"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"