"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

ادبیات و زبانهای خارجه

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی