"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

علوم اجتماعی

علوم سیاسی

علوم سیاسی
نمونه سوالات پیام نور رشته علوم سیاسی

تاریخ

تاریخ
نمونه سوالات پیام نور رشته تاریخ

جغرافیای انسانی و طبیعی

جغرافیای انسانی و طبیعی
جغرافیای انسانی گرایشهای روستایی ، شهری و جغرافیای طبیعی گرایشهای اقلیم شناسی و ژئومرفولوژی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی
گرایشهای برنامه ریزی اجتماعی و رفاه ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه اجتماعی ، مددکاری اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی
گرایشهای ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری

جغرافیا روستا شهر آب و هوا و ژئومرفولوژی

جغرافیا روستا شهر آب و هوا و ژئومرفولوژی
رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، جغرافیا برنامه ریزی روستایی ، آب و هوا شناسی ، ژئومورفولوژی