"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

علوم پایه

ریاضی

ریاضی
گرایشهای کاربردی ، محض

زمین شناسی

زمین شناسی
گرایش های ، محض ، کاربردی

زیست شناسی

زیست شناسی
گرایشهای عمومی ، علوم گیاهی

شیمی

شیمی
گرایشهای کاربردی ، محض

آمار

آمار
نمونه سوالات پیام نور رشته آمار

آمار و کاربردها

آمار و کاربردها
نمونه سوالات پیام نور رشته آمار و کاربردها

ریاضیات و کاربردها

ریاضیات و کاربردها
نمونه سوالات پیام نور رشته ریاضیات و کاربردها

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر
نمونه سوالات پیام نور رشته علوم کامپیوتر

فیزیک

فیزیک
گرایشهای اتمی و مولکولی ، هسته ای ، حالت جامد