبت بر نماز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-از ديدگاه قرآن کريم پاداش اصلي شهدا در بهشت چيست ؟

۱. عنديت يا قرب   

۲. شرابهاي بهشتي 

۳. قصرهاي زيبا 

۴. شفاعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-در مسير شناخت خدا نام ديگر «سير انفس » چيست ؟

۱. سير آفاق 

۲. راه فطرت 

۳. برهان عّلي   

۴. برهان نظم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-سابقه يا لاحقة نيستي از نشانه هاي کدام گزينه است ؟

۱. علّت ناقصه   

۲. عّلت تامه 

۳. قديم بودن   

4. معلوليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-عبارت «چون فساد در تکوين نيست ، پس در آسمان و زمين بيش از يک خدا وجود ندارد» به کدام برهان اشاره دارد؟

۱. برهان علّي   

۲. برهان هدفمندي 

۳. برهان هماهنگي 

۴. برهان فطرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-با توجه به آية شريفة «يومئذٍ ُتحدث ُ أخبارَّها»، کدام گزينه از شاهدان روز قيامت است ؟

۱. زمين 

۲. نامة اعمال   

۳. اعضا و جوارح انسان 

۴. فرشتگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-ارادة الهي در مقام ذات ، به چه معنا است ؟

۱. ارادة تشريعي خداوند   

۲. مجبور بودن انسان

۳. مسرت و رضايت الهي به ذات خويش   

۴. رضايت الهي به فعل خود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۴-اعتقاد مشرکان در مورد خداوند، به کدام يک از انواع توحيد اشکال وارد مي کند؟

۱. توحيد در خالقيت   

۲. توحيد در تشريع 

۳. توحيد در ربوبيت 

۴. توحيد در ذات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۵-بر اساس آية شريفة «و اتقوا النارَّ التي أُعِدٌت للکافرين » کدام گزينه صحيح است ؟

۱. جهنم هم اکنون براي کافران آماده است .

۲ ترس از آتش جهنم سبب بخشيده شدن گناه کافران است .

۳ همة انسانها به جهنم وارد مي شوند.

۴. در روز قيامت اعمال انسان مجسم مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶-عبارت «کل ُ قائمٍ في سواه معلول ً» به چه موضوعي اشاره دارد؟

۱. اثبات معلوليت عالم 

۲. اثبات علم خداوند

۳. اثبات معلوليت خداوند   

۴. امتناع دور و تسلسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-عدل تشريعي به چه معنا است ؟

۱. اندازه ظرفيت و شايستگي هر موجودي دليل بر مقدار وجود و کمال او مي باشد.

۲ تکاليفي که خدا به وسيله پيامبران بر مردم نازل کرده است بر پاية عدل و دادگري است .

۳ خداوند در روز قيامت ميان افراد به عدل داوري مي کند و حق کسي را تباه نمي کند.

۴. انسان ذاتاً حق دارد قوانين جزايي وضع کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-شر اخلاقي در نتيجة کدام يک از عوامل زير روي مي دهد؟

۱. عامل طبيعي 

۲. عامل ماوراء طبيعي 

۳. عامل انساني 

۴. ارادة الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-بر اساس کدام يک از اقسام توحيد، قانونگذاري فقط ويژة خداوند است ؟

۱. توحيد در تشريع و تقنين   

۲. توحيد در مالکيت

۳. توحيد در ربوبيت 

۴. توحيد در خالقيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-محدوديت  دنيا براي پاداش و مجازات مجراي  کدام يک از براهين زير بر وجود  معاد  است ؟

۱. برهان دفع ضرر محتمل 

۲. برهان معقوليت

۳. برهان عدالت 

۴. برهان حکمت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-با کدام علم مي توان بدون واسطة صورت و مفاهيم موجودات ، به آنها شناخت پيدا کرد؟

۱. علم حصولي   

۲. علم حضوري 

۳. علم نظري 

۴. علم عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- از کدام صفت خداوند غايتمندي و هدفداري جهان ثابت مي شود؟

۱. علم   

۲. قدرت 

۳. حکمت   

۴. عدالت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-دو اصطلاح علت فاعلي کدام اند؟

۱. فاعل مادي و فاعل غايي 

۲. فاعل طبيعي و فاعل صوري

۳. فاعل الهي و فاعل انساني   

۴. فاعل طبيعي و فاعل الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۴-در آية «لو کانَّ فيهِما آِلهة ً إلا الله َلفَسَّدَّتا» از چه نوع برهاني براي اثبات خداوند استفاده شده است ؟

۱. برهان حدوث و قدم 

۲. برهان خُلف   

۳. برهان عليت   

۴. برهان هدفمندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۵-قدرت ، جزء کدام يک از صفات الهي است ؟

۱. ثبوتي ، فعلي و نفسي 

۲. سلبي ، فعلي و اضافي   

۳. ثبوتي ، ذاتي و اضافي 

۴. سلبي ، ذاتي و نفسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۶-اموري چون شهادت اعضاي بدن در قيامت و زنده شدن مردگان توسط حضرت عيسي (عليه السلام ) از دلايل کدام يک از موارد زير است ؟

۱. حيات برزخي 

۲. وجود جهاني ديگر   

۳. اعجاز انبياء   

۴. معاد جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-چرا توبه کردن در حال احتضار بي فايده است ؟

۱. چون انسان در آن حالت قادر به توبه کردن نيست .   

۲. چون قدرت بر انجام گناه پايان يافته است .

۳. چون نامة اعمال انسان بسته شده است .   

۴. چون انسان به اندازة تحقق توبه مهلت نمي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-پيروان کدام آيين به دليل ميل باطني به زندگي دنيوي و ترس از مرگ آيات معاد را از کتاب آسماني خويش حذف کردند؟

۱. مسيحيت 

۲. زرتشت   

۳. يهود   

۴. بودا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-آية شريفة «ِلکُل أمةٍ أجل ً فإذا جاءَ أجلُهم لايَّستأخِرونَّ ساعة ً ولا يَّستقدِمون » به کدام يک از انواع مرگ اشاره دارد؟

۱. مرگ فرد 

۲. مرگ دشوار 

۳. مرگ قلب 

۴. مرگ جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-حادثه اي که در آغاز رستاخيز موجب مرگ همگان مي شود و به واسطة آن نظام عالم به هم مي خورد چيست ؟

۱. خاموش شدن خورشيد 

۲. نفخ صور

۳. آتش گرفتن درياها   

۴. زلزلة بزرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

ــــ

امام باقر (ع) : بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .

عنــوان درس   :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي /کد درس  :علوم پايه ۱۲۳۳۰۲۵

ــــ

١-کدام گزينه مربوط به گرايشهاي انساني است ؟

۱. ميل به غذا خوردن   

۲. ميل به حفظ ذات 

۳. ميل به عدالت ورزي 

۴. ميل به تکثير نسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-کدام گزينه مربوط به برهان نظم مي باشد؟

۱. با تدبر در حدوث و امکان به وجود خالق  پي  بردن

۲  از طريق ممکنات و بطلان دور و تسلسل پي به خالق يکتا بردن

۳  با توجه به رابطه علت و معلول در عالم هستي پي به خالق بردن

۴. با توجه به هماهنگي و هدفمندي عالم پي به خالق بردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-کدام گزينه صحيح است ؟

۱. علم  انسان نسبت به  حالات روانيش حصولي است   

۲. علم انسان به اينکه  عدالت خوب است عملي

۳. علم حضوري ، مانند: آگاهي شخص به جسم خودش 

۴. علم حصولي ، مانند: آگاهي به نفس خود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴-آگاهي انسان به حالات رواني خود، از مصاديق کدام يک از موارد شناخت مي باشد؟

۱. شناخت عملي   

۲. شناخت حصولي و عملي

۳. علم حضوري 

۴. علم حصولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵-ترجمه آيه : «به شتر نمي نگريد که چگونه آفريده شده است » اشاره به کدام يک از براهين ذيل دارد؟

۱. برهان عليت 

۲. برهان نظم   

۳. برهان فطرت 

۴. برهان آفاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶- حلول خداوند در چيزي ؛ مستلزم چيست ؟

۱.  واجب الوجود بودن 

۲. مکان دار بودن   

۳. بي نيازبودن 

۴. غني بالذات بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-کدام يک از صفات ذيل جزء صفات فعلي خداست ؟

۱. قدرت   

۲. حيات 

۳. رازقيت   

۴. علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-«قدرت » جزء کدام دسته از  صفات الهي مي باشد؟

۱. ثبوتي فعلي   

۲. سلبي   

۳. ذاتي 

۴. فعلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-کدام يک از انواع اراده به معناي «ابتهاج و رضايت خدا» به ذات خويش است ؟

۱. اراده تشريعي   

۲. اراده ذاتي 

۳. اراده فعلي 

۴. اراده تکويني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-کدام يک از موارد ذيل مصداق عدل تکويني  خداوند است ؟

۱. مجازات نشدن افرادي که به آنها  تکليفي ابلاغ نشد   

۲. افاضه کمال به اندازه ظرفيت و شايستگي هر شخص

۳. هيچ کس بيش از حد توانائي تکليف نمي شود 

۴. ترازوي عدل در قيامت برپا وبه کسي ستم نمي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کدام يک از گزينه هاي ذيل مربوط به شر طبيعي است ؟

۱. جنگ   

۲. دزدي 

۳. غارت گري   

۴. امراض ناعلاج

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-ترجمه آيه شريفه «و بسا چيزي را خوش نمي داريد و آن براي شما خوب است و ...» بر کدام يک از راه حل هاي شروردلالت دارد؟

۱. شر لازمه جهان مادي است   

۲. شر ناشي از جزئي نگري است

۳. شر ناشي از جهل انسان است   

۴. شر ناشي از آزادي انسان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-از ديدگاه جان هاسپرز جدي ترين تلاش صورت گرفته براي رهايي از مسئله شرٌ کدام است ؟

۱. شر لازمه جهان مادي است   

۲. شر ناشي از جزئي نگري است

۳. شر ناشي از جهل انسان است   

۴. شر ناشي از آزادي انسان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۴-عبارت «ذات خدا تماماً علم و تماماً قدرت و تماماً حيات و ...» بر کدام يک از انواع توحيد دلالت دارد؟

۱. توحيد حاکميت 

۲. توحيد  صفاتي   

۳. توحيد در اطاعت   

۴. توحيد در ذات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۵-عبارت «فرزندان حضرت يعقوب (ع ) گفتند: پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه » برچه مطلبي دلالت دارد؟

۱.  بررحمت خداوند   

۲. جواز توسل به اولياي الهي

۳. بزرگداشت انبيا و اولياي الهي 

۴.  مهرباني حضرت يعقوب (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۶-«توحيد در تشريع و تقنين » زير مجموعه کدام يک از اقسام توحيد است ؟

۱. توحيد ذاتي   

۲. توحيد در صفات   

۳. توحيد در اطاعت   

۴. توحيد در ربوبيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-عبارت «]يوسف گفت [اين پيراهن مرا ببريد، و بر صورت پدرم بيندازيد، بينا مي شود» دلالت برچه مطلبي دارد؟

۱. توسل جستن به اولياي الهي 

۲. محبت يوسف به پدرش

۳. تبرک جستن به آثار اولياي الهي 

۴. خارق العاده بودن پيراهن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-آگاهي هاي کدام يک از منابع  شناخت در باب معاد،  جنبه شخصي دارد؟

۱. علوم تجربي   

۲. علوم وحياني   

۳. علوم عرفاني 

۴. علوم عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-عنوان «دفع ضرر محتمل » مربوط به کداميک از براهين اثبات معاد مي باشد؟

۱. برهان عدالت   

۲. برهان معقوليت 

۳. برهان حکمت   

۴. برهان فطرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-با توجه به پذيرش روح غير مادي ، پذيرش کدام يک از انواع معاد قابل تصور نيست  ؟

۱. حشر جسم و روح   

۲. حشر بدن مادي به تنهايي

۳. حشر مثالي و روحاني   

۴. حشر روحاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-گرايش به «حفظ ذات و صيانت از خود – محبت به خدا – ميل به جنس مخالف » به ترتيب جزء کدا ميک از گرايشهاي انسان مي باشد؟

۱. انساني – انساني - حيواني   

۲. حيواني -  انساني – حيواني 

۳. حيواني - انساني – انساني 

۴. انساني - انساني – انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-از ديدگاه قرآن معاد به چه معنا است ؟

۱. باز گشت روح 

۲. زنده شدن روح 

۳. بر انگيخته شدن روح و جسم با هم   

۴. بر انگيخته شدن روح و مرگ جسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-پيامبر اسلام (ص ) نخستين منزل از منازل آخرت را چه مي داند؟

۱. سدره المنتهي 

۲. مرگ   

۳. برزخ 

۴. نفخ صور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۴-کدام يک از عوامل وحشت از مرگ در باره مومنين مصداق دارد؟

۱. کثرت گناهان و سنگيني جرايم   

۲. مرگ پايان زندگي است

۳. گسستن از عزيزان   

۴. نشناختن مرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵-مرگ در راه «کسب روزي حلال » چه نوع از انواع مرگ  است ؟

۱. مرگ دشوار   

۲. مرگ افتخار آميز 

۳. مرگ آسان   

۴. مرگ جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶-«نفخ صور» به چه معنا  است ؟

۱. قيامت صغري 

۲. دو نفخ است (اول نفخ مرگ و سپس نفخ حيات )

۳. دو نفخ است (اول نفخ حيات و سپس نفخ مرگ ) 

۴. قيامت کبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-«يوم التناد» به چه معناست ؟

۱. روز قيامت 

۲.  روزفرياد ( دوزخيان بهشتيان را صدا مي زنند)

۳. روزي که دوزخيان از عذاب فرياد بر مي آورند 

۴. روز برزخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-کدام يک از عبارات ذيل صحيح است ؟

۱. نفخ صور، به معني فرياد دوزخيان است 

۲. قرآن قيامت را دور مي داند و برزخ را نزديک

۳. وضع آسمان در قيامت تغيير نمي کند 

۴. با گوش شنوا نداشتن براي حق قلب مي ميرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-مقصود از «تجسم اعمال » چيست ؟

۱. اعمال نيک و بد صورتي دنيوي دارند که در قيامت ظاهر مي شوند

۲  هر عمل و نيتي علاوه بر بعد معنوي بعد جسماني هم دارد که به آن تجسم اعمال گويند

۳  تصور و تجسم کردن اعمال در ذهن 

۴. اعمال دنيوي به صورت واقعيت اخروي در جهان آخرت جلوه مي کنند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-«جنه المأوي » به چه معناست ؟

۱. روز قيامت 

۲. بهشت موعود   

۳. باغ زيبا   

۴. عالم برزخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

ــــ

امام حسین (ع) : اگر دنيا باارزش شمرده شود، منزل آخرت و دار ثواب الهي باارزشتر و والاتر است . و اگر بدن و جسم انسانها براي مرگ آفريده شده ، به خدا سوگند كشته شدن انسان با شمشير (شهادت ) بهتر است . و اگر رزق و روزي موجودات تقسيم شده و مقدر گرديده ، زيباتر و نيكوتر آن است كه انسان در طلب رزق و روزي كمتر حرص داشته باشد. اگر جمع كردن اموال براي ترك كردن آن است ، چرا انسان آزاده نسبت به اين چيزي كه ترك كردني است بخل بورزد.

عنــوان درس   :انديشه اسلامي ۱

رشته تحصيلي /کد درس  :عمومي علوم پايه ۱۲۳۳۰۲۵

ــــ

١-کلمه «توفي » به چه معنا است ؟

۱.وفاي به عهد 

۲. خوابيدن 

۳. اخذ و گرفتن 

۴. استکمال يافتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-آگاهي به «نشاط دروني » از چه طريقي براي انسان حاصل مي شود؟

۱. علم حصولي   

۲. علم حضوري 

۳. ادراک عملي 

۴. ادراک حسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کدام گزينه مربوط به گرايشهاي انساني است ؟

۱. ميل به غذا خوردن 

۲. ميل به حفظ ذات 

۳. ميل به عدالت ورزي 

۴. ميل به تکثير نسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴-مقصود از «حجت ظاهره » چيست ؟

۱. عقل   

۲.قلب   

۳. حس   

۴. پيامبران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵-مقصود از عبارت «هر معلولي علتي دارد» چيست ؟

۱. اصل عليت 

۲.علت فاعلي

۳.هر پديده اي نياز به علت دارد   

۴.اثبات فاعل الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶-عبارت : «موجودي که با وجود آن تحقق موجود ديگر ضرورت پيدا مي کند»  بر چه مفهومي  دلالت دارد.

۱.علت ناقصه   

۲.علت تامه   

۳.معدٌات   

۴.شروط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-برهان هدفمندي مربوط به کدام دسته از براهين اثبات خداست ؟

۱.برهان علي   

۲. برهان حکمت 

۳.برهان نظم   

۴. برهان معقوليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-تضاد و تزاحم لازمه کدام يک از عوالم زير مي باشد.

۱.عالم ماده 

۲. عالم مثال   

۳.عالم ملائکه   

۴. عالم ملکوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-آيه شريفه : «خدا حال قومي را تغيير نميدهد مگر آنان خود حال خويش را تغيير دهند» در پاسخ به کدام يک از راه حل هاي مسئله شر مطرح ميگردد؟

۱. شر لازمه جهان مادي است . 

۲. شر ناشي از آزادي انسان است

۳. شر ناشي از جزئي نگري است   

۴. شر ناشي از جهل انسان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-کدام مرتبه از توحيد به اين معني است که خدا بسيط است و جزء ندارد.

۱. توحيد در صفات   

۲. توحيد ذاتي   

۳. توحيد در اطاعت   

۴. توحيد افعالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-عبارت «فرزندان حضرت يعقوب (ع ) که گفتند: پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه » برچه مطلبي دلالت دارد؟

۱. دلالت  بر رحمت خداوند دارد   

۲.مجوز توسل به اولياي الهي است

۳.بزرگداشت انبيا و اولياي الهي است   

۴. دلالت بر مهرباني حضرت يعقوب (ع ) دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-آگاهي هاي کدام يک از منابع شناخت در باب معاد، جنبه شخصي دارد؟

۱.علوم تجربي 

۲. علوم وحياني 

۳.علوم عرفاني   

۴.علوم عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-مرگ در راه «کسب روزي حلال » چه نوع از انواع مرگ  است ؟

۱. مرگ دشوار   

۲. مرگ افتخار آميز   

۳. مرگ آسان   

۴. مرگ جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۴-«نفخ صور» چگونه  است ؟

۱. دو نفخ مرگ   

۲. دو نفخ حيات

۳. اول نفخ حيات و سپس نفخ مرگ 

۴. اول نفخ مرگ و سپس نفخ حيات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۵-قرآن ، «روزي را که دوزخيان بهشتيان را صدا مي زنند»، چه ناميده است ؟

۱. يوم القيامه   

۲. يوم التناد   

۳. يوم الحشر   

۴. يوم البرزخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۶-از ديدگاه قرآن ، معاد به چه معنا است ؟

۱. بازگشت روح 

۲. زنده شدن روح 

۳. زنده شدن روح و جسم با هم 

۴. زنده شدن روح و مرگ جسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-نام ديگر برهان معقوليت چيست ؟

۱. سيرعقلاني   

۲. دفع ضرر محتمل   

۳. حکمت عملي   

۴. برهان حکمت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-گرايش به «حفظ ذات و صيانت از خود – پرستش خدا – ميل به آب هنگام تشنگي » به ترتيب جزء کداميک از گرايش هاي انسان مي باشد؟

۱. انساني – انساني - حيواني 

۲. حيواني - انساني – انساني

۳. حيواني -  انساني – حيواني 

۴. انساني - انساني – انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-«جنه المأوي » به چه معناست ؟

۱. جهنم موعود 

۲. بهشت موعود 

۳. دروازه بهشت 

۴. عالم برزخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-نماز در اوقات معين ، نمودار کدام حکمت  در فايده نماز ميباشد؟

۱. تجلي وحدت 

۲.تجلي پرهيزگاري   

۳. تجلي ياد خدا 

۴. تجلي اخلاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-عزير نبي پس از چند سال توسط خداوند زنده شد؟

۱۰۰.۱ سال   

۱۰۰.۲ قرن   

۸۰۰.۳ سال   

۹۰۰.۴ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-شناخت تفصيلي معاد و عالم غيب از چه منبعي حاصل مي شود؟

۱.علوم عقلي   

۲. علوم وحياني 

۳.علوم عرفاني   

۴. علوم تجربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-معناي اصطلاحي معاد چيست ؟

۱. زنده شدن   

۲. مرگ   

۳.دوباره زنده شدن   

۴.بازگشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۴-اين عبارت حضرت يوسف که گفت «پيراهن مرا ببريد، و بر صورت پدرم بيندازيد، بينا مي شود» دلالت برچه مطلبي دارد؟

۱. توسل جستن به اولياي الهي 

۲.محبت يوسف به پدرش

۳.تبرک جستن به آثار اولياي الهي 

۴.خارق العاده بودن پيراهن يوسف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵-برترين مرتبه ايمان کدام است ؟

۱. يقين قلبي   

۲. عصمت 

۳.رضاي حق تعالي   

۴.تقوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶-در کدام دين ايمان مبتني بر شناخت و معرفت است ؟

۱. مسيحيت 

۲. همه اديان   

۳.فقط اديان توحيدي 

۴.اسلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-علت تقسيم بعد ادراکي انسان به نظري و عملي چيست ؟

۱. تفاوت در متعلق شناخت   

۲. تفاوت در قوه شناخت

۳. تفاوت در ابزار شناخت 

۴. تفاوت در امکان شناخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-چرا خدا را با چشم سر نمي توان ديد؟

۱. چون جسم نيست   

۲. چون متحرک نيست

۳. ضعف وجودي انسان مانع ديدن مي شود   

۴. چون محل حوادث نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-کدام يک از صفات الهي از ارتباط ذات الهي با مخلوقات انتزاع مي شوند؟

۱. سلبي   

۲. ذاتي   

۳. ثبوتي ذاتي   

۴. ثبوتي فعلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-..........به معناي آن است که تنها خدا در اداره و تدبير و کارگرداني جهان و انسان موثر است ؟

۱. توحيد صفاتي 

۲. توحيد در ربوبيت   

۳. توحيد عبادي 

۴. توحيد ذاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

ــــ

امام علی (ع) : [1] کسیکه نزديکانش او را رها سازند آنها که دورند او را مي برند;

نام درس:انديشه اسلامي (١)

رشته/کد درس:عمومي (کليه رشته هاي علوم انساني ) 1233030

ــــ

۱. متعلقات ايمان را به چه چيزهايي مي توان بازگرداند؟ 

الف . معاد و نبوت 

ب . توحيد و ايمان به خدا 

ج . معاد و امامت   

د. نبوت , امامت و معاد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲. کداميک از موارد زير از دلايل ضرورت خودشناسي بشمار نمي آيد؟   

الف . مقدمة خداشناسي 

ب . حلال مشکلات انسان 

ج . مقدمة معادشناسي   

د. پيش درآمدي بر جهان شناسي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. شناختي که به خداوند متعال از راه تدبر در مخلوقات حاصل مي شود, چه نوع شناختي است ؟ 

الف . سير در آفاق   

ب . سير در اَْنفُس 

ج . شناخت از راه فطرت   

د. شناخت حصولي و حضوري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. اينکه جهان , علت براي ايجاد خودش باشد, در اصطلاح چه ناميده مي شود؟ 

الف . محال بودن تسلسل 

ب . محال بودن دور 

ج . حدوث عالم   

د. قدم عالم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵. چرا باري تعالي در هيچ جهتي از جهات قرار ندارد؟ 

الف . غني بالذات است . 

ب . شريک ندارد. 

ج . جسم نيست . 

د. در چيزي حلول نمي کند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶. چرا صفات سلبيه از نظر مفهومي روشن تر از صفات کماليه (ثبوتيه ) هستند؟ 

الف . بخاطر عدم نسبت آنها به خداوند   

ب . زيرا نوعي سلب سلب کمال محسوب مي شوند. 

ج . زيرا صفات جمالند. 

د. بخاطر آشنايي بيشتر ذهن با نقايص 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷. «مبدئيت فاعل مختار براي کاري که ممکن است از او سر بزند» اين تعريف بيانگر کداميک از صفات الهي است ؟ 

الف . حيات 

ب . علم 

ج . اراده   

د. قدرت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۸. اين صفت الهي از رابطة خاص خداوند با مخلوقاتش که مستلزم نوعي تحقق بالضروره است سرچشمه گرفته است ؟ 

الف . حکمت الهي   

ب . ارادة تکويني 

ج . ارادة تشريعي   

د. علم و قدرت الهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۹. چرا قدرت الهي به محالات ذاتيه تعلق نمي گيرد؟ 

الف . عدم امکان تحقق متعلق قدرت   

ب . عجز خالق   

ج . محدوديت قدرت الهي 

د. قوي بودن مقدور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰. اينکه قانونگذاري ويژه خداوند است , مربوط به کداميک از صفات زير است ؟ 

الف . توحيد در تشريع   

ب . توحيد در تشريع 

ج . توحيد در اطاعت   

د. توحيد در ربوبيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. چرا در قرآن کريم روز محشر بنام «يوم التناد» معرفي شده است ؟ 

الف . در آن روز کودکان و نوجوانان پير مي شوند.   

ب . دوزخيان از درد فرياد مي کشند. 

ج . در آن روز رازها آشکار مي شود.   

د. دوزخيان , بهشتيان را صدا مي زنند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲. در روز قيامت و بنا بر اعتقاد به معاد جسماني کدام نوع بدن محشور مي شود؟ 

الف . بدن دنيوي 

ب . بدن مثالي 

ج . بدن اخروي   

د. بدن برزخي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳. مقصود از «ن́Æک المأوي » چيست ؟ 

الف . بهشت برزخي 

ب . بهشت موعود 

ج . خشنودي حق تعالي 

د. درجات اعلاي بهشت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. به گواهاني که جزو اعضاء و بدن انسان يا بگونه اي مرتبط با او باشند, چه مي گويند؟ 

الف . تجسم اعمال 

ب . رقيب و عتيد 

ج . شاهدان و گواهان دروني 

د. نامه اعمال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۵. در بعضي از آيات حسابرس پروردگار متعال و در بعضي ديگر از آيات نفس انسان معرفي شده اند, اين دو دسته آيات چگونه با يکديگر سازگاري دارند؟ 

الف . حسابرسي تنها پروردگار متعال است .   

ب . حسابرسي با نفس انسان است و خداوند ناظر و گواه است . 

ج . فقط پروردگار و اهل بيت (ع ) وجه سازگاري را مي دانند. 

د. حسابرس پروردگار متعال و نفس چگونگي حسابرسي را بيان مي کند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۶. کدام پيامبر در هنگام ولادتش بحث از معاد را مطرح کرد؟ 

الف . حضرت عيسي (ع )   

ب . حضرت نوح (ع ) 

ج . حضرت ابراهيم (ع ) 

د. حضرت پيامبر اکرم (ص ) 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۷. فاعلي که معلول را پديد مي آورد و آنکه منشاء دگرگوني اجسام است به ترتيب چه فاعلي است ؟ 

الف . فاعل طبيعي – فاعل الهي   

ب . فاعل الهي – فاعل طبيعي 

ج . علت صوري – علت غايي   

د. علت فاعلي – علت مادي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. کدام گزينه درباره معناي «ميزان » صحيح است ؟ 

الف . ميزان سنجش اعمال در روز قيامت شبيه ترازو خط کش است .   

ب . ميزان تنها براي مشرکان است . 

ج . ميزان سنجش اعمال حق است . 

د. ميزان و معيار اعمال همه امتها قرآن است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۹. سميع و بصير بودن خدا يعني : 

الف . خداوند خالق شنوايي و بينايي است . 

ب . خداوند علم به مسموعات و مبصرات دارد.   

ج . خداوند آنچه را در سينه ها پنهان است مي داند. 

د. يعني خداوند همه امور را به علم حضوري مي داند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۰. عشق به هستي و بقاء و زندگي جاودانه مربوط به کدام برهان است ؟   

الف . برهان حکمت   

ب . برهان فطرت   

ج . علاقه به عدالت 

د. دنياپرستي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. ارسال رسل ناشي از کدام صفت الهي است ؟   

الف . علم الهي 

ب . قدرت الهي 

ج . حکمت الهي 

د. عدل الهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۲. انسان از چه طريقي به اصل عليت آگاه شده است ؟ 

الف . قوه عقل و استدلال 

ب . حس و تجربه 

ج . برهان نظم 

د. مشاهده درون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. آيه شريفه (کل نفس ذائقه الموت ) به کداميک از موارد زير اشاره دارد؟ 

الف . وحشت از مرگ 

ب . مرگهاي دشوار 

ج . همگاني بودن مرگ   

د. مرگهاي آسان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. آيه شريفه «و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون » بيانگر انحراف از کدام مرتبه توحيد است ؟ 

الف . توحيد در عبادت   

ب . توحيد در حاکميت   

ج . توحيد در اطاعت   

د. توحيد در ربوبيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۵. آيه شريفه «ان شرٌ الدواب عندالله الصم البکم الذين لايعلمون » در کدام حوزه ايمان وارد شده است ؟   

الف . رابطه ايمان و معرفت 

ب . رابطه ايمان و اختيار 

ج . رابطه ايمان و  عمل 

د. رابطه ايمان و عقل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۶. اين تعريف متعلق به کداميک از علل است ؟ 

   «موجودي که با وجود آن تحقق و وجود موجود ديگر ضرورت پيدا مي کند.» 

الف . علت فاعلي 

ب . علت ناقصه   

ج . علت صوري 

د. علت تامه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۷. کداميک از موارد زير از ويژگي هاي امر فطري نيست ؟ 

الف . همواره ثابت اند. 

ب . نياز به تعليم و تعلم ندارند. 

ج . در همه افراد آن نوع يافت مي شود. 

د. در هر برهه اي از تاريخ يک اقتضاي خاص دارند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۸. صفت حکمت در خدا مستلزم صدق کداميک از گزينه هاي ذيل است ؟   

الف . حکمت به معني اتقان و استواري فعل , صفت ذات است .   

ب . حکمت به معني قبيح و بيهوده نبودن فعل , صفت سلبي است . 

ج . صفت حکمت در علم کلام کاربرد زيادي ندارد. 

د. حکمت و غايت مندي در انسان و خدا يکسان است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۹. عدل تشريعي يعني : 

الف . اندازه ظرفيت و شايستگي هر موجودي دليل بر مقدار وجود و کمال او مي باشد. 

ب . تکاليفي که خدا به وسيله پيامبران بر مردم نازل نموده بر پايه عدل و دادگري است . 

ج . خدا در روز قيامت ميان افراد به عدل داوري مي کند و حق کسي را تباه نمي کند. 

د. براساس آن خداوند افرادي را که به آنها تکليفي ابلاغ نشده است , مجازات نمي کند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. کدام گزينه از صفات اضافي خداوند است ؟ 

الف . علم و حيات 

ب . حيات و خلق   

ج . قدرت و حيات 

د. علم و قدرت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

ــــ

امام جواد (ع) : عالمان ، به سبب زيادي جاهلان ، غريب اند .

نام درس:انديشه اسلامي ١

رشته/کد درس:عمومي انساني (١٢٣٣٠٣٠)- دانشپذيري الهيات ( ١٢٢٠٥٨٤)  

ــــ

۱. منشأ حرکت و دگرگوني اجسام و حالات است ؟ 

الف . فاعل طبيعي   

ب . علت غايي 

ج . علت تامٌه   

د. فاعل الهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲. در حديث : « کيف يعرف غيرهَ من يجِهل ُ نفسه »  اشاره به کدام مطلب دارد؟ 

الف . شناخت انسان مقدمه کمال انساني است .   

ب . شناخت انسان مقدمه خداشناسي است . 

ج .  شناخت انسان پيش درآمد جهان شناسي است . 

د.  شناخت انسان حلال مشکلات انسان است .  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. محور تمامي اديان الهي در باب حقيقت انسان چيست ؟ 

الف . روح   

ب . جسم 

ج . روح و جسم   

د. معرفت و شناخت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. به حوزه شناخت انسان نسبت به اشياء آنگونه که هستند يا خواهند بود چه مي گويند؟ 

الف . شناخت عملي 

ب . بعد گرايشي  

ج . متعّلق شناخت   

د. شناخت نظري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. قواي حس و عقل مربوط به کداميک از ادراکات  انسان است ؟ 

الف . علم حضوري 

ب . علم حصولي 

ج . ادراک عملي   

د. شناخت فلسفي و عرفاني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. نوعي شناخت خدا است که براي هر فردي ثابت است ونيازي به آموزش و فراگيري ندارد؟ 

الف . خداپرستي فطري   

ب . خداشناسي عّلي 

ج . برهان هماهنگي   

د. خداشناسي فطري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷. در آيه : « و قل الحق من ربکم فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر » اشاره به کدام يک از ارتباطات  ايمان دارد؟ 

الف . ايمان و اختيار   

ب . ايمان و معرفت   

ج . ايمان و عمل 

د. ايمان و عقل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. از نظر اسلام رابطه ايمان و معرفت چگونه است ؟ 

الف . معرفت مبتني بر ايمان است . 

ب . ايمان عميق ولو بودن معرفت کافي است . 

ج . ايمان مبتني بر معرفت است .   

د. معرفت به خدا تنها ملاک است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹. بالاترين مرتبه ايمان کدام است ؟ 

الف . پيوسته به ياد خدا بودن 

ب . درجه عصمت   

ج . تهذيب نفس   

د. مقام سکينه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۰. معيار و ميزان هر امتي در روز قيامت چيست ؟ 

الف . سنگيي ن اعمال 

ب . پيامبر اسلام 

ج . قرآن 

د. عمل پيامبر و وصي پيامبر آن امت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. بالاترين پاداش در بهشت کدام است ؟ 

الف . نǼٌک المأوي 

ب . هم نشيي ن با انبياء و اولياء   

ج . مقام عنديت 

د. مقام سدرک المنتهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. اگر موجودي بر خود مقدم باشد لازمة آن چيست ؟ 

الف . اجتماع متناقضين   

ب . اجتماع ضدين 

ج . اجتماع تباين   

د. اجتماع مترادفين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳. «اگر خدايي در آسمانها و زمين به غير از الله بود، فساد در تکوين مي شد. در تکوين فساد نيست . بنابراين به غير از خدا در آسمانها و زمين خدايي نيست .» اثبات خدا از کدام برهان است ؟ 

الف . نظم   

ب . خلف 

ج . هماهنگي 

د. هدفمندي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. او در کتاب «تجريدالاعتقاد» صفات خدا را از راه عقل اثبات کرده است : 

الف . فخر رازي 

ب . ابن سينا   

ج . ملاصدرا   

د. خواجه نصيرالدين طوسي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۵.« صفات خدا زائد بر ذات او نيست » اين مطلب از چه راهي اثبات شده است ؟ 

الف . کشف و شهود   

ب . سير در آفاق و انفس 

ج . عقل 

د. قرآن و روايات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶. حيات ، رزق ، قدرت از کدام نوع صفات خداوند هستند؟ 

الف . نفسي ، فعلي ، ذاتي   

ب . فعلي ، ذاتي ، اضافي 

ج . ذاتي ، اضافي ، فعلي 

د. ذاتي ، ثبوتي ، فعلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۷. «ثواب و عقاب اُخروي نتيجه تجسم اعمال دنيوي انسان است » جزء کداميک از اقسام عدل مي باشد؟ 

الف . عدل جزايي 

ب . عدل تکويني   

ج . عدل تشريعي 

د. عدل تشريعي جزايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. «ترک خير کثير به دليل شرقليل ، خود شرٌ کثير محسوب مي شود» اشاره به کدام مطلب است ؟ 

الف . لطف و علم خدا   

ب . فايده شر 

ج . قدرت و اراده خدا   

د. راه حل مسئله شر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۹. «علم خدا عين ذات اوست نه اينکه معلوم باشد و سمع عين ذات اوست ، نه اينکه مسموع باشد.» از کدام نوع مراتب توحيد است ؟ 

الف . توحيد در خالقيت   

ب . توحيد در ذات 

ج . توحيد صفاتي   

د. توحيد در ربوبيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. اعتراض مشرکين به پرستش بت مربوط به کدام توحيد است ؟ 

الف . توحيد در ربوبيت   

ب . توحيد در خالقيت   

ج . توحيد در عبادت   

د. توحيد در ذات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. آيه شريفه «وَّ مَّن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون » بر کداميک از مراتب توحيد دلالت دارد؟ 

الف . توحيد در تشريع 

ب . توحيد در حاکميت 

ج . توحيد در اطاعت   

د. توحيد در خالقيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۲. اموري چون زنده شدن عَزَير و احياي پرندگان از دلايل کدام مورد زير است ؟ 

الف . حيات برزخي 

ب . اعجاز انبياء   

ج . معاد روحاني 

د. وقوع معاد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. چرا توبه در حال احتضار بي فايده است ؟ 

الف . چون قادر به توبه نيست .   

ب . نامه اعمال بسته شده است . 

ج . قدرت بر انجام گناه ، ندارد. 

د. حضرت عزرائيل مهلت نمي دهد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. «دفع ضرر محتمل »  در اثبات کدام مطلب است ؟ 

الف . معاد 

ب . خدا   

ج . صفات خدا 

د. توحيد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۵. سخن امام حسين (ع ) به ياوران خود که : « مرگ پلي است که شما را از سختيها و دشواريها به باغهاي گسترده و نعمتهاي پيوسته منتقل مي کند.» در اثبات کدام مطلب از مرگ است ؟ 

الف . انواع مرگ   

ب . مرگ امر وجودي است . 

ج . مرگ سنت حتمي و همگاني است . 

د. وحشت از مرگ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۶. آيه شريفه « فعسي اَن تکرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً کثيراًً» بر کداميک از راحلهاي مسئله شرٌ دلالت دارد؟ 

الف . شرٌ لازمه جهان مادي است . 

ب . شرٌ ناشي از آزادي انسان است . 

ج . از راه بيان فوايد شرور   

د. اعتقاد به شرٌ ناشي از جزئي نگري است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۷. َنباء العظيم از کدام اوصاف قيامت است ؟ 

الف . نزديک بودن   

ب . حسرت 

ج . خبر بزرگ 

د. آشکار شدن رازها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۸. اين صفت در خداوند « يعني خدا کار بيهوده و قبيح انجام نمي دهد » و اساس بسياري از بحثهاي کلامي است ؟ 

الف . حکمت   

ب . عدالت   

ج . اراده 

د. علم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۹. تجسم اعمال در قيامت چگونه است ؟ 

الف . پاداش و کيفر آن 

ب . حضور خود اعمال 

ج . کفاره اعمال   

د. عکسي از اعمال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. بر اساس آيه « وسارعوا الي مغفرة من ربکم و جنه عرضها السموات و الارض اُعدت للمتقين » کدام گزينه صحيح است ؟ 

الف . راه رسيدن به بهشت تقوا و عمل صالح است . 

ب . تجسم اعمال در روز قيامت 

ج . بهشت از گواهان روز رستاخيز است .   

د. بهشت هم اکنون براي نيکوکاران آماده است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

ــــ

امام حسن (ع) : هيچ مردمي با هم مشورت نكند مگر اينكه به درستي هدايت شوند .

درس :( انديشه اسلامي ۱(علوم انساني

رشته تحصيلي/کد درس :دانشپذيري ۱۲۲۰۵۸۴-عمومي علوم انساني ۱۲۳۳۰۳۰

ــــ

١- اين فرمايش امام علي (ع ) : « کسي که خود را نمي شناسد ، چگونه غير خود را تواند شناخت ؟» بيانگر کدام دليل از دلايل ضرورت خود شناسي مي باشد؟

۱. مقدمه کمال انساني 

۲. پيش درآمد جهان شناسي

۳. مقدمه خداشناسي 

۴. حلّال مشکلات انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- واژه  «تسويه » در آيه شريفه (ثمٌ سوٌاه و نفخ فيه من روحه ) به چه معناست ؟

۱. خلقت اعضاي بدن به صورت اعتدال   

۲. دو ساحتي بودن انسان

۳. مساوي قرار دادن   

۴. خلقت برتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- اينکه وجود «من » که حقيقت انسان است و نمي توان آن را به دو «نيمه من » قسمت کرد دليل چه امري درباره نفس  است ؟

۱. مادٌي بودن 

۲. مرکب بودن 

۳. غيرمادٌي بودن 

۴. مستقل بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- قواي علم حصولي انسان کدامند؟

۱. عقل و وهم 

۲. حسٌ و وهم 

۳. فطرت و ايمان   

۴. حسٌ و عقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- گرايشهاي مشترک بين حيوان و انسان را چه مي نامند؟

۱. عادت   

۲. غريزه 

۳. فطرت 

۴. کمال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- تصديق قلبي و اقرار زباني و عمل به ارکان و اعضاء در اصطلاح چه ناميده مي شود؟

۱. ايمان 

۲. اختيار 

۳. تقوي   

۴. اسلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- نافرماني شيطان از خدا بيانگر چيست ؟

۱. علم هميشه ايمان آور است   

۲. علم با ايمان منافات دارد

۳. علم هميشه ملازم با ايمان نيست   

۴. ايمان هميشه همراه علم نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- از ديدگاه اسلام ،سعادت جاودانه انسان با چه امري تحقق مي يابد؟

۱. عقل و دين 

۲. فقط دين   

۳. فقط عقل   

۴. علم و عقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام يک از موارد امور اختياري انسان  است ؟

۱. خلقت انسان 

۲. ايمان تنها   

۳. کفر تنها 

۴. ايمان و کفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- از ديدگاه قرآن کريم جايگاه ايمان کجا  است ؟

۱. عقل انسان 

۲. فکر آدمي   

۳. قلب آدمي   

۴. ذهن انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- موضوع محوري همه اديان چه مي باشد؟

۱. شناخت جهان   

۲. شناخت انسان   

۳. وجود خدا   

۴. وجود فرشتگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- در کدام برهان از گذر معلوليت عالم به وجود خدا پي مي بريم ؟

۱. برهان علّي 

۲. برهان فطرت   

۳. برهان صديقين   

۴. برهان نظم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- دو اصطلاح مربوط به علت فاعلي کدامند؟

۱. غائي و صوري   

۲. فاعل طبيعي وفاعل الهي

۳. داخلي وخارجي 

۴. قوام و وجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- برهان نظم به دو صورت مطرح مي گردد آن دو کدامست ؟

۱. غائي و فعلي   

۲. طبيعي و فاعلي

۳. هدفمندي و هماهنگي   

۴. الهي و غير الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- صفات حقيقي خدا چگونه اند ؟

۱. زائد بر ذات 

۲. عين ذات   

۳. عارض بر ذات   

۴. فرع از ذات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- صفت ثبوتي ذاتي اضافي کدام است ؟

۱. خالقيت 

۲. علم و حيات 

۳. کلام و حيات 

۴. قدرت و علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- امکان تخلف از کدام نوع اراده الهي وجود دارد؟

۱. تکويني 

۲. ذاتي اراده   

۳. تشريعي 

۴. غير تشريعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- آيه شريفه «لا نکلّف نفساً اّلا وسعها» بيانگر کدام نوع عدل الهي است ؟

۱. تشريعي 

۲. تعليمي 

۳. جزايي 

۴. تکويني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در عالم ملائکه و فرشتگان چه نوع شرٌي مي توان فرض کرد؟

۱. تضاد 

۲. شر کثير

۳. محدوديت وجودي آنها   

۴. شر قليل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- آيه شريفه « احسب الناسَ ان يَترکوا ان يقولواآمنّا و هم لا يَفتَنون » بر کدام فايده شرٌ دلالت دارد؟

۱. بيداري از غفلت 

۲. شکوفايي استعداد   

۳. جزئي نگري 

۴. آزمون الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام مرتبه توحيد به اين معناست که در عالم ، آفريدگاري  جز خدا وجود ندارد؟

۱. توحيد صفاتي   

۲. توحيد در خالقيت   

۳. توحيد ذاتي 

۴. توحيد عبادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- نماز جماعات در مساجد از بزرگترين مظاهر و مهمترين فايده کداميک از حکمتهاي نماز مي باشد؟

۱. ياد خدا 

۲. وحدت 

۳. پرهيز از گناه   

۴. رفع فاصله طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- کدام عبادت نشانه آزادگي انسان از زر و زور و تزوير است و متدلوژي زندگي محسوب مي گردد؟

۱. زکات 

۲. امر به معروف و نهي از منکر

۳. روزه   

۴. نماز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-خداوند به کدام پيامبر فرمود که چهار پرنده را انتخاب کن و آنها را قطعه قطعه نما و پاره اي از آنها را بر هر کوهي بگذار و آنگاه آنها را فرا بخوان ؟

۱. ابراهيم (ع ) 

۲. نوح (ع ) 

۳. موسي (ع )   

۴. عيسي (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- اصحاب کهف چند سال در غار به خواب فرو رفتند؟

۹۰۳.۱ سال   

۲. ۳۹۰ سال   

۳. هزار سال   

۳۰۹.۴ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- از ديدگاه قرآن ، پاداشها و کيفر ها در معاد چگونه است ؟

۱. حسٌي و مادٌي   

۲. روحي و عقلي   

۳. حسٌي و روحي 

۴. روحي و غير حسٌي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- پيامبر گرامي اسلام (ص ) ، نخستين منزل از منازل آخرت را چه امري مي داند؟

۱. حشر   

۲. مرگ   

۳. تولد   

۴. قيامت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- قرآن کريم ، مرگ جامعه را معلول چه امري مي داند؟

۱. جهل و ترس 

۲. عوامل طبيعي   

۳. جنگ و آتش افروزي 

۴. ظلم ونافرماني خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- از ديدگاه قرآن موضوع سئوال و بازخواست در قيامت  کدام عمل است ؟

۱. نماز   

۲. همه اعمال آدمي   

۳. حقوق خدا   

۴. نعمت هاي الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- در آيات قرآن از " جنة المأوي " به چه امري تعبير شده است ؟

۱. بهشت اخروي   

۲. بهشت برزخي 

۳. جنات عدن   

۴. نعمت دينوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

ــــ

حضرت فاطمه (س) : مردي نابينا از حضرت فاطمه ( عليها السلام ) اذن خواست كه داخل خانه شود . فاطمه ( عليها السلام ) خود را از او مستور كرد . پيغمبر خدا ( صلي الله عليه و آله ) به فاطمه فرمود : به چه سبب خود را مستور كردي و حال اين كه اين مرد نابينا تو را نمي بيند . حضرت زهرا ( عليها السلام ) پاسخ داد ، " اگر او مرا نمي بيند ، من او را مي نگرم ، و اگرچه او نمي بيند اما بوي زن را استشمام مي كند " . رسول خدا پس از شنيدن سخنان دخترش فرمود : " شهادت مي دهم كه تو پاره تن مني " .

عنــوان درس   :( انديشه اسلامي ۱(علوم انساني

رشته تحصيلي /کد درس  :علوم انساني ۱۲۳۳۰۳۰

ــــ

١-بسياري از مکاتب ساخته و پرداخته دست بشر نظير ماترياليسم ؛ليبراليسم ريشه در چه چيزي دارد ؟

۱.  دوري از خدا   

۲.  دوري از اخلاق 

۳.  عدم شناخت انسان 

۴.  عدم شناخت دين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-دميدن روح خدا به انسان در آيه «از روح خود در او دميد »  به چه معني  است ؟ 

۱.  بيان جزئيت است   

۲.  بيان شرافت است   

۳.  بيان ملکيت است   

۴.  بيان اختيار است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-از نظر قرآن حقيقت انسان چيست ؟

۱.  روح انسان   

۲.  جسم انسان 

۳.  عقل انسان   

۴.  عمل خالص انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴-کدام گزينه بيانگر ريشه بحران اخلاقي در زندگي انسان مدرن است ؟

۱.  غفلت از فضائل فطري و ساحت غير مادي انسان   

۲.  پرداختن به امور مادي دنيا

۳.  بي توجهي به علوم 

۴.  غفلت از فضايل غير فطري و  ساحت مادي انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۵-مومن  به چه کسي گفته مي شود  ؟

۱.  تصديق قلبي دارد 

۲.  اعتقاد قلبي دارد

۳.  اعتقاد به غيب دارد 

۴.  معتقد  به غيب و پايبند عملي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶-عقل  گرايي افراطي وصف کدام گروه  مي باشد ؟

۱.  شيعه   

۲.  اشاعره 

۳.  معتزله   

۴.  اهل حديث

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-کدام گزينه بيانگر رابطه عقل و دين در مسيحيت است ؟

۱.  دين از راه عقل اثبات مي شود   

۲.  دين از راه عقل و نقل اثبات مي شود

۳.  اصول ديني  راز وار و غير عقلاني اند 

۴.  عقل و دين هيچ تعارضي ندارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-بالاترين درجه ايمان چيست ؟

۱.  باور قلبي   

۲.  تسليم عملي

۳.  عصمت   

۴. باور قلبي و تسليم عملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-ديدگاه « کي ير کِه گارد»  در مورد اثبات خدا چيست ؟

۱.  خدا را بايد با استدلال علمي اثبات کرد 

۲.  خدا را بايد با استدلال عقلي  اثبات کرد

۳.  استدلال بي فايده است  بايد به خدا ايمان اورد 

۴.  استدلال بي فايده است نبايد به خدا ايمان آورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-کدام گزينه بيان کننده معني «خدا پرستي فطري »  است ؟

۱. نوعي شناخت  خدا که براي هر فردي ثابت است   

۲.  گرايش  به خدا

۳.  شناخت علمي  و گرايش قلبي  به خدا   

۴.  شناخت و گرايش قلبي خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-بر اساس اصول فلسفي (  هر معلول مجردي  به علت خود علم دارد) نفس انسان علمش به علتش «خدا» چه نوع علمي هست ؟

۱.  علم حصولي 

۲.  علم حضوري 

۳. علم فلسفي دارد 

۴.  علم تجربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-کدام يک از گزينه ها  بيانگر «معلوليت عالم » مي باشد ؟

۱.  تغيير نا پذيري   

۲.  عدم فنا پذيري   

۳.  عدم محدوديت آثار 

۴.  تغيير پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د</