"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی کشاورزی ( علوم و صنایع غذایی )

مهندسی کشاورزی علوم دامی

مهندسی کشاورزی علوم دامی
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی تولیدات دامی

مهندسی شیلات

مهندسی شیلات
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان

مهندسی علوم کشاورزی

مهندسی علوم کشاورزی
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی آب

مهندسی کشاورزی آب
رشته های آب ، آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

مهندسی کشاورزی ترویج کشاورزی

مهندسی کشاورزی ترویج کشاورزی
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی کشاورزی ( ترویج و آموزش کشاورزی)

مهندسی کشاورزی زراعت

مهندسی کشاورزی زراعت
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات )

مهندسی اقتصاد کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
رشته های ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی ،

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
نمونه سوالات پیام نور رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست