"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

سوالات مشترک پیش دانشگاهی

آزمونهای زبان و ادبیات فارسی

آزمونهای زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس زبان و ادبیات فارسی پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی ، ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94

آزمونهای انگلیسی 1 و 2

آزمونهای انگلیسی 1 و 2
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس آزمونهای انگلیسی 1 و 2 پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی ، ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ،

آزمونهای معارف اسلامی

آزمونهای معارف اسلامی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس آزمونهای معارف اسلامی دین و زندگی 2 پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی ، ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ،

آزمونهای شیمی پیش

آزمونهای شیمی پیش
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس آزمونهای شیمی پایه پیش دانشگاهی دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی ، ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی را رایگان دانلود کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 –