"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

سوالات دهم ریاضی

آزمونهای هندسه 1

آزمونهای هندسه 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس هندسه 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک را رایگان دانلود کرده بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 99

سوالات فیزیک 1

سوالات فیزیک 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس فیزیک 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 99 ، 99 – 1400