"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

سوالات دهم انسانی

سوالات اقتصاد

سوالات اقتصاد
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس اقتصاد پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 99 ، 99 – 1400

سوالات دین و زندگی 1 انسانی

سوالات دین و زندگی 1 انسانی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 99 ، 99 –

سوالات منطق

سوالات منطق
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس منطق پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان مطالعه کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 99 ،

سوالات تاریخ 1 ایران و جهان باستان

سوالات تاریخ 1 ایران و جهان باستان
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان بخوانید و دانلود کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 9

سوالات عربی ، زبان قرآن 1

سوالات عربی ، زبان قرآن 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس عربی ، زبان قرآن 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را خرید کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 –

سوالات ریاضی و آمار 1

سوالات ریاضی و آمار 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس ریاضی و آمار 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان دانلود کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ،

سوالات جامعه شناسی 1

سوالات جامعه شناسی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس جامعه شناسی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان دانلود کرده مطالعه کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97

سوالات علوم و فنون ادبی 1

سوالات علوم و فنون ادبی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی را رایگان مطالعه کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 –