"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

سوالات پایه دهم مشترک

آزمونهای تفکر و سواد رسانه ای

آزمونهای تفکر و سواد رسانه ای
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97

آزمونهای نگارش 1

آزمونهای نگارش 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس نگارش 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 9

آزمونهای هنر

آزمونهای هنر
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس هنر پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 99 ،

آزمونهای عربی ، زبان قرآن 1

آزمونهای عربی ، زبان قرآن 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس عربی ، زبان قرآن 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 –

آزمونهای آمادگی دفاعی

آزمونهای آمادگی دفاعی
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس آمادگی دفاعی پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 9

آزمونهای دین و زندگی 1

آزمونهای دین و زندگی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ،

کارگاه کارآفرینی و تولید

کارگاه کارآفرینی و تولید
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ،

آزمونهای جغرافیای ایران

آزمونهای جغرافیای ایران
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس جغرافیای ایران پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ،

آزمونهای شیمی 1

آزمونهای شیمی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس شیمی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را دانلود کرده مطالعه کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98

آزمونهای فارسی 1

آزمونهای فارسی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس فارسی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 9

آزمونهای ریاضی 1

آزمونهای ریاضی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس ریاضی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 9

آزمونهای انگلیسی 1

آزمونهای انگلیسی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس زبان انگلیسی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم از دروس مشترک پایه دهم و نظری را رایگان بخوانید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ،