"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

سوالات پیش دانشگاهی انسانی

آزمونهای ادبیات فارسی

آزمونهای ادبیات فارسی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس آزمونهای ادبیات فارسی قافیه ، عروض ، سبک شناسی و نقد ادبی پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال

آزمونهای ریاضی پایه

آزمونهای ریاضی پایه
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس آزمونهای ریاضی پایه پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97

آزمونهای جغرافیا

آزمونهای جغرافیا
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس جغرافیا پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان دانلود کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98

آزمونهای علوم اجتماعی

آزمونهای علوم اجتماعی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس علوم اجتماعی پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان دانلود کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97

آزمونهای تاریخ شناسی

آزمونهای تاریخ شناسی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس تاریخ شناسی پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98

آزمونهای عربی

آزمونهای عربی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس عربی پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 –

آزمونهای فلسفه پیش

آزمونهای فلسفه پیش
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس فلسفه آشنایی با فلسفه اسلامی پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ،