"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

علوم اجتماعی

تاریخ

تاریخ
گرایشهای تاریخ ایران اسلامی ، تاریخ اسلام ، تاریخ انقلاب اسلامی

مهندسی و اقتصاد کشاورزی

مهندسی و اقتصاد کشاورزی
گرایشهای آب و هوا شناسی - اقلیم شناسی ( آب و هوا شناسی شهری - کاربردی - اقلیمی)

جامعه شناسی

جامعه شناسی
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

علوم سیاسی

علوم سیاسی
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

مدیریت رسانه

مدیریت رسانه
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

جغرافیای سیاسی و ...

جغرافیای سیاسی و ...
رشته های جغرافیای سیاسی ، ژئومورفولوژي ، مخاطرات محیطی گرایش طبیعی ، ارتباطات اجتماعي - روزنامه نگاري ، علوم اجتماعي - مطالعات فرهنگي ، برنامه ريزي رفاه اجتماعي ، علوم سياسي - انديشه سياسي در اسلام

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کلیه گرایشهای ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی را آنلاین بخوانید

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کلیه گرایشهای ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری را آنلاین بخوانید