"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

هنر و معماری

هنر اسلامی

هنر اسلامی
گرایشهای سفال ، هنر و صنایع فلز ، هنر و صنایع چوب ، شیشه و نگارگری

هنرهای صناعی

هنرهای صناعی
گرایشهای آبگینه ، سفال ، فلز ، کاشی ، منبت و معرق ، نساجی سنتی

فرش

فرش
گرایشهای طراحی فرش و بافت و مرمت فرش

کتابت و نگارگری

کتابت و نگارگری
گرایشهای خوشنویسی ، طراحی سنتی و تذهیب ، نگارگری ، خیالی نگاری

طراحی پارچه و لباس

طراحی پارچه و لباس
گرایشهای طراحی چاپ پارچه ، طراحی پارچه و لباس

صنایع دستی

صنایع دستی
رشته های صنایع دستی ، ارتباط تصویری ، نقاشی ، عکاسی

مهندسی معماری

مهندسی معماری
رشته های مهندسی شهرسازی ، مرمت بناهای تاریخی ، معماری